Скачать презентацию IR RELEASE 25 Αυγούστου 2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ Скачать презентацию IR RELEASE 25 Αυγούστου 2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ

aafd7bd113fa68aa6a139d4e121a4eeb.ppt

  • Количество слайдов: 2

IR RELEASE 25 Αυγούστου 2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων IR RELEASE 25 Αυγούστου 2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr. AT SPRDER GA ΣΠΡΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ H SPRIDER STORES αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική πολυεθνική αλυσίδα οικονομικής μόδας και οικιακού εξοπλισμού, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ένδυσης – υπόδησης για ολόκληρη την οικογένεια, πάντα με την άριστη σχέση τιμής – μόδας – ποιότητας. ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 34, 3% Ελεύθερη Διασπορά Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ Οικ. Χατζηιωάννου Ιδιώτες Επενδυτές Θεσμικοί Επενδυτές ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 6 M 2011 Βασικά στοιχεία • Ισχυρό δίκτυο «Οικονομικής Μόδας» με 113 καταστήματα σε 4 χώρες της • • Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Επώνυμο προϊόν υψηλής αναγνωρισιμότητας, Ηγετική θέση στην οικονομική μόδα, Ιδιόκτητη εφοδιαστική αλυσίδα, Υπερσύγχρονο κέντρο logistics. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 6Μ 2011 • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 18, 4% και ανήλθε σε € 58. 968 χιλ. έναντι € 72. 223 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην παρατεταμένη ύφεση τόσο της εγχώριας οικονομίας όσο και της οικονομίας των χωρών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και στις ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις που επέφερε στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και ιδιαίτερα στον κλάδο ένδυσης και υπόδησης, ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά από την αρνητική οικονομική συγκυρία. Η παρατεταμένη ύφεση και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος έχουν αναπόφευκτα οδηγήσει στη μείωση της κατανάλωσης και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης εν γένει. • Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 32. 368 χιλ. έναντι € 42. 965 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 24, 7%. Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 4, 6 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 54, 9% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 59, 5% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η μείωση του μικτού κέρδους καθώς και η συμπίεση του μικτού περιθωρίου οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες όπως η επίπτωση από τη μείωση του κύκλου εργασιών, ο αντίκτυπος της απορρόφησης από την Εταιρία των διαδοχικών αυξήσεων του Φ. Π. Α. που έλαβαν χώρα κατά την προηγούμενη χρήση, η επιβάρυνση του κόστους πωληθέντων από την αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης (βαμβάκι) σε συνδυασμό με την εντονότερη πολιτική εκπτώσεων που ακολουθήθηκε φέτος με στόχο την ενίσχυση της ζήτησης και την προσέλκυση νέων πελατών. • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 773 χιλ. έναντι κερδών € 8. 791 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2010. • Τα συνολικά έξοδα του Ομίλου, προ αποσβέσεων, κατά το πρώτο εξάμηνο 2011 ανήλθαν σε € 34. 082 χιλ. από € 38. 439 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 11, 3%, επιβεβαιώνοντας έτσι τις συνεχείς προσπάθειες της Διοίκησης για τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και στην τρέχουσα χρήση, παρόλο που ο Όμιλος την 30/06/2011 είχε επιβαρυνθεί και από τα έξοδα λειτουργίας τεσσάρων (4) επιπλέον σημείων πώλησης (30/06/2011: 115 καταστήματα – 30/06/2010: 111 καταστήματα). • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 8. 473 χιλ. έναντι ζημιών € 408 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010. • Η Διοίκηση του Ομίλου εντείνει τις ενέργειές της για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση της συνεχιζόμενης ύφεσης και των αναπόφευκτων επιπτώσεών της στον κλάδο της ένδυσης και υπόδησης, ο οποίος χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, επιβάλλουν δραστικά μέτρα και συνεχή προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Παρόλα αυτά, η Διοίκηση του Ομίλου παραμένει σταθερά προσηλωμένη στους στόχους της που πέρα από τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους περιλαμβάνουν τον εξορθολογισμό του δικτύου με το κλείσιμο ζημιογόνων σημείων πώλησης και ταυτόχρονα την ενίσχυση του δικτύου με το άνοιγμα νέων στρατηγικά επιλεγμένων καταστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό εντός της τρέχουσας χρήσης, δημιουργήθηκαν δύο (2) νέα σημεία πώλησης σε Ξάνθη και Οραντέα Ρουμανίας ενώ παράλληλα διεκόπη η λειτουργία τριών (3) σημείων πώλησης σε Προμαχώνα, Κομοτηνή και Σόφια Βουλγαρίας. Βασικά Μεγέθη & Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες Επενδυτικοί αριθμοδείκτες υπολογισμένοι με αριθμό μετοχών τέλους χρήσης (26. 262. 660) & τιμή μετοχής € 0, 37 (τιμή μετοχής 22/08/2011). Σημαντικές παρατηρήσεις στη σελίδα 2 Σελίδα 1

IR Release (Αύγουστος 2011) SPRIDER STORES S. A. Ενοποιημένα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (*) Τυχόν IR Release (Αύγουστος 2011) SPRIDER STORES S. A. Ενοποιημένα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (*) Τυχόν διαφορές σε ποσοστά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Ενοποιημένα Στοιχεία Οικονομικής Θέσης (. 000 €) Ανάλυση Πωλήσεων 6Μ 2011 FY 2008 FY 2009 FY 2010 6 M 2011 Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 81. 237 79. 502 74. 782 71. 091 Αποθέματα 47. 941 43. 822 36. 427 33. 639 Απαιτήσεις από πελάτες 13. 957 11. 625 13. 609 10. 208 3. 880 8. 588 4. 973 2. 871 17. 551 11. 675 6. 210 5. 363 164. 566 155. 212 136. 001 Ανά Γεωγραφικό Τομέα 123. 172 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ανά τρίμηνο (000. €) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 38. 292 29. 120 24. 144 27. 614 Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. 805 2. 624 1. 231 1. 344 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 2. 381 18. 618 21. 721 18. 042 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 52. 286 42. 906 37. 615 33. 570 Σύνολο υποχρεώσεων 95. 764 93. 268 84. 711 80. 571 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 68. 802 61. 944 51. 290 42. 601 164. 566 155. 212 136. 001 123. 172 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας: www. spriderstores. com (IFRS) εταιρίας: SPRIDER STORES ΑΕ: Σύρου 1, 153 49, Ανθούσα Αττικής, τηλ. : 210 6609900, fax: 210 6667234, www. spriderstores. com I. R. O. : Αθανάσιος Μαλτεζάκης, τηλ. : 210 660 9924, [email protected] com I. R. Consultants: *aea relate, τηλ. : +30210 7418900, Αλεξία Μπακογιάννη [email protected] gr, Θανάσης Μαργέλλος [email protected] gr *aea relate Α. Ε. – Επενδυτικές Σχέσεις & Εταιρική Επικοινωνία Σελίδα 2