Скачать презентацию Инвестираме във вашето бъдеще За едно по-добро място Скачать презентацию Инвестираме във вашето бъдеще За едно по-добро място

c2a67e8e46dc5ebb21a3738c50f2da57.ppt

  • Количество слайдов: 16

Инвестираме във вашето бъдеще! За едно по-добро място за живеене! Добри практики по ОПРР Инвестираме във вашето бъдеще! За едно по-добро място за живеене! Добри практики по ОПРР 2007 -2013 г. и възможности по Оперативна програма „Региони в растеж“ www. mrrb. government. bg www. bgregio. eu [email protected] government. bg

Успешни проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007 -2013 г. За едно по-добро Успешни проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007 -2013 г. За едно по-добро място за живеене! Ø Успешно приключени са 823 договора по ОПРР подобряващи са 823 договора градската среда и привлекателността на градовете. ХТМУ-София Ø Над 2, 5 млн. души ползват обновените 1020 сгради на образователната, социална и културна инфраструктура, в които е постигната и значителна икономия на енергия – над 173 хил. МВт. Ч/средногодишно. Примери за успешни проекти са ТУ – София, ХТМУ – София и др. Ø Приключени са 44 бр. проекти свързани с рехабилитация/ реконструкция на второкласна и третокласна пътна мрежа с обща дължина 741 км - конкретен бенефициент Агенция “Пътна инфраструктура” Ø В подкрепа за деинституционализацията на децата в България са изградени 108 бр. центъра за настаняване от семеен тип, 16 бр. изградени, обзаведени и оборудвани защитени жилища и 5 бр. ремонтирани и оборудвани защитени жилища. Успешни примери са проектите на общини Петрич, Пещера, Русе, Червен бряг и др. Ø Осъществена е подкрепа за 99 бр. туристически атракции, както и подкрепени 8 бр. културни ценности с национално и световно значение. Типични примери за успешни проекти са Римска вила Армира – гр. Ивайловград и Цари Мали град – гр. Самоков; [email protected] government. bg Агенция “Пътна инфраструктура” ЦНСТ - Петрич Антична вила „Армира“ www. mrrb. government. bg www. bgregio. eu

Успешни проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007 -2013 г. За едно по-добро Успешни проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007 -2013 г. За едно по-добро място за живеене! Ø За предотвратяване на наводнения в населени места са изградени над 111 хил. л. м. съоръжения, а дължината на защитени или възстановени брегове е над 33 хил. л. м. Успешни примери са проектите на общините Трявна, Самоков, Балчик и др. ; Община Самоков Ø Изпълняват се проекти в подкрепа за градския транспорт в големите градове. Предвидени са 403 млн. лв. за развитието на интегриран градски транспорт в 7 -те големи града на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора; Ø За успешен пример за ключова инвестиция е проектът, свързан с подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали. Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на 6 -те най-големи града- Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, и Ст. Загора. С конкретен бенефициент Министерство на вътрешните работи, договорът е на стойност 97, 5 млн. лв. Столична община МВР [email protected] government. bg www. bgregio. eu

Териториален обхват на ОПРР 2014 -2020 За едно по-добро място за живеене! oprd@mrrb. government. Териториален обхват на ОПРР 2014 -2020 За едно по-добро място за живеене! [email protected] government. bg www. bgregio. eu

 Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ За едно по-добро място за Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ За едно по-добро място за живеене! ИПГВР – основен инструмент за интегрирани ИПГВР градски инвестиции, съгласно чл. 7 от Регламента за ЕФРР 1301/2013. Мерки в подкрепа на: Ø Подобряване на енергийната ефективност; Ø Градска среда и икономически зони; Ø Общинска образователна и социална инфраструктура; Ø Културна и спортна инфраструктура; Ø Градски транспорт; Финансов ресурс за градско развитие: 1, 64 млрд. лв. (54, 46% от бюджета на ОПРР) Конкретни бенефициенти: общини (1 -во до 3 -то йерархично ниво) на националната полицентричната мрежа и ФИ [email protected] government. bg www. bgregio. eu

Изпълнение на политиката за устойчиво градско развитие За едно по-добро място за живеене! Решение Изпълнение на политиката за устойчиво градско развитие За едно по-добро място за живеене! Решение от МС за даване на мандат на РУО да делегира функциите по оценка и избор на Междинни звена по Приоритетна ос 1 Одобрение на критерии за избор на проекти от Комитет за наблюдение Сключване на Споразумението между УО и Междинното звено Конкретен бенефициент Община Междинно звено Потенциален конфликт на интереси Звено А за избор на проекти и подготовка на инвестиционна програма Разделение на функциите в Инвестиционната програма (ИП) Звено Б сформира комисия за оценка на проекти (КОП), в която може да привлече и външни експерти. Оценка и одобряване на ИП и сключване на договори за БФП [email protected] government. bg www. bgregio. eu

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ За Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ За едно по-добро място за живеене! Ø Специфични цели: Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и в обществени сгради в опорни центрове от 4 -то ниво на националната полицентрична мрежа. Ø Конкретни бенефициенти: 28 общини на малки градове. Ø Допустими дейности: Ø Мерки за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради и общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура и съпътстващи тяхното изпъление дребномащабни строителномонтажни работи. Ø Мерки за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради и общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура, вкл. основно обновяване и ремонт и реконструкция на различни части на сградата, в случай на енергийни спестявания над 60%; Ø Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания и конструктивни укрепвания, когато е записано като задължително в конструктивното обследване. Финансов ресурс: 105 704 684 евро [email protected] government. bg www. bgregio. eu

Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ За едно по-добро място за живеене! q Подкрепа Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ За едно по-добро място за живеене! q Подкрепа за модернизация на образователни институции от национално и регионално значение: обзавеждане за q Предвиден ресурс: 115 млн. евро q Конкретни бенефициенти: МОН, МЗХ, МК, ММС, Висши училища, общини. Ресурс за съответните образователни институции Училищно образование q СМР, оборудване и образователните обекти МОН q Професионални, специални, помощни и спортни училища, училищата по изкуство и култура и висшите училища. Регионална образователна инфраструктура Висше образование Методология за приоритизация Рейтингова система Бенефициенти – общини, МОН, МЗХ, ММС, МК [email protected] government. bg Бенефициенти – висши училища www. mrrb. government. bg www. bgregio. eu

Приоритетна ос 4: „Регионална здравна инфраструктура“ За едно по-добро място за живеене! q Подкрепа Приоритетна ос 4: „Регионална здравна инфраструктура“ За едно по-добро място за живеене! q Подкрепа за системата на спешната медицинска помощ q СМР на спешните центрове, доставка на линейки, техническа подкрепа q Предвиден ресурс: 84 млн. евро q Конкретен бенефициент: здравеопазването. Министерство Регионална здравна инфраструктура Концепция за болничната помощ Концепция за спешна помощ на Голям проект • Техническа подкрепа • Закупуване на линейки • Модернизация на спешни медицински центрове и техните филиали и спешни отделения в спешни болнични комплекси; [email protected] government. bg www. bgregio. eu

Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ За едно по-добро място за живеене! q Подкрепа Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ За едно по-добро място за живеене! q Подкрепа за процеса по деинституционализация на социални услуги за деца и възрастни хора Регионална социална инфраструктура q СМР, оборудване и обзавеждане за сградите, включени в процеса по деинституционализация МТСП q Бенефициенти: общини; Министерство на здравеопазването за медико-социални домове за грижи. Разпределение на ресурса Медикосоциални домове Деца Предвиден ресурс: 51 млн. евро q Възрастни хора Визия за деинституционализ ация на децата Стратегия за дългосрочна визия Бенефицие нти – общини [email protected] government. bg Бенефиц иент – МЗ Бенефициенти – общини www. mrrb. government. bg www. bgregio. eu

Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ За едно по-добро място за живеене! Подкрепа за паметници Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ За едно по-добро място за живеене! Подкрепа за паметници на културата от национално и световно значение q Реставрация и консервация на обектите, съпътстваща дребномащабна инфраструктура, дейности генериращи приходи q Конкретни бенефициенти: МК, религиозни институции, общини, включително в сътрудничество с НПО, организации изпълняващи финансови инсрументи. Фонд за инвестиции в туризма Предвиден ресурс – 101 млн. евро q Регионален туризъм q Безвъзмездна финансова помощ Финансови инструменти Интегриран туристически продукт [email protected] government. bg www. bgregio. eu

Приоритетна ос 7: „Регионална пътна инфраструктура“ За едно по-добро място за живеене! q Подкрепа Приоритетна ос 7: „Регионална пътна инфраструктура“ За едно по-добро място за живеене! q Подкрепа за подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата Регионална пътна инфраструктура q Реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища АПИ q Предвиден ресурс: 194, 5 млн. евро q Конкретен бенефициент: Агенция «Пътна инфраструктура» Пътна стратегия Методика и критерии Приоритизирани пътни отсечки [email protected] government. bg www. bgregio. eu

Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“ За едно по-добро място за живеене! q Подкрепа за Приоритетна ос 8: „Техническа помощ“ За едно по-добро място за живеене! q Подкрепа за повишаване на капацитета на бенефициентите и УО на ОПРР Техническа помощ q Предвиден ресурс: 52 млн. евро q Изпълнение на мерки за информация и публичност. УО и Бенефициенти на ОПРР 2014 -2020 q Бенефициенти: УО на ОПРР и бенефициенти по програмата УО и Бенефициенти на ОПРР 2014 -2020 [email protected] government. bg Информация и публичност Ефективност на УО Капацитет на бенефициентите www. mrrb. government. bg www. bgregio. eu

Финансови инструменти За едно по-добро място за живеене! Енергийна ефективност Градска среда и зони Финансови инструменти За едно по-добро място за живеене! Енергийна ефективност Градска среда и зони с потенциал за икономическо развитие Интегриран градски транспорт Спортна инфраструктура Инвестиции за устойчиво и интегрирано градско развитие Общо средства за финансови инструменти: Размер на средствата от ОПРР за ФИ: 370 млн. лв. (12, 3% от бюджета на ОПРР) Културна инфраструктура Туризъм [email protected] government. bg Приоритетна ос “Регионален туризъм“ www. mrrb. government. bg www. bgregio. eu

Индикативен бюджет на ОПРР 2014 -2020 За едно по-добро място за живеене! Приоритетни оси Индикативен бюджет на ОПРР 2014 -2020 За едно по-добро място за живеене! Приоритетни оси и инвестиционни приоритети Европейски средства + национално съфинансиране (с национално съфинансиране) Пр. ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" (4) подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори евро 840 449 030 % 54, 46% 375 962 795 239 991 016 15, 55% 139 800 833 9, 06% 84 694 386 5, 49% 105 704 684 6, 85% 105 704 684 114 896 484 (6) опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност Пр. ос 7 "Регионална пътна инфраструктура" (7) насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури Пр. ос 8 "Техническа помощ" ОБЩО: ОБЩО БЮДЖЕТ ОПРР 2014 -2020: [email protected] government. bg евро % Финансови инструменти 24, 36% (6) опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност (9) насърчаване на социалното включване, борбата с бедността и дискриминацията (10) инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот Пр. ос 2 "Енергийна ефективност в периферни географски области, найсилно засегнати от бедност" (4) подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори Пр. ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" (10) инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот Пр. ос 4 "Регионална здравна инфраструктура" (9) насърчаване на социалното включване, борбата с бедността и дискриминацията Пр. ос 5 "Регионална социална инфраструктура" (9) насърчаване на социалното включване, борбата с бедността и дискриминацията Пр. ос 6 "Регионален туризъм" Безвъзмездна финансова помощ евро % 701 778 476 84% 105 704 684 100% - 6, 85% 7, 45% 114 896 484 100% - 83 597 313 5, 42% 83 597 313 100% - 50 857 682 3, 30% 50 857 682 100% - 100 755 882 6, 53% 50 377 941 50% 50 377 941 194 526 920 12, 61% 194 526 920 100% - 52 394 118 3, 40% 1 543 182 113 100% 52 394 118 1 354 133 618 100% 87, 7% - 189 048 495 12, 25% 1 543 182 113 евро 138 670 554 16, 50% www. mrrb. government. bg www. bgregio. eu

За едно по-добро място за живеене! МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО БЛАГОДАРЯ ЗА За едно по-добро място за живеене! МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! ДЕНИЦА НИКОЛОВА Заместник-министър и Ръководител на УО на ОПР [email protected] government. bg www. bgregio. eu