Скачать презентацию Инвестира във Вашето бъдеще Европейски съюз Европейски социален Скачать презентацию Инвестира във Вашето бъдеще Европейски съюз Европейски социален

0fb53b9da8f870eb6ee1642658015c59.ppt

  • Количество слайдов: 17

Инвестира във Вашето бъдеще! Европейски съюз Европейски социален фонд НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 -2020: Инвестира във Вашето бъдеще! Европейски съюз Европейски социален фонд НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 -2020: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 1

СТРАТЕГИЯ НА НОВАТА ОПРЧР I СТЪЛБ ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКА И ПО-КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ II СТЪЛБ СТРАТЕГИЯ НА НОВАТА ОПРЧР I СТЪЛБ ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКА И ПО-КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ II СТЪЛБ СТРАТЕГИЯ НА ОП РЧР 2014– 2020 г. НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ III СТЪЛБ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ

ОП РЧР 2014 - 2020: приоритетни оси • ПО 1 “Подобряване достъпа до заетост ОП РЧР 2014 - 2020: приоритетни оси • ПО 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” • ПО 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” • ПО 3 “Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” • ПО 4 “Транснационално сътрудничество” • ПО 5 “Техническа помощ”

ПО № 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места Специфична цел ПО № 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места Специфична цел 1: Активиране ИП 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила и интегриране в заетост на продължително безработни и неактивни лица от 30 и 54 г. , които не са в образование или обучение Специфична цел 2: Активиране и интегриране в заетост на лица с ниско образование Специфична цел 3: Активиране и интегриране в заетост на лица над 54 г. възраст, които не са в образование или обучение

ПО № 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места ИП 2: ПО № 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места ИП 2: Устойчива интеграция на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване и младите хора от маргинаризирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта Специфична цел 1: Активиране и интеграция на пазара на труда на лица до 29 годишна възраст Специфична цел 2: Насърчаване на предприемачеството и стартирането на самостоятелна стопанска дейност за лица до 29 г.

ПО № 1: “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” ИП 3: ПО № 1: “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” ИП 3: Самостоятелна заетост, предприемачест во и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия Специфична цел 1: Подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност

ПО № 1: “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” ИП 4: ПО № 1: “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” ИП 4: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции Специфична цел 1: Подобряване на знанията и уменията на заети лица над 54 г. Специфична цел 2: Подобряване на знанията и уменията на заети лица със средно и по-ниско образование

ПО № 1: “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” Специфична цел ПО № 1: “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” Специфична цел 1: Подкрепа на предприятията за адаптиране на човешките ресурси в приоритетни отрасли, вкл. за заетост на „зелени” работни места ИП 5: Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените Специфична цел 2: Подобряване на условията на труд и организацията на труда в предприятията с акцент върху микро-, малки и средни предприятия Специфична цел 3: По-добро приспособяване на работещите, предприятията и предприемачите чрез насърчаване на съвместните действия на социалните партньори

ПО № 2: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността Специфична цел 1: ПО № 2: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността Специфична цел 1: ИП 1: Социално- икономическа интеграция на маргинализиран и общности като ромите Подобряване на достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги за социално изключени лица, живеещи в тежки социалноикономически условия, с фокус върху ромите и хората с произход от други държави

ПО № 2: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността Специфична цел 1: ПО № 2: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността Специфична цел 1: ИП 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” Подобряване на достъпа до заетост и услуги за социално включване и здравеопазване чрез интегрирани мерки за семейства с деца, включително с увреждания Специфична цел 2: Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания Специфична цел 3: Подобряване на достъпа до услуги за социално включване и здравеопазване, вкл. чрез интегрирани мерки за хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване Специфична цел 5: Насърчаване на социалното включване на децата и младежите чрез премахване на институционалния модел на грижа за тях, превенция на настаняването извън семейството и предоставяне на социални и здравни услуги в общността Специфична цел 4: Замяна на институционалния модел на грижа за възрастни и хора с увреждания със социални и здравни услуги в общността, включително услуги за дългосрочна грижа

ПО № 2: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността ИП 3: „Насърчаване ПО № 2: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността ИП 3: „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост Специфична цел 1: Социална и професионална интеграция на уязвими групи чрез насърчаване на предприятия от социалната икономика

ПО № 3: Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” ПО № 3: Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” ИП 1: „Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на подобро регулиране и добро управление” Специфична цел 1: Повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите в администрацията в сферата на пазара на труда, социалното включване, здравеопазване, равни възможности и недискриминация Специфична цел 2: Подобряване на процесите на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка в институциите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазване, равни възможности и недискриминация

ПО 4 “Транснационално сътрудничество” СЦ 1: Насърчаване на транснационалното сътрудничество в сферата на пазара ПО 4 “Транснационално сътрудничество” СЦ 1: Насърчаване на транснационалното сътрудничество в сферата на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недопускане на дискриминация и укрепването на институционалния капацитет. СЦ 2: „Укрепване на сътрудничеството на заинтересованите страни в региона на река Дунав в област: „Инвестиране в хора и умения” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

ПО “Техническа помощ” СЦ 1: Подобряване на процесите на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка ПО “Техническа помощ” СЦ 1: Подобряване на процесите на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на ОП РЧР СЦ 2: Повишаване капацитета и информираността на бенефициентите по ОП РЧР

ОП РЧР 2014 -2020 и ОБЩИНИТЕ Общините – работодатели Общините – доставчик на социални ОП РЧР 2014 -2020 и ОБЩИНИТЕ Общините – работодатели Общините – доставчик на социални услуги Подкрепа за общински социални предприятия – развитие на социалната икономика на местно ниво Участие в реализиране на интегрираните мерки, насочени към маргинализираните общности Транснационално сътрудничество с партньори от ЕС

По отношение на: ü документите и документооборота; ü подготовката на проектни предложения; ü оценката По отношение на: ü документите и документооборота; ü подготовката на проектни предложения; ü оценката на проектните предложения, предоставянето на БФП и изпълнението на проекти; ü процедурите за избор на изпълнител; ü верификация и плащания; ü контрол. ü използване на опростено отчитане на разходи.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОП РЧР Министерство на труда и социалната БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОП РЧР Министерство на труда и социалната политика • Посетете ни: www. esf. bg • Пишете ни: [email protected] government. bg 17