Скачать презентацию ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНА Скачать презентацию ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНА

1cbbefdab156d42f7cae9c284ab2c5dd.ppt

  • Количество слайдов: 48

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНА ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ, БЮДЖЕТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНА ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ, БЮДЖЕТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧЕТ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ. полк. Иван БЕЧЕВ, началник на отдел “Програмиране на отбранителните ресурси” в дирекция “Планиране, програмиране и бюджет”

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: 1. Документи, регламентиращи управлението С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: 1. Документи, регламентиращи управлението на ресурсите за отбрана; 2. Основни принципи; 3. Нива на програмна структура. Политики и основни програми в МО; 4. Същност на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО); 5. Етапи на ИСУРО - планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет; 6. Балансирана система от показатили за изпълнение на отбранителните програми; 7. Управлението на риска в отбранителните програми на Министерство на отбраната.

ВЪВЕДЕНИЕ • Дългосрочно планиране • Средносрочно планиране - програмиране • Краткосрочно планиране – Бюджетиране ВЪВЕДЕНИЕ • Дългосрочно планиране • Средносрочно планиране - програмиране • Краткосрочно планиране – Бюджетиране – Единен финансов план за материалнотехническо снабдяване – Единен поименен списък за строителство и строителни услуги • Изпълнение и отчет

Документи, регламентиращи управлението на ресурсите за отбрана Н а ц и о н а Документи, регламентиращи управлението на ресурсите за отбрана Н а ц и о н а л н и: - Стратегия за национална сигурност; - Програма на правителството; - Национална отбранителна стратегия; - Закон за отбраната и Въоръжените сили на Р България; - Приети национални ангажименти към НАТО и Обща политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (ОПСО); - Международни и регионални договори в областта на сигурността и отбраната, по които Р България е страна; - Стратегическа концепция на НАТО и Концепция за сигурност на ЕС; - Планиращи документи, стратегии, концепции и доктрини на НАТО и ЕС в областта на отбраната и сигурността; - Приети стандартизационни споразумения и стандарти на НАТО и ЕС; - Закон за публичните финанси; - Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година и Постановление на МС за неговото изпълнение.

Документи, регламентиращи управлението на ресурсите за отбрана В ъ т р е ш н Документи, регламентиращи управлението на ресурсите за отбрана В ъ т р е ш н о в е д о м с т в е н и: - Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България; - План за развитие на въоръжените сили на Р България; - Инвестиционен план - програма на МО до 2020 г. ; - Доктрина на Въоръжените сили на Р България; - Указания на министъра на отбраната за отбранителната политика; - Доктрина за финансово осигуряване; - Ръководство за планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет на отбранителните програми в МО; - Ръководство за планиране на отбраната, базирано на способности; - Закони, правилници, наредби, заповеди и указания регламентиращи управлението на бюджета и ресурсите за отбрана; - Методика за изготвяне на норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси; - Сборник норми и лимити за разходи на отбранителни ресурси за личен състав, въоръжение и техника, валиден за бюджетната година; - Годишен план и доклади за управление на риска в отбранителните програми на МО; - Правилник за дейността на Програмния съвет към министъра на отбраната; - Стратегия за управление на риска в отбранителните програми на МО; - Указания за програмиране на министъра на отбраната за шестгодишен период; - Правилник за прилагане на системата за финансов мениджмънт в МО; - Бюджетни указания по разходването на бюджета и за бюджетната процедура; - Указания за разработване на отчетни документи.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: За управление на ресурсите за отбрана: - интегрирана отбрана; - достатъчност и ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: За управление на ресурсите за отбрана: - интегрирана отбрана; - достатъчност и приоритетност при използване на ресурсите за отбрана; - съвместимост и модулност на изгражданите военни формирования; - ефективност, целесъобразност и ефикасност при планиране и програмиране на ресурсите за отбрана; - приемственост и последователност; - всеобхватност и липса на дублиране; - прозрачност при разпределение и изразходване на отбранителните ресурси; - съответствие на отбранителните способности с разполагаемите финансови ресурси в бюджета на МО. За управление на ресурсите за отбрана при участие в операции и мисии на/извън територията на страната: - постигане на баланс между потребностите от отбранителни способности, възможностите на страната и разполагаемите ресурси за отбрана; - целенасоченост и всеобхватност; - непротиворечивост; - приоритизация, предвидимост и вариантност при планиране; - ефективност и прозрачност при планирането и изпълнението; - йерархичност, непрекъснато управление и контрол; - анализ и оценка на рисковете на всеки етап.

НИВА НА ПРОГРАМНА СТРУКТУРА I ниво - ОСНОВНА ПРОГРАМА II ниво - ПРОГРАМА III НИВА НА ПРОГРАМНА СТРУКТУРА I ниво - ОСНОВНА ПРОГРАМА II ниво - ПРОГРАМА III ниво - ПОДПРОГРАМА IV ниво - ПРОГРАМЕН ЕЛЕМЕНТ V ниво - ОБОСОБЕН ПРОГРАМЕН ЕЛЕМЕНТ

ПРИМЕРНА ПРОГРАМНА СТРУКТУРА НА ОСНОВНА ПРОГРАМА Основна програма I ниво Основна програма II ниво ПРИМЕРНА ПРОГРАМНА СТРУКТУРА НА ОСНОВНА ПРОГРАМА Основна програма I ниво Основна програма II ниво Програма III ниво Подпрограма IV ниво Програмен елемент Подготовка и използване на ВС Програми вид ВС ……. . вид ВС в. ф. (сл. ) Подпрограми Сили за развръщане Програмни Сили за отбрана елементи База КУН База ПР авиобаза ……. . зрб ……. . Обособени програмни елементи V ниво Летищна инфрастр. Цели за способности Обособен програмен елемент в. ф. с ранг ае ……. .

ПОЛИТИКИ И ОСНОВНИ ПРОГРАМИ В МО ПОЛИТИКА “ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ” • Основна програма № 1 ПОЛИТИКИ И ОСНОВНИ ПРОГРАМИ В МО ПОЛИТИКА “ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ” • Основна програма № 1 “Подготовка и използване на Въоръжените сили”; • Основна програма № 2 “Управление на човешките ресурси и резерв”; • Основна програма № 3 “Сигурност”; • Основна програма № 5 “Медицинско осигуряване”; • Основна програма № 6 “Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело”; • Основна програма № 7 “Изследвания и технологии”; • Основна програма № 8 “Военно образование”; • Основна програма № 9 “Административно управление и осигуряване”. ПОЛИТИКА “СЪЮЗНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ” • Основна програма № 4 “Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество”; • Основна програма № 10 “Военна информация”.

Същност на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО) Управлението на отбранителните Същност на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО) Управлението на отбранителните ресурси в МО се осъществява чрез Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО) на програмен принцип. ИСУРО е система за осъществяване на дейностите по средносрочното планиране с шестгодишен хоризонт на планиране, което следва дългосрочното планиране и се основава на дългосрочните документи - Бяла книга за отбраната и ВС, План за развитие на ВС, Инвестиционен план програма на МО до 2020 г. ИСУРО е основен елемент на процеса за планиране на отбраната базирано на способности, който е утвърден с „Ръководство за планиране на отбраната, базирано на способности”. Прилагането на ИСУРО е делегирано във функциите на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет” съгласно Устройствен правилник на МО и Закона за отбраната и ВС.

Инвестиционен планпрограма на МО до 2020 г. Доктрини, Концепции и Планове Меморандум на програмните Инвестиционен планпрограма на МО до 2020 г. Доктрини, Концепции и Планове Меморандум на програмните решения Доклад за състоянието на отбраната и ВС Бюджетен преглед Бюджетни оценки Отчет за изпълнение на политиките и отбр. програми Обобщен Доклад за резултатите от управлението на риска Планове на Цели за способности (ЦС) на НАТО и силите за ОПСО на ЕС Проект на бюджет на МО по политики и програми Планове за управление на риска в отбранителните програми Указания на министъра на отбраната за програмиране Изпълнение и отчет Бюджет на МО Програмен преглед МО Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика Бюджетиране Изпълнение на отбранителните програми Стратегия за национална сигурност Национална отбранителна стратегия ЗОВС и ЗДБ на Р България Тригодишна бюджетна прогноза Международни договорености Бяла книга за отбраната и ВС План за развитие на ВС Базови и поддържащи доктрини Вид ВС Програмиране Е Ф П з а М Т О на М О Е П СО ССУ Планиране Разработване на меморандуми от отбранителните програми МС Президент НС ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНА

ЕТАПИ НА ИСУРО Планиране, Програмиране, Бюджетиране, Изпълнение и Отчет ПЛАНИРАНЕ Основната цел на етап ЕТАПИ НА ИСУРО Планиране, Програмиране, Бюджетиране, Изпълнение и Отчет ПЛАНИРАНЕ Основната цел на етап „Планиране” е въвеждането на перспективно планиране, включващо планиране на целите и утвърждаване на приоритетите за шестгодишен средносрочен период. Основно изискване - формиране и приоритизиране на целите и задачите по програми, определяне на финансовите квоти по политики и програми. На този етап се формира ресурсната рамка на МО за средносрочен период. Ресурсната рамка на отбранителните програми включва: ресурсите за отбрана, в това число очакваните бюджети за отбрана с отчитане на изискванията на Плана за развитие на Въоръжените сили; Тригодишната бюджетна прогноза; договорите за модернизация (инвестиционни проекти) на Въоръжените сили; прогнозите за очакваното нарастване на доходите; нивото на инфлацията за периода на програмиране; целите и приоритетите на основните програми. Финален документ от етапа “Планиране” е “Указания за програмиране на министъра на отбраната” за шестгодишен период.

ЕТАПИ НА ИСУРО Планиране, Програмиране, Бюджетиране, Изпълнение и Отчет ПРОГРАМИРАНЕ На етап „Програмиране” се ЕТАПИ НА ИСУРО Планиране, Програмиране, Бюджетиране, Изпълнение и Отчет ПРОГРАМИРАНЕ На етап „Програмиране” се разработват отбранителните програми (програмни меморандуми) за шестгодишен период, като първата година от периода е следващата бюджетна година. След разработване на меморандумите на отбранителните програми се провежда Програмен преглед на който се извършва анализ на: изпълнение на Указанията за програмиране на министъра на отбраната; съгласуване на целите и приоритетите; осигуряване на програмите с ресурси за отбрана; определят се и се анализират проблемните въпроси или неосигурените дейности в програмите и др. Финален документ от етапа “Програмиране” е “Меморандум на програмните решения”, който се утвърждава от министъра на отбраната. След изготвяне на “Меморандум на програмните решения” се разработва “План за управление на риска в отбранителните програми на МО”, за първата година от периода на програмиране. Меморандума на програмните решения и проведения Бюджетен преглед са основа за разработване на “Тригодишна бюджетна прогноза на МО по политики и програми”, в това число и проекта на бюджет на МО за първата година.

ЕТАПИ НА ИСУРО Планиране, Програмиране, Бюджетиране, Изпълнение и Отчет БЮДЖЕТИРАНЕ На етапа „Бюджетиране” се ЕТАПИ НА ИСУРО Планиране, Програмиране, Бюджетиране, Изпълнение и Отчет БЮДЖЕТИРАНЕ На етапа „Бюджетиране” се разработва проектобюджет на МО в програмен формат, който се формира на базата на утвърдените ресурси и програми от Меморандума на програмните решения. За всеки второстепенен разпоредител с бюджетни кредити (ВРБК) и програма се разработва проект на бюджет, който съответства на финансовите параметри от меморандума на отбранителната програма. Финансовите средства за материално-техническо осигуряване се планират в Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на МО. В плана са разпределени финансовите средства в рамките на квотите на отбранителните програми по изпълнение на договори за инвестиционни проекти, текуща издръжка, осигуряване на дейностите и др. Финансовите средства за строителство и строителни услуги се планират в Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на МО.

ЕТАПИ НА ИСУРО Планиране, Програмиране, Бюджетиране, Изпълнение и Отчет ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧЕТ На етап ЕТАПИ НА ИСУРО Планиране, Програмиране, Бюджетиране, Изпълнение и Отчет ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧЕТ На етап „Изпълнение и отчет” се извършва: - изпълнение на отбранителните програми и реализиране на програмните цели, приоритети, задачи и програмираните ресурси за отбрана, както и реализиране на ЕФП за МТО и ЕПСОССУ; - анализ на постигнатите цели и приоритети, изпълнените задачи, дейности, мероприятия и постигнати резултати в отбранителните програми за степента на усвояване на ресурсите за отбрана и достигнато ниво на оперативни способности; - периодични прегледи на Плановете за управление на риска в отбранителните програми. Изготвят се следните отчетни документи: - шестмесечен и годишен отчети за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми. - тримесечни и годишен отчети за касовото изпълнение на бюджета на МО по политики, програми и дейности, по направления на разходите и по параграфи от Единната бюджетна класификация (ЕБК). - шестмесечен, деветмесечен и годишен доклади за резултатите от управлението на риска в отбранителните програми на МО. Годишният отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми се включва в Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Р България, който се разглежда и приема от Народното събрание и се информира обществото за изпълнение на политиката на правителството в областта на отбраната.

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНА ПРОГРАМИ 1. 2 1. 1 1. 3 1. 4 УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНА ПРОГРАМИ 1. 2 1. 1 1. 3 1. 4 2 1. 5 ОП 1 1. 10 1. 9 1. 8 3 10 1. 6 1. 7 9 4 8 5 6 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7 СЪОТВЕТСТВИЕ НА РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ (Програмни меморандуми) ЕФП за МТО на МО ЕПСО за ССУ Бюджет на МО по програми, ГБС на програмите и ВРБК

ПРОГРАМНИ МЕМОРАНДУМИ квоти ИЗПЪЛНИТЕЛИ (Д “ИО”, ВРБК) позиции от ЕФП ГОДИШНИ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ ЕФП ПРОГРАМНИ МЕМОРАНДУМИ квоти ИЗПЪЛНИТЕЛИ (Д “ИО”, ВРБК) позиции от ЕФП ГОДИШНИ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ ЕФП способности “МАТЕРИАЛЕН ПЛАН” (заявки за доставки и услуги за БА и структури на МО, вкл. ВРБК необходими стоки и услуги

Дял на бюджета на МО от Брутния вътрешен продукт на Р България Забележка: За Дял на бюджета на МО от Брутния вътрешен продукт на Р България Забележка: За 2012 г. БВП (прогнозни данни) е 77 703 млн. лв.

Дял на основните програми от общо изразходваните финансови средства на МО през 2012 г. Дял на основните програми от общо изразходваните финансови средства на МО през 2012 г.

Разпределение на бюджета на МО по направления на разходите през 2012 г. млн. лв. Разпределение на бюджета на МО по направления на разходите през 2012 г. млн. лв. РАЗХОДИ ЗА ЛИЧЕН СЪСТАВ - 691, 40 ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА (без бойна подготовка) - 324, 00 БОЙНА ПОДГОТОВКА - 20, 78 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - 62, 97

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ Показателите за резултат са групирани БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ Показателите за резултат са групирани в две направления: Ø Ø ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА МО ПОДДЪРЖАЩИ ДЕЙНОСТИ УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОСНОВНИ ПРОГРАМИ Ø ОСНОВНА ПРОГРАМА 1 Ø ОСНОВНА ПРОГРАМА 2 Ø ОСНОВНА ПРОГРАМА 3 Ø ОСНОВНА ПРОГРАМА 4 Ø ОСНОВНА ПРОГРАМА 5 Ø ОСНОВНА ПРОГРАМА 6 Ø ОСНОВНА ПРОГРАМА 7 Ø ОСНОВНА ПРОГРАМА 8 Ø ОСНОВНА ПРОГРАМА 9 Ø ОСНОВНА ПРОГРАМА 10

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ • Мерна единица • ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ • Мерна единица • ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ • ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ • 2011 • Прогноза 2012 • Прогноза 2013 • Прогноза 2014 • ОСНОВНА ПРОГРАМА № 2 “Управление на човешките ресурси и резерв” 1. Брой курсове за квалификация в чужбина Брой • 65 • 80 • 100 1. Брой специализанти, обучени в курсовете в Република България Брой • 1500 • 1600 • 1800 1. Брой специализанти, обучени в курсовете в чужбина Брой • 70 • 95 • 100 • 130 лв. • 2000 • 4000 • 5000 1. Брой курсове за квалификация брой • 35 • 45 • 60 1. Брой курсове за квалификация в чужбина брой • 5 1. Брой на явили се на изпит за владеене на език по STANAG 6001 без английски език брой • 50 50 1. Брой на явили се на изпит за владеене на английски език по STANAG 6001 брой • 1000 • 1300 • 1600 1. Брой получили сертификат за владеене на език без английски брой 70 70 1. Брой получили сертификат за владеене на английски език брой • 850 • 900 • 1000 1. Брой на личен състав обучен по английски език от декларираните сили брой • 250 • 300 1. Отношение на личния състав от декларираните сили към общия брой обучаеми по английски език % • 60 • 65 65 65 1. Брой подпомогнати военнослужещи, граждански лица пострадали при или по повод отбраната на страната. брой. • 900 900 1. Финансови средства образователната система за обучение извън военно- - в Република България

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ • ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ • БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ • ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ • Мерна едини-ца • ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ • 2011 • Прогноза 2012 • Прогноза 2013 • Прогноза 2014 • ОСНОВНА ПРОГРАМА № 5 „МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ” 1. Разходи за медицинска техника и оборудване лева 1 955 478 3 351 000 4 300 000 2. Трудоустроени освободени военнослужещи брой • 25 3. Брой на преминалите болни във военни лечебни заведения за болнична помощ брой 70000 4. Среден разход за един преминал болен/хоспитализиран пациент във военни лечебни заведения за болнична помощ. лева 1700 5. Брой на амбулаторните пациенти. брой 300000 6. Средно годишен брой легла във военните лечебни заведения за болнична помощ. брой 1895 7. Среден брой дни на престой на едно хоспитализирано лице във военните лечебни заведения за болнична помощ. брой 6, 2 8. Брой болници за активно лечение във ВМА брой • 5 - ср. брой разкрити легла брой • 1400 - преминали болни брой • 54000 - проведени леглодни брой • 318600 - среден лечебен престой дни • 5, 9 - брой амб. прегледи брой • 299500 - амб. прегледи по спешност брой • 61000 лв. • 1990 - средна стойност на един преминал болен

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ • ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ • ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ • ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ • ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМА № и 6, 2 "Военно-почивно дело" • Мерна единица • 2011 • Прогноза 2012 • Прогноза 2013 • Прогноза 2014 Брой почиващи в зимните бази по социална програма брой 10 150 10 340 10 360 Брой почиващи в летните бази по социална програма брой 14 120 15 110 15 180 Брой почиващи от мисии зад граница брой 2 950 2 870 2 850 Брой почиващи в чужбина по CLIMS и международно сътрудниество брой 450 450 Брой почиващи у нас по CLIMS и международно сътрудничество брой 400 450 450 Среден брой дни престой на едно лице в базите брой 3, 89 3, 83 3, 82 Брой клиенти, настанени в хотелите по почивно дело брой 26 560 27 230 27 250 Брой почиващи, настанени в почивните домове брой 21 240 21 730 21 750 Брой леглодни, в почивните домове на агенцията брой 186 150 187 320 187 350

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Основание за разработване на УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Основание за разработване на Стратегия за управление на риска в отбранителните програми в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА е Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) Регламентиращи документи: 1. Концепцията за планиране, програмиране и бюджетиране в МО и ВС; 2. Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол; 3. Насоки на министъра на финансите за въвеждане на управление на риска в организациите от публичния сектор; 4. Методически указания за попълване на проектна документация, оценка и управление на инвестиционни проекти.

СЪДЪРЖАНИЕ на Стратегията за управление на риска в отбранителните програми 1. Въведение 2. Цел СЪДЪРЖАНИЕ на Стратегията за управление на риска в отбранителните програми 1. Въведение 2. Цел и обхват на Стратегията 3. Организиране на процеса за управление на риска в отбранителните програми; - Съдържание на процеса - Участници в процеса за управление на риска - Процедури и практики в процеса за управление на риска 4. Етапи за реализиране на процеса на управление на риска в отбранителните програми; - Фактори на влияние; - Идентифициране; - Анализ; - Противодействие; - Наблюдение, докладване и документиране на резултатите от управлението на риска. 5. Приложения

Определение, цел и обхват на управлението на риска в отбранителните програми Определение: „Управлението на Определение, цел и обхват на управлението на риска в отбранителните програми Определение: „Управлението на риска е процес по идентифициране, оценяване и Определение: мониторинг на рисковете, които ще повлияят върху постигане на целите и задачите на отбранителните програми и въвеждането на контролни/превантивни дейности за ограничаване (трансформиране или игнориране) на рисковете до приемливо равнище” Цел: Целта на управлението на риска е определяне на процедурите и практиките, прилагани процесите на планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет на ресурсите за отбрана, както и формиране на екипи за управление на риска, техните функции и взаимовръзки по отношение на управлението на риска в отбранителните програми. Обхват: - етапи на процеса на управление на риска и съдържанието им; - участници в процеса на управление на риска, отговорности и правомощия; - подходи и методи за организиране на управлението на риска; - съдържание на основните документи за управление на риска.

Участници в процеса за управление на риска в отбранителните програми - дирекция „Планиране, програмиране Участници в процеса за управление на риска в отбранителните програми - дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”; - комитет за управление на риска в отбранителните програми; - екипи за управление на риска във всяка отбранителна програма; - ръководители на отбранителни програми; - дирекции “Вътрешен одит” и “Правно-нормативна дейност”; - дирекции и структури от Министерство на отбраната и Щаба на отбраната.

ЕТАПИ за управление на риска в отбранителните програми а нк етни е оц нк ЕТАПИ за управление на риска в отбранителните програми а нк етни е оц нк а а тн на р пе ане ти) АНАЛИЗ И ОЦЕНКА с р Ек ълв ка оп (п зн Опр (ве ач ед ро им еля и я н за тно те р е н а и пр ст оя и в ско вл ли ве ен ян ие ) ие ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И сфе денти рат фи а н цир ав а сич не на рес ки от риск урс бра ове и ни тел в ни НАБЛЮДЕНИЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ Постоянен мониторинг и изготвяне на периодични доклади за резултатите от управлението на риска ове за а план а в к вяне н Изгот ение на рис ами л р управ лните прог ите отбран ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

МАТРИЦА НА РИСКА МАТРИЦА НА РИСКА

Съдържание на Плана за управление на риска в отбранителните програми 1. Цели на Плана Съдържание на Плана за управление на риска в отбранителните програми 1. Цели на Плана за управление на риска в отбранителните програми на МО. 2. Организационна политика в областта по управление на риска: - Регламентиращи документи; - Цели на дейността по управление на риска. 3. Организация в дейността по управление на риска: - Отговорна структура за разработване на Плана за управление на риска в отбранителните програми на МО; - Отбранителни ресурси в интерес на управлението на риск в отбранителните програми на МО. 4. Взаимодействие и координация: - Наблюдение на рисковете; - Форма на Доклада за резултатите от управлението на риска за всяко тримесечие; - Времеви график на дейностите по управление на риска в отбранителните програми. 5. Списък със значими рискови събития по основни програми. 6. Анализ на значимите рискове от отбранителните програми включени в Плана за управление на риска на МО 7. Риск-регистър. 8. Карта на рисковете.

Риск - регистър със значимите рискови събития на отбранителните програми в МО, структурите на Риск - регистър със значимите рискови събития на отбранителните програми в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА Планирани дейности за противодействие N по Наименование ОП N / Вероятност Влияние и Отговорна структура за управление на Програма ред: на риска, Подпомагаща структура

Карта на рисковете в отбранителните програми в МО, структурите на пряко подчинение на министъра Карта на рисковете в отбранителните програми в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА Иденти. Описание на фикационен Наименование риска Клас Категория Подкатегория на риска номер на (проявление на риска / ОП риска) Степен на вероятност Степен на влияние Обща оценка на риска Клас: - Управление и контрол; -Стратегия и планиране; - Оперативна дейност (изпълнение); - Способности на ВС; - Инфраструктура; - Съответствие; - Докладване. ЗАБЕЛЕЖКА: Идентификационният номер на риска е поредният номер на риска от Риск-регистъра на съответната програма.

Съдържание на Доклад за резултатите от управлението на риска в отбранителните програми 1. Въведение Съдържание на Доклад за резултатите от управлението на риска в отбранителните програми 1. Въведение 2. Наблюдение на значимите за отбранителната програма рискове: - Описание на риска - настъпило ли е изменение в наименованието и описанието на значимия риск, довели да промяна на класа, категорията и подкатегорията на риска, а за тези за които не е настъпила промяна се изписва - „без промяна”; - Причини довели до изменение на наименованието, описанието, класа, категорията и подкатегорията на риска - изписват се всички причини довели до изменението. 3. Промяна на степените на влияние и вероятност за проявление на значимите рискове: - Доклад за тези рискове за които е настъпила промяна - докладват се само тези рискове за които е настъпила промяна в степените, за останалите се изписва „без промяна”. - Причини довели до промяна на степените - изписват се всички причини довели до промяната. 4. Приложени дейности за противодействие от ръководителя на отбранителната програма - описва се какви дейности за противодействие са приложени спрямо тези рискове за които е настъпила промяна; предлагат се нови мероприятия за противодействие (ако има такива).

Съдържание на Доклад за резултатите от управлението на риска в отбранителните програми (Продължение) 5. Съдържание на Доклад за резултатите от управлението на риска в отбранителните програми (Продължение) 5. Възникнали нови рискове: - Описание на риска - наименование, описание, клас, категория и подкатегория на риска; - Оценка на риска - определяне на степените на влияние и вероятност за проявление на риска; - Причини - описват се причините, които са спомогнали за появата на новия риск; - Планирани дейности за противодействие (описват се конкретните мероприятия за противодействие на възникналия нов риск). 6. Настъпили промени в екипа за управление на риска (ако са настъпили такива) 7. Предложения на ръководителите на основни програми / програми 8. Таблици за резултатите от прегледа на План за управление на риска на отбранителната програма и за възникналите нови рискови събития.

HEAVY AIRLIFT WING Presented to Presented by HEAVY AIRLIFT WING Presented to Presented by

SAC Flying Hours (3, 500) Withdrawn: Denmark Slovakia Czech Republic Latvia Italy 37 SAC Flying Hours (3, 500) Withdrawn: Denmark Slovakia Czech Republic Latvia Italy 37

SAC Organization SAC Executive Body Oversees Entire Program Heavy Airlift Wing NAMO SAC Steering SAC Organization SAC Executive Body Oversees Entire Program Heavy Airlift Wing NAMO SAC Steering Board (SB) [Chair + Rep from each Nation] Combined Secretariat Acquisition, Management and Support of the AMP NAMO Board of Directors (BOD) [Chair + Rep from each Nation] Non-NATO Committees AMP: Airlift Management Program NAMSA: NATO Maintenance & Supply Agency 516 AESG: 516 Aeronautical Systems Group 38 NATO Committees NATO Airlift Management Agency NAMSA Support 516 th AESG

HAW Organization Chart 12 Nations in Cooperation 136 Employees in HAW 42 Employees in HAW Organization Chart 12 Nations in Cooperation 136 Employees in HAW 42 Employees in NAMA HAW/CC HAW Senior Enlisted Advisor HAW QM/COS 67 Employees in Boeing Total of 1000 including family members HAW Vice Commander HAW Safety Staff Quality Assurance Evaluation C 2 Branch Chief LSS/CC C 2 Support Staff HAS/CC C 2 Deputy Branch Chief LSS/DO Maintenance Flight Supply & Mobility Readiness Flying Crew Chiefs Aerial Port Vehicle Maintenance Aircrew Flight Equipment 39 15 December 2008 Airlift Validation Cell Mission Planning Cell Dip Clearance Cell HAS/DO Pilot Flight Chief Msn Planning/ Execution HAS Support Staff Loadmaster Flight Mission Security Force Intel Flight Scheduling Stan/Eval Training Flight LSS Support Staff Tactics Flight Records 39

Mission Highlights HAW Goes Wherever SAC Nations Need Support ISAF 80% of HAW Missions Mission Highlights HAW Goes Wherever SAC Nations Need Support ISAF 80% of HAW Missions Haiti Earthquake Relief 40 3 Missions Jan-Feb 2010 OIF/Iraq 3 Missions December 2009 Uganda ATLAS DROP April 2011 Polish Victim Repatriation April 2010

Pápa Air Base Future Potential Pax & Cargo Terminal Fuel Expanded Apron for Strategic Pápa Air Base Future Potential Pax & Cargo Terminal Fuel Expanded Apron for Strategic Aircraft Warehous e Fuel Railroad Fuel Hydrant HAW HQ Building C-17 Hangar SAC Apron 3 x C-17 Hot Cargo Apron

QUESTIONS? 42 SAC 01 on its first mission to Pápa Air Base 18 July QUESTIONS? 42 SAC 01 on its first mission to Pápa Air Base 18 July 2009

Range without Air Refueling Pápa AB, Hungary 43 Range without Air Refueling Pápa AB, Hungary 43

Flexible Cargo Space • 54 + 48 seats • 18 pallets • Wheeled cargo Flexible Cargo Space • 54 + 48 seats • 18 pallets • Wheeled cargo • Air Drop Capability • Aeromedical Evacuation - 36 Litter Stanchions - 9 Patients Full Treatment

Humanitarian Relief Operations 45 Air Drop of Rations over Afghanistan Humanitarian Relief Operations 45 Air Drop of Rations over Afghanistan

Humanitarian Relief Operations 46 HAW Air Drop of Rations over Uganda Humanitarian Relief Operations 46 HAW Air Drop of Rations over Uganda

Air Space & Training Ranges Pápa 47 Air Space & Training Ranges Pápa 47