Скачать презентацию INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA Consfătuirea Județeană a profesorilor Скачать презентацию INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA Consfătuirea Județeană a profesorilor

f03ee0697f2acd8c060ba7258381b619.ppt

  • Количество слайдов: 81

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA Consfătuirea Județeană a profesorilor care predau discipline/module din aria curriculară INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA Consfătuirea Județeană a profesorilor care predau discipline/module din aria curriculară “Tehnologii” 2014 -2015

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA TEMATICA • Priorități ale educației pentru anul școlar 2014 -2015; INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA TEMATICA • Priorități ale educației pentru anul școlar 2014 -2015; • Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ în anul școlar 2014 - 2015; • Diagnoza procesului educațional în anul școlar 20132014; • Bune practici în învățământul profesional și tehnic; • Structura portofoliului/mapei profesorului de specialitate și a maistrului instructor pt. anul școlar 2014 -2015; • Concluzii și recomandărl.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA Priorităţi ale educaţie pentru anul şcolar 2014 -2015 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA Priorităţi ale educaţie pentru anul şcolar 2014 -2015

 Priorităţi ale educaţiei • Îmbunătăţirea calităţii educaţiei la nivel judeţean şi naţional: ü Priorităţi ale educaţiei • Îmbunătăţirea calităţii educaţiei la nivel judeţean şi naţional: ü activităţi de monitorizare; ü activităţi de consiliere.

Priorităţi ale educaţiei • Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ ü prevenirea şi reducerea absenteismului - Priorităţi ale educaţiei • Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ ü prevenirea şi reducerea absenteismului - ţinta asumată de România până în 2020: 11, 3%; ü asigurarea progresului şcolar prin: - tratarea diferenţiată; - individualizarea predării-învăţării-evaluării.

Priorităţi ale educaţiei • Parcurgerea integrală a programei şcolare în vederea: ü atingerii standardelor Priorităţi ale educaţiei • Parcurgerea integrală a programei şcolare în vederea: ü atingerii standardelor naţionale; ü susţinerii cu succes de către elevi a examenelor naţionale.

Priorităţi ale educaţiei • Elaborarea şi implementarea de programe/proiecte/activităţi de abilitare curriculară pe disciline Priorităţi ale educaţiei • Elaborarea şi implementarea de programe/proiecte/activităţi de abilitare curriculară pe disciline de studiu/niveluri de studiu cu accent pe: ü proiectarea curriculară; ü evaluarea la clasă; ü evaluarea la examenele naţionale şi la competiţiile şcolare.

Direcții de acțiune • Aplicarea unor programe integrate orientate către tinerii care nu sunt Direcții de acțiune • Aplicarea unor programe integrate orientate către tinerii care nu sunt incluşi nici în sistemul de educaţie sau formare şi nici în ocupare. • Creşterea atractivității sistemului de formare vocațională şi educațională prin campanii de informare, consiliere şi orientare. • Corelarea curriculumului cu schimbările structurale de pe piața muncii în perspectiva anului 2020.

Direcții de acțiune • Dezvoltarea competenţelor generice (competenţe digitale, limbi străine, abilităţi antreprenoriale şi Direcții de acțiune • Dezvoltarea competenţelor generice (competenţe digitale, limbi străine, abilităţi antreprenoriale şi competenţe sociale, comunicare) ale forței de muncă. • Introducerea şi recunoaşterea metodelor inovative de predare/formare bazate pe tehnologia informaţiei în formarea profesională continuă (e-learning).

Direcții de acțiune • Implicarea partenerilor sociali în definirea/validarea calificărilor, a standardelor ocupaţionale şi Direcții de acțiune • Implicarea partenerilor sociali în definirea/validarea calificărilor, a standardelor ocupaţionale şi programelor cadru de formare profesională continuă pentru asigurarea transparenţei calificărilor şi consistenţei certificatelor. • Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale. • Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale.

Direcții de acțiune • Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie. • Implementarea descentrălizării şi Direcții de acțiune • Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie. • Implementarea descentrălizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ. • Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ.

Direcții de acțiune • Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi Direcții de acțiune • Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor. • Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european. • Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de formare profesională.

Surse • • • Strategia Europa 2020. Planul Naţional de Reformă. Programul de guvernare Surse • • • Strategia Europa 2020. Planul Naţional de Reformă. Programul de guvernare 2013 – 2016. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Strategia ARACIP pentru perioada 2011 -2015 Recâştigarea încrederii în educaţie. • Planul de acțiuni pe perioada 2013 -2020 pentru implementarea Strategiei Naționale pentru ocuparea Forţei de Muncă.

Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ, în anul școlar 2014 -2015 Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ, în anul școlar 2014 -2015

LEGISLAȚIA DE BAZĂ 2014 -2015 Structura anului școlar 2014 -2015 aprobată prin OMEN 3637/19. LEGISLAȚIA DE BAZĂ 2014 -2015 Structura anului școlar 2014 -2015 aprobată prin OMEN 3637/19. 06. 2014; 15

Elemente de noutate HG nr. 918/20. 11. 2013 privind Cadrul Național al Calificărilor: Ø Elemente de noutate HG nr. 918/20. 11. 2013 privind Cadrul Național al Calificărilor: Ø Aprobă Cadrul național al calificărilor (CNC); Ø Stabilește 8 niveluri de calificare pot fi dobândite prin sistemul formal de educație și formare profesională din România; Ø Anexa 1 – descriptorii de definire ai nivelurilor de calificare în termeni de cunoștințe, abilități și competențe Ø Anexa 2 – corespondența dintre nivelurile de calificare, actele de studii care se eliberează, programele de educație și formare profesională absolvite în sistem formal și nivelurile de referință din Cadrul european al calificărilor (CEC).

Elemente de noutate § OUG nr. 117/23. 12. 2013 privind modificarea și completarea Legii Elemente de noutate § OUG nr. 117/23. 12. 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului Ø Învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cuprinde: - învățământul primar; - învățământul gimnazial, - primii 2 ani ai învățământului secundar superior.

Elemente de noutate § OUG nr. 117/23. 12. 2013 privind modificarea și completarea Legii Elemente de noutate § OUG nr. 117/23. 12. 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului Sistemul național de învățământ preuniversitar – niveluri – Învățământ terțiar nonuniversitar ( învățământ postliceal ) Educația timpurie ( 0 -6 ani) Învățământ primar Clasa pregătitoare Clasele I – IV Învățământ secundar inferior sau gimnazial (clasele V – VIII ) Învățământ liceal (clasele XI – XII/XIII ) Învățământ secundar superior Învățământ profesional cu durata de 3 ani

Elemente de noutate § OUG nr. 117/23. 12. 2013 privind modificarea și completarea Legii Elemente de noutate § OUG nr. 117/23. 12. 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului Învățământul liceal - filiere - Teoretică Vocațională Tehnologică Consfătuirea județeană 2014

Elemente de noutate § OUG nr. 117/23. 12. 2013 privind modificarea și completarea Legii Elemente de noutate § OUG nr. 117/23. 12. 2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului Ø Durata studiilor în învățământul liceal este de 4 sau 5 ani, în conformitate cu planurile – cadru aprobate de Ministerul Educației Naționale; Ø Evaluarea naționala - finalul clasei a VIII-a; rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaționale; evaluarea se realizează pe baza unor probe; Ø Continuarea studiilor; Ø Finanțarea învățământului preuniversitar; Ø Învățământul universitar, etc Ø Etc.

Elemente de noutate § OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, Elemente de noutate § OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative Ø Învățământul profesional are durata de minimum 3 ani; Ø Învățământul postliceal – organizare și funcționare, cifră de școlarizare, finanțare, admitere; Ø Învățământul postliceal se organizează în: - școli postliceale cu personalitate juridică, sau ca structuri fără personalitate juridică; - licee cu personalitate juridică; - colegii în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate;

ELEMENTE DE NOUTATE § OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, ELEMENTE DE NOUTATE § OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative Ø Admiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației Naționale, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea/instituția de învățământ prin consultarea factorilor interesați. Ø Personalul din învățământul preuniversitar – ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, evaluarea activității personalului didactic, etc. Ø Învățământul superior.

SITUAȚIA INVĂŢĂM NTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC ANUL ȘCOLAR 2014 – 2015 LICEU ÎNVĂȚĂM NT SITUAȚIA INVĂŢĂM NTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC ANUL ȘCOLAR 2014 – 2015 LICEU ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CLASA/ AN ZI SERAL IX X X X XI X X ÎNVĂȚĂM NT POSTLICEAL X ȘC. MAIȘTRI ȘC. POSTLICEALĂ I X X II X X SPP XIII III 2 ANI 3 ANI SPP X X X

NIVEL 3 DE CALIFICARE În conformitate cu Cadrul național al calificărilor aprobat prin Hotărârea NIVEL 3 DE CALIFICARE În conformitate cu Cadrul național al calificărilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918 din 20 noiembrie 2013, începând cu anul școlar 2014 -2015: absolvenții învățământului profesional de 2 ani (după clasa a IX-a), absolvenții învățământului profesional de 3 ani (după clasa a VIII-a) și absolvenții primilor doi ani de liceu și a stagiilor de pregătire practică obțin nivelul de calificare 3. HG 918 Consfătuirea județeană 2014

NIVELUL DE CALIFICARE 3 1. Învățământ profesional de 3 ani Consfătuirea județeană 2014 2. NIVELUL DE CALIFICARE 3 1. Învățământ profesional de 3 ani Consfătuirea județeană 2014 2. Învățământ profesional de 2 ani 3. Stagii de pregatire practică

ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI - absolvenți ai clasei a VIII-a. ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI - absolvenți ai clasei a VIII-a. Modificare LEN OUG 117/2013 • Organizare și desfășurare: – Adresa MEN nr. 24782/ 13. 01. 2014 – propuneri cifră de școlarizare învățământ profesional cu durata de 3 ani. Adresa MEN 24782 Consfătuirea județeană 2014

ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI o OMEN nr 4432 din 20. ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI o OMEN nr 4432 din 20. 02. 2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat (Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2015 -2016, prevăzut în anexa nr. 4. OMEN 4432 Consfătuirea județeană 2014

ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI • Calificările profesionale ce pot fi ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI • Calificările profesionale ce pot fi obținute: • Anexa 1 la OMEN nr. 3548 din 15. 04. 2013 Calificări profesionale Ø OMEN nr. 3152 din 24. 02. 2014 privind Aprobarea planului- cadru pentru invatamantul profesional cu durata de 3 ani OMEN 3152 Ø OMEN nr. 3731 privind aprobarea planurilor de învățământ pentru invatamantul profesional cu durata de 3 ani OMEN 3731

ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI Programele școlare § OMEN nr. 3731/26. ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI Programele școlare § OMEN nr. 3731/26. 06. 2014 privind aprobarea planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătire practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii precum și pentru stagii de pregătire practică CDL, pentru clasa a IX-a, învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. O. M. E. N. 3731/26. 06. 20 14

ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI Absolvenții învățământului profesional cu durata de ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI Absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani pot urma cursurile liceale în ciclul OUG 117 superior Modificare LEN

ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI • Comparația planurilor cadru: – Clasele ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI • Comparația planurilor cadru: – Clasele a IX-a și a X-a liceu tehnologic cu învățământ profesional cu durata de 3 ani Comparație planuri cadru • Aprobarea contractului de pregătire practică: OMEN nr. 3539 din 14. 03. 2012 OMEN 3539

ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL SPECIAL § OMEN nr. 3218/21. 03. 2014 privind aprobarea planului – ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL SPECIAL § OMEN nr. 3218/21. 03. 2014 privind aprobarea planului – cadru de învățământ pentru învățământul profesional special Ø Anexa 1 – Planul – cadru de învățământ pentru învățământul profesional special; Ø Anexa 2 – Nota de fundamentare privind elaborarea planurilor – cadru pentru învățământul profesional special.

 ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 2 ANI Absolvenți ai clasei a IX-a. ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 2 ANI Absolvenți ai clasei a IX-a. Modificare LEN • Organizare și desfășurare: – OMECTS nr. 3168 din 03. 02. 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a învățământului profesional cu durata de 2 ani, a calendarului privind selecția elevilor precum și a planului cadru. OMECTS 3168 • Calificările profesionale ce pot fi obținute: Anexa 1 la OMECTS – Anexa 1 la OMECTS nr. 3548 din 15. 04. 2013 3548 3/17/2018

ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 2 ANI Planuri de învățământ aprobate prin: o ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 2 ANI Planuri de învățământ aprobate prin: o OMECTS nr. 3749 din 19. 04. 2012 (clasa a X-a) OMECTS 3749 o OMEN nr. 3548/ 15. 04. 2013 OMEN 3548 Curriculum clasa a X-a aprobat cu OMECTS nr. 4681 din 29. 06. 2012 OMECTS 4681

ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 2 ANI • Acordarea bursei profesionale: HG nr. ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 2 ANI • Acordarea bursei profesionale: HG nr. 1062/ HG 2013 1062/ 2013 • Comparația planurilor cadru: – Clasele a X-a și a XI-a învățământ profesional cu clasa a X-a învățământ liceal Comparație planuri cadru

ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 2 ANI • Certificarea competențelor profesionale: Metodologia de ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 2 ANI • Certificarea competențelor profesionale: Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților ciclului inferior al liceului care au urmat învățământul profesional cu durata de 2 ani aprobată prin OMEN nr. 4888 din 26. 08. 2013 modificat prin OMEN de modificare din 2014. OMEN 4220 care OMEN 4888 modifică OMEN 4888

ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 2 ANI Absolvenții clasei a X-a și a ÎNVĂȚĂM NT PROFESIONAL CU DURATA DE 2 ANI Absolvenții clasei a X-a și a învățământului profesional cu durata de 2 ani pot urma cursurile liceale în ciclul superior Modificare LEN OUG 117/2013

STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ după absolvirea clasei a X-a – conform LEN nr. 1, STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ după absolvirea clasei a X-a – conform LEN nr. 1, art. 24(3) Modificări • Acte normative: LEN I. ORGANIZARE a) OMECTS nr. 5730 din 26. 11. 2010 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a stagiilor OMECTS de pregătire practică. 5730 OMECTS b) OMECTS nr. 3646 din 04. 02. 2011 privind aprobarea 3646 programelor școlare

STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ Curriculum: – Anexa 2 la OMECTS nr. 3646 din 04. STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ Curriculum: – Anexa 2 la OMECTS nr. 3646 din 04. 02. 2011 III. Certificarea competențelor profesionale: – Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică aprobată prin OMECTS nr. 5222 din 29. 08. 2011 modificat prin OMEN __ din OMEN 4421 pt OMECTS modificarea 2014. nr. 5222 OMECTS 5222

STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ Absolvenții claselor a IX-a, a X-a și a stagiilor de STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ Absolvenții claselor a IX-a, a X-a și a stagiilor de pregătire practică pot urma cursurile liceale în ciclul superior Modificare LEN-OUG 119

CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE Câteva precizări: Ø Modificarea metodologiilor de organizare și desfășurare a CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE Câteva precizări: Ø Modificarea metodologiilor de organizare și desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a fost impusă, în primul rând, de apariția Hotărârii de Guvern nr. 918/2013 privind Cadrul Naţional al Calificărilor. Ø Există metodologie de organizare și desfășurare a examenelor de certificare pentru fiecare nivel de calificare profesională.

Certificarea calificării profesionale – învățământ profesional cu durata de 2 ani § OMEN nr. Certificarea calificării profesionale – învățământ profesional cu durata de 2 ani § OMEN nr. 4420/27. 08. 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4888/2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 2 ani Ø Înlocuiește , , nivel 2” cu , , nivel 3”.

Certificarea calificării profesionale – învățământ profesional cu durata de 3 ani § OMEN nr. Certificarea calificării profesionale – învățământ profesional cu durata de 3 ani § OMEN nr. 4435/29. 08. 2014 privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani Ø Probe de examen: - o probă practică, - o probă orală.

Certificarea calificării profesionale – învățământ profesional cu durata de 3 ani Ø Rezultatul examenului Certificarea calificării profesionale – învățământ profesional cu durata de 3 ani Ø Rezultatul examenului poate fi: § <> cu unul din calificativele “excelent”, “foarte bine”, “satisfăcător”; § <>; conform punctajului obținut la cele două probe de examen, § <>, <>.

Certificarea calificării profesionale – învățământ profesional cu durata de 3 ani REZULTATUL EXAMENULUI Admis Certificarea calificării profesionale – învățământ profesional cu durata de 3 ani REZULTATUL EXAMENULUI Admis 100 p – 95 p Cu calificativul Respins Cu punctajul final Excelent Cu punctajul final 94, 99 p – 85 p 84, 99 p – 75 p 74, 99 p – 60 p Foarte bine Bine Satisfăcător Ø CNDIPT întocmește LISTA NAȚIONALĂ A TEMELOR PENTRU PROBA PRACTICĂ pe baza propunerilor făcute de unitățile de învățământ în parteneriat cu operatorii economici/ instituțiile publice cu care au încheiat parteneriat de practică.

Certificarea calificării profesionale stagii de practică § OMEN nr. 4421/27. 08. 2014 privind modificarea Certificarea calificării profesionale stagii de practică § OMEN nr. 4421/27. 08. 2014 privind modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5222/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică Ø Înlocuiește , , nivel 2” cu , , nivel 3”.

Certificarea calificării profesionale - învățământ liceal § OMEN nr. 4434/29. 08. 2014 privind aprobarea Certificarea calificării profesionale - învățământ liceal § OMEN nr. 4434/29. 08. 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică Ø Înlocuiește , , nivel 3” cu , , nivel 4”; Ø Se modifică rezultatul examenului prin adăugarea de calificative: “excelent”, “foarte bine”, “bine” sau “satisfăcător”, în funcție de punctajul acordat.

 • Centrele de examen sunt avizate de Inspectorul şcolar general şi apoi se • Centrele de examen sunt avizate de Inspectorul şcolar general şi apoi se trimit la MEN • Evaluarea se va face prin CALIFICATIVE („Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”) Excelent 100 p – 95 p Foarte bine 94, 99 p – 85 p Bine 84, 99 p – 75 p Satisfăcător 74, 99 p – 60 p • Fişa de evaluare se completează cu punctaje Partea a II-a: Aprecierea calităţii activităţii candidatului CRITERIUL 1. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală, candidatul demonstrând reflecție critică 3. Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a persoanelor autorizate Punctaj maxim 5 p Punctaj acordat 5 p 3 p • Rapoartele care se elaborează la sfârşitul examenului conţin şi date despre calificativele obţinute, chiar dacă în catalog rezultatul final este “admis” sau “respins”

DIAGNOZA ÎNVĂȚĂM NTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC HUNEDOREAN 2013 -20154 DIAGNOZA ÎNVĂȚĂM NTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC HUNEDOREAN 2013 -20154

Diagnoza procesului educaţional Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar NOUL REGULAMENT DE INSPECŢIE A UNITĂŢILOR Diagnoza procesului educaţional Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar NOUL REGULAMENT DE INSPECŢIE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂM NT PREUNIVERSITAR Poate fi accesat la adresa: http: //www. edu. ro/index. php/articles/16313 • Inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ preuniversitar • Inspecţia de specialitate • Inspecţia tematică 50

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA RAPORT ÎNCHEIAT ÎN URMA INSPECŢIILOR TEMATICE ŞI DE SPECIALITATE privind INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA RAPORT ÎNCHEIAT ÎN URMA INSPECŢIILOR TEMATICE ŞI DE SPECIALITATE privind învăţământul profesional şi tehnic în anul şcolar 2013 -2014

PUNCTE TARI 1. Documente proiective, planificări, portofolii 2. Aplicarea metodelor pedagogice. Învăţământ centrat pe PUNCTE TARI 1. Documente proiective, planificări, portofolii 2. Aplicarea metodelor pedagogice. Învăţământ centrat pe elev 3. Colaborarea între metodişti şi cadrele didactice. Metode specifice de monitorizare şi evaluare a cadrelor didactice 4. Cadre didactice calificate care au urmat cursuri de formare Phare VET Phare TVET POSDRU

PUNCTE TARI 5. Proiecte educaţionale şi parteneriate finanţate din fonduri guvernamentale sau europene 6. PUNCTE TARI 5. Proiecte educaţionale şi parteneriate finanţate din fonduri guvernamentale sau europene 6. Dotarea şcolilor cu material didactic (tehnică de calcul, cămin, cantină) 7. Parteneriatele dintre unităţile şcolare şi agenţii economici. Corelarea ofertei educaţionale cu cererea din piaţă 8. Utilizare Ae. L, Internet , softuri educaţionale 9. Activităţi de pregătire pentru performanţă

PUNCTE SLABE • 1. rezistenţa la schimbare a cadrelor didactice: ü cadre didactice insuficient PUNCTE SLABE • 1. rezistenţa la schimbare a cadrelor didactice: ü cadre didactice insuficient pregătite. • 2. management defectuos: ü şcolile nu iau măsuri pentru aducerea procesului didactic la un nivel standard. • 3. oferta educaţională neadaptată: ü implicarea slabă a şcolilor pentru a deveni furnizori de educaţie; ü consiliere în carieră. • 4. lipsa de motivaţie: ü lipsa locurilor de muncă; ü dezinteresul; ü absenteismul elevilor; ü comunicarea cu părinţii.

PUNCTE SLABE lipsa comunicării şi a sprijinirii exemplelor de bune practici: ü slabă implicare PUNCTE SLABE lipsa comunicării şi a sprijinirii exemplelor de bune practici: ü slabă implicare în proiecte elevi slab pregătiţi din gimnaziu: ü elevi cu probleme familiale, financiare, sociale. insuficienta dotare cu material didactic: ü lipsa manualelor; ü instruirea practică în şcoală cu ateliere slab utilate. resurse financiare limitate: ü nedecontarea deplasărilor; ü dificultăţi la încadrare personal auxiliar; lipsa unor parteneriate reale cu agenţii economici:

Lipsa finalităţii educaţionale familiile elevilor nu au bani elevii nu au educaţia corespunzătoare din Lipsa finalităţii educaţionale familiile elevilor nu au bani elevii nu au educaţia corespunzătoare din gimnaziu elevii nu sunt obişnuiţi să înveţe dezinteres faţă de şcoală absenteism abandon şcolar

PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE Proiectarea didactică: Ø Elaborarea planificării calendaristice (modele de planificare calendaristică postate PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE Proiectarea didactică: Ø Elaborarea planificării calendaristice (modele de planificare calendaristică postate pe site-ul M. E. N. ) Ø Proiectarea unităţilor de învăţare + • Schița lecției, pentru cei aflați în primii 2 ani de activitate 57

MAPA PROFESORULUI ȘI A MAISTRULUI INSTRUCTOR ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII” MAPA PROFESORULUI ȘI A MAISTRULUI INSTRUCTOR ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”

PORTOFOLIUL DE DATE PERSONALE • Raportul anual de autoevaluare; • Fişa anuală de evaluare PORTOFOLIUL DE DATE PERSONALE • Raportul anual de autoevaluare; • Fişa anuală de evaluare a activităţii • Implicarea în acţiunile metodice • Orarul personal pentru activitatea de predare (norma de bază); • Fişa postului operaţionalizată; • Decizia de numire şi Contractul individual de muncă; • Curriculum vitae european actualizat; • Evidenţa formării, perfecţionării şi a contribuţiilor personale în domeniul specialităţii. Calificativul acordat de către CA al unităţii şcolare (copie).

PORTOFOLIUL DE DATE PERSONALE • Încadrare (clase, orar - inclusiv programul suplimentar); • Documente PORTOFOLIUL DE DATE PERSONALE • Încadrare (clase, orar - inclusiv programul suplimentar); • Documente privind calitatea de expert în educație, mentor, formator local/ judeţean/ naţional; coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ; îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate; evaluator manuale; membru în comisii ştiinţifice; 60

DOCUMENTE DE PROIECTARE A ACTIVITĂȚII • Documente de proiectare didactică: macroproiectare (planificarea anuală și DOCUMENTE DE PROIECTARE A ACTIVITĂȚII • Documente de proiectare didactică: macroproiectare (planificarea anuală și semestrială); mezoproiectare (proiectarea unităţilor de învățare); microproiectare (proiect de lecție); • Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă; • Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare; 61

DOCUMENTE DE PROIECTARE A ACTIVITĂȚII • Documente de activitate curriculară, extracurriculară și extrașcolară (programe DOCUMENTE DE PROIECTARE A ACTIVITĂȚII • Documente de activitate curriculară, extracurriculară și extrașcolară (programe şcolare în uz, ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare; precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii; programe ale examenelor naţionale; programe şcolare pentru discipline opţionale; lista manualelor folosite la clasă, regulamente și precizări ale organizării și desfășurării olimpiadelor şi ale concursurilor școlare, rezultate);

INSTRUMENTE DE EVALUARE • Instrumente de lucru şi de evaluare (teste predictive, sumative şi INSTRUMENTE DE EVALUARE • Instrumente de lucru şi de evaluare (teste predictive, sumative şi altele); rezultatele la examenele naţionale; rezultatele evaluării predictive; rezultatele evaluărilor periodice și finale; 63

DOCUMENTE DE PROIECTARE A CDL/ CDȘ • Cursuri opţionale, CDL– programa, suport de curs, DOCUMENTE DE PROIECTARE A CDL/ CDȘ • Cursuri opţionale, CDL– programa, suport de curs, materiale auxiliare; • Lista mijloacelor didactice din dotare; • Evidenţa elevilor înscrişi la Examenele Naţionale- EXAMEN DE CERTIFICARE

Analiza învăţământului PROFESIONAL ŞI TEHNIC Analiza învăţământului PROFESIONAL ŞI TEHNIC

REALITĂŢI • Se derulează cele mai multe proiecte naţionale şi europene: ü parteneri diverşi; REALITĂŢI • Se derulează cele mai multe proiecte naţionale şi europene: ü parteneri diverşi; ü vizite de studiu; ü formarea profesorilor; ü îmbunătăţirea bazei materiale. • Partenerii noştri în procesul educaţional – elevii, inventivi, creativi dar care trebuie dirijaţi şi modelaţi.

REALITĂŢI • În şcolile noastre există legislaţie, cadre didactice calificate, metodologii, însă baza materială REALITĂŢI • În şcolile noastre există legislaţie, cadre didactice calificate, metodologii, însă baza materială este încă precară. • Inserţia profesională depinde de oferta de piaţa muncii care din păcate este neatractivă. • Trebuie să ne gândim la calificări profesionale care se menţin în trendul european pe piaţa muncii. Ex: Nu facem mecatronică fără bază materială.

REALITĂŢI • Trebuie să înţelegem toţi, părinţi, profesori, elevi că nu toată lumea poate REALITĂŢI • Trebuie să înţelegem toţi, părinţi, profesori, elevi că nu toată lumea poate face liceul şi facultatea. De aceea, consilierea familiei trebuie să fie pe primul loc. • Pe piaţa muncii avem nevoie de meseriaşi adevăraţi şi de aceea împreună cu agenţii economici, care trebuie să fie lângă şcoală, trebuie să accentuăm această componentă. • Bunele practici trebuie multiplicate şi popularizate.

Ţinte viitoare • Să lăsăm prejudecăţile şi eşecurile şi să schimbăm educaţia. • Sistem Ţinte viitoare • Să lăsăm prejudecăţile şi eşecurile şi să schimbăm educaţia. • Sistem educaţional deschis. • Oportunitatea continuării studiilor.

Ţinte viitoare • Asigurarea calităţii. • Calitatea să se măsoară simplu: ü ce face Ţinte viitoare • Asigurarea calităţii. • Calitatea să se măsoară simplu: ü ce face elevul după ce termină studiile; ü câţi absolvenţi sunt încadraţi pe piaţa muncii şi câţi sunt în şomaj. • Şomerul trebuie să fie persoana care caută un loc de muncă şi nu găseşte şi nu persoana asistată.

Ţinte viitoare • Revizuirea cadrului naţional al calificărilor: ü calificări relevante. • Creşterea nivelului Ţinte viitoare • Revizuirea cadrului naţional al calificărilor: ü calificări relevante. • Creşterea nivelului de calificare: ü extinderea conceptului “gulere albastre versus gulere albe”. • Evoluţia meseriilor în sensul modernizării echipamentelor.

Ţinte viitoare • Partenerii educaţionali să reliefeze de ce este nevoie. • Deschidere din Ţinte viitoare • Partenerii educaţionali să reliefeze de ce este nevoie. • Deschidere din partea partenerilor. • Ofertă atractivă corelată cu piaţa muncii.

Ţinte viitoare • Accesarea fonduri structurale. • Banii europeni să fie utilizaţi la modernizarea Ţinte viitoare • Accesarea fonduri structurale. • Banii europeni să fie utilizaţi la modernizarea învăţământului.

Ţinte viitoare • Crucial este adaptarea la piaţa muncii dar mai important este să Ţinte viitoare • Crucial este adaptarea la piaţa muncii dar mai important este să instruim. • Să nu fim doar pasivi, să avem gândire practică.

Noi oportunităţi • Finanţarea urmează elevul în învăţământul profesional şi particular. • Mobilitate în Noi oportunităţi • Finanţarea urmează elevul în învăţământul profesional şi particular. • Mobilitate în ceea ce priveşte efectuarea stagiilor de practică. • Certificate recunoscute pe piaţa muncii. • Asigurarea recunoaşterii competenţelor dobândite şi transferul acestora – ECVET.

Factori de succes • Implicarea activă a firmelor, instituţiilor, administraţie locală: selecţia elevilor, supravegherea Factori de succes • Implicarea activă a firmelor, instituţiilor, administraţie locală: selecţia elevilor, supravegherea actului educaţional. • Factori de atractivitate: continuarea studiilor, pregătire practică avansată, prioritate la angajare, transport, masă, continuarea studiilor, diploma, bursa.

Acţiuni • Parteneriat mediu de afaceri-şcoală: softuri educaţionale, administrare calculatoare, pagina de web, marketing, Acţiuni • Parteneriat mediu de afaceri-şcoală: softuri educaţionale, administrare calculatoare, pagina de web, marketing, filme de prezentare, platforme virtuale. • Cercuri interactive cu elevii: MINITEHNICUS. • Parteneriate între angajatori. • Vizite de orientare în firme: elevul prezintă concluziile. • ERASMUS FOR ALL.

Acţiuni de promovare • Mese rotunde. • Vizite în întreprinderi. • Schimb de experienţă: Acţiuni de promovare • Mese rotunde. • Vizite în întreprinderi. • Schimb de experienţă: ü forum de discuţii. • Formare. • Dezbatere. • Bursa locurilor de muncă. ü o meserie pentru fiecare

Feed back • • Comunicarea. Oferta educaţională clară. Valorificarea parteneriatelor. Diseminarea informaţiei. Feed back • • Comunicarea. Oferta educaţională clară. Valorificarea parteneriatelor. Diseminarea informaţiei.

Exemple de bună practică • Extinderea firmei de exerciţiu. • Antreprenoriatul. Exemple de bună practică • Extinderea firmei de exerciţiu. • Antreprenoriatul.

În loc de concluzii. . . • Curaj, nu mai aşteptaţi să facă alţii În loc de concluzii. . . • Curaj, nu mai aşteptaţi să facă alţii ceva, faceţi voi ceea ce trebuie în şcoli. Nu uitaţi, schimbarea porneşte de la „mine”! Succes!