Скачать презентацию Inspecció obligatòria dels EAPF Equips d Aplicació de Productes Скачать презентацию Inspecció obligatòria dels EAPF Equips d Aplicació de Productes

a82366a072634abf25b684049d7eebda.ppt

  • Количество слайдов: 25

Inspecció obligatòria dels EAPF, Equips d’Aplicació de Productes Fitosanitaris Inspecció obligatòria dels EAPF, Equips d’Aplicació de Productes Fitosanitaris

Directiva 2009/128/CE d’ús sostenible dels plaguicides - RD 1311/2012, de 14 de setembre, pel Directiva 2009/128/CE d’ús sostenible dels plaguicides - RD 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. - RD 1702/2011, de 18 de novembre, d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF). 2

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Objectius - Regular les inspeccions periòdiques dels equips RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Objectius - Regular les inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació - Definir i tipificar els EAPF utilitzats en la producció primària agrícola i forestal i en altres usos professionals. - Elaborar el cens dels equips d’aplicació no inscrits en el ROMA - Establir els requisits mínims per a les estacions ITEAF - Establir la metodologia per a les inspeccions i els programes de formació del personal encarregat 3

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Definicions Equip d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF): Qualsevol RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Definicions Equip d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF): Qualsevol màquina destinada específicament a l’aplicació de productes fitosanitaris, inclosos elements i dispositius que siguin fonamentals per al correcte funcionament de l’equip esmentat 4

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Inscripció en el ROMA El RD 1013/2009, de RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Inscripció en el ROMA El RD 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola, preveu la obligatorietat d’inscripció de tots els equips de: - Equips de tractaments fitosanitaris arrossegats o suspesos, de qualsevol capacitat o pes. 5

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Inscripció en el ROMA El RD 349/2012, de RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Inscripció en el ROMA El RD 349/2012, de 10 de febrer, modifica el RD 1013/2009, i en la Disposició transitòria única. Inscripció de màquines ja en ús. Les màquines: equips de tractaments, no inscrites amb anterioritat, quan no es disposi del certificat de característiques, de la declaració de conformitat CE, o de la factura de compra, es poden substituir per una declaració signada pel titular de la màquina en la qual es reflecteixin les seves dades identificatives, marca i model, número de bastidor, les seves principals característiques tècniques i l’any de la primera adquisició de la màquina. 6

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Inscripció en el ROMA El RD 1311/2012 de RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Inscripció en el ROMA El RD 1311/2012 de 14 de setembre, d’ús sostenible de productes fitosanitaris, estableix que s’habilitarà una secció especial al ROMA per inscriure els equips de tractament que s’utilitzin per a l’aplicació de productes fitosanitaris en àmbits diferents de la producció agrícola primària. Disposició addicional segona. Registre dels equips de tractament per a usos no agraris. 7

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Àmbit d’aplicació Quins EAPF seran objecte d’inspecció a) RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Àmbit d’aplicació Quins EAPF seran objecte d’inspecció a) Equips mòbils d’APF inscrits al ROMA per a la producció primària agrícola y forestal, així com els equips utilitzats per altres usos professionals, de més de 100 l de capacitat de dipòsit, que s’incloguin dins dels gèneres de màquines següents: - Polvoritzadors hidràulics (de barres o pistoles de polvorització) - Polvoritzadors hidropneumàtics - Polvoritzadors pneumàtics - Empolsadors 8

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF b) Equips d’aplicació muntats a bord d’aeronaus, c) RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF b) Equips d’aplicació muntats a bord d’aeronaus, c) Equips instal·lats a l’interior d’hivernacles o altres locals tancats. 9

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Cens d’equips a inspeccionar a Catalunya ✔ Font RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Cens d’equips a inspeccionar a Catalunya ✔ Font : ROMA - Relació dels EAPF utilitzats en la producció agrària. ✔ Font: Documentació disponible en la comunitat autònoma - Relació dels equips instal·lats en les aeronaus. - Relació dels equips instal·lats a l’interior dels hivernacles i dels locals tancats. - Relació dels equips mòbils utilitzats en altres usos professionals: jardineria, . . . 10

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Prioritats i periodicitat Abans de realitzar la inspecció RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Prioritats i periodicitat Abans de realitzar la inspecció dels EAPF aquests han d’estar inscrits al ROMA Programa d’Inspeccions: tots els equips hauran d’haver estat inspeccionats, al menys una vegada, abans del 26/11/2016 ü Prioritat, atès: - Empreses de serveis de treballs agraris a)Titularitat - ADVs, ADF, s … dels EAPF. . . . - Cooperatives agràries, altres agrupacions d’agricultors CB de més 10 agricultors b) Característiques dels EAPF…. . - Automotrius - Arrossegats de més capacitat de treball - Amb més antiguitat 11

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Prioritats i periodicitat (continuació) Tots els equips nous, RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Prioritats i periodicitat (continuació) Tots els equips nous, adquirits després de l’entrada en vigor RD d’inspeccions, s’han d’inspeccionar, almenys una vegada, dins el termini dels 5 primers anys. Les inspeccions posteriors com a màxim cada 5 anys, llevat - Empreses de serveis de treballs agraris - ADVs, ADF, … - Cooperatives agràries, altres agrupacions d’agricultors CB de més 10 agricultors període entre inspeccions com a màxim de 3 anys. Després l’any 2020, inspeccions cada 3 anys en tots els equips. 12

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Òrgans competents. ✓ Organismes de les Comunitats Autònomes RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Òrgans competents. ✓ Organismes de les Comunitats Autònomes responsables del control i aplicació del programa d’inspeccions. ✓ Anualment enviaran informació al Ministeri sobre el desenvolupament de les inspeccions. Programa d’inspecció. ✓ Els programes d’inspecció de les CCAA establiran prioritats en l’ordre de les inspeccions A Catalunya: Servei de Producció Agrícola del DAAM 13

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Laboratori Nacional de Referència d’Inspecció d’EAPF. Centre de RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Laboratori Nacional de Referència d’Inspecció d’EAPF. Centre de Mecanització Agrària del DAAM Designat amb l’ordre AAA/1053/2012, de 16 de maig. Funcions - Desenvolupar protocols de procediment i mètodes d’inspecció no establerts mitjançant Normes Tècniques. - Coordinar l’actualització del Manual d’inspeccions dels diferents EAPF. - Realitzar anàlisi i assaigs a efectes arbitrals quan li siguin sol·licitats pels òrgans competents de les CA a instància de les estacions ITEAF. - Millorar les tècniques d’inspecció de les estacions ITEAF 14

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF ESTACIONS D’INSPECCIÓ TÈCNICA dels EAPF, Estacions ITEAF Titulars RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF ESTACIONS D’INSPECCIÓ TÈCNICA dels EAPF, Estacions ITEAF Titulars Unitats de l’administració autonòmica, departaments d’universitats, centres de formació agrària, centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica, cooperatives agràries i empreses privades L’autorització de l’estació ITEAF serà atorgada en tots els casos per l’òrgan competent de la CA. L’autorització de les estacions ITEAF té validesa en tot el territori nacional i la seva durada és indefinida. 15

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Estacions ITEAF. Titulars (continuació) Les empreses fabricants i RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Estacions ITEAF. Titulars (continuació) Les empreses fabricants i comercialitzadores d’equips d’aplicació de fitosanitaris només podran ser titulars quan es consideri que el nombre d’estacions ITEAF és insuficient. Les estacions ITEAF han de subscriure pòlisses de responsabilitat civil, avals o altres garanties financeres, atorgades per una entitat degudament autoritzada, que cobreixin els riscos de la seva responsabilitat, respecte a danys ambientals, materials i personals a tercers. 16

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Estacions ITEAF. Personal Les estacions ITEAF han de RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Estacions ITEAF. Personal Les estacions ITEAF han de disposar d’un director i d’un inspector Funcions del director: assessorament als agricultors, implantació dels manuals d’inspecció, control de qualitat i cal·libratge dels equips, elaboració de la memòria de les inspeccions, . . . Funcions de l’inspector: realització de les inspeccions i elaboració i signatura del butlletí i el certificat d’inspecció, recomanacions als usuaris sobre regulació i ús de la maquinària, . . . 17

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Estacions ITEAF. Personal (continuació) ✔ El director tècnic RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Estacions ITEAF. Personal (continuació) ✔ El director tècnic ha de disposar de titulació universitària o de formació professional de grau superior que inclogui, en els seus programes d’estudis, matèries relatives a la sanitat vegetal, a la producció agrària o a la fabricació i caracterització de maquinària, o alternativament, acreditar una formació de 300 hores, com a mínim, en les esmentades matèries. ✔ L’inspector ha de disposar de la formació professional adequada o acreditar una formació de 150 hores, com a mínim, en matèries relatives a la sanitat vegetal, a la producció agrària o a la fabricació i caracterització de maquinària En totes les inspeccions hi ha de ser present, almenys, un inspector. 18

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Estacions ITEAF. Equipament Annex II. Relació de l’equipament RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Estacions ITEAF. Equipament Annex II. Relació de l’equipament mínim de les estacions ITEAF Programa de cal·libratge que asseguri el funcionament correcte i la fiabilitat de l’equipament 19

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Estacions ITEAF. Realització de les inspeccions En les RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Estacions ITEAF. Realització de les inspeccions En les estacions fixes o les unitats mòbils de les ITEAF. Elecció lliure de l’estació ITEAF per part dels titulars de les màquines. Les estacions ITEAF disposaran d’unitats mòbils. Requisits de salut i seguretat i de medi ambient de l’annex II de la directiva 2009/128/CE (annex I del RD 1702/2011). Harmonització de la norma d’inspecció EN-UNE 13790, amb la nova norma EN ISO 16122. 20

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Estacions ITEAF. Realització de les inspeccions (continuació) Manual RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Estacions ITEAF. Realització de les inspeccions (continuació) Manual d’inspeccions a la web del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 21

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Estacions ITEAF. Realització de les inspeccions (continuació) Lliurament RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Estacions ITEAF. Realització de les inspeccions (continuació) Lliurament d’un certificat i d’un butlletí d’inspeccions al titular de la màquina Inspecció desfavorable. Defectes greus que afecten a la capacitat de distribució del producte, a la seguretat de l’operari i al medi ambient Distintiu autoadhesiu que s’ha de col·locar en un lloc visible de l’equip 22

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Formació. Unitats de Formació de la Inspecció Els RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Formació. Unitats de Formació de la Inspecció Els directors i inspectors de les estacions ITEAF disposaran d’un certificat d’aptitud emès per una Unitat de Formació, després de cursar i superar el corresponent curs de formació. Aquest curs de formació constarà de 40 hores, d’acord amb els requisits de l’annex IV del RD 1702/2012. El certificat d’aptitud s’haurà de renovar cada 5 anys. Caldrà realitzar una activitat formativa d’actualització de coneixements. 23

RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Formació. Unitats de Formació de la Inspecció (continuació) RD 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels EAPF Formació. Unitats de Formació de la Inspecció (continuació) Qui pot impartir el curs de formació? Departaments d’universitats especialitzats en mecanització agrària, unitats de l’administració autonòmica i centres d’innovació i tecnologia. A Catalunya, el Servei de Producció Agrícola ha acreditat: - Departament d’Enginyeria Agroforestal de la Universitat de Lleida. - Unitat de Mecanització Agrària. Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya. 24

Més informació www. gencat. cat/agricultura Més informació www. gencat. cat/agricultura