Скачать презентацию Informacja na temat działań w ramach KRI Скачать презентацию Informacja na temat działań w ramach KRI

f7c432bf20d4ca37ac0db42d84e56c76.ppt

  • Количество слайдов: 16

Informacja na temat działań w ramach KRI Informacja na temat działań w ramach KRI

Interoperacyjność to zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych Interoperacyjność to zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych

Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej to zespół cech informacyjnych, w tym identyfikatorów oraz odpowiadających im charakterystyk elementów strukturalnych przekazu informacji, takich jak zawartości pola danych, służących do zapewnienia spójności prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi

Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych to zespół wymagań organizacyjnych Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych to zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów

Cel KRI a) zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania Cel KRI a) zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania publiczne w postaci elektronicznej, b) zwiększenie efektywności usług świadczonych przez administrację publiczną, c) zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom zmniejszenia obciążeń związanych z realizacją uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach odrębnych, d) zapewnienie podmiotom publicznym redukcji kosztów funkcjonowania, e) zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi, f) zapewnienie swobody gospodarczej i równego dostępu do rynku informatycznego w zakresie usług i dostaw podczas udzielania zamówień publicznych dla wszystkich jego uczestników, g) efektywną realizację drogą elektroniczną ponadgranicznych usług administracji publicznej.

Terminy realizacji wymagań rozporządzenia • • Systemy teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji Terminy realizacji wymagań rozporządzenia • • Systemy teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy dostosować tak aby spełniały wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2. 0), z uwzględnieniem poziomu AA do dnia 31 maja 2015 r. Systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów należy dostosować do pozostałych wymagań rozporządzenia, nie później niż w dniu ich pierwszej istotnej modernizacji przypadającej po wejściu w życie rozporządzenia. *) *) za istotną modernizację systemu należy uważać taka, której koszt jest nie mniejszy niż 20% wartości systemu

Podjęte działania • • W dniu 21 czerwca 2012 r w MAC zostało zorganizowane Podjęte działania • • W dniu 21 czerwca 2012 r w MAC zostało zorganizowane spotkanie dla administracji rządowej dotyczące wdrażania przepisów Rozporządzenia i przedstawiono plan działania. W dniu 13 września 2012 r. w BIP MAC umieszczone zostały informacje, o których mowa w § 16 ust. 3 Rozporządzenia, tj. wskazanie na miejsce dostępności standardów W 3 C i IETF.

Podjęte działania Od stycznia 2013 r. prowadzona jest współpraca pomiędzy resortami i niektórymi instytucjami Podjęte działania Od stycznia 2013 r. prowadzona jest współpraca pomiędzy resortami i niektórymi instytucjami centralnymi mająca na celu ustalenie referencyjności danych i uspójnienie rejestrów umożliwiające osiągnięcie interoperacyjności, w ramach której odbyło się 5 spotkań na których ustalono: • przyjąć za punkt wyjścia wykazy krytycznych cech informacyjnych występujących w rejestrach publicznych oraz wykaz rejestrów wykorzystujących te cechy opracowane przez GUS, • potrzebę systemowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa informacji podczas udostępniania zasobów informacyjnych z rejestrów publicznych, • potrzebę sformalizowania ciała odpowiedzialnego za zarządzanie interoperacyjnością.

Podjęte działania Poczynając od uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych treści rozporządzenia współpracowano z organizacjami Podjęte działania Poczynając od uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych treści rozporządzenia współpracowano z organizacjami osób niepełnosprawnych w zakresie wdrażania przepisu ułatwiającego takim osobom korzystanie z zasobów informacyjnych podmiotów publicznych. Przedstawiciele MAC uczestniczyli konferencjach poświęconych tym zagadnieniom, organizowanym przez stronę społeczną w tym w konferencji pt. "E-dostępność sektora publicznego w Polsce (7 czerwca 2012 r. ) MAC objęło patronatem wydawnictwo „Podręcznik Dobrych Praktyk – WCAG 2. 0„ MAC uczestniczy w opiniowaniu polskiego tłumaczenia WCAG 2. 0

Podjęte działania MAC jest instytucją wiodącą w zakresie stanowiska rządowego w zakresie dyrektywy Parlamentu Podjęte działania MAC jest instytucją wiodącą w zakresie stanowiska rządowego w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego. Polska legislacja wyprzedza uregulowania europejskie w tym zakresie. Polskie stanowisko wskazuje na potrzebę : • takiego kształtu dyrektywy, który utrzyma status quo przepisów rozporządzenia RM ws. KRI (…), • zminimalizowania kosztów badania dostosowania stron internetowych do wymagań WCAG 2. 0

Podjęte działania W ramach dyrektywy INSPIRE trwają prace nad wdrożeniem rozporządzenia Komisji (UE) nr Podjęte działania W ramach dyrektywy INSPIRE trwają prace nad wdrożeniem rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych Prace koordynuje GUGIK Przepisy rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…) pozostają w zgodzie z rozporządzeniem Komisji.

Podjęte działania • • W lipcu 2011 r. Wystąpiono do CPI z wnioskiem o Podjęte działania • • W lipcu 2011 r. Wystąpiono do CPI z wnioskiem o budowę repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w rozporządzeniu, repozytorium zastanie wykonane w ramach aktualnie realizowanej umowy nr 16/CPI/2013 do dnia 16 grudnia 2013 r. Repozytorium interoperacyjności umożliwi ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji publikację informacji przewidzianej rozporządzeniem, na wniosek gestorów rejestrów publicznych.

Jak oceniane jest wdrażanie KRI Wdrożenie wymagań WCAG 2. 0 wg raportu Fundacji Widzialni Jak oceniane jest wdrażanie KRI Wdrożenie wymagań WCAG 2. 0 wg raportu Fundacji Widzialni

Jak oceniane jest wdrażanie KRI Zgodność rozporządzenia ws. KRI (NIF) z EIF 2. 0 Jak oceniane jest wdrażanie KRI Zgodność rozporządzenia ws. KRI (NIF) z EIF 2. 0 według oceny KE*) *) brak pełnego pokrycia EIF przez rozporządzenie RM ws. KRI (NIF) wynika z zakresu delegacji ustawy.

Co pozostaje do wykonania? • • • Przeprowadzenie prac porządkujących rejestry, tak aby możliwe Co pozostaje do wykonania? • • • Przeprowadzenie prac porządkujących rejestry, tak aby możliwe było odwoływanie się do danych referencyjnych. Dostosowanie struktury informacyjnej rejestrów do wymagań przepisów rozporządzenia (używanie struktur danych zgodnych ze strukturami danych w rejestrach zawierających dane referencyjne). Wykonanie krajowego systemu autoryzacji dostępu do danych rejestrowych i jego powiązanie z systemami zapewniającymi rozliczalność w systemach rejestrowych. Implementacja usług rejestrowych w rozproszonej architekturze SOA. Zgłaszanie przez gestorów rejestrów publicznych do repozytorium interoperacyjności opisów usług rejestrowych, a także innych usług sieciowych. Dostosowanie portali informacyjnych podmiotów publicznych do wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2. 0. ) do poziomu wymaganego przepisami rozporządzenia w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym pozyskiwania informacji z serwisów podmiotów publicznych.

Dziękuję za uwagę 16 Dziękuję za uwagę 16