Скачать презентацию ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ Обща информация Скачать презентацию ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ Обща информация

f4cdc9dac36f78236fb8a7cb92801173.ppt

  • Количество слайдов: 16

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+”

Обща информация ü Програма „Еразъм+“ е наследник на предишните 7 образователни и младежки програми, Обща информация ü Програма „Еразъм+“ е наследник на предишните 7 образователни и младежки програми, съществували до края на 2013 г. : „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“ , „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмите за сътрудничество с индустриализираните държави в областта на висшето образование. ü Програма „Еразъм+“ обединява проблемите в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и осигурява взаимодействие между тях. Подкрепят се дейности в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. ü Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса, за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта със специален акцент върху борбата с младежката безработица. ü Администрирането на програма „Еразъм+” в България се осъществява от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), който играе и роля на национална агенция.

СТРАНИ УЧАСТНИЦИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” В програмата участват 2 групи страни: Ø СТРАНИ УЧАСТНИЦИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” В програмата участват 2 групи страни: Ø 33 програмни държави, пълноправни участници във всички действия по програма “Еразъм+”: - Държави членки на Европейския съюз (ЕС) – 28 държави; - Държави от ЕАСТ (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия – 3 държави; - Други държави: Република Македония, Турция. Ø Партньорски държави: групирани по региони в съответствие с външната политика на ЕС. Партньорските държави участват в някои дейности на програмата, ако са изпълнени определени критерии и условия.

ДЕЙНОСТИ Програма „Еразъм+” предвижда 3 ключови дейности (КД): ü Ключова дейност 1 (КД 1): ДЕЙНОСТИ Програма „Еразъм+” предвижда 3 ключови дейности (КД): ü Ключова дейност 1 (КД 1): Образователна мобилност за граждани. ü Ключова дейност 2 (КД 2): Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. ü Ключова дейност 3 (КД 3): Подкрепа за реформиране на политиките.

Ключова дейност 1 (КД 1): Образователна мобилност за граждани В рамките на тази ключова Ключова дейност 1 (КД 1): Образователна мобилност за граждани В рамките на тази ключова дейност се предоставя подкрепа за: • Проекти за мобилност в областта на образованието, обучението и младежта; • Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба; • Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус”; • Заеми за магистърска програма „Еразъм+“. (От м. юни 2015 г. стартира възможността за отпускане на магистърски заеми, които първоначално ще се отпускат от Microbank – Испания. Могат да кандидатстват студенти, приети за обучение за магистърска степен в Програмна държава, която е различна от държавата на пребиваване и от държавата, в която е придобита бакалавърската степен. Повече информация може да се намери на страницата на ЦРЧР, където са посочени линкове към сайта на ЕК и Microbank).

Ключова дейност 2 (КД 2): Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики В Ключова дейност 2 (КД 2): Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики В рамките на тази ключова дейност се предоставя подкрепа за: • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта; • Алианси на знанията; • Секторни алианси на уменията; • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование; • Изграждане на капацитет в областта на младежта.

Ключова дейност 3 (КД 3): Подкрепа за реформиране на политиките В рамките на тази Ключова дейност 3 (КД 3): Подкрепа за реформиране на политиките В рамките на тази ключова дейност се подкрепят следните дейности: • Структурен диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта; • Дейности по програма „Жан Моне”; • Спорт.

ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ДЕЙНОСТ КД 1 ü За провеждане на мобилностите с програмни ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ДЕЙНОСТ КД 1 ü За провеждане на мобилностите с програмни и партньорски държави по КД 1 всяка учебна година ТУ – София изпраща формуляри за кандидатстване в ЦРЧР. След подписването на финансовото споразумение с ЦРЧР ректорът подписва отделна заповед с правила за допустимите дейности на студенти (Студентска мобилност и Студентска практика), и за персонал (Преподавателска мобилност и Обучение на персонала) в рамките на учебната година. ü Всички мобилности се договарят на базата на сключени двустранни споразумения между ТУ – София и организации в програмни/партньорски държави. ü Всеки хабилитиран преподавател и старши преподавател от департаментите в ТУ-София има право да направи предложение за сключване на двустранни споразумения. ü Предложенията се разглеждат и одобряват от декана на съотвения факултет/ департамент/ колеж. За Филиала в гр. Пловдив и Факултета и колежа в гр. Сливен предложенията се одобряват респективно и от директора на филиала в гр. Пловдив и функционалния зам. -ректор за Факултет и колеж – Сливен. ü Преподавателите, направили предложения за двустранни споразумения, се определят като контактни лица по двустранните споразумения (координатори на договори) и отговарят заедно с координаторите за факултетите, колежите и департаментите за организацията на дейността по изпращането и пристигането на Еразъм студенти и преподаватели/непреподавателски състав.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ ПО ДЕЙНОСТИ КД 2 и КД 3 ü Работата по проекти в ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ ПО ДЕЙНОСТИ КД 2 и КД 3 ü Работата по проекти в ТУ – София се осъществява от работни групи. След сформирането на съответна работна група от ТУ – София, избор на ключова дейност, тема на проекта и партньори в сектор МИ се изпраща своевременно попълнена бланка за проектно предложение от ТУ – София (по образец, виж http: //oldweb. tu-sofia. bg/Erasmus/index. html, Еразъм+/Проекти/Проектни предложения/ Образец на бланка за регистрация на проекти). ü Кандидатстването по проекти в рамките на програма „Еразъм+” се извършва на определените дати всяка учебна година. ü В рамките на дадена покана за проекти по някои от ключовите дейности на програма „Еразъм+” не бива да има съвпадения на темите и съответните дейности в проектните предложения, в които участват работни групи от дадена институция. Това важи и за проектните предложения, в които участват работни групи от ТУСофия. ü Всички изискуеми документи за различни проектни предложения съгласно критериите за допустимост по съответните дейности на програма “Еразъм+”, преди да бъдат подписвани от ректора, следва предварително да бъдат съгласувани с институционалния координатор.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ ПО ДЕЙНОСТИ КД 2 и КД 3 (продължение) ü Право на участие ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ ПО ДЕЙНОСТИ КД 2 и КД 3 (продължение) ü Право на участие в образователните проекти на програма “Еразъм+” имат всички преподаватели от университета. Докторантите се предлагат от научния ръководител. Студентите участват по преценка на преподавателите, участващи в проекта за изготвяне на дипломни проекти или в съвместна изследователска дейност. ü Работата по проектите трябва да съответства на преподавателска дейност в ТУ – София, както и да предлага нови компетенции (умения, знания и нагласа) от съвместната работа с партньорите. ü При определяне на индивидуалните ставки за финансова подкрепа се спазват указанията и тарифите в Ръководството на програма „Еразъм+”: индивидуална издръжка по страни (4 групи страни), пътни по тарифа съобразно разстоянието до приемащата организация, изготвяне на интелектуален продукт и др. ü Ако ТУ – София е координираща организация по проекта, ректорът подписва споразумение за управление и изпълнение на проекта с ЦРЧР или Изпълнителната агенция (ЕА) в Брюксел. Ако ТУ – София е партньорска организация, ректорът подписва договор за изпълнение на споразумението като партньор. ü Всяка учебна година ректорът разписва отделна инструкция за разпределение на задачите на участниците в отделните етапи на работата по образователни проекти по дейности КД 2 и КД 3.

ОРГАНИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” В ТУ – СОФИЯ ü Институционален ОРГАНИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” В ТУ – СОФИЯ ü Институционален координатор по програма “Еразъм+” е зам. -ректорът по МИи. ВО. ü Финансово отговорните лица за програма „Еразъм+” са гл. счетоводител на ТУ-София и служители от дирекция „Финанси”, определени за работа по програмата със заповед на ректора. ü Координацията и оперативната организация на дейността по програма “Еразъм+” в университета се осъществява от сектор “Международна интеграция” (МИ). ü Координатори по „Еразъм+” на факултетите, департаментите и колежите се предлагат от деканите (ръководителите) и се утвърждават от институционалния координатор. ü Координаторите по двустранни споразумения за мобилност са преподаватели, които са предложили подписването и работата по съответните споразумения. Всяко двустранно споразумение се отчита пред определен факултет, департамент или колеж и се подписва при писмено съгласие от декана или ръководителя на факултета, колежа или департамента. ü Координатори на образователни проекти са преподавателите от ТУ-София, организирали консорциуми от работни групи и предложили съответните проекти. ü Ръководители на работни групи в образователните проекти са преподавателите, поканени от координаторите по проектите да участват с работна група от ТУ - София в консорциумите на съответните образователни проекти.

ОСОБЕНОСТИ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ” В ТУ - СОФИЯ ü Асиметрично участие по факултети и ОСОБЕНОСТИ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ” В ТУ - СОФИЯ ü Асиметрично участие по факултети и по години. Най- активен участник от години е ФАИО. На този факултет се пада около 40 -45% от обмена на студенти. ü В обмена на студенти по „ЕРАЗЪМ+” участват определен брой преподаватели. ü Други преподаватели използват програма „Еразъм+” само за свой актив и за да избегнат големия обем организационна работа не подписват Еразъм договори, а участват по договори на свои колеги, които изпращат студенти.

КОНСТАТИРАНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ” ü Недостатъчна информираност от страна на студентите, КОНСТАТИРАНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ” ü Недостатъчна информираност от страна на студентите, която може да се формулира накратко, както следва: 1/Студентите не знаят, че съществува програма „Еразъм+”. Нямат нагласа да инвестират в бъдещото си развитие, очакват бърза печалба както при бригадите в САЩ и Англия. 2/ Студентите не познават сроковете, критериите и условията за участие, налични на Еразъм сайта на ТУ – София. 3/ Не могат да намерят информация за Еразъм договорите в своите факултети. Не познават факултетните координатори и/ или координаторите на договори. 4/ Не знаят сроковете и процедурите за кандидатстване в приемащите университети/ предприятия. 5/ Нямат предварителна подготовка, не знаят конкретните задачи, които ще изпълняват в чужбина. Очакват някакъв вид туризъм, чрез който могат да получат скромна субсидия. 6/ Не са наясно какви промени могат да настъпят в съответните задания и как да процедират при евентуални промени. 7/ Не познават процедурите и документите, които са описани подробно на сайта Еразъм, в личните им договори, нотариални декларации и. т. н.

МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ü НА МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ü НА АДМИНИСТРАТИВНО НИВО: 1/ Направени са редакционни промени в текстовете за Критерии и условия за участие, като всяка нова информация ще бъде публикувана своевременно на страницата Еразъм на сайта на ТУ-София). 2/ Въвеждане на допълнителен текст в обявата с данни за приемащата институция, линкове със срокове и условия за кандидатстване и специални изисквания към кандидатите (отнася се за факултети на следващия слайд). ü ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ: 1/ Синхронизиране процеса на подбор на студентите в ТУ – София със сроковете и условията за кандидатстване в приемащите институции (през март - април за предстоящо обучение през зимния семестър и през октомври - ноември за предстоящо обучение през летния семестър).

МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ (продължение) ü МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ (продължение) ü ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФАКУЛТЕТИТЕ (факултетните отговорници и координаторите на договори) 1/ Изясняване на статута на Еразъм договорите по факултети. 2/ Публикация на сканираните Еразъм договори на сайта на всеки факултет, ангажиран с работа по програма „Еразъм+”. 3/ Факултетните отговорници да изготвят своя база данни със сроковете и условия за кандидатстване по договорите във факултета. 4/ При публикуване на обявата за конкурса за студентска мобилност да бъдат попълвани всички данни за приемащата институция, линкове със срокове и условия за кандидатстване, размер на месечната субсидия, брой места, срок на мобилността, специални изисквания към кандидатите и др. 5/ Подобряване на индивидуалната работа на координаторите на договори със студентите преди и по време на престоя в чужбина (съгласуване на учебни планове, теми за дипломни проекти, възможните промени по тях и срокове за извършване на съответните промени). Студентите да заминават с конкретна подготовка за предстоящото обучение. 6/ Подобряване на взаимодействието между координаторите на договори и факултетния отговорник. 7/ По-целенасочена работа на факултетните комисии за подбор: да насочват студентите към бъдещите им задачи в чужбина, да ги подготвят за евентуални проблемни ситуации и др.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!