Скачать презентацию ІНФЛЯЦІЯ СУТНІСТЬ ТИПИ НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ Скачать презентацию ІНФЛЯЦІЯ СУТНІСТЬ ТИПИ НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Нац.экон.pptx

  • Количество слайдов: 18

 «ІНФЛЯЦІЯ: СУТНІСТЬ, ТИПИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ» Виконала Студентка 33 гр ОЕФ Саржинська «ІНФЛЯЦІЯ: СУТНІСТЬ, ТИПИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ» Виконала Студентка 33 гр ОЕФ Саржинська А. Р.

Одною з найважливіших складових макроекономічної рівноваги є цінова стабільність. Інфляція, як соціально економічне явище Одною з найважливіших складових макроекономічної рівноваги є цінова стабільність. Інфляція, як соціально економічне явище вона виникла ще у XVI ст. , проте мала локальний, обмежений характер. Сьогодні багато економістів і політиків називають інфляцію ворогом суспільства номер один. Вона тісно пов'язана з проблемою зайнятості населення і безробіттям, матеріальним і духовним благополуччям людей, їх добробутом. Інфляція це знецінення грошей внаслідок порушення законів грошового обігу і появи маси грошей, не забезпечених товарною масою. Важливим її проявом є зростання цін.

Термін „Інфляція” вперше почав вживатися в Північній Америці в період громадянської війни 1861 1865 Термін „Інфляція” вперше почав вживатися в Північній Америці в період громадянської війни 1861 1865 рр. і означав процес збільшення паперово грошового обігу. Широкого розповсюдження в економічній літературі поняття інфляції одержало в ХХ столітті відразу після закінчення Першої світової війни. Не зважаючи на те, що інфляція в різних країнах розуміється вченими по різному, її слід розглядати як: 1)порушення дії законів грошового обігу, що викликає розлад державної кредитно грошової системи; 2)відкрите або приховане зростання цін; 3)натуралізація процесів обміну (бартерний обмін); 4)зниження життєвого рівня населення.

Інфляція виникає тоді, коли в обігу знаходиться надлишкова кількість грошей (готівкових і безготівкових). Таке Інфляція виникає тоді, коли в обігу знаходиться надлишкова кількість грошей (готівкових і безготівкових). Таке становище веде до їх знецінення, гроші “дешевіють”, а ціни набувають тенденції до зростання. Під час інфляції має місце: 1)знецінювання грошей по відношенню до золота; 2)знецінювання грошей по відношенню до товару; 3)знецінювання грошей по відношенню до іноземної валюти. Інфляція вимірюється за допомогою індексу цін. Він визначає їх загальний рівень по відношенню до базового періоду. Темп інфляції для наданого року можна обчислити таким чином: відняти індекс цін минулого року із індексу цін цього року, поділити цю різницю на індекс минулого року, а після цього помножити на 100. Для того, щоб економіка не переживала інфляційних криз: 1. Має бути постійна рівновага державного бюджету. 2. Центральний банк повинен вести ідеальну політику. 3. Державі не слід втручатися в розподіл прибутку. 4. Країну повинні населяти громадяни зі здоровою ринковою психологією, люди позбавлені інфляційних очікувань.

До найголовніших інфляційних чинників зростання цін можна віднести наступне: Диспропорційність: незбалансованість державних витрат та До найголовніших інфляційних чинників зростання цін можна віднести наступне: Диспропорційність: незбалансованість державних витрат та прибутків, або дефіцит державного бюджету. Відсутність чистого вільного ринку та ідеальної конкуренції як його частини. Теперішній ринок в значному ступені олігополістичний. Імпортуєма інфляція, роль якої зростає зі зростанням відкритості економіки та залучення її в світогосподарські зв‘язки тієї чи іншої країни. Інфляційні очікування – виникнення у інфляції самопідтримуючого характеру. Населення та постійні суб‘єкти звикають до постійного підвищення рівня цін. Населення вимагає підвищення заробітньої плати та наперед запасається товарами, очікуючи їх близьке збільшення в ціні.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ІНФЛЯЦІЇ ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ Помірна інфляція характеризується повільним зростанням цін. Коли ціни КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ІНФЛЯЦІЇ ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ Помірна інфляція характеризується повільним зростанням цін. Коли ціни відносно стабільні, то “люди довіряють грошам” і охоче нагромаджують їх, тому що через місяць чи рік гроші матимуть таку саму купівельну спроможність, як і сьогодні. Галопуюча інфляція. Інфляція, що вимірюється двозначними чи тризначними числами – 20, 100 чи 200 % за рік. Гіперінфляція. Коли економіка, здається, витримує галопуючу інфляцію, виникає третій і смертельний вид інфляції – гіперінфляція. Нічого хорошого не можна сказати про ринкову економіку, в якій ціни зростають на мільйони чи навіть мільярди процентів на рік.

1. За критерієм збалансованості розрізняють: Збалансована інфляція. Ціни підіймаються досить повільно і водночас на 1. За критерієм збалансованості розрізняють: Збалансована інфляція. Ціни підіймаються досить повільно і водночас на більшість товарів і послуг. В цьому випадку підіймається процентна ставка державного банка і таким чином ситуація стає рівносильною ситуації зі стабільними цінами. Незбалансована інфляція. Співвідношення цін товарних груп змінюються в різних відсотках і по різному на кожний тип товару. При незбалансованій інфляції ціни різних товарів періодично змінюються по відношенню одне до одного. Зростання цін на сировину випереджає зростання цін на готову продукцію. 2. За критерієм очікуванності розрізнють такі типи інфляції: Очікувану інфляцію можна спрогнозувати на будь який період часу і вона досить часто є прямим результатом дій уряду. Очікувана інфляція це та, що прогнозується на який небуть період часу, передбачувана з достатнім ступенем надійності. Неочікувана інфляція характеризується раптовим стрибком цін, що оказує негативний ефект на системі оподаткування і грошового обігу.

Інфляція росту заробітної плати – зростання заробітньої плати в риночній економіці може призвести до Інфляція росту заробітної плати – зростання заробітньої плати в риночній економіці може призвести до інфляції. Інфляція прибутку – промислові підприємства отримують надприбутки, що веде до підвищення цін, яке не компенсується покупцю зростанням якості товару. Інфляція податків – ситуація, коли держава починає інтенсивно підвищувати податки. За їх допомогою покриваються витрати на оборону, правління, соціальні програми. Інфляція попиту – це порушення рівноваги між попитом і пропозицією з боку попиту. Основними причинами тут можуть бути збільшення державних витрат, збільшення попиту на засоби виробництва в умовах повної зайнятості і майже повної завантаженості виробничих потужностей, а також зростання покупної спроможності робітників (зростання заробітньої плати). Інфляція пропозиції зростання цін внаслідок збільшення витрат виробництва чи зменшення сукупної пропозиції. Iнфляцiя витрат, або iнфляцiя пропозицiї, спостерiгається в тому випадку, коли збiльшуються витрати на одиницю продукцii, тобто середнi витрати за данного обсягу виробництва.

Антиінфляційна політика є важливим компонентом усього комплексу методів державного регулювання економіки країн ринкового господарства. Антиінфляційна політика є важливим компонентом усього комплексу методів державного регулювання економіки країн ринкового господарства. “Крива Філіпса” яскраво показує, що, чим вищий рівень безробіття, тим нижчий рівень інфляції і, навпаки, чим нижчий рівень безробіття, тим вищі темпи розвитку інфляції. В усіх випадках регулювання інфляції зводиться до вибору альтернативних варіантів: або менша зайнятість без інфляції, або зайнятість в умовах інфляції.

1. 2. 3. 4. 5. Непрямі засоби включають: Регулювання загальної маси грошей шляхом управління 1. 2. 3. 4. 5. Непрямі засоби включають: Регулювання загальної маси грошей шляхом управління ними центральним банком. Регулювання позикового і облікового процесу комерційних банків через управління ними центральним банком. Обов'язкові резерви комерційних банків, операції центрального банка на відкритому ринку цінних паперів. Операції центрального банка на відкритому ринку цінних паперів. Регулювання процентних ставок комерційних банків через управління ними центральним банком. Прямі засоби регулювання покупної спроможності грошової одиниці, тобто боротьби з інфляцією, включають в собі: 1. Пряме і безпосереднє регулювання державою кредитів і тим самим грошової маси. 2. Державне регулювання цін. 3. Державне (по угоді з профспілками) регулювання заробітної плати. 4. Державне регулювання зовнішньої торгівлі, операцій з іноземним капіталом і валютного курсу. Першочергові антиiнфляційні засоби. 1. Забезпечення країни у достатній кількості продовольством. 2. Налагоджування постачально збутових зв'язків між підприємствами. 3. Замість податку на додаткову вартість, визначити основним платежем в бюджет податок на прибуток. 4. Відтворення зруйнованого інвестиційного поля народного господарства, без якого функціонування економіки стає неможливим.

 Самий факт інфляції це зниження покупної спроможності грошової одиниці, тобто зменшення кількості товарів Самий факт інфляції це зниження покупної спроможності грошової одиниці, тобто зменшення кількості товарів і послуг, що можна придбати за цю грошову одиницю. Стан інфляції у всіх країнах світу на 2012 р. Інфляція веде і до знецінення заощаджень населення, які по суті є їх нагромадженою заробітною платою. І це знецінення відбувається рівно в стільки разів, на скільки підвищилися за цей час ціни. Різниця від цього знецінення йде в касу держави, банків і комерційних структур.

НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ Інфляція приводить до перерозподілу національного доходу і багатства між різними групами суспільства. НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ Інфляція приводить до перерозподілу національного доходу і багатства між різними групами суспільства. Боржники багатіють за рахунок своїх кредиторів. Росте попит на більш стабільну іноземну валюту, посилюється втеча капіталів за кордон. Знижується політична стабільність у суспільстві, росте соціальна напруженість. Інфляція приводить до прихованої конфіскації грошових коштів у населення і підприємств через податки. Населення та корпорації прагнуть матеріалізувати грошові кошти, які швидко знецінюються. Результатом є ріст сукупного попиту і ріст цін (інфляція попиту). Реальна грошова процентна ставка зменшується на величину щорічного проценту росту інфляції

Інфляційні процеси в Україні були спричинені їх багатофакторним характером, об'єктивними негараздами перехідної економіки, в Інфляційні процеси в Україні були спричинені їх багатофакторним характером, об'єктивними негараздами перехідної економіки, в тому числі значною мірою залежністю від зовнішнього енергопостачання. Для досягнення макроекономічної рівноваги уряд із 1992 року лібералізував ціни, які почали швидко зростати. Тривала відкрита інфляція стала несподіванкою. Невміння уряду боротися з цим лихом тільки підсилювало темпи зростання цін, що призвело до тяжких соціально економічних наслідків. Зростання попиту на іноземну валюту підживлювало інфляцію витрат. Ще у 1993 р. було здійснено кілька спроб обмежити емісію гро ей, аби стримати інфляцію. Проте ці спроби ш були невдалі. У 1994 р. уряд намагався застосувати адміністративні методи для обме ення темпів зростання цін. ж Деякий час грошова маса в нашій країні штучно обмежувалася.

Індекси споживчих цін за регіонами за січень у 2009 2011 рр. ДИНАМІКА ІНДЕКСА СПОЖИВЧИХ Індекси споживчих цін за регіонами за січень у 2009 2011 рр. ДИНАМІКА ІНДЕКСА СПОЖИВЧИХ ЦІН 1996 ПО 2010 РР.

 Прибічники теорії «нової інфляції» , пропонують здійснювати «політику доходів» , яка передбачає контроль Прибічники теорії «нової інфляції» , пропонують здійснювати «політику доходів» , яка передбачає контроль над цінами та заробітною платою, централізоване та обов`язкове обмеження зростання як доходів громадян, так і прибутків корпорацій, а також контроль за цінами. За їх рекомендаціями корпорації не повинні підвищувати ціни, а профспілкам слід відмовитися від боротьби з підвищенням заробітної плати. Розглядаючи досить скрутне становище, що його спричиняє несумісність між високою зайнятістю і стабільними цінами, ми повинні спочатку проаналізувати можливу політику щодо ринків праці. Природний рівень в будь якому разі не є природним, на нього впливають демографічні зміни, різні потрясіння в економіці, урядова політика на ринку праці.

ВИСНОВОК Інфляція не виникає раптово, а розвивається поступово, як тривалий процесом. Чим би не ВИСНОВОК Інфляція не виникає раптово, а розвивається поступово, як тривалий процесом. Чим би не була спровокована інфляція, вона знецінює доходи бюджету й супроводжується його дефіцитом. Крім бюджетного дефіциту вона обов’язково супроводжується нерівномірним зростанням цін й, звідси, порушенням господарчих зв'язків. У наш час інфляція одна з самих хворобливих і небезпечних процесів, що негативно впливають на фінанси, грошову і економічну систему загалом. Здійснення оздоровлення фінансової ситуації в Україні надасть змогу зупинити негативні процеси в економіці падіння рівня виробництва, знецінення грошей, дефіцит держбюджету та забезпечити передумови для подальшого економічного росту.

Дякую за увагу!!! Дякую за увагу!!!