Скачать презентацию Икономикс за вменяеми Критичен курс Част 6 Физиократи Скачать презентацию Икономикс за вменяеми Критичен курс Част 6 Физиократи

8562d3c75692dde11561dcff33e4ffe1.ppt

  • Количество слайдов: 10

Икономикс за вменяеми. Критичен курс Част 6: Физиократи (12. 10. 2017) Икономикс за вменяеми. Критичен курс Част 6: Физиократи (12. 10. 2017)

Съдържание Физиократи Съдържание Физиократи

“A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them “A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die, and a new generation grows up that is familiar with it. ” Max Planck “The tragedy of investment is that it causes crisis because it is useful. Doubtless many people will consider this paradoxical. But it is not theory which is paradoxical, but its subject – the capitalist economy. ” Michal Kalecki

Физиократизъм - XVIII в. от н. е. На границите на 17 – 18 в. Физиократизъм - XVIII в. от н. е. На границите на 17 – 18 в. в най-развитите страни на Западна Европа постепенно све завършва натрупването на капитал. Капиталистическите отношения обхващат и сферата на производството. Икономиката навлиза в манифактурен период на развитие. Преобладава ръчният труд в производството на стоки. При тези условия доктрината на меркантилизма демострира ограниченост на научно познание. Развитието на производството оставя на дневен ред обяснение за пазарната цена, работната заплата, печалбата, лихвата, рентата, конкуренцията, капитала, икономическото натрупване, кредита и други категории. В тези условия се извършва смяна на меркантилизма с класическата (либерална) политическа икономия.

Физиократизъм (2) Основни идеи: Икономиката се базира едновременно на социалните класи в обществото и Физиократизъм (2) Основни идеи: Икономиката се базира едновременно на социалните класи в обществото и на предприемчивостта на индивида – дефинира се т. нар. естествен ред: свобода на частната собственост право на лична свобода свободна конкуренция право на личността за удовлетворяване на естествените портебности и право за придобиване на необходимите за това блага Формират се идеите за свободната търговия, конкурентния пазар, ненамесата на държавата в икономиката. Пазарният ред е най-добрият начин за управление на икономическият живот на обществото. При пълна свобода на действие за индивидите и в резултат на насочените в различни посоки техни егоистични действия, се постига оптимум на общественото благосъстояние.

Физиократизъм (3) Обществото се дели на 3 класи: производителна (фермери), поземлени собственици (даващи земя Физиократизъм (3) Обществото се дели на 3 класи: производителна (фермери), поземлени собственици (даващи земя под аренда на фермерите), безплодна (всички останали: индустриалци, търговци, лихвари и т. н. ). Идеал за икономическа дейност – максимално задоволяване на потребностите с минимално използване на ресурсите. Икономическа таблица (станала в последствие основа на макроикономиката). Предпоставки, на които се базират изчисленията: Периодът на производството и обръщението на блага е 1 година, като през цялата година цените са постоянни. Всички доходи се потребяват, т. е. няма инвестиции. Покупките и продажбите във всяка отделна класа не се вземат предвид – само междукласовият стокообмен има значение. Външната търговия не се взема под внимание. Цялата земя се обработва от фермерите, които са я взели на аренда от земевладелците. Два вида понятия за богатство: реално (физическо) и номинално (оценено в пари). Отрицателно отношение към търговията.

Физиократизъм (4) Голям напердък на физиократите в икономическите учения е определянето на понятията възпроизводство, Физиократизъм (4) Голям напердък на физиократите в икономическите учения е определянето на понятията възпроизводство, аванси (капитал) и чист продукт. Теория за капитала – той се разглежда се като ценност, натрупана от излишъци. Капиталът се приема за необходимост за началото на всяко предприемачество. Търговският и индустриален капитал са безплодни – само този от земеделие и добив на суровини (т. нар. първичен сектор) е действителен. Разглеждат се 3 вида капитал: Първоначални аванси – начални разходи за постройки, инвентар, разчистване на земята, строеж на стопански и жилищни съоръжения. Тези разходи се правят рядко. Земеделски аванси – разходи за производствено оборудване, включително и животинска тяга. Ежегодни аванси – текущи разходи за семена, работна сила и др.

Физиократизъм (5) Първичният сектор създава материални блага, от които, като се приспаднат разходите за Физиократизъм (5) Първичният сектор създава материални блага, от които, като се приспаднат разходите за производство (авансите), се получава чист продукт. Само производителната класа може да създава чист продукт, тъй като той идва от природата. Промишлеността не създава нова материя, а търговията заменя едно благо с равноценно на него благо. Парите са едно от благата, защото с тях се купуват блага, а продажбата на блага е форма на купуване на пари. Възпроизводство – поддържане на общото производство на постоянно ниво. Производство и потребление се разглеждат като цикличен процес (“ежегодно възпроизводство на нацията”). Чистият продукт е необходим, тъй като се усвоява при обмена между класите. В крайна сметка чистият продукт не носи какъвто и да е растеж. (Почти) задължително видео (за напреднали): https: //www. youtube. com/watch? v=BAj. N 6 b. G 7 Xz. M

Още по днешните теми Меркантилизъм: http: //www. hetwebsite. net/het/schools/mercant. htm Физиократизъм: http: //www. hetwebsite. Още по днешните теми Меркантилизъм: http: //www. hetwebsite. net/het/schools/mercant. htm Физиократизъм: http: //www. hetwebsite. net/het/schools/physioc. htm И още за зараждането на капитализма: Аграрният произход на капитализма (Елън Ууд): http: //www. lifeaftercapitalism. info/critique/165 -agrarian-origins-ofcapitalism Еволюция на пазарния модел на поведение (Карл Полани): http: //www. lifeaftercapitalism. info/critique/193 -evolution-of-the-market -pattern-karl-polanyi Саморегулиращият се пазар и фиктивните стоки: труд, земя и пари (Карл Полани): http: //www. lifeaftercapitalism. info/critique/167 the-self-regulating-market-karl-polanyi Ограждането на общите земи в Англия и началото на капитализма (Иън Мак. Кай): http: //www. lifeaftercapitalism. info/critique/445 -ograjdane-obshti-zemiangliya-nachalo-kapitalizum

Погледнете зад вас. . . Там е барът : ) Погледнете зад вас. . . Там е барът : )