Скачать презентацию i Translate 4 европейският портал за машинен превод Скачать презентацию i Translate 4 европейският портал за машинен превод

d004f0733b66ad8157df350eeee75c44.ppt

  • Количество слайдов: 12

i. Translate 4 европейският портал за машинен превод Лъчезар Джаков технически директор Скай. Код i. Translate 4 европейският портал за машинен превод Лъчезар Джаков технически директор Скай. Код ООД [email protected] com 1 META-FORUM 2012 Roadshow 02 May 2012 Sheraton Hotel, Sofia, Bulgaria

Contents Съдържание • Цели • Информация за проекта • Демонстрация • Програмен интерфейс (API) Contents Съдържание • Цели • Информация за проекта • Демонстрация • Програмен интерфейс (API) • Разширителни модули • Резултати 2 • Goals • Project Information • Demo • API • Plug-ins • Results META-FORUM 2012 Roadshow 02 May 2012 Sheraton Hotel, Sofia, Bulgaria

Goals Цели Да се интегрират нaличните частични решения за да се изгради сайт, предоставящ Goals Цели Да се интегрират нaличните частични решения за да се изгради сайт, предоставящ на потребителите избор между найдобрите услуги за машинен превод за всяка езикова двойка To Integrate the available partial solutions to build a site providing the users with selection of the best machine translation services for every language pair Да се постигне достатъчна критична маса за реализиране на значителен и смислен резултат. To achieve a sufficient critical mass to realize significant and meaningful impact. 3 META-FORUM 2012 Roadshow 02 May 2012 Sheraton Hotel, Sofia, Bulgaria

Цели на партньорите Goals of the partners • Интеграция за постигане на поголямо покритие Цели на партньорите Goals of the partners • Интеграция за постигане на поголямо покритие на езикови двойки • Свързване на системите за превод за постигане на превод между произволни езикови двойки • По-добра видимост на партньорите • Приходи от общия програмен интерфейс на интегрираната услуга • Integration to achieve a broader coverage of language pairs • Chaning of translation systems to achieve translation between any two language pairs • Better visibility for the partners • Revenues from the common API for the integrated services 4 META-FORUM 2012 Roadshow 02 May 2012 Sheraton Hotel, Sofia, Bulgaria

Информация за проекта Project information Проект „i. Translate 4” Номер на договора: 250405 i. Информация за проекта Project information Проект „i. Translate 4” Номер на договора: 250405 i. Translate 4 project grant agreement no. : 250405 • Общ бюджет: € 3. 94 m • Съфинансиране от ЕС: € 1. 97 млн. • Total budget: € 3. 94 m • EU contribution: € 1. 97 m • Начало: 01 март 2010 • Край: 29 февруари 2012 • Start date: 01 March 2010 • End date: 29 February 2012 5 META-FORUM 2012 Roadshow 02 May 2012 Sheraton Hotel, Sofia, Bulgaria

Партньори Morpho. Logic - Унгария SYSTRAN - Франция Linguatec - Германия pwn. pl - Партньори Morpho. Logic - Унгария SYSTRAN - Франция Linguatec - Германия pwn. pl - Полша Sky. Code - България Amebis - Словения Sunda - Финландия PROMT - Германия Trident MT - Латвия Координатор: Институт по лингвистика Унгарска Академия на науките 6 Partners Morpho. Logic - Hungary SYSTRAN - France Linguatec - Germany pwn. pl - Poland Sky. Code - Bulgaria Amebis - Slovenia Sunda - Finland PROMT - Germany Trident MT - Latvia Academic coordinator: Research Institute for Linguistics - Hungarian Academy of Sciences META-FORUM 2012 Roadshow 02 May 2012 Sheraton Hotel, Sofia, Bulgaria

7 7

Програмни интерфейси • Програмен интерфейс за доставчици (TS-API), позволяващ на нови партньори да предоставят Програмни интерфейси • Програмен интерфейс за доставчици (TS-API), позволяващ на нови партньори да предоставят услугите си за превод • Програмен интерфейс за разработчици, позволяващ на други разработчици да използват общата услуга за преводи • Базирани на AJAX (JSON и HTTP) 8 APIs • API for vendors (TS-API) allowing new partners to provide their translation services • Developers API allowing third party developers to use the common translation service • AJAX-based (JSON + HTTP) META-FORUM 2012 Roadshow 02 May 2012 Sheraton Hotel, Sofia, Bulgaria

Разширителни модули Plug-ins • Разширителен модул за Fire. Fox • Разширителен модул за Skype, Разширителни модули Plug-ins • Разширителен модул за Fire. Fox • Разширителен модул за Skype, ICQ, Yahoo Messenger • Разширителен модул за Memo. Q • Разширителен модул за Trados Studio • Разширителен модул за Word. Fast • • • 9 Firefox plug-in IM plug-in Memo. Q plug-in Trados Studio plug-in Word. Fast connector META-FORUM 2012 Roadshow 02 May 2012 Sheraton Hotel, Sofia, Bulgaria

Results Резултати • Цялостен сайт за превод: текст, уебстраници, чат и преведено търсене. • Results Резултати • Цялостен сайт за превод: текст, уебстраници, чат и преведено търсене. • Близко сътрудничество на 9 европейски компании за машинен превод (МСП) и 3 асоциирани партньора: Grammar. Soft, Lingenio и Apertium • Общ програмен интерфейс за нови партньори • Система за оценка: • Автоматична оценка • Човешка оценка с crowd sourcing • Потребителски отзиви на уеб-сайта 10 • One stop translation site: text, web page, chat and translated search • A close cooperation of 9 European machine translation companies (SMEs) and 3 associated partners: Grammar. Soft, Lingenio and Apertium • A common API for new partners • Evaluation system: • automatic evaluation • human evaluation by crowd sourcing • user feedback from the webiste META-FORUM 2012 Roadshow 02 May 2012 Sheraton Hotel, Sofia, Bulgaria

Резултати Results • Превод от 63 езика, с 469 модула за превод на 233 Резултати Results • Превод от 63 езика, с 469 модула за превод на 233 езикови двойки Само партнорите: 50 езика, с 297 модула за превод на 195 езикови двойки • Проверка на правописа: 37 езика • Разпознаване на език: 63 езика • Уеб-сайтът е локализиран на 13 езика • Translation from 63 languages, by 469 translation modules on 233 language pairs partners only: 50 languages, by 297 translation modules on 195 language pairs • On-the fly spell checker: 37 languages • language detection: 63 languages • The website localized for 13 languages 11 META-FORUM 2012 Roadshow 02 May 2012 Sheraton Hotel, Sofia, Bulgaria

Благодаря за вниманието! Thank you for your attention! Посетете www. itranslate 4. eu! Visit Благодаря за вниманието! Thank you for your attention! Посетете www. itranslate 4. eu! Visit www. itranslate 4. eu! 12 META-FORUM 2012 Roadshow 02 May 2012 Sheraton Hotel, Sofia, Bulgaria