Скачать презентацию Hur har det gått efter införandet av nya Скачать презентацию Hur har det gått efter införandet av nya

fd7a5bf09f24247b3d41bb1afcf91ab6.ppt

  • Количество слайдов: 23

Hur har det gått efter införandet av nya LOU? Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Hur har det gått efter införandet av nya LOU? Advokat Roger Hagman Förbundsjurist Eva Sveman 1

Förväntningar inför revideringen av upphandlingsdirektiven • Enklare och mera flexibla regler • Ökad möjlighet Förväntningar inför revideringen av upphandlingsdirektiven • Enklare och mera flexibla regler • Ökad möjlighet att använda förhandlat förfarande • Ökade möjligheter till interkommunalt samarbete utan upphandling • Förtydligande att det går att använda ramavtal i den klassiska sektorn • Ökade möjligheter att ta social hänsyn och miljöhänsyn vid upphandlingar • E-handel 2

Blev det så? • Enklare och mer flexibla regler – NEJ! • Ökad möjlighet Blev det så? • Enklare och mer flexibla regler – NEJ! • Ökad möjlighet att använda förhandlat förfarande – Nej, i stället konkurrenspräglad dialog • Ökade möjligheter till interkommunalt samarbete utan upphandling - Nej • Förtydligande att det går att använda ramavtal i den klassiska sektorn – Ja, men…var det så här vi hade tänkt? • Ökade möjligheter att ta social hänsyn och miljöhänsyn vid upphandlingar - Ja • E-handel- Ja 3

 • Sammanfattningsvis kan man nog säga att det mesta är som förut, fast • Sammanfattningsvis kan man nog säga att det mesta är som förut, fast på annan plats! 4

Kommande lagändringar • Nya rättsmedel • Frivilliga delarna i upphandlingsdirektiven • Nytt 15 kap Kommande lagändringar • Nya rättsmedel • Frivilliga delarna i upphandlingsdirektiven • Nytt 15 kap 5

Diskussionspunkter • In house-problematiken • Ramavtal • Direktupphandling • Referenser • Avbrytande av upphandling Diskussionspunkter • In house-problematiken • Ramavtal • Direktupphandling • Referenser • Avbrytande av upphandling • LOU-LOV 6

In house Regeringsrättens domar 172 -175 -06 och 176 -179 -06 (SYSAV-målet) • Konsortialavtal In house Regeringsrättens domar 172 -175 -06 och 176 -179 -06 (SYSAV-målet) • Konsortialavtal enligt vilket kommunerna förbundit sig att samarbeta genom SYSAV • SYSAV drivs enligt affärsmässiga principer • Varje delägarkommun förbinder sig att lämna allt avfall till SYSAVs anläggningar • Kommunerna påstår i målet ”egen-regi” (sådan kontroll över bolaget som över den egna verksamheten, Teckal-kriterierna) 7

 • Regeringsrätten ” Tvärtom torde det allmänt anses att LOU inte medger att • Regeringsrätten ” Tvärtom torde det allmänt anses att LOU inte medger att kommuner och landsting utan formell upphandling köper varor och tjänster från sina egna bolag” • Regeringsrätten ansåg att Teckalkriterierna skulle vara inskrivna i svensk lag för att kunna tillämpas. Eftersom så inte är fallet konstaterade Regeringsrätten kort och gott att LOU skulle tillämpas. • Aktiebolagslagen kan utgöra en komplikation även om Teckal-kriterierna skulle införas som lag i Sverige. 8

Ramavtal Definition 2 kap 15 § Ramavtal: Ett avtal som ingås mellan en eller Ramavtal Definition 2 kap 15 § Ramavtal: Ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. 9

5 kap Ramavtal • Vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal får 5 kap Ramavtal • Vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal får parterna inte väsentligt avvika från villkoren i ramavtalet. • Ramavtalets löptid får vara högst 4 år, om det inte finns särskilda för en längre avtalstid (3 §) • Ramavtalsbestämmelserna gäller även för upphandling under tröskelvärdena och vid upphandling av B-tjänster (15 kap 2 §) 10

Ramavtal forts. • Ramavtal med en leverantör (4 §) • Ramavtal med flera leverantörer Ramavtal forts. • Ramavtal med en leverantör (4 §) • Ramavtal med flera leverantörer (5 -7 §§) 11

Ramavtal forts. • Ramavtal med flera leverantörer • Antalet leverantörer skall vara minst tre Ramavtal forts. • Ramavtal med flera leverantörer • Antalet leverantörer skall vara minst tre • Tilldelning av kontrakt utan förnyad konkurrensutsättning • Tilldelning av kontrakt med förnyad konkurrensutsättning 12

Direktupphandling • Lågt värde • Synnerliga skäl • Fastställt belopp? 13 Direktupphandling • Lågt värde • Synnerliga skäl • Fastställt belopp? 13

Skadeståndsmål vid otillåten direktupphandling • Ishavsdomen (Högsta domstolens dom den 31 maj 2007 i Skadeståndsmål vid otillåten direktupphandling • Ishavsdomen (Högsta domstolens dom den 31 maj 2007 i mål T 2883 -04, NJA 2007 s. 349) • Förutsättningar för skadestånd vid otillåten direktupphandling • Prövningen sker i två steg. 14

 • Skulle den som begär skadestånd ha varit en sannolik anbudsgivare om upphandling • Skulle den som begär skadestånd ha varit en sannolik anbudsgivare om upphandling skett i konkurrens? • Om svaret på 1 är ja blir nästa fråga. Skulle den sannolike anbudsgivaren haft en realistisk möjlighet att få kontraktet om upphandling hade skett i konkurrens (lindrad bevisbörda på orsakssamband)? • Om svaret på 1 och 2 är ja så föreligger rätt till skadestånd med ett skäligt belopp utifrån en skönsmässig bedömning, bl. a. med hänsyn till överträdelsens karaktär och utsikterna till vinst (se domen i det s. k. Tvättsvampsmålet). • Vid otillåtna direktupphandlingar kan skadestånd få utges till flera leverantörer. 15

Referenser • Något hinder mot att använda referenser i kvalificeringsfasen och i utvärderingsfasen föreligger Referenser • Något hinder mot att använda referenser i kvalificeringsfasen och i utvärderingsfasen föreligger inte (se exempelvis domar från Kammarrätten i Göteborg den 29 december 2008 i mål 5910 -08 och den 3 februari 2009 i mål 7332 -08 samt kammarrätten i Stockholm den 19 december 2008 i mål 5512 -08. • Viktigt är emellertid att vid referenstagning inte sammanblanda kvalificeringsfasen (lämpligheten) och utvärderingsfasen (se EG-domstolens dom i mål den 24 januari 2008 i mål C-532/06). 16

Avbrytande av upphandling • Det behövs inte särskilda utan endast sakliga skäl för att Avbrytande av upphandling • Det behövs inte särskilda utan endast sakliga skäl för att avbryta en påbörjad upphandling. • Exempel: • Endast en kvarstående anbudsgivare (Regeringsrättens dom den 18 juni 2008 i mål 7679 -06 och EG domstolens dom den 16 september 1999 i mål C 27 -98). • Fel i anbudsförfrågan (EG-domstolens dom den 16 oktober 2003 i mål C-244/02). 17

LOU/LOV Bakgrund • Avknoppning • LOU ”för byråkratisk” för små leverantörer • Valfrihet för LOU/LOV Bakgrund • Avknoppning • LOU ”för byråkratisk” för små leverantörer • Valfrihet för patienter/brukare • Ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten 18

LOV i korthet • Annonsering • Godkännande • Avtal • Information till brukare/patient • LOV i korthet • Annonsering • Godkännande • Avtal • Information till brukare/patient • Icke-val 19

LOU/LOV Likheter • Annonsering • Förfrågningsunderlag • Anbud • Kvalificering • Beslut • Avtal LOU/LOV Likheter • Annonsering • Förfrågningsunderlag • Anbud • Kvalificering • Beslut • Avtal • Överprövning • Skadestånd 20

LOU/LOV Olikheter • Löpande annonsering • Alla som uppfyller kraven ska antas • Ersättningen LOU/LOV Olikheter • Löpande annonsering • Alla som uppfyller kraven ska antas • Ersättningen • Information till medborgarna • Icke-val 21

Konsekvenser för leverantörer • Lättare att få leverera eftersom man inte behöver vänta tills Konsekvenser för leverantörer • Lättare att få leverera eftersom man inte behöver vänta tills nästa upphandling • Ingen garanterad mängd vilket leder till osäkrare ekonomi 22

Konsekvenser för kommuner och landsting • Fortfarande huvudmän för verksamheterna • Större flexibilitet i Konsekvenser för kommuner och landsting • Fortfarande huvudmän för verksamheterna • Större flexibilitet i förhållande till nya leverantörer • Svårigheter att dimensionera den egna regin • Svårt att fastställa optimal ersättningsnivå 23