Скачать презентацию HTML урок 6 Формуляри 1 Обща Скачать презентацию HTML урок 6 Формуляри 1 Обща

c5de94e4678230ed2f6b5df4be7c86c2.ppt

  • Количество слайдов: 9

HTML – урок 6 Формуляри HTML – урок 6 Формуляри

1. Обща информация: Формулярите служат за обмяна на информация между разработчика на сайта и 1. Обща информация: Формулярите служат за обмяна на информация между разработчика на сайта и неговите посетители. Чрез тях потребителите дават информация за себе си, попълват анкети, дават мнения и др. Всеки формуляр започва с отварящ таг

и завършва с
. Между тях се разполагат други тагове – input, select. . . в зависимост от предназначението на формуляра.

2. Видове формуляри: Въвеждане на поле за текст: <input type=“text” name=“Име” size=“ 45” maxlenght=“ 2. Видове формуляри: Въвеждане на поле за текст: • Въвеждане на полета за маркиране: –

Кой предмет от учебната ви програма трябва да отпадне? Математика БЕЛ Информатика

 Въвеждане на радиобутони: <form> Кого бихте взели със себе си на самотен остров? Въвеждане на радиобутони: Кого бихте взели със себе си на самотен остров? (Може да изберете само една възможност. ) Гошо Пешо Падащи менюта:

Кого бихте взели със себе си на самотен остров? (Може да изберете само една възможност. )

 Многоредови полета за въвеждане на текст: <form> Вашият коментар: <textarea name=“Comentar” cols=“ 50” Многоредови полета за въвеждане на текст:

Вашият коментар:
• Поле за въвеждане на парола:
Въведете своята парола:

 Поле за прехвърляне (upload) на файлове: <form> Прехвърлете файл от личния си компютър: Поле за прехвърляне (upload) на файлове:

Прехвърлете файл от личния си компютър: Натиснете бутона “Browse”, за да видите ефекта.

3. Начини за обработване на формуляри: За да бъде използваем един формуляр той трябва 3. Начини за обработване на формуляри: За да бъде използваем един формуляр той трябва задължително да притежава следните елементи: Бутони За да бъде използваем формуляра клиентът трябва да има възможност да съхрани и да изпрати за обработка попълнените данни. За целта в повечето случаи се използва бутона "Submit". Чрез натискане на бутон "Submit" данните се изпращат за обработка и съхранение и по този начин завършва работата по попълването на формуляра. За изработването на бутона "Submit" в HTML е предвидена следната команда:

Аналогично е изработването на бутон "Reset" чрез който формуляра се изчиства и се изтриват попълнените вече данни /ако клиента се е отказал да изпраща информацията или желае да попълни други данни/.

Указване на начин за обработка на формуляра Съществуват два начина за обработване на формуляри. Указване на начин за обработка на формуляра Съществуват два начина за обработване на формуляри. Първият и най-прост начин е формуляра с цялата информация в него да се изпрати в някаква електронна пощенска кутия /e-mail/ и да се съхранява там. Когато информацията от формуляра ви потрябва вие ще отворите e-mail-a и ще видите необходимите ви данни. За да изпратите формуляра на някакъв имейл е необходимо само да добавите в отварящия таг form /най-първия таг на всеки формуляр/ атрибута action и да му зададете като стойност адреса на имейла в който трябва да пристигне информацията, придружен от формата mailto: :

. . . .

Вторият начин за обработка на формуляри е по-сложен, но и много по-надежден, поради което Вторият начин за обработка на формуляри е по-сложен, но и много по-надежден, поради което повечето сайтове използват именно него. Този начин изисква да притежавате CGI-скрипт за обработка на формуляри. Пълния текст на съкращението CGI е Common Gateway Interface. CGI -скриптът представлява просто програма, написана на някой от програмните езици - най-често на C, C++ или Perl. Тя има за задача да обработи формуляра и за целта на атрибута action от началния таг form се задава като стойност точния адрес в интернет, където се намира CGI-скриптът. Добре е CGI-скрипта да се намира на същия сървър, където е "качен" /хостван/ вашият сайт. Обикновено хостовете които позволяват качване на CGI-скриптове отделят специално за тях директория, която почти винаги носи названието cgi-bin. Самите CGI-скриптове представляват файлове с разширение cgi. Нека вашия скрипт да се намира във файл myscript. cgi, който е качен в директорията cgi-bin на сървъра, където е хостнат сайтът ви. Тогава командата за изпращане на формуляра за обработка ще изглежда така:

. . . .