Скачать презентацию Herio Islamoffobia Tackling Islamophobia Menna Jenkins Ysgol Gyfun Скачать презентацию Herio Islamoffobia Tackling Islamophobia Menna Jenkins Ysgol Gyfun

7bba287a483095feb1084b19d2b29228.ppt

  • Количество слайдов: 11

Herio Islamoffobia Tackling Islamophobia Menna Jenkins Ysgol Gyfun Ystalyfera Herio Islamoffobia Tackling Islamophobia Menna Jenkins Ysgol Gyfun Ystalyfera

Pupils in schools with a high proportion of ethnic minority pupils generally have a Pupils in schools with a high proportion of ethnic minority pupils generally have a better understanding of the effect of discrimination and prejudice on individual than pupils in other schools. Few pupils in KS 3 and 4 have a good understanding of identity and culture, including complex concepts such as the link between culture, faith and individual systems and beliefs’. Estyn, ‘Progress in education for sustainable development and global citizenship’ June 2014 ‘Mae disgyblion mewn ysgolion sydd â chyfran uchel o ddisgyblion ethnig lleiafrifol yn deall effaith gwahaniaethu a rhagfarn ar unigolion yn well na disgyblion mewn ysgolion eraill. Prin yw’r disgyblion yng nghyfnodau allweddol 3 a 4 sydd â dealltwriaeth dda o hunaniaeth a diwylliant, gan gynnwys cysyniadau cymhleth fel y cysylltiad rhwng diwylliant, ffydd a systemau gwerthoedd a chredoau unigol. Estyn, ‘Cynnydd mewn addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang’ Meh 2014

Ble? Where? Pryd? When? 1) Yn y gwersi Addysg Grefyddol CA 3 R. E Ble? Where? Pryd? When? 1) Yn y gwersi Addysg Grefyddol CA 3 R. E Lessons KS 3 2) Cwrs Haf Bl 8 Summer Course Yr 8 3) Cyfleodd eraill Other opportunities

Yn y Gwersi In Lessons 1) Blwyddyn 7 – Islam – Addoli/Y Mosg 2) Yn y Gwersi In Lessons 1) Blwyddyn 7 – Islam – Addoli/Y Mosg 2) Blwyddyn 8 – Uned ‘Chwaraewyr Pel droed yr Uwch Gynghrair- Credoau, Dysgeidiaethau ac arferion 3) Blwyddyn 9 Uned ‘Islam a’r Cyfryngau’ (* Tasg 1) 1) Year 7 – Islam- Worship/Mosque 2) Year 8 – Footballers in the Premiership- Beliefs, Teachings and rituals 3) Year 9 – Islam and the Media’ (*Task 1)

Atebion/Answers • 1. Taking your coat off as you enter someone’s house 2. Eating Atebion/Answers • 1. Taking your coat off as you enter someone’s house 2. Eating egg on toast for breakfast 1. Tynnu eich côt wrth fynd i mewn i dŷ rhywun 2. 2. Bwyta wy ar dost i frecwast 3. Having a cup of tea 3. 3. Cael paned o de 4. Describes the position of women in Britain and many 4. 4. Mae'n disgrifio safle merched ym Mhrydain a nifer o wledydd eraill. other countries.

‘Cwrs Haf’ -Ysgol Gyfun Ystalyfera - ‘Summer Course’ 2015 a 2016 Blwyddyn 8 Diwrnod ‘Cwrs Haf’ -Ysgol Gyfun Ystalyfera - ‘Summer Course’ 2015 a 2016 Blwyddyn 8 Diwrnod 1 1. Islamoffobia EYST -Ethnic Youth Support Team/SBREC 2. Ramadan & Eid 3. Celf Islamaidd Diwrnod 2 Ymweliad – Mosg Dar-ul Isra, Caerdydd/Mosg Abertawe Diwrnod 3 1. Diwylliant ac Hunaniaeth 2. Celf –Adeiladu Mosg a chynllunio mat gweddi/Ynys Albatros 3. Hanes Islam ym Mhrydain *T. 2 Year 8: Day 1 1. Islamophobia EYST -Ethnic Youth Support Team/SBREC 2. Ramadan & Eid 3. Islamic art Day 2: Trip to : Dar-ul Isra Mosque, Cardiff/Swansea Mosque and Islamic Centre Day 3: 1. Culture and Identity 2. Build a mosque and design prayer mat/ Albatross Island 3. History of Islam & Britain *

Gweithgareddau eraill/Other activities Farhana Ali – Gweithdy Hena/Henna Workshop ‘He named me Malala’ Ymweliad Gweithgareddau eraill/Other activities Farhana Ali – Gweithdy Hena/Henna Workshop ‘He named me Malala’ Ymweliad CA 3/4 i’r sinema Visit to the local sinema KS 3/4

* Tasg/task 3 • Darllenwch y cardiau. • Read the cards. • Trafodwch beth * Tasg/task 3 • Darllenwch y cardiau. • Read the cards. • Trafodwch beth • Discuss what you fyddech chi’n gwneud would do as a school fel arweinydd yn yr leader. ysgol.