Скачать презентацию Handlingsrommet i EØS for norsk kommunesektor Presentasjon for Скачать презентацию Handlingsrommet i EØS for norsk kommunesektor Presentasjon for

90472747b0b05585b12c27b4a3a3547c.ppt

  • Количество слайдов: 39

Handlingsrommet i EØS for norsk kommunesektor Presentasjon for Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken, 1. Handlingsrommet i EØS for norsk kommunesektor Presentasjon for Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken, 1. oktober 2010 på Trøndelags Europakontor i Brussel v/advokat Jon Østensvig KS Advokatene, hospitant ved KS’ Europakontor Brussel

Temaer for presentasjonen 1 I hvor stor grad blir norsk kommunesektor berørt av EU-regelverk? Temaer for presentasjonen 1 I hvor stor grad blir norsk kommunesektor berørt av EU-regelverk? 2 Beslutningsprosess og muligheter for påvirkning av EU-regelverk 3 Overimplementering –vs- lokalt / nasjonalt handlingsrom? 4 Litt om KS’ arbeid i Brussel – CEMR og CEEP

1 I hvor stor grad blir norsk kommunesektor berørt av EU-regelverk? 1 I hvor stor grad blir norsk kommunesektor berørt av EU-regelverk?

Om kommunesektoren og globaliseringen ”God løsning av oppgaver i nasjonal forvaltning forutsetter internasjonalt utsyn Om kommunesektoren og globaliseringen ”God løsning av oppgaver i nasjonal forvaltning forutsetter internasjonalt utsyn og involvering av internasjonale aktører” ”Internasjonalisering av forvaltningen involverer også lokalforvaltningen. Kommunale og fylkeskommunale oppgaver er nå sterkt involvert i internasjonale oppgaver og i internasjonalt samarbeid” ”Globaliseringens sammenveving av det globale, det nasjonale og det lokale øker den utenrikspolitiske betydningen av hvordan det norske samfunnet er organisert” ”Internasjonale spørsmål og samordningsbehov påvirker tjenesteyting (i kommuner)” St. meld. nr. 15 (2008 -2009) - Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk

Håndbok i EU/EØS-arbeid – 2009 (UD) ”Forholdet til EU blir gjennom EØSavtalen stadig viktigere Håndbok i EU/EØS-arbeid – 2009 (UD) ”Forholdet til EU blir gjennom EØSavtalen stadig viktigere for kommuner og fylkeskommuner. Regelverk som gjennomføres i norsk rett gjennom EØS-avtalen stiller til dels store krav til kommuner og fylkeskommuner”. ”På områder som vann, avløp og avfallshåndtering, hvor kommunene har ansvar for tjenesteytingen, setter EØSregelverket en rekke krav til beskyttelse av miljø, helse og sikkerhet”. ”Økt bruk av ulike former for konkurranseutsetting og etablering av kommunale og interkommunale selskaper i organisering av kommunal tjenesteproduksjon gjør at konkurranse- og statsstøtteregelverket stadig oftere får betydning for hvordan kommunale oppgaver kan løses”.

Kommunens mange roller og EØS Samfunns- Innkjøper utvikler Arbeidsgiver Kommune Eier Tjeneste. Tilsynsmyndighet produsent Kommunens mange roller og EØS Samfunns- Innkjøper utvikler Arbeidsgiver Kommune Eier Tjeneste. Tilsynsmyndighet produsent

Tjenesteprodusent Kommune Miljø (ca 80% av EUs regelverk blir norsk), vann (kvalitet), avløp (rensing), Tjenesteprodusent Kommune Miljø (ca 80% av EUs regelverk blir norsk), vann (kvalitet), avløp (rensing), renovasjon (deponering) IKT: elektroniske kartdata, digitale læringsressurser for bruk i skole, kulturelt innhold (digitale bibliotek), e-helse Skole og utdanning: mål, handlingsplaner, statistikk, måleindikatorer, satsingsområder Helse: bestemmelser som angår næringsmidler, tobakk, alkohol, legemidler, kosmetikk, medisinsk utstyr, blod/celler/vev Mat, som eier av storkjøkken og kafe Narkotikaforebygging (program) Helseberedskap: v/ smittsomme sykdommer og evt terrorhandlinger med bruk av biologisk og kjemiske våpen

Tjenesteprodusent Kommune Samfunnsutvikler - Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift, - Offentlig støtte, - Europeisk samarbeid -Konsekvensutredning Tjenesteprodusent Kommune Samfunnsutvikler - Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift, - Offentlig støtte, - Europeisk samarbeid -Konsekvensutredning i plan/bygningslov - Boplikt - Universell utforming

Tjenesteprodusent Lovregulerte yrker Kommune Samfunnsutvikler Utstasjonerte arbeidstakere Trygdelovgivning v/opphold i et annet land Arbeidstidsdirektivet Tjenesteprodusent Lovregulerte yrker Kommune Samfunnsutvikler Utstasjonerte arbeidstakere Trygdelovgivning v/opphold i et annet land Arbeidstidsdirektivet Hvilende vakt Arbeidsgiver Likestilling / anti-diskriminering Kvalitetsindikatorer Forebygging av stress Fri bevegelighet for personer og arbeidstakere Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Tjenesteprodusent Kommune Eier Regelverk om offentlig støtte Samfunnsutvikler Arbeidsgiver Tjenesteprodusent Kommune Eier Regelverk om offentlig støtte Samfunnsutvikler Arbeidsgiver

Tjenesteprodusent Anskaffelsesregelverket Innkjøper Kommune Eier Samfunnsutvikler Arbeidsgiver Tjenesteprodusent Anskaffelsesregelverket Innkjøper Kommune Eier Samfunnsutvikler Arbeidsgiver

Miljøkonsekvensanalyser; luft, støy, kjemikalier Lokal forurensningsmyndighet, gi utslippstillatelser Avløpsdirektiv for vann Direktiv for luftkvalitet Miljøkonsekvensanalyser; luft, støy, kjemikalier Lokal forurensningsmyndighet, gi utslippstillatelser Avløpsdirektiv for vann Direktiv for luftkvalitet Tilsynsmyndighet Tjenesteprodusent Innkjøper Kommune Eier Samfunnsutvikler Arbeidsgiver

Helse: bestemmelser som angår næringsmidler, tobakk, alkohol, legemidler, kosmetikk, medisinsk utstyr, blod/celler/vev Helseberedskap: v/ Helse: bestemmelser som angår næringsmidler, tobakk, alkohol, legemidler, kosmetikk, medisinsk utstyr, blod/celler/vev Helseberedskap: v/ smittsomme sykdommer og evt terrorhandlinger med bruk av biologisk og kjemiske våpen Skole og utdanning: mål, handlingsplaner, statistikk, måleindikatorer, Universell utforming satsingsområder Narkotikaforebygging (program) Mat, som eier av storkjøkken og kafe IKT: ektroniske kartdata, digitale læringsressurser for bruk i skole, kulturelt innhold (digitale bibliotek), e-helse Kommunal planlegging -> konsekvensutredninger IKT: Sperremekanisme mobil og pc Boligpolitikk: Boplikt Landbruk: mattrygghet, fôr og dyrehelse Transport: regelverket for avgifter Kommune Hjemfallsretten Fri bevegelighet for personer og arbeidstake Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Miljøkonsekvensanalyser; luft, støy, kjemikalier Lokal forurensningsmyndighet, gi utslippstillatelser Avløpsdirektiv for vann Mer sammenlignbar utdanning; bachelor, master CEEP: Midlertidig ansatte, deltidsarbeid, fødselspermisjon HMS; farlige stoffer, verneutstyr, sikre arbeidsplasser, stress Direktiv for luftkvalitet Anskaffelsesregelverket, kr 500 000 Regelverk om offentlig støtte Likestilling Livslang læring Statistikkproduksjon

KS: Fo. U-prosjekt om kommunesektoren og Europa - NIBR på oppdrag fra KS; juli KS: Fo. U-prosjekt om kommunesektoren og Europa - NIBR på oppdrag fra KS; juli 2008 -Hensikt: Fremme kommunesektorens interesser i EØS-arbeidet - Hvordan påvirker EØS-avtalen kommunesektoren? - Hvordan tilpasser kommunesektoren seg EØS-avtalens krav og muligheter? - Hvilke utfordringer gir EØS-avtalen i forhold til kunnskap, organisering og arbeidsformer? - To trinns casestudie, Kartlegging i 20 kommuner/fylkeskommuner, dypdykk i fire kommuner - Intervjuer nasjonalt og i Brussel Oslo kommune Hedmark fylkeskommune Stange kommune Sør-Odal kommune Trysil kommune Nordland fylkeskommune Bodø kommune Andøy kommune Alstadhaug kommune Gildeskål kommune Telemark fylkeskommune Porsgrunn kommune Notodden kommune Kragerø kommune Sauherad kommune Rogaland fylkeskommune Stavanger kommune Karmøy kommune Kristiansand kommune Bjerkreim kommune

NIBRs rapport: ”Lojal iverksetting eller målrettet medvirkning? ” ”Kommunesektoren blir (. . ) sterkt NIBRs rapport: ”Lojal iverksetting eller målrettet medvirkning? ” ”Kommunesektoren blir (. . ) sterkt berørt av de beslutninger som tas i Europa. Stadig større del av kommunes oppgaver og tjenester reguleres av regelverk som Norge skal iverksette gjennom EØS” ”Det er dermed et slående misforhold mellom betydningen EØS har for norske kommuners hverdag og den interesse kommunale aktører har for å gjøre seg kjent med og påvirke de prosesser der politikken vedtas” ”…det finnes stadig flere muligheter til å få støtte til utviklingsprosjekterog arbeid gjennom europeiske finansieringsordninger og programmer” NIBR-rapport 2008: 12 - Lojal iverksetting eller målrettet medvirkning? Om kommunesektoren og EØS-avtalen

Tilstandsrapport • Behov for et kunnskapsløft – Om relevansen av EØS – Om muligheter Tilstandsrapport • Behov for et kunnskapsløft – Om relevansen av EØS – Om muligheter til finansiering av utviklings- og prosjektarbeid – Om hvordan utnytte handlingsrommet i krav og regler • Behov for sterkere politisk forankring • Forskjeller mellom små og store kommuner – Krav til kompetanse, kvalitet i tjenestene og tekniske løsninger representerer særlig store utfordringer for småkommuner • EØS-avtalen fremmer økt interkommunalt samarbeid

Tilstandsrapport forts. • EØS blir stadig mer relevant for kommunene – Flere eksempler på Tilstandsrapport forts. • EØS blir stadig mer relevant for kommunene – Flere eksempler på EU-politikk som gjøres gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen som anses delvis dårlig tilpasset lokale forhold – Eksisterer relevant kompetanse i kommunesektoren om muligheter og utfordringer i den lokale realisering av mål og politikk • Men kommunesektoren medvirker i liten grad – Manglende bevissthet om muligheter og viktighet – Mangler ved politikkens organisering og arbeidsmetoder – Mangler kapasitet og ressurser • Hovedkonklusjon – konsekvenser av EØS-avtalen for kommunesektoren: Svekket samfunnsmessig forankring av politikkens innhold

2 Beslutningsprosess og muligheter for påvirkning av EU-regelverk • EØS-avtalen • ”EØS-relevans” - Reglene 2 Beslutningsprosess og muligheter for påvirkning av EU-regelverk • EØS-avtalen • ”EØS-relevans” - Reglene for det indre marked • Samarbeid på andre områder

Påvirkningsmulighetene – hvorfor drive interessepolitikk mot Europa? • EØS-reglenes store betydning for alle kommunens Påvirkningsmulighetene – hvorfor drive interessepolitikk mot Europa? • EØS-reglenes store betydning for alle kommunens roller • Kommune-Norge kommer ofte på banen for sent – rammene er lagt • Kommunene bør være like kritisk med/motspiller til staten ift EØS-regler som ift ”Stortings-produserte” regler • Oppnå mer fleksibelt og hensiktsmessig regelverk - eksempler • Unngå unødig overimplementering –

EUs rettsakter => EØS <= EFTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. EUs rettsakter => EØS <= EFTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Traktat Forordning Direktiv Dommer Beslutning Anbefalinger Henstillinger Programmer ”En forordning er almengyldig. Den er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat” ”Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder, at bestemme form og midler for gennemførelsen”

Aktørene i beslutningsprosessen • • Kommisjonen EU Parlamentet Rådet Regionkomiteen • EFTA • Business Aktørene i beslutningsprosessen • • Kommisjonen EU Parlamentet Rådet Regionkomiteen • EFTA • Business Europe – NHO • CEMR og CEEP – KS • Nasjonale myndigheter

Beslutningsprosess og møteplasser for dialog og påvirkning Europeisk nivå: CEMR, arb. gr. (adm) og Beslutningsprosess og møteplasser for dialog og påvirkning Europeisk nivå: CEMR, arb. gr. (adm) og komiteer (pol) CEEP, arb. gr. (adm) EFTA Konsultative Komité (adm) EØS/EFTA Forum (pol) Kommisjonen Norge med fagfolk fra dep’ene EU Parlamentet og Rådet Regionkomiteen og ECOSOC Implementering i Norge ute Arb i statsforvaltn (EØS notat) Nasjonalt nivå: Nasjonalt Europaforum (pol) Europapolitisk Forum (pol) Konsultasjonsordningen (pol) Kontaktmøter med fagdep’ene (adm) Stortingets Europautv. Fagdep’ene

Fra EU til norsk lov Norge Forberedelse EU Nasjonale eksperter Ekspertgrupper Forslag Beslutningsprosedyre Kommisjonen Fra EU til norsk lov Norge Forberedelse EU Nasjonale eksperter Ekspertgrupper Forslag Beslutningsprosedyre Kommisjonen foreslår Uformell påvirkning Regelverk vedtas av Rådet og EP EU-vedtak Innlemmelse Gjennomføring Behandling i EFTAs organer Vedtak i EØS-komiteen Norsk regelverk ESA overvåker

EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte • • Etablert på Island 22. juni EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte • • Etablert på Island 22. juni 2010 Rådgivende organ i EFTA-strukturen 6 islandske og 6 norske representanter Halvdan Skard valgt til Forumets første leder

EFTA Forums formål • Involvere folkevalgte fra lokalt og regionalt nivå fra EFTA/ EØS-landene EFTA Forums formål • Involvere folkevalgte fra lokalt og regionalt nivå fra EFTA/ EØS-landene i aktuelle saker • Samarbeide med andre EFTA organer og EUs regionkomité • Være et forum for utveksling av erfaringer og synspunkter på aktuelle EU/ EØS-saker • Danne en plattform for felles uttalelser og posisjoner fra lokalt og regionalt nivå I EFTA/ EØS-landene

Norske representanter Medlemmer: • Halvdan Skard, AP, Leder i KS, Bærum kommunestyre • Anita Norske representanter Medlemmer: • Halvdan Skard, AP, Leder i KS, Bærum kommunestyre • Anita Orlund, AP, Ordfører Skedsmo • Hilde Onarheim, H, Bergen bystyre • Eva Kristin Andersen, FRP, Ordfører Fredrikstad • Christian Haugen, SV, Fylkesråd Hedmark • Hans Seierstad, SP, Ordfører Østre Toten Vararepresentanter (personlige): • Ingvild Tautra Vevatne, V, Asker kommunestyre • Øystein Beyer, AP, Ordfører Porsgrunn • Arne Thomassen, H, Ordfører Lillesand • Gunnar Bakke, FRP, Ordfører Bergen • Gunhild Johansen, SV, Varaordfører Tromsø • Lars Salvesen, KRF, Akershus fylkesting

3 Overimplementering –vs- lokalt / nasjonalt handlingsrom? 3 Overimplementering –vs- lokalt / nasjonalt handlingsrom?

Overimplementering eller lokal tilpasning • Drikkevannsdirektivet • Lekeplassdirektivet • Anskaffelsesdirektivet Overimplementering eller lokal tilpasning • Drikkevannsdirektivet • Lekeplassdirektivet • Anskaffelsesdirektivet

Direktiv og handlingsrom Direktiv og handlingsrom

4 Litt om KS’ arbeid i Brussel CEMR og CEEP 4 Litt om KS’ arbeid i Brussel CEMR og CEEP

KS’ Brusselkontor • • Etablert 1993 Tre stillinger Hospiteringsordning for KS og medlemmene Lokalisert KS’ Brusselkontor • • Etablert 1993 Tre stillinger Hospiteringsordning for KS og medlemmene Lokalisert i ”the European House of Cities, Municipalities and Regions” (2007) – KS’ søsterorganisasjoner fra 16 land, samt CEMR ”Euro-KS” (totalt ca. 55 personer) – Eurocities – 13 av storbyenes representasjoner Square de Meeûs 1, B-1000 Brussel

Kontorets hovedoppgaver EØS - Følge politikkutviklingen - Informasjon - Kompetanseheving - Med- og påvirkning Kontorets hovedoppgaver EØS - Følge politikkutviklingen - Informasjon - Kompetanseheving - Med- og påvirkning Orientert om utviklingen i kommunesektoren i andre land • Kommunereform • Konkurranseutsetting • Integrering • ….

Hvordan jobber vi med EU/EØS? • Deltakelse i Europeiske paraplyorganisasjoner – CEMR (Council of Hvordan jobber vi med EU/EØS? • Deltakelse i Europeiske paraplyorganisasjoner – CEMR (Council of European Municipalities and Regions)”: Euro-KS” – CEEP (Centre of European Enterprises of Public Participation): Arbeidsgiverorg. for offentlig sektor i Europa Deltakelse i EFTA - Konsultative komité Rådgivende komité for partene i arbeidslivet: Fokus på håndtering av EØS-avtalen (parallell til ECOSOC) -Forum for lokalt og regionalt folkevalgte (parallell til Regionkomitéen)

Council of European Municipalities and Regions – CEMR (”Euro-KS”) • Etablert 1951 • Opprinnelig Council of European Municipalities and Regions – CEMR (”Euro-KS”) • Etablert 1951 • Opprinnelig målsetning: Etablere vennskapsforbindelser mellom tyske og franske kommuner • Fra 1990 -tallet: Interesse- og lobbyorganisasjon overfor europeiske myndigheter

CEMRs interessearbeid • IKT • Miljø • Anskaffelser og offentlige tjenester • Sosialpolitikk og CEMRs interessearbeid • IKT • Miljø • Anskaffelser og offentlige tjenester • Sosialpolitikk og sysselsetting • Arbeidslivspolitikk • Transport • Energi • Regionalpolitikk • Vennskapskommunearbeid • Samarbeid nord-sør • Kvinnelige folkevalgte • Demokratiutvikling Bjørg Tysdal Moe, KS’ nestleder, CEMRs velferdspolitisk talsperson

The European Centre of Employers and Enterprises providing Public services (CEEP) - KS, FAD, The European Centre of Employers and Enterprises providing Public services (CEEP) - KS, FAD, Spekter, HSH norske medlemmer - Sysselsetter 25% av ansatte i EU - Social partner i EU - KS Bedrift aktiv på vegne av KS

Elektronisk nyhetsbrev ”EU på norsk” www. ks. no/Europa Elektronisk nyhetsbrev ”EU på norsk” www. ks. no/Europa

Kompetanseheving: Skreddersydd opplæringsprogram • ”Norsk kommunesektor og EU/EØS” • Folkevalgte og administrativt ansatte • Kompetanseheving: Skreddersydd opplæringsprogram • ”Norsk kommunesektor og EU/EØS” • Folkevalgte og administrativt ansatte • Opplæringsprogram går over fire moduler – 3 i Norge/1 i Brussel • Utviklet i samarbeid med Høyskolen i Lillehammer – eksamen = 15 studiepoeng ”Vi vet at tusenvis av rettsakter i EU blir norsk lov og dermed får følger for lokalbefolkningen i økende grad. At Norge ikke sitter ved bordet der beslutningene blir tatt, innebærer et økende behov for initiativ fra kommunene og økt nærvær i Brussel fra det norske kommune- og regionnivået”. Kommunalsjef Magne Orten, Molde. Deltaker 2006 -2007