Скачать презентацию Година 2015 -2016 Президент РИ К Р Равиндран Скачать презентацию Година 2015 -2016 Президент РИ К Р Равиндран

2474ddef69099e956c509bfbf44fc6c6.ppt

  • Количество слайдов: 31

Година 2015 -2016 Президент РИ: К. Р. Равиндран Дистрикт Гуверньор: Нина Митева Дистрикт 2482 Година 2015 -2016 Президент РИ: К. Р. Равиндран Дистрикт Гуверньор: Нина Митева Дистрикт 2482 Пре. ПЕТСеминар за Фондация Ротари Как да реализираме успешно проект с грант на Фондация Ротари Красимир Ганчев, АРРФК 26 септември 2015 г. Стара Загора

1. НОВА СХЕМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ • Дистриктен грант - Подкрепя Мисията на ФР • 1. НОВА СХЕМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ • Дистриктен грант - Подкрепя Мисията на ФР • Глобален грант - Подкрепя областите на фокусиране • Пакетен грант - Стратегически партньори • Unesco IHE Universities • Aga Han Universities • Oicredit Finance Organization • Mercy Ship TITLE | 2

1. НОВА СХЕМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Дистриктни грантове Глобални грантове Подкрепят Мисията на Фондация Ротари 1. НОВА СХЕМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Дистриктни грантове Глобални грантове Подкрепят Мисията на Фондация Ротари Подкрепят областите на фокусиране Няма минимален бюджет Минимален бюджет 30 000 USD Въздействие в краткосрочен план Дългосрочно, устойчиво въздействие Може да подкрепи учени във всяко ниво на тяхното обучение локално или международно Може да подкрепи учени в обучение на международно ниво Активно участие на ротарианци Да отговаря на условията за отпускане на безвъзмездни средства TITLE | 3

ЗОНИ НА ФОКУС Мир, предотвратяване и разрешаване на конфликти Профилактика и лечение на заболяванията ЗОНИ НА ФОКУС Мир, предотвратяване и разрешаване на конфликти Профилактика и лечение на заболяванията Водоснабдяване и канализация Майчино и детско здравеопазване Основно образование и грамотност Икономическо развитие и развитие на общността TITLE | 4

2. КВАЛИФИЦИРАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ Квалификацията е за срок от една година ü Поне 1 2. КВАЛИФИЦИРАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ Квалификацията е за срок от една година ü Поне 1 член на клуба да е посетил семинар за управление на грантове ü Клубът се съгласява да внедри клубния меморандум за разбирателство, чрез подписите на президента и елект-президента ü Клубът да има абонамент за ротарианско списание ü Клубът да няма задължения към РИ и Дистрикта ü Клубът да не е “black listed” за стари неотчетени грантове TITLE | 5

2. КВАЛИФИЦИРАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ Клубен Меморандум за разбиране 1. Отговорности на клубните офицери 2. 2. КВАЛИФИЦИРАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ Клубен Меморандум за разбиране 1. Отговорности на клубните офицери 2. План за финансово управление 3. Изисквания към банковата сметка 4. Доклад за употребата на средствата от гранта 5. Съхранение на документите 6. Доклад за злоупотреби с безвъзмездни средства 7. Оторизация и съгласие • Този Меморандум за разбиране е съгласие между Ротари Клуб ____ и Дистрикт 2482 и удостоверява, че Клубът ще предприеме мерки, за да гарантира правилно изпълнение на дейностите, свързани с гранта и правилно управление на грантовите средства на Фондация Ротари. Чрез подписването на този документ, Клубът се съгласява да спазва всички правила и условия в Меморандума за Разбиране. • От името на Ротари Клуб ____, долуподписаните членове на клуба се съгласяват да спазват всички правила и изисквания от Меморандума за разбиране за Ротарианска година _____ и да уведоми РИ Дистрикт 2482 за всякакви промени или ревизии на клубните политики и процедури, свързани с тези изисквания. Дата: Президент на РК. . . . , подпис: Отговорник за проекта. . . , подпис: | 6 TITLE

3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Критерии на РИ и ФР ü Дистриктни критерии TITLE | 3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Критерии на РИ и ФР ü Дистриктни критерии TITLE | 7

3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Критерии на РИ и ФР ü Да са свързани с 3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Критерии на РИ и ФР ü Да са свързани с мисията на ФР. ü Да включват активно участие на ротарианците. ü Да изключат каквато и да е отговорност към ФР или РИ, с изключение финансирането в размер на безвъзмездната помощ. на ü Финансират се само дейности, които са прегледани и одобрени преди тяхното изпълнение. Безвъзмездните средства няма да бъдат одобрени, за вече завършени проекти или проекти в ход. Планиране за дейности се допуска, преди одобрението на финансирането, но разходите не могат да бъдат направени преди одобряването. ü Отпускане на безвъзмездна помощ за дейност извън страната ще става само, ако се гарантира спазването на традиция и културата за страната или географската област. ü Участниците трябва да спазват политиката на конфликт на интереси, както е посочено в раздел 7. 030 от Кодекса на Ротари фондация за политиките на бъдещата визия условия план и условия за Фондацията на Ротари дистрикт проекти и глобалните субсидии (февруари 2012 г. ). ü Спазване на политиката по отношение на правилното използване на знаците на Ротари, както е посочено в раздел 1. 060. 9 на Кодекса на Ротари фондация на политиките на District Grants. TITLE | 8

3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Критерии на РИ и ФР за финансиране ü За реконструкции 3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Критерии на РИ и ФР за финансиране ü За реконструкции на съществуваща инфраструктура, тоалетни и санитарни възли, пътища, язовирни стени и мостове, складове, огради и защитни съоражения, воднонапоителни съоръжения и greenhouses. ü Възстановяване и ремонт на помещения, в които временно живеят или работят хора, включително осигуряване или възстановяване на ел. , водна или отоплителни системи, ремонт на покриви, както и ремонт на баните и асансьори на съществуващи училища или болници. ü Покупка или разпространението на противозачатъчни като за предпазване от болести. ü За международно пътуване на стипендианти, професионални екипи и беницифиенти. ü За локално пътуване на стипендианти, професионални екипи и беницифиенти Ротарианци и не-Ротарианци свързани с проекта. ü Разходи, възнаграждения и работни заплати свързани с реализирането на проекта. ü Дейности свързани с вакцинация и имунизация. TITLE | 9

3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Критерии на РИ и ФР, които не се финансират ü 3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Критерии на РИ и ФР, които не се финансират ü Грантовете не могат да се използват за дискриминация на групи или общности, за подпомагане на частни политически или религиозни гледища, да подпомагане на чисто религиозни функции на църквите, за дейности предизвикващи аборти или сексуално насилие, покупка на оръжие и амуниции за подпомаране на програмите на: Rotary Youth Exchange, RYLA, Rotary Friendship Exchange, Rotaract и Interact или за ново дарение към РФ или друг РФ grant. ü Постоянно или прекалено подпомагане на бенефактор, обект или общество. ü Създаване на фондация, постоянен фонд или дългосрочен депозит. Grant funds могат да се използват за микро кредит или заем. ü Покупка на земя или сгради. ü Ново строителство на сгради за живеене, работни помещения, училища или болници, сглобяеми къщи и т. н. ü Банкови спекулации. ü Разходи свързани с ротариански събития – конференции, институти и т. н. TITLE | 10

3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ - Критерии за финансиране Профилактика и лечение на заболяванията Параметри 3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ - Критерии за финансиране Профилактика и лечение на заболяванията Параметри за допустимост ü Изследвания с консултации и референции / допускане до лечение ü Обучение за предотвратяване пренасянето на болести и консумативи, които могат да подпомогнат усилията за превенция ü Осигуряване на мобилно технологично оборудване и транспортни средства за наблюдение и лечение на пациенти ü Оборудване, подпомогнато от местната здравна инфраструктура, и включващо подходящи за експлоатация и поддръжка планове ü Предоставяне на техническа платформа, и обучение за работа с нея, за проследяване и контрол на диагностиката и лечението на болестите ü Лечение на заразните болести, което включва компонент за предотвратяване на болестите, подобряване обучението на специалисти по здравни услуги, или предоставяне на публично здравно образование за подобряване на дългосрочното здраве на една общност. TITLE | 11

3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Критерии на РИ и ФР Параметри не попадащи в обхвата 3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Критерии на РИ и ФР Параметри не попадащи в обхвата на зоната на фокус „Превенция и лечение на заболяванията” и недопустими за финансиране от глобален грант üПроекти, които се състоят единствено от закупуване на оборудване, освен ако не е подпомогнато от местната здравна инфраструктура, и което включва подходящи за експлоатация и поддръжка планове üМедицински мисии/пътувания на хирургически екипи, които не предоставят образователни програми за популяризиране или значително изграждане на капацитети в страната на провеждане на проекта. TITLE | 12

3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Критерии на РИ и ФР за образование и грамотност üДостъп 3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Критерии на РИ и ФР за образование и грамотност üДостъп до качествено основно и средно образование üОбразоване на възрастните по грамотност üОсигуряване на обучение по грамотност, разработване на учебни програми и училищна администрация üУвеличаване на образователния опит, чрез подобрени материали и съоръжения üОбществено управление на образователните системи üПрофесионално обучени екипи, подкрепящи гореизброените дейности üСтипендии за завършено ниво на обучението в програми, свързани с основното образование и грамотността TITLE | 13

3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Критерии на РИ и ФР за образование и грамотност Параметри 3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Критерии на РИ и ФР за образование и грамотност Параметри не попадащи в обхвата на зоната на фокус „Икономическо развитие и развитие на обществото” и са недопустими за финансиране от глобален грант: üОбществени инфраструктурни проекти, ако не са част от по-голяма дейност, генерираща приходи üОбществени проекти за „разкрасяване” üИзграждане или рехабилитация на общински центрове. TITLE | 14

3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Дистриктни критерии за финансиране Ротари клуб Основан Членове Дарения Последна 3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Дистриктни критерии за финансиране Ротари клуб Основан Членове Дарения Последна вноска Айтос 23. 10. 2009 27 6000 Асеновград 10. 3. 1999 0 Балчик 06. 10. 2007 25 4000 Юни 2012 32 Бургас 18. 1. 1993 36 36010 Юни 2012 84 Бургас. Приморие 23. 3. 2004 36 9690 Април 2011 34 Благоевград 20. 11. 2001 16 1980 Януари 2011 10 10105 Октомври 2012 36 14 Благоевград- 18. 11. 2001 26 Центрум Януари 2013 Per capita 65 0 TITLE | 15

3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НОВА СХЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДИСТРИКТНИЯ ФОНД Без 3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НОВА СХЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДИСТРИКТНИЯ ФОНД Без финансиране 2 клуба Финансиране до 600 долара за клубове с Per capita до 10 Финансиране до 1200 долара за клубове с Per capita до 20 Финансиране до 3000 долара за клубове с Per capita до 50 Финансиране до 4000 долара за клубове с Per capita над 50 TITLE | 16

3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Дистриктни критерии за финансиране № 1 Оценъчни критерии Точки Проектът 3. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Дистриктни критерии за финансиране № 1 Оценъчни критерии Точки Проектът отговаря на потребностите на общността и Да е обществено значим. Не 2. Ротари клуба има направени дарения към Фондация Ежегодни „Ротари” Епизодични Няма 3. Процентното съотношение на носителите на До 10% отличието Пол Харис Фелоу към общия брой До 20% членове До 30% Над 30% 4. Проектът е съобразен с темата на годината Да 10 0 10 5 0 3 8 10 15 5 Не 0 5. Партньорски участия(други Ротари клубове от Да дистрикта, Ротаракт, Интеракт, Инер Уил или други Не НПО), както и общините. 10 0 TITLE | 17

4. КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА SHARE Дарение от US $1000 към Годишния програмен фонд US 4. КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА SHARE Дарение от US $1000 към Годишния програмен фонд US $500 SHARE Дистрикт Фондация Ротари District Designated Fund Световния Останалия До US $250 District Grants US $500 фонд Други плащания в брой DDF баланс (минимум $250) Световния фонд добавя към DDF-а и плащанията в брой TITLE | 18

5. РЕГИСТРАЦИЯ üРегистрация на сайта на дистрикта üРегистрация на сайта на РИ TITLE | 5. РЕГИСТРАЦИЯ üРегистрация на сайта на дистрикта üРегистрация на сайта на РИ TITLE | 19

6. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРАНТОВЕТЕ Планиране • Нуждата на общността üЛокалните спонсори провеждат 6. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРАНТОВЕТЕ Планиране • Нуждата на общността üЛокалните спонсори провеждат задълбочено оценяване на нуждите на общността, за да идентифицират нужда, която спонсорите са в състояние да подкрепят и която отговаря на нуждите на бенефициентите, на техните ценности и култура. üВ процеса на планиране се включват различни партньори от общността. TITLE | 20

6. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРАНТОВЕТЕ Изпълнение • Материали и технологии üПри възможност се 6. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРАНТОВЕТЕ Изпълнение • Материали и технологии üПри възможност се доставя оборудване и нови технологии от локални източници, като се гарантира безпроблемна доставка на резервни части. üЧленове на общността участват при избора на технология или оборудване, като биват обучени за работа и поддръжка, както и за условия за ремонтиране. TITLE | 21

6. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРАНТОВЕТЕ Изпълнение • Финансиране üПотвърждаване на локален източник, който 6. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРАНТОВЕТЕ Изпълнение • Финансиране üПотвърждаване на локален източник, който да осигури дългосрочно опериране, поддръжка и ремонт, както жизнеността на проекта. üУчастниците, които дългосрочно ще работят по проекта трябва да получават възнаграждение за това. TITLE | 22

6. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРАНТОВЕТЕ Изпълнение • Знание üОсигурява се обучение и достъп 6. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРАНТОВЕТЕ Изпълнение • Знание üОсигурява се обучение и достъп до знания, информира се общността, за да се увеличи капацитетът на бенефициентите да се постигнат целите на проекта. üТърси се потвърждение, че реципиентите имат план как да трансферират знанията до нови бенефициенти. üСъвместна работа с необходимата експертиза. местни агенции за осигуряване на TITLE | 23

6. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРАНТОВЕТЕ Изпълнение • Мотивация üПрилагат се форми и средства 6. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРАНТОВЕТЕ Изпълнение • Мотивация üПрилагат се форми и средства за мотивация на бенефициентите и участниците, за да се постигне непрекъсната подкрепа. üИдентифицира се състав с нагласа да направлява бенефициентите към устойчиви резултати от проекта. üПодготвя се общността да поеме собствеността върху проекта, когато грантът бъде изчерпан. TITLE | 24

6. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРАНТОВЕТЕ Изпълнение • Мониторинг и оценяване üПоставяне на ясни 6. ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРАНТОВЕТЕ Изпълнение • Мониторинг и оценяване üПоставяне на ясни и измерими цели на проекта, идентифициране на методи за събиране на данни. üУстановяване на базови критерии за оценка на проявление на значими промени за най-малко три години. TITLE | 25

7. ПАРТНЬОРИ Øчрез изпращане на е-мейли до Дистрикт Говерньори, ØАсамблеята на РИ, Конвенцията на 7. ПАРТНЬОРИ Øчрез изпращане на е-мейли до Дистрикт Говерньори, ØАсамблеята на РИ, Конвенцията на РИ, Зонален институт ØГрупови Образователни Обмени ØКомандировки ØМладежки обмен ØДруги международни ротари срещи ØРотарианци посещаващи Вашия клуб ØПобратимени клубове ØICC Комитетите ØСтипендианти ØПрограми за семеен обмен Øинтернет уеб сайт Øwww. matchinggrants. org TITLE | 26

8. ОТЧЕТ НА ГРАНТОВЕТЕ НАРУШЕНИЯ, КОИТО ПРАВЯТ ФИНАНСИРАНЕТО ИЗИСКУЕМО ОТ ФОНДАЦИЯ РОТАРИ: §РАЗХОДИТЕ ИЛИ 8. ОТЧЕТ НА ГРАНТОВЕТЕ НАРУШЕНИЯ, КОИТО ПРАВЯТ ФИНАНСИРАНЕТО ИЗИСКУЕМО ОТ ФОНДАЦИЯ РОТАРИ: §РАЗХОДИТЕ ИЛИ ЧАСТ ОТ ТЯХ СА НАПРАВЕНИ ПРЕДИ ДАТАТА, НА КОЯТО Е ОДОБРЕН ПРОЕКТА ОТ ФОНДАЦИЯТА. §РАЗХОДИТЕ ИЛИ ЧАСТ ОТ ТЯХ СА НАПРАВЕНИ СЛЕД 12 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОКЕТА. §РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ДОКУМЕНТИРАНИ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. §РАЗХОДИ, ЧИЕТО ПЛАЩАНЕ Е В БРОЙ. §РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В БЮДЖЕТА. §НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА. §НЕСВОЕВРЕМЕННО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТА. TITLE | 27

9. ДИСТРИКТЕН КОМИТЕТ Зам. Председател Мария Горанова, РК Пловдив-Филипопол Глобални грантове Константин Стоянов, РК 9. ДИСТРИКТЕН КОМИТЕТ Зам. Председател Мария Горанова, РК Пловдив-Филипопол Глобални грантове Константин Стоянов, РК Стара Загора Дистрикни грантове Петя Казакова, РК Поморие Финанси и отчет Нина Лискова, РК Пазарджик TITLE | 28

10. НАЛИЧЕН ДДФ КЪМ 1 ЮЛИ 2015 г. ØЗа глобални грантове 151 056 долара. 10. НАЛИЧЕН ДДФ КЪМ 1 ЮЛИ 2015 г. ØЗа глобални грантове 151 056 долара. ØДистриктен грант за 2015 -16 г. – 9801 долара TITLE | 29

ПРОЕКТИ В ДИСТРИКТ 2482 1. ДГ 77442 – РК Бургас и РК Поморие 2 ПРОЕКТИ В ДИСТРИКТ 2482 1. ДГ 77442 – РК Бургас и РК Поморие 2 600 долара 2. ДГ РК Айтос, РК Карнобат и РК Созопол 5 550 долара 3. МГ 79778 - РК Плевен-Центрум 14 800 долара 4. МГ 79364 - РК Пазарджик 42 000 долара 5. MГ 79449 - РК Пловдив 44 788 долара 6. МГ 79453 - РК Самоков 16 000 долар 7. GG 1412589 на РК Велинград 35 856 долара 8. GG 1415948 на РК Варна-Евсиновград 57 000 долара 9. GG 1420936 на РК Банско-Разлог 60 000 долара 10. GG 1420691 на РК София-Интернешънъл 102 500 долара 11. GG 1422233 на РК Стара Загора 58 066 долара 439 160 долара TITLE | 30

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! TITLE | 31 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! TITLE | 31