Скачать презентацию God Is Slimmer Dan Wij Het Woord van Скачать презентацию God Is Slimmer Dan Wij Het Woord van

d253ce270f95d3115d4834a41c01b855.ppt

  • Количество слайдов: 171

God Is Slimmer Dan Wij Het Woord van God in de Subatomische Wereld 1 God Is Slimmer Dan Wij Het Woord van God in de Subatomische Wereld 1

evariym (Deuteronomium) 29: 29 D De verborgen (satar, frequenties? ) dingen zijn voor YHVH, evariym (Deuteronomium) 29: 29 D De verborgen (satar, frequenties? ) dingen zijn voor YHVH, onze God, maar de geopenbaarde (galah) zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden van deze Torah volbrengen. 2

Dani’el 12: 8 -9 “Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en Dani’el 12: 8 -9 “Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn Adonai, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. ” 3

ephaneyah Z (Sefanja) 3: 8 yk d(l ymwq Mwyl hwhy-M)n yl-wkx Nkl Kp#l twblmm ephaneyah Z (Sefanja) 3: 8 yk d(l ymwq Mwyl hwhy-M)n yl-wkx Nkl Kp#l twblmm ycbql Mywg Ps)l y+p#m $yt)nq #)b yk yp) Nwrx lk ym(z Mhyl( Cr)h-lk lk)t 4

ephaneyah Z (Sefanja) 3: 9 “Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen ephaneyah Z (Sefanja) 3: 9 “Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam van YHVH aanroepen; opdat zij Hem dienen met eenparige schouder. ” 5

Divre Ha. Yamim Alef (1 Kronieken) 16: 14 -17 “Hij, YHVH, is onze God, Divre Ha. Yamim Alef (1 Kronieken) 16: 14 -17 “Hij, YHVH, is onze God, zijn oordelen gaan over de ganse aarde; Gedenkt voor immer aan zijn verbond, – het woord, dat Hij gebood (tzivah) aan duizend geslachten – dat Hij met Abraham sloot, en zijn eed aan Isaak; ook stelde Hij het voor Jakob tot een inzetting, voor Israël tot een eeuwig verbond, ” 6

Yesha’yahu (Jesaja) 58: 11 “En YHVH zal u voortdurend leiden, u in dorre streken Yesha’yahu (Jesaja) 58: 11 “En YHVH zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt. ” 7

Yesha’yahu (Jesaja) 58: 12 “En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten Yesha’yahu (Jesaja) 58: 12 “En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten. ” 8

 Wat heelal schiep ondersteunt/draagt heelal ook! 9 Wat heelal schiep ondersteunt/draagt heelal ook! 9

ere’shiyt (Genesis) 1: 2 B “De aarde nu was woest en ledig, en duisternis ere’shiyt (Genesis) 1: 2 B “De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde* over de wateren. ” * merachepet, phero 10

‘Ivrim (Hebreeën) 1: 3 “Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn ‘Ivrim (Hebreeën) 1: 3 “Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt (phero) door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, ” 11

Mattityahu (Matteüs) 17: 11 -12 “ Yeshua antwoordde en zeide: Elia zal wel komen Mattityahu (Matteüs) 17: 11 -12 “ Yeshua antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en alles herstellen, maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zó zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden. ” 12

Yesha’yahu (Jesaja) 61: 3, 11 “Om over de treurenden van Sion te beschikken, dat Yesha’yahu (Jesaja) 61: 3, 11 “Om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting van YHVH, tot zijn verheerlijking. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal Adonai Elohim gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken. ” en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken. 13

Iyov (Job) 12: 7 -9 “Maar vraag toch het gedierte, en het zal u Iyov (Job) 12: 7 -9 “Maar vraag toch het gedierte, en het zal u onderrichten (yarah); het gevogelte des hemels, en het zal u inlichten (nagad). Of spreek (siyach) tot de aarde, en zij zal u onderrichten (yarah), en laat de vissen der zee het u vertellen (saphar). Wie onder deze alle weet niet, dat de hand van YHVH dit doet? ” 14

☺☻☻☺ 15 ☺☻☻☺ 15

meqermhneuo - interpret - werkwoord, tegenwoordig, passief, nominatief, onzijdig, enkelvoud 16 meqermhneuo - interpret - werkwoord, tegenwoordig, passief, nominatief, onzijdig, enkelvoud 16

ere’shiyt (Genesis) 1 -4 B Hebreeuws denken Concreet – dat waar de Schepper mee ere’shiyt (Genesis) 1 -4 B Hebreeuws denken Concreet – dat waar de Schepper mee begint Cyclisch – manier waarop het heelal en alles daarin werkzaam is Werkwoord gericht – alles schepping van atomen en electronen Blok logica – verscheidenheid binnen een soort Functie - alles wat geschapen is volkomen klaar om te reproduceren 17

Hebrew (Bijbels) vs Grieks (Westers) Concreet Abstract Cyclisch Lineair (sequentieel) Werkwoord gericht Naamwoord gericht Hebrew (Bijbels) vs Grieks (Westers) Concreet Abstract Cyclisch Lineair (sequentieel) Werkwoord gericht Naamwoord gericht Open blok logica Induceren/Deduceren Functie Vorm Spreken en doen Nadenken en niet doen Tegenstrijdigheden naar Zoeken stimuleren denkproces tegenstrijdigheden 18

Boeken bevatten woorden Woorden bevatten letters Het Hebreeuwse woord voor letter is tw) oof Boeken bevatten woorden Woorden bevatten letters Het Hebreeuwse woord voor letter is tw) oof een TEKEN! 19

“The Elegant Universe” door Briane Greene “De fundamentele deeltjes van het heelal die door “The Elegant Universe” door Briane Greene “De fundamentele deeltjes van het heelal die door fysici geïdentificeerd zijn – elektron-neutrinos, quarks, enz. – zijn de ‘letters’ van alle materie. ” 20

1 Kronieken 16: 23 -24 “Zingt tot YHVH, gij ganse aarde, boodschapt zijn heil 1 Kronieken 16: 23 -24 “Zingt tot YHVH, gij ganse aarde, boodschapt zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. ” 21

Kohelet (Prediker) 1: 7 “Alle beken stromen naar de zee, nochtans wordt de zee Kohelet (Prediker) 1: 7 “Alle beken stromen naar de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen stromen zij altijd weer. ” 22

Profetie en de Oude Hebreeuwse Taal Terug naar de Bergtop 23 Profetie en de Oude Hebreeuwse Taal Terug naar de Bergtop 23

Mizmor (Psalmen) 19: 2 “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het Mizmor (Psalmen) 19: 2 “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. ” 24

Mizmor (Psalmen) 19: 3 “De dag doet sprake toestromen aan de dag, en de Mizmor (Psalmen) 19: 3 “De dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. ” 25

Mizmor (Psalmen) 19: 4 -5 “Het is geen sprake en het zijn geen woorden, Mizmor (Psalmen) 19: 4 -5 “Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking (qav-snaar/koord) uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. ” 26

Romeinen 10: 13 -14 “Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden Romeinen 10: 13 -14 “Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? ” 27

Romeinen 10: 15 -17 “En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk Romeinen 10: 15 -17 “En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. ” 28

Romeinen 10: 18 “Maar ik vraag: hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: Romeinen 10: 18 “Maar ik vraag: hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden. ” 29

‘Ivriym (Hebreeën) 11: 1 “Het geloof nu is de zekerheid* der dingen, die men ‘Ivriym (Hebreeën) 11: 1 “Het geloof nu is de zekerheid* der dingen, die men hoopt, en het bewijs** der dingen, die men niet ziet. ” *hupostasis ** elengchos 30

 Atheïsten en evolutionisten beweren dat de verschillende rampen, oorlogen, dood en ziekte in Atheïsten en evolutionisten beweren dat de verschillende rampen, oorlogen, dood en ziekte in de wereld hen ertoe leidt te geloven dat er geen God is. Daarom zijn het heelal en al wat er bestaat het resultaat van natuurkrachten. Gebruik makend van deze logica, waarom is het dan zo dat natuurkrachten niet bestaan? 31

Dr. Carl Baugh Waarom Geloven Mensen in Evolutie Tegen Beter Weten In “Er bestaat Dr. Carl Baugh Waarom Geloven Mensen in Evolutie Tegen Beter Weten In “Er bestaat geen wetenschappelijk gegeven in het fossielenbestand om aan te tonen dat een bepaald levenssysteem zich in een ander systeem ontwikkeld heeft; en er bestaan geen laboratoria experimenten die aanduiden dat het zelfs maar mogelijk zou kunnen zijn. Wat we eigenlijk vinden is een toestand gekend als …” 32

Stasis! hetzelfde blijven 33 Stasis! hetzelfde blijven 33

Romeinen 3: 31 “Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt Romeinen 3: 31 “Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet. ” 34

Romeinen 10: 3 “Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te Romeinen 10: 3 “Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. ” 35

Romeinen 11: 20 “Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door Romeinen 11: 20 “Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees!” 36

Efeziërs 6: 11 “Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de Efeziërs 6: 11 “Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. ” 37

Steven Gould – Evolutionist 1993 Punctuated Equilibrium Comes to Age “Stasis, tastbaar en waarneembaar Steven Gould – Evolutionist 1993 Punctuated Equilibrium Comes to Age “Stasis, tastbaar en waarneembaar in vrijwel alle gevallen… wordt nu over het algemeen door evolutionisten erkend als een intrigerende puzzel. Geen duidelijke oplossing in zicht. ” 38

Brad Scott - 1993 “Ze zullen een beroep doen op het absurde om het Brad Scott - 1993 “Ze zullen een beroep doen op het absurde om het voor de hand liggende te ontwijken. ” 39

40 40

Het houden van de geboden, verordeningen en wetten van onze Schepper is NIET een Het houden van de geboden, verordeningen en wetten van onze Schepper is NIET een kwestie van doctrine/theologie! 41

Het Gevoelige Evenwicht De collectieve gehoorzaamheid van de mens kan het heelal herstellen of Het Gevoelige Evenwicht De collectieve gehoorzaamheid van de mens kan het heelal herstellen of de collectieve ongehoorzaamheid van de mens kan het heelal verknoeien. 42

Mizmor (Psalmen) 119: 160 “Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen Mizmor (Psalmen) 119: 160 “Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig. ” 43

Ya’aqov (Jakobus ) 3: 1, 6 “ Laat niet zovelen uwer leraars zijn, mijn Ya’aqov (Jakobus ) 3: 1, 6 “ Laat niet zovelen uwer leraars zijn, mijn broeders; gij weet immers, dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden… Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. ” 44

De Zaden zijn Woorden Mattityahu (Matteüs) 24: 11 -12 “En vele valse profeten zullen De Zaden zijn Woorden Mattityahu (Matteüs) 24: 11 -12 “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. ” 45

De Zaden zijn Woorden 2 Petrus 2: 1 “Toch zijn er ook valse profeten De Zaden zijn Woorden 2 Petrus 2: 1 “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. ” 46

De Zaden zijn Woorden Mattityahu (Matteüs) 24: 24 “Want er zullen valse christussen en De Zaden zijn Woorden Mattityahu (Matteüs) 24: 24 “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. ” 47

De Zaden zijn Woorden 2 Korintiërs 11: 13 “Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke De Zaden zijn Woorden 2 Korintiërs 11: 13 “Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. ” 48

Julian Huxley – Evolution and Genetics (1955) “Het concept evolutie werd snel uitgebreid naar Julian Huxley – Evolution and Genetics (1955) “Het concept evolutie werd snel uitgebreid naar andere gebieden dan het biologische (onderzoeksveld). Anorganische onderwerpen zoals de levensgeschiedenissen van sterren en de vorming van chemische elementen aan de ene kant, en aan de andere kant onderwerpen zoals taalkunde, sociale antropologie, en vergelijkende wetgeving en religie, begonnen bestudeerd te worden vanuit een evolutionistische hoek, totdat we vandaag in staat zijn evolutie te zien als een universeel, algemeen verspreid (alles doordringend) proces. ” 49

Cultureel Marxisme en Antonio Gramsci “Gramsci heeft een welbekende strategie vorm gegeven om het Cultureel Marxisme en Antonio Gramsci “Gramsci heeft een welbekende strategie vorm gegeven om het Christendom en de Westerse cultuur te vernietigen, een die zeer succesvol bleek te zijn. In plaats van rechtstreeks op te roepen tot een communistische revolutie, zoals in Rusland, zei hij dat Marxisten in het Westen de politieke macht zouden moeten grijpen, na een “lange (op)mars doorheen de instellingen” – de scholen, de media, zelfs de kerken, elke instelling die de cultuur zou kunnen beïnvloeden. ”* *The Culture-wise Family : Upholding Christian Values in a Mass Media World by Dr. Ted Baehr and Pat Boone 50

Amerika is wereldleider in: n n n Pornografie Illegaal en legaal drugsverbruik Abortus Moord Amerika is wereldleider in: n n n Pornografie Illegaal en legaal drugsverbruik Abortus Moord (uitgezonderd volkerenmoord) Zelfmoord Ziekte Gezondheidsuitgaven Psychologische behandeling Sexuele misdrijven Alle misdrijven gecombineerd Kerken, missionarissen, seminaries, Christelijke rock groepen en “purpose driven” gemeentes 51

Clarence Darrow – advocaat van de verdediging – Scopes proces Clarence Darrow – advocaat van de verdediging – Scopes proces "Ik geloof niet in God omdat ik niet geloof in Moeder de Gans. " 52

“De inspiratie van de Bijbel is afhankelijk van de onwetendheid van de persoon die “De inspiratie van de Bijbel is afhankelijk van de onwetendheid van de persoon die het leest. " Robert Ingersoll – Politicus en Presbyteriaans predikant 53

Thomas Jefferson – What! Do I have to tell you who he is? Thomas Jefferson – What! Do I have to tell you who he is? "Ik heb alle bekende bijgeloven van de wereld onderzocht, en ik vind geen enkele verlossende karakteristiek in ons bijzonder bijgeloof het Christendom. Ze zijn allemaal gelijk gebaseerd op fabeltjes en mythologie. " 54

Christopher Hitchens – basic loon “Wat zonder bewijs beweerd kan worden kan ook zonder Christopher Hitchens – basic loon “Wat zonder bewijs beweerd kan worden kan ook zonder bewijs verworpen worden. ” “Dus, hoewel ik het niet graag oneens ben met zo’n groot man, Voltaire was gewoonweg belachelijk toen hij zei dat indien God niet bestond het nodig zou zijn Hem uit te vinden. De menselijke uitvinding van God is het basisprobleem. " “De Bijbel zou, en doet dat ook, een bevel kunnen bevatten tegen mensenhandel, tegen etnische zuivering, tegen slavernij, tegen een bruidsprijs, en tegen willekeurige moord, maar we zijn door niets hiervan gebonden omdat het samengesteld werd door ruwe, onbeschaafde menselijke zoogdieren. " — Christopher Hitchens (God Is Not Great: How Religion Poisons 55 Everything)

“Ik denk dat vliegtuigen in een gebouw laten vliegen een op geloof gebaseerd initiatief “Ik denk dat vliegtuigen in een gebouw laten vliegen een op geloof gebaseerd initiatief was. Ik denk dat religie een neurologische aandoening is. ” “We zijn een onwetend volk omwille van religie. Ik geloof dat echt. Ik denk dat religie mensen ervan weerhoudt na te denken. Ik denk dat het fanatiekelingen rechtvaardigt. ” “Is het niet tijd voor een [film] voor de tienduizenden mensen zoals ik die rationalisten 56 zijn…?

Richard Dawkins – atheïstisch auteur en overduidelijk dom “Geloof is de grote uitvlucht, het Richard Dawkins – atheïstisch auteur en overduidelijk dom “Geloof is de grote uitvlucht, het fantastische excuus om te ontsnappen aan de noodzaak om na te denken en bewijsmateriaal te beoordelen. Geloof is overtuiging ondanks, misschien zelfs omwille van, het gebrek aan bewijs. " “De God van het Oude Testament is zonder twijfel de meest onaangename figuur in alle fictie: jaloers en daar trots op; een bekrompen, onrechtvaardige, onverzoenlijke controlefreak; een wraakzuchtige, bloeddorstige etnische zuiveraar; een vrouwenhatende, homofobe, racistische, kindermoordende, volkerenmoordende, eigen kind moordende, verderfelijke, megalomane, sadomasochistische, eigenzinnige boosaardige bullebak. ” 57

Margaret Sanger – aborteuse en gewoon algemeen gefrustreerd “Geen Goden…Geen Meesters” 58 Margaret Sanger – aborteuse en gewoon algemeen gefrustreerd “Geen Goden…Geen Meesters” 58

Creation and Evolution Controversy Wikipedia De creatie–evolutie controverse is een terugkerend theologisch en cultureel-politiek Creation and Evolution Controversy Wikipedia De creatie–evolutie controverse is een terugkerend theologisch en cultureel-politiek dispuut over de oorsprong van de Aarde, mensheid, leven, en het heelal, tussen degenen die de geldigheid en/of superioriteit van letterlijke interpretaties van een scheppingsmythe aanhangen, en de voorstanders van evolutie, gesteund door wetenschappelijke consensus. 59

Rev. Michael Dowd Evolutie Evangelist USA Today March 11, 2009 “Evolutie, zei hij, is Rev. Michael Dowd Evolutie Evangelist USA Today March 11, 2009 “Evolutie, zei hij, is een werkelijkheid die de Apostel Paulus, Martin Luther van de Hervorming, de profeet van de Islam Mohammed en andere religieuze leiders niet hadden kunnen kennen zonder telescopen en microscopen… 60

 …Voordat er een evolutionair begrip, een wetenschappelijk begrip bestond, was het gewoon moeilijk …Voordat er een evolutionair begrip, een wetenschappelijk begrip bestond, was het gewoon moeilijk om uit te leggen hoe de wereld tot bestaan kwam, hoe de Atlantische Oceaan gevormd werd, hoe de maan ontstond. ” 61

Kari Giberson en Darrel Falk Professoren – Eastern Nazarene College “Bijna de helft van Kari Giberson en Darrel Falk Professoren – Eastern Nazarene College “Bijna de helft van de Amerikanen betwist nog steeds het onbetwistbare: dat mensen geëvolueerd zijn tot onze huidige vorm gedurende miljoenen jaren. Wij zijn wetenschappers en Christenen, onze boodschap aan de gelovigen: Vrees niet” 62

USA Today July 19, 2010 Wetenschap met Religie Vermengen “…sommige critici argumenteren dat dit USA Today July 19, 2010 Wetenschap met Religie Vermengen “…sommige critici argumenteren dat dit soort inspanningen het risico met zich meebrengen van wetenschap en religie samen te vermengen wat, in de meest gunstige betekenis, twee volledig verschillende manieren zijn om naar de wereld te kijken. In de meest gevaarlijke betekenis, zeggen zij, zouden wetenschappers die verwikkeld worden in een "dialoog" met religieuze mensen bevooroordeeld kunnen geraken en wetenschappelijk werk besmetten. ” 63

Onze briljante eenvoudige wortels van in het begin werden vervangen door… Leeghoofdige theologen en Onze briljante eenvoudige wortels van in het begin werden vervangen door… Leeghoofdige theologen en stomme intellectuelen 64

Boek over Kabbalah “De loop van tijd en ruimte, bepaald door het verleden, wordt Boek over Kabbalah “De loop van tijd en ruimte, bepaald door het verleden, wordt weerkaatst in de wil van de ziel…geloof, plezier en wilskracht komen overeen met de drie hoofden van keter, de bovenbewuste zoals onderwezen in Chassidut. In de terminologie van Kabbalah wordt hiernaar verwezen als het “onkenbare hoofd”, “het hoofd van niets” en het “hoofd van oneindigheid”, respectievelijk het hoofd van het lange gezicht. Elk hoofd is de bron van een niveau van bewustzijn in alle geopenbaarde krachten van de ziel. Elk ‘hoofd’ leeft in een specifieke toestand van ‘tijd’. ” 65

 Een Analytisch Grieks Lexicon “Het meest eenvoudige en gewone gebruik van de genitief, Een Analytisch Grieks Lexicon “Het meest eenvoudige en gewone gebruik van de genitief, bestaat erin een substantief in een rechtstreekse constructie met een ander substantief te plaatsen. Deze constructie is een uitdrukking van eenvoudige en duidelijke relatie tussen de dingen die betekend worden door de twee substantieven; en zo komt het dat het substantief in de genitief uiteenlopend de bezitter, de oorsprong, de reden, of de materie, object, enz. kan aanduiden. ” 66

Typical College Level Hebrew Grammar “In de syntax van de volzin is er een Typical College Level Hebrew Grammar “In de syntax van de volzin is er een duidelijk wijdverspreid gebruik van nominale zinsdelen en van asyndeton in zowel paratactische als hypotactische structuren. Het is normaal een logische onderschikking te vinden onder de gedaante van een formele paratactische structuur. Hypotactische constructies worden normalerwijze ingeleid door een beperkt aantal partikels…” 67

 Heb je het rapport van de gezondheidszorg gelezen ? 68 Heb je het rapport van de gezondheidszorg gelezen ? 68

Malakhi 4: 4 -6 “Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem Malakhi 4: 4 -6 “Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag van YHVH komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban. ” 69

Lucas 1: 15 -17 “Want hij zal groot zijn voor YHVH en wijn en Lucas 1: 15 -17 “Want hij zal groot zijn voor YHVH en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan, en velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot YHVH, hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor YHVH een weltoegerust volk te bereiden. ” 70

CONFLICTERENDE WERELDVISIES 71 CONFLICTERENDE WERELDVISIES 71

Barak Obama – Saddleback Forum August 16. 2008 “Wel, euh…, ik denk dat, euh…, Barak Obama – Saddleback Forum August 16. 2008 “Wel, euh…, ik denk dat, euh…, dat je er nu naar kijkt vanuit een euh… theologisch perspectief of een euh… wetenschappelijk perspectief euh…” 72

 Er wordt dikwijls beweerd dat wetenschap bestaat om de dingen uit te leggen Er wordt dikwijls beweerd dat wetenschap bestaat om de dingen uit te leggen die we kunnen zien en dat godsdienst bestaat om de dingen uit te leggen die we niet kunnen zien. Mis! 73

Een kleine herinnering ‘Ivrim (Hebreeën) 11: 1 -3 “Het geloof nu is de zekerheid Een kleine herinnering ‘Ivrim (Hebreeën) 11: 1 -3 “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. ” 74

In het begin schiep God de hemelen en de aarde 75 In het begin schiep God de hemelen en de aarde 75

 Dit is het universele probleem! 76 Dit is het universele probleem! 76

 “Toen het universum jong was, was het was bijna glad en kleurloos. Naarmate “Toen het universum jong was, was het was bijna glad en kleurloos. Naarmate het ouder werd en zich ontwikkelde, werd het gestructureerd. ” NASA website 77

ehudah (Judas) 10 Y “Zij echter lasteren al wat zij niet kennen (niet begrijpen) ehudah (Judas) 10 Y “Zij echter lasteren al wat zij niet kennen (niet begrijpen) en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens**, van nature* weten, ligt hun verderf. ” *phusikos – physica – volgens de **aloga zoa – wezens in strijd met de rede (redeloos) 78

Wat is ingewikkelder/complexer? a. b. c. d. De gezichten op Mt. Rushmore Een Boeing Wat is ingewikkelder/complexer? a. b. c. d. De gezichten op Mt. Rushmore Een Boeing 747 Je GSM/mobieltje of i. Pod Een worm 79

 Wat was er eerst het bloed of het hart? 80 Wat was er eerst het bloed of het hart? 80

Het Culturele Paradigma evolutie = wetenschap creatie = godsdienst 81 Het Culturele Paradigma evolutie = wetenschap creatie = godsdienst 81

Ethiek en Racisme Oorspronkelijke Titel van ‘the Origin of Species’ ‘The Origin of species Ethiek en Racisme Oorspronkelijke Titel van ‘the Origin of Species’ ‘The Origin of species by Means of Natural Selection: Or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. ’ ‘De oorsprong van de soorten door Middel van Natuurlijke Selectie: Of het Behoud van de Begunstigde Rassen in de Strijd om het Leven. ’ 82

Ethiek en Racisme T. H. Huxley “Het mag dan nog waar zijn dat sommige Ethiek en Racisme T. H. Huxley “Het mag dan nog waar zijn dat sommige negers [sic] beter zijn dan sommige blanke mannen, maar geen enkel redelijk mens, bekend met de feiten, gelooft dat de gemiddelde neger [sic] de gelijke is, laat staan de meerdere, van de gemiddelde blanke man … de hoogste plaatsen in de hiërarchie van de beschaving zullen ongetwijfeld niet in het bereik liggen van onze donkere neven…” 83

Henry Osborne Professor in Biologie en Zoölogie Columbia University “De negroïde stam is zelfs Henry Osborne Professor in Biologie en Zoölogie Columbia University “De negroïde stam is zelfs ouder dan de Kaukasische en Mongoolse, zoals bewezen kan worden door een onderzoek van niet alleen het brein, het haar, de lichamelijke kenmerken zoals de tanden, de genitalia, de zintuiglijke organen, maar ook van het instinct, de intelligentie. De maatstaf van intelligentie van de gemiddelde neger is gelijk aan die van de elfjarige jongeling van de soort homo sapiens. ” 84

Charles Darwin De Afstamming van de Mens en de Selectie met Betrekking tot Sexe Charles Darwin De Afstamming van de Mens en de Selectie met Betrekking tot Sexe “Ergens in de toekomst, niet zo ver dat het in eeuwen moet berekend worden, zullen de beschaafde menselijke rassen met grote zekerheid wereldwijd de wilde rassen uitroeien en vervangen…want het zal interveniëren tussen de mens en een beschaafdere toestand, mogen wij hopen, dan de Kaukasische, zoals een aap zo laag als de baviaan, in plaats van, zoals vandaag, tussen de neger en de Australiër en de gorilla. ” 85

Charles Darwin De Afstamming van de Mens en de Selectie met Betrekking tot Sexe Charles Darwin De Afstamming van de Mens en de Selectie met Betrekking tot Sexe “…mannen bezitten een onbetwistbare superioriteit over vrouwen in vele onderwerpen, de gemiddelde geestelijke kracht in de man moet hoger dan die van de vrouwen zijn. ” 86

Creatie (Scheppings) Theologie n n Alle materie, zichtbaar en onzichtbaar, werd in het begin Creatie (Scheppings) Theologie n n Alle materie, zichtbaar en onzichtbaar, werd in het begin geschapen – 1 ste wet van de thermodynamica – Kohelet 1: 9 -10 De volledige doelstelling, wil, essentie, waarheid en openbaring van God zijn er van in het begin – ontwerp van een cel* n n Van in het begin gaf de Schepper de vaders de opdracht om deze dingen aan hun kinderen te onderwijzen doorheen hun generaties – ontwerp van m. RNA De laatste generaties zien de zelfde gerechtigheid als de eerste generaties – wet van gelijke soort *in de genetische structuur van een kikker bevindt zich alleen kikker informatie 87

De meeste van de gekende wetten in het universum werden ontdekt door gelovigen in De meeste van de gekende wetten in het universum werden ontdekt door gelovigen in de Auteur van de Schrift Robert Boyle – chemie en gas dynamica Michael Faraday – elektromagnetica, veld theorie Isaac Newton – zwaartekracht, analyse, wetten van beweging Gregor Mendel – genetica Samuel Morse – telegrafie Blaise Pascal – hydrostatica, barometer Louise Pasteur – bacteriologie, pasteurisatie, immunisering 88

Charles Darwin ‘Mijn Leven en Brieven’ “Geen enkele verandering van de ene soort in Charles Darwin ‘Mijn Leven en Brieven’ “Geen enkele verandering van de ene soort in de andere werd opgetekend… we kunnen niet bewijzen dat een enkele soort gewijzigd werd. ” 89

David Raup - Field Museum of Natural History Bulletin “Wel, we zijn nu ongeveer David Raup - Field Museum of Natural History Bulletin “Wel, we zijn nu ongeveer 120 jaar na Darwin en de kennis van het fossielen bestand heeft zich sterk uitgebreid. We hebben nu een kwart miljoen fossielen, maar de situatie is niet veel veranderd. Het rapport van de evolutie is nog steeds verbazend lullig en, ironisch genoeg, hebben we zelfs minder voorbeelden van evolutionaire overgang dan in de tijd van Darwin. ” 90

Genetica onderzoeker Barney T. Maddox M. D. 1992 “…. Wetenschappelijke observatie spreekt evolutionaire theorie Genetica onderzoeker Barney T. Maddox M. D. 1992 “…. Wetenschappelijke observatie spreekt evolutionaire theorie rechtstreeks tegen…” 91

Yochanan (Johannes) 3: 12 “Indien Ik ulieden van het aardse (zichtbare) gesproken heb, zonder Yochanan (Johannes) 3: 12 “Indien Ik ulieden van het aardse (zichtbare) gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse (onzichtbare) spreek? ” 92

Gangbare Pavloviaanse Clichés n n n n n Grondwettelijke scheiding van kerk en staat Gangbare Pavloviaanse Clichés n n n n n Grondwettelijke scheiding van kerk en staat Joden = Israël Er is een Sociale Zekerheid Fonds Feesten van YHWH = Joods Alcoholisme is een ziekte Wet = Oud Testament Genade/kerk = Nieuw Testament God woont in de lofprijs van Zijn volk Alleen jij kan bosbranden voorkomen Jezus is gestorven om ons te bevrijden van de wet 93

Francis Crick medewinnaar van de Nobelprijs voor DNA “Ik stel ‘directe panspermia’ voor dat Francis Crick medewinnaar van de Nobelprijs voor DNA “Ik stel ‘directe panspermia’ voor dat beweert dat het leven zich niet op aarde ontwikkeld heeft; eerder, het leven heeft de aarde bereikt in een raket afgeschoten door intelligent leven van een verwijderde planeet…” 94

Mizmor (Psalm) 11: 2 -3 “Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen Mizmor (Psalm) 11: 2 -3 “Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in het duister te treffen. Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan de rechtvaardige doen? ” 95

1 Timoteüs 6: 20 “O Timoteüs, bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten 1 Timoteüs 6: 20 “O Timoteüs, bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis ” Kennis–gnosis—da’at—wetenschap Ten onrechte—pseudonumos—een vals/onjuist genoemde 96

B’reshiyt 1: 11 – genetische informatie Zelfde soort brengt zelfde soort voort Het zaad B’reshiyt 1: 11 – genetische informatie Zelfde soort brengt zelfde soort voort Het zaad is in de vrucht & gaat en vermenigvuldig n n n niet-leven ≠ leven apen ≠ mens vissen ≠ vogels Passover ≠ Pasen Sukkot/geboorte van Yeshua’ ≠ Kerstmis onrein ≠ rein Shabbat ≠ zondag 97

Charles Darwin Origin of Species “Geologie onthult zeker en vast niet enige verfijnde geleidelijke Charles Darwin Origin of Species “Geologie onthult zeker en vast niet enige verfijnde geleidelijke organische keten van die aard; en dit is misschien het meest duidelijke en meest ernstige bezwaar dat tegen mijn theorie kan naar voren gebracht worden. ” 98

De Geologische Kolom De Bedelings Kolom Periode (Tijdperk) Tijd Soort Tijdperk Tijd Soort Quartair De Geologische Kolom De Bedelings Kolom Periode (Tijdperk) Tijd Soort Tijdperk Tijd Soort Quartair ~ 1 mioj mensen Eeuwigheid ? Tertiair 65 mioj zoogdieren Koninkrijk Op 19: 1 -21: 27 Christus/kerk Krijt 144 mioj Verdrukking Op 4: 1 -19: 1 Israël/volkeren Jura 208 mioj Genade Hand 2: 1 pre-trib Trias 250 mioj dinosauriërs Christenen Perm 286 mioj reptielen Carboon 360 mioj Spontane wording!! Devoon 408 mioj Silurisch 438 mioj Wet Ex 19: 1 -Acts 2: 1 Israel Ordovicium 505 mioj Belofte Gen 12: 1 -Ex 19: 1 Patriarchen Cambrium 600 mioj eencellige Regering Gen 6: 15 -12: 1 Noach/volkeren organismen Bewustzijn Gen 3: 6 -6: 15 Adam-Noach Pre-Cambrium 2. 5 miaj amoebes Onschuld Gen 1: 1 -3: 6 Adam & Eva 99

Menselijke kunstvoorwerpen zijn in elke laag ontdekt van het Cambrium tot het Eoceen. Kunstvoorwerpen Menselijke kunstvoorwerpen zijn in elke laag ontdekt van het Cambrium tot het Eoceen. Kunstvoorwerpen waarvan men dacht dat ze alleen in de vroegste pre-Cambriaanse lagen zouden gevonden worden, werden op vele van onze hoogste bergtoppen gevonden. (B. C. - batterijen, brillen, bougies, analoge computers om kaarten aan te maken – eentje met geschreven lengteaanduidingen) 100

J. Barzun – Darwin, Marx and Wagner “Net zoals Darwin, dacht Marx dat hij J. Barzun – Darwin, Marx and Wagner “Net zoals Darwin, dacht Marx dat hij de wet van de ontwikkeling ontdekt had. Hij zag de geschiedenis in fases, zoals de Darwinist geologische lagen zag en opeenvolgende levensvormen. ” 101

Mattityahu (Matteüs) 13: 38 “De akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn Mattityahu (Matteüs) 13: 38 “De akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk” 102

Chinese Ideogrammen Gebaseerd op combinaties van stamvormen Vloed Acht-verenigd-aarde = totaal-water = vloed Einde Chinese Ideogrammen Gebaseerd op combinaties van stamvormen Vloed Acht-verenigd-aarde = totaal-water = vloed Einde huis en begin 103

Duivel—Tegenstander geheim-man-tuin-levend Verleider---verleiding duivel-bedekking-twee bomen 104 Duivel—Tegenstander geheim-man-tuin-levend Verleider---verleiding duivel-bedekking-twee bomen 104

Toren mensheid—één—mond—verenigd—gras/stro = ondernemen—bakstenen = toren 105 Toren mensheid—één—mond—verenigd—gras/stro = ondernemen—bakstenen = toren 105

apostel – apostello – iemand die gezonden is xl# scheuten van een plant 106 apostel – apostello – iemand die gezonden is xl# scheuten van een plant 106

Yirmeyahu 17: 8 “Hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, Yirmeyahu 17: 8 “Hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat (shalach), en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. ” 107

Yesha’yahu 16: 8 “Want de wijngaarden van Chesbon verkwijnen: de wijnstok van Sibma, waarvan Yesha’yahu 16: 8 “Want de wijngaarden van Chesbon verkwijnen: de wijnstok van Sibma, waarvan de heersers der volken de edele druiven neersloegen, welke reikten tot Jazer, zich verloren in de woestijn, waarvan de ranken zich uitbreidden (shalach) waarvan de ranken zich uitbreidden en heenbogen over de zee. ” 108

Woord - logos – woord, gedachte, ding rbd (wijst naar) bron van voedsel inzameling Woord - logos – woord, gedachte, ding rbd (wijst naar) bron van voedsel inzameling 109

Yesha’yahu 5: 17 “Dan zullen de schapen grazen als op hun eigen weide (dabar), Yesha’yahu 5: 17 “Dan zullen de schapen grazen als op hun eigen weide (dabar), en vreemdelingen zullen in de puinhopen der weldoorvoeden zoeken wat van hun gading is. ” midbar – bron van onze Vaders voedsel (zie Mt 4: 4) 110

Mikhah (Micha) 2: 12 “Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen, Mikhah (Micha) 2: 12 “Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide (dabar). Het zal er gonzen van mensen. ” 111

Wet – nomos – gewoonte, gebruik, wet, decreet hry regen/vrucht voortbrengen 112 Wet – nomos – gewoonte, gebruik, wet, decreet hry regen/vrucht voortbrengen 112

Hosea 6: 3 “Ja, wij willen YHVH kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo Hosea 6: 3 “Ja, wij willen YHVH kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit (yarah). ” 113

Hosea 10: 12 “Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan Hosea 10: 12 “Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om YHVH te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen (yarah). ” Verwante woorden – yarecha/maan moreh/leraar horeh/ouder yare/vrees 114

kwasten – kraspedon- tzitzit Cwc ontbloeien 115 kwasten – kraspedon- tzitzit Cwc ontbloeien 115

emidebar (Numeri) 15: 38 B “Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, dat emidebar (Numeri) 15: 38 B “Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, dat zij zich gedenkkwasten maken aan de hoeken van hun klederen, van geslacht tot geslacht, en dat zij in de gedenkkwasten (tzutz) aan de hoeken een blauwpurperen draad verwerken. ” 116

emidebar (Numeri) 17: 8 B “Toen Mozes de volgende dag de tent der getuigenis emidebar (Numeri) 17: 8 B “Toen Mozes de volgende dag de tent der getuigenis binnenging, zie, de staf van Aäron, voor het huis van Levi, bloeide; hij had bloesem voortgebracht, bloemen* gedragen en amandelen doen rijpen. ” *lett. : vayyatzetz tziytz 117

Yesha’yahu (Jesaja) 27: 6 “In de komende dagen zal Jakob wortel schieten, Israël bloeien Yesha’yahu (Jesaja) 27: 6 “In de komende dagen zal Jakob wortel schieten, Israël bloeien (tzutz) en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten (tenuvah) vervullen. ” 118

profetie – propheytia – redevoering voortkomend uit goddelijke inspiratie )bn van bn het zaad profetie – propheytia – redevoering voortkomend uit goddelijke inspiratie )bn van bn het zaad binnenin, bloeien, vrucht voortbrengen 119

Mizmor (Psalm) 92: 15 “Zij zullen in de ouderdom nog vrucht (nuv) dragen, fris Mizmor (Psalm) 92: 15 “Zij zullen in de ouderdom nog vrucht (nuv) dragen, fris en groen zullen zijn. ” 120

Yesha’yahu (Jesaja) 57: 19 “Ik schep de vrucht (nuv) der lippen: vrede, vrede voor Yesha’yahu (Jesaja) 57: 19 “Ik schep de vrucht (nuv) der lippen: vrede, vrede voor hem die verre, en voor hem die nabij is, zegt YHVH; en Ik zal hem genezen. ” 121

van eigen land – ’ezirach – geboren Israëliet xrz oprijzen uit verwante woorden zijn van eigen land – ’ezirach – geboren Israëliet xrz oprijzen uit verwante woorden zijn zarach – stam van oostwaarts – zera’ (zaad) en zero’a – arm 122

Mizmor (Psalm) 37: 35 “Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich uitbreidde als Mizmor (Psalm) 37: 35 “Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant (zerach). ” 123

voorganger – diakonos dienen, bedienen, diaken tr# toedienen, een kom of pan opdienen 124 voorganger – diakonos dienen, bedienen, diaken tr# toedienen, een kom of pan opdienen 124

emu’el Bet (2 Samuël) 13: 7 -9 Sh “Toen zond David aan Tamar in emu’el Bet (2 Samuël) 13: 7 -9 Sh “Toen zond David aan Tamar in het paleis de boodschap: Ga naar het huis van uw broeder Amnon en bereid hem voedsel. Toen ging Tamar naar het huis van haar broeder Amnon, die te bed lag, en zij nam deeg, kneedde het, maakte er voor zijn ogen koeken van en bakte ze. Daarop nam zij de pan en diende ze voor hem op, maar Amnon weigerde te eten en zeide: Laat iedereen bij mij weggaan. Toen ging iedereen bij hem weg. ” 125

Woorden ontworpen om te vloeien yrp ← Pn( ← (zg vrucht ← tak ← Woorden ontworpen om te vloeien yrp ← Pn( ← (zg vrucht ← tak ← stam lxn ← Ny(m ← Mym ← Mht rivier ← fontein ← water ← diepe grot 126

Scientific American - August 1988 The High Fidelity of DNA Duplication “Generatie na generatie, Scientific American - August 1988 The High Fidelity of DNA Duplication “Generatie na generatie, doorheen ontelbare celsplitsingen, wordt de genetische erfenis van levende dingen nauwgezet bewaard in DNA…Het leven is afhankelijk van het accurate doorgeven van informatie. Naarmate genetische boodschappen doorgegeven worden doorheen generaties van splitsende cellen, kunnen zelfs kleine foutjes levensbedreigend zijn. ” 127

DNA en de Hebreeuwse letters n n n De blauwdruk van elk mensenleven wordt DNA en de Hebreeuwse letters n n n De blauwdruk van elk mensenleven wordt getoond als een gedraaide ladder die een 4 letter alfabet bevat verdeeld in paren van 2 letter. Het DNA verlaat nooit de celkern (nucleus). Alleen het m. RNA gaat buiten de celkern en bevat een duplicaat van de DNA letters. De letters worden in een lange continue rij geplaatst en verdeeld in 3 letter stammen, codonen genoemd. Menselijk leven bevat 22 aminozuren. 128

DNA en de Hebreeuwse wortels n n De vier letters worden Adenine, Guanine, Thymine DNA en de Hebreeuwse wortels n n De vier letters worden Adenine, Guanine, Thymine en Cytosine genoemd. Thymine wordt achtergelaten en Uracil wordt opgenomen. 129

Het hedendaags onderzoek in de kwantum fysica* begrijpt nu dat het universum waarin we Het hedendaags onderzoek in de kwantum fysica* begrijpt nu dat het universum waarin we leven tot bestaan gekomen is door gestimuleerde (van energie voorziene) geluidstrillingen! *deeltjesfysica of subatomaire deeltjes 130

Geluidsdynamica Science Magazine “Alle subatomaire deeltjes in het universum komen voort uit verschillende trillingsfrequenties… Geluidsdynamica Science Magazine “Alle subatomaire deeltjes in het universum komen voort uit verschillende trillingsfrequenties… een universum in symfonie zoals violen die verschillende noten spelen. Muziek ligt aan de basis van heel de ruimte, tijd en materie. ” Universum = één vers of één lied 131

Water › geluid › licht Bere’shiyt (Genesis) 1: 1 -3 “In den beginne schiep Water › geluid › licht Bere’shiyt (Genesis) 1: 1 -3 “In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht. ” 132

Sky and Telescope Magazine “De oppervlakte van onze planeet is intiem verbonden met de Sky and Telescope Magazine “De oppervlakte van onze planeet is intiem verbonden met de ruimte omgeving zoals door een ketting” 133

‘Iyov (Job) 28: 23 -28 “God kent de weg tot haar, Hij weet haar ‘Iyov (Job) 28: 23 -28 “God kent de weg tot haar, Hij weet haar verblijfplaats. Want Hij schouwt tot de einden der aarde, wat onder de ganse hemel is, ziet Hij. Toen Hij voor de wind de kracht vaststelde, en van het water de maat bepaalde, toen Hij de regen een wet voorschreef en de bliksemschichten een weg, toen zag Hij haar en verkondigde haar, Hij stelde haar op haar plaats en doorgrondde haar; maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze des HEREN – dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht. ” Hydrologisch evenwicht 134

Mattityahu (Matteüs) 6: 10 “Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel Mattityahu (Matteüs) 6: 10 “Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. ” 135

Het Atoom en de Snaar Theorie Kolossenzen 1: 17 “En Hij is vóór alles Het Atoom en de Snaar Theorie Kolossenzen 1: 17 “En Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan* (sunistemi, tzvah) in Hem; ” *zogenaamde atoomlijm – mesons – mesos – in het midden 136

Yesha’yahu (Jesaja) 44: 13 “De timmerman spant het meetsnoer (qav) en tekent de omtrek Yesha’yahu (Jesaja) 44: 13 “De timmerman spant het meetsnoer (qav) en tekent de omtrek af met de stift, bewerkt het (beeld) met de schaaf, tekent met de passer de omtrek af en maakt het naar de beeltenis van een man, naar een pronkstuk van een mens, om in een huis te wonen. ” 137

Romeinen 1: 20 “Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht Romeinen 1: 20 “Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. ” 138

 We moeten sterrenkundigen aanmoedigen om verder het uitspansel van de hemelen te blijven We moeten sterrenkundigen aanmoedigen om verder het uitspansel van de hemelen te blijven onderzoeken naar het begin van het leven en biologen om de dieptes van een atoom te blijven onderzoeken naar de oorsprong van het leven. 139

De Vier Krachten 1. Zwaartekracht – bindt het zonnestelsel 2. Sterke atoomkracht – bindt De Vier Krachten 1. Zwaartekracht – bindt het zonnestelsel 2. Sterke atoomkracht – bindt de atoomkern 3. Zwakke atoomkracht – radioactief verval 4. Elektromagnetische kracht – bindt de atomen Einstein’s Unified Theory 140

 Alle biologische systemen zijn afhankelijk van het elektromagnetisch veld dat de aarde omringt Alle biologische systemen zijn afhankelijk van het elektromagnetisch veld dat de aarde omringt voor hun cellulaire communicaties. 141

 . molecule . atoom . proton, neutron . quark 142 . molecule . atoom . proton, neutron . quark 142

143 143

Iyov 38: 4 -5 “Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, Iyov 38: 4 -5 “Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer (qav/koord, snaar) gespannen? ” 144

Yesha’yahu (Jesaja) 42: 5 “Zo zegt YHWH ‘Elohiym, die de hemel schiep en hem Yesha’yahu (Jesaja) 42: 5 “Zo zegt YHWH ‘Elohiym, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen. ” 145

Yesha’yahu (Jesaja) 45: 12 “Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens Yesha’yahu (Jesaja) 45: 12 “Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb; mijn handen hebben de hemelen uitgespannen en aan al hun heer heb Ik mijn bevelen gegeven. ” 146

Betere geluidsontvangers Rotsen Yehoshua’ (Jozua) 24: 24 -26 “En het volk zeide tot Jozua: Betere geluidsontvangers Rotsen Yehoshua’ (Jozua) 24: 24 -26 “En het volk zeide tot Jozua: YHVH, onze God, zullen wij dienen, en naar zijn stem zullen wij horen. Te dien dage sloot Jozua een verbond met het volk en stelde inzetting en recht voor hen vast te Sichem. Jozua schreef deze dingen in het wetboek Gods, en hij nam een grote steen en richtte die aldaar op, onder de terebint, op de heilige plaats van YHVH. ” 147

Yehoshua’ (Jozua) 24: 27 “En Jozua zeide tot het gehele volk: Zie, deze steen Yehoshua’ (Jozua) 24: 27 “En Jozua zeide tot het gehele volk: Zie, deze steen zal tegen ons tot getuige zijn, want hij heeft al de woorden van YHVH gehoord, die Hij tot ons gesproken heeft. Daarom zal hij tot getuige tegen u zijn, opdat gij uw God niet verloochent. ” 148

emidebar (Numeri) 20: 8 B “Neem de staf en laat de vergadering samenkomen, gij emidebar (Numeri) 20: 8 B “Neem de staf en laat de vergadering samenkomen, gij en uw broeder Aäron; spreek dan in hun tegenwoordigheid tot de rots, dan zal zij haar water geven; gij zult voor hen water uit de rots te voorschijn doen komen en de vergadering en hun vee drenken. ” 149

Mattityahu (Matteüs) 3: 9, 4: 3 “En beeldt u niet in, dat gij bij Mattityahu (Matteüs) 3: 9, 4: 3 “En beeldt u niet in, dat gij bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. ” “En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. ” 150

Lucas 19: 40 “En Hij antwoordde en zeide: Ik zeg u, indien dezen zwegen, Lucas 19: 40 “En Hij antwoordde en zeide: Ik zeg u, indien dezen zwegen, zouden de stenen roepen. ” 151

1 Kefa (Petrus) 2: 5 “En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken 1 Kefa (Petrus) 2: 5 “En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Yeshua’ de Messias. ” 152

Betere geluidsontvangers Beenderen Mizmor (Psalm) 35: 10 “Al mijn beenderen zeggen: HERE, wie is Betere geluidsontvangers Beenderen Mizmor (Psalm) 35: 10 “Al mijn beenderen zeggen: HERE, wie is als Gij, die de ellendige redt van wie sterker is dan hij, en de ellendige en de arme van wie hem berooft? ” 153

Mizmor (Psalm) 51: 10 “Doe mij blijdschap en vreugde horen, laat het gebeente dat Mizmor (Psalm) 51: 10 “Doe mij blijdschap en vreugde horen, laat het gebeente dat Gij verbrijzeld hebt, weer jubelen. ” Mishlei (Spreuken) 3: 7 -8 “Wees niet wijs in eigen ogen, vrees YHVH en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. ” 154

Mishlei (Spreuken) 16: 24 “Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en Mishlei (Spreuken) 16: 24 “Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. ” 155

Yechezk’el (Ezechiël) 37: 1 -4 “De hand van YHVH kwam op mij, en YHVH Yechezk’el (Ezechiël) 37: 1 -4 “De hand van YHVH kwam op mij, en YHVH voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal; dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid, en zie, zij waren zeer dor. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide: Adonay ‘Elohiym, Gij weet het. Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het woord van YHVH. ” 156

Yechezk’el (Ezekiel) 37: 5 -7 “ Zo spreekt Adonay ‘Elohiym tot deze beenderen: Zie, Yechezk’el (Ezekiel) 37: 5 -7 “ Zo spreekt Adonay ‘Elohiym tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven; 6 Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik YHVH ben. Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden; ” 157

Donkere materie en donkere energie Dark matter and energy 158 Donkere materie en donkere energie Dark matter and energy 158

159 159

Efeziërs 1: 3 “Gezegend zij de ‘Elohiym en Vader van onze Adonay Yeshua de Efeziërs 1: 3 “Gezegend zij de ‘Elohiym en Vader van onze Adonay Yeshua de Messias, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Messias. ” 160

Efeziërs 6: 12 “Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar Efeziërs 6: 12 “Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. ” 161

Dani’el 12: 8 -9 “Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en Dani’el 12: 8 -9 “Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn Adonay, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen (satam/kalupto) en verzegeld tot de eindtijd. ” 162

2 Petrus 3: 10 -11 “Maar de dag van YHVH zal komen als een 2 Petrus 3: 10 -11 “Maar de dag van YHVH zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen (stoicheion*) door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. ” *hoe iets geordend, opgesteld of van gemaakt is 163

2 Petrus 3: 12 -13 “Vol verwachting u spoedende naar de komst van de 2 Petrus 3: 12 -13 “Vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende (puroo/tzaraph) zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten*. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. ” *luo 1 Yochanan 3: 8 164

God Is Slimmer Dan Wij Bacterie – Oxford Encyclopedia “om het even welke van God Is Slimmer Dan Wij Bacterie – Oxford Encyclopedia “om het even welke van de talrijke microscopische bolvormige stafvormige* of spiraalvormige organismen…” *van het Grieks bakteyria van het Hebreeuws maqqel/mish’eyn – staf of roede 165

166 166

Mizmor (Psalm) 23: 4 “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, Mizmor (Psalm) 23: 4 “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf (bakteyria) , die vertroosten mij. ” 167

Mishlei (Spreuken) 13: 24 “Wie zijn roede (bakteyria) spaart, haat zijn zoon; maar wie Mishlei (Spreuken) 13: 24 “Wie zijn roede (bakteyria) spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg. ” 168

Mishlei (Spreuken) 14: 3 “In de mond (stomatos) van de dwaas ligt een roede Mishlei (Spreuken) 14: 3 “In de mond (stomatos) van de dwaas ligt een roede (bakteyria) voor zijn hovaardij, maar de lippen der wijzen bewaren hen. ” 169

Gevarieerde citaten Ø Ø Ø Google universen zijn zo verwijderd dat hun licht ons Gevarieerde citaten Ø Ø Ø Google universen zijn zo verwijderd dat hun licht ons nog niet bereikt heeft? Er bestaan multi-universen die reusachtige bellen zijn in staat om andere universen en zelfs mensen te scheppen. We zijn kinderen van de bel. In een ander universum is Elvis nog steeds in leven. History Channel – May 2010 Physicists from MIT, University of Southern Cal, Fermilab, University of Pennsylvania 170

Woordenlijst Frequentie – aantal maal dat iets plaatsvindt per tijdseenheid, d. i. het aantal Woordenlijst Frequentie – aantal maal dat iets plaatsvindt per tijdseenheid, d. i. het aantal trillingen per seconde, Herz (Hz) genoemd – freq. boven 20000 Hz zijn ultrasoon, daaronder zijn ze subsonisch Decibel – een getal gebruikt om de kracht (sterkte, geluidsdruk) van geluid uit te drukken Elektromagnetisch veld - een elektromagnetisch veld is een veld dat magnetische en elektrische kenmerken bezit en objecten omringt met een elektrische lading Atoom - een atoom is de kleinste eenheid van een element dat alle kenmerken van dat element heeft 171