Скачать презентацию ГЛОБАЛНИ МРЕЖИ ИНТЕРНЕТ НАТАЛИЯ ЙОСИФОВА 1 Възникване Скачать презентацию ГЛОБАЛНИ МРЕЖИ ИНТЕРНЕТ НАТАЛИЯ ЙОСИФОВА 1 Възникване

c608d4ffceb9ff2e74e064565e167527.ppt

  • Количество слайдов: 18

ГЛОБАЛНИ МРЕЖИ. ИНТЕРНЕТ НАТАЛИЯ ЙОСИФОВА ГЛОБАЛНИ МРЕЖИ. ИНТЕРНЕТ НАТАЛИЯ ЙОСИФОВА

1. Възникване на Интернет необходимост p Интернет е глобална възникнала по време мрежа от 1. Възникване на Интернет необходимост p Интернет е глобална възникнала по време мрежа от компютри, на Студената война. p Първоначалното и предназначение е било да осигури надеждна връзка между военните стратегически бази на американската армия. p Необходима е била технология за изграждане на компютърна мрежа, която да допуска излизането от строя на някои от възлите в мрежата и управлението им да не бъде централизирано. p Разработките са били финансирани Министерството на отбраната на САЩ. от

a) ARPAnet Първата експериментална мрежа е инсталирана в Калифорнийския униврситет в Лос Аджелис през a) ARPAnet Първата експериментална мрежа е инсталирана в Калифорнийския униврситет в Лос Аджелис през есента на 1969 г. Преди края на 1969 г. към мрежата са включени още 3 университета в САЩ и мрежата е нарачена ARPAnet (ARPA - Advanced Research Project Agency). Тази мрежа е била изградена от високопроизводителни компютри, тъй като целта е била учени и изследователи от различни университети да могат да изпълняват общи задачи и лесно да обменят съобщения.

2. МРЕЖОВ ПРОТОКОЛ p Със създаването на ARPAnet се поставя началото на нов мрежов 2. МРЕЖОВ ПРОТОКОЛ p Със създаването на ARPAnet се поставя началото на нов мрежов протокол. p Мрежовият протокол е формално множество от правила, които компютрите, свързани в мрежа, използват за комуникация помежду си. p Компютрите в мрежата могат да бъдат с различни операционни системи и да са част от различни локални мрежи, но обменът на данни между тях трябва да е подчинен на общи правила (протоколи). p Новият мрежов протокол включва нова технология, наречена комутация на пакети. p Протоколът, който използва комутация на пакети, се нарича интернет протокол (IP).

3. Протоколи за транспортния слой на мрежата. p ТСР (Transmission control protocol) – идентифицира 3. Протоколи за транспортния слой на мрежата. p ТСР (Transmission control protocol) – идентифицира пакетите от едно съобщение, подрежда ги в правилна последователност при компютъра-получател и разрешава повторно изпращане на загубени пакети. p UDP (User datagram protocol) – използва се трафик, който не допуска закъснение, причинено от повторно пренасяне на загубени пакети. p RTP (Real-time protocol) – използва се заедно с UDP за подържане на аудио и видео трафик, синхронизиране на пакетите и добавяне на време интервали.

4. Услуги, предлагни от Интернет (ПРОТОКОЛИ) HTTP – Hyper. Text Transfer Protocol – предоставяне 4. Услуги, предлагни от Интернет (ПРОТОКОЛИ) HTTP – Hyper. Text Transfer Protocol – предоставяне на хипетрекстови документи за разглеждане с използването на специална програма (browser). p Mail – електронна поща. p FTP – Fle Transfer Protocol – протокол за обмен на файлове (download и upload). p IRC – Internet Relay Chat p

Протоколът Bit. Torrent p Bit. Torrent (Торенти) е отворена технология за разпространение на пакети Протоколът Bit. Torrent p Bit. Torrent (Торенти) е отворена технология за разпространение на пакети от файлове, посредством напречни връзки (т. н. peer-to-peer, P 2 P).

5. Адреси на компютрите p Всеки компютър в мрежата има свой IP (Internet Protocol) 5. Адреси на компютрите p Всеки компютър в мрежата има свой IP (Internet Protocol) адрес. Този адрес еднозначно определя всеки от възлите в Интернет и е 32 -битово число, обединяващо четири 8 -битови полета. p Например, в десетичен вид един IP адрес изглежда така: 195. 34. 121. 212.

6. DNS (Domain Name System) система за имена на области p Броят на компютрите 6. DNS (Domain Name System) система за имена на области p Броят на компютрите в мрежта расте много бързо и през 1983 г. , когато хостовете са почти 1000, се ражда идеята вместо цифровите IP адреси да се използват обикновени имена за компютрите. p Така на IP адреса 195. 34. 121. 212 се съпоставя schools. acad. bg. p Обслужването на заявките за намиране на съответствието между зададено символно име на компютър и цифровия му еквивалент се извършва от специален компютър наречен nameserver

Да разгледаме адрес на Софийския университет. www. uni-sofia. bg p p p www – Да разгледаме адрес на Софийския университет. www. uni-sofia. bg p p p www – означава, че компютъра е на web сървър; uni-sofia – името на компютъра; bg – означава, че е в България. Най-дясното поле от името се нарича област (domain). За всички страни в това поле се записва международно приет код от две букви. Например: n n n Австрия – at България – bg Гърция – gr Русия – ru Франция – fr и т. н.

domain САЩ също е включена в този списък с us, но повечето адреси са domain САЩ също е включена в този списък с us, но повечето адреси са подчинени на следното съответствие за кодове на полето област: p gov - правителствена организация; p mil – военна организация; p edu – образователна институция; p com – търговска и индустриална организация; p net – мрежова администрация; p org – организация, която не е от по-горните видове. Първите три имена на области са запазени само за САЩ.

7. Адреси на файловете URL (Uniform Resource Locator) определя адреса на един файл в 7. Адреси на файловете URL (Uniform Resource Locator) определя адреса на един файл в Интернет. В него се включва информация както за IP адреса на конкретния компютър, така и за локалната файлова структура. Пример: http: //www. bol. bg/npmg/index. html Адресът съдържа две основни части: http: // и www. bol. bg/npmg/index. html • Първата част http: // определя протокола за достъп до файловете на сървъра, в случая Hyper Text Transfer Protocol. • Във втората част е указан адреса на файла, като www. bol. bg е адреса на сървъра, където файлът index. html се намира в директория npmg. • Чрез адреса http: //www. bol. bg/npmg/Label. gif е опредлен графичният файл Label. gif в същата директория.

8. Хипертекст p Ключовото приложение, което изважда използването на IP протокола от военните и 8. Хипертекст p Ключовото приложение, което изважда използването на IP протокола от военните и изследовтелски мрежи е World Wide Web (WWW). World Wide Web (или накратко Web) е най-популярната услуга в Интернет. Тя позволява да се комбинират текст, аудио, видео, графика и анимация в мултимедийни документи p World Wide Web е проект на Европейската лаборатория за физика на частиците (CERN), който е публикуван през 1992 г. Целта е била разработване на хипертекстова система, която да дава възможност за пренасяне на текстова и графична информация между работещи в TCP/IP базирана мрежа изследователски групи.

Хипертекст p Хипертекст е документ, в който има видима връзка (препратка), наречена хиперлинк (Hyperlink) Хипертекст p Хипертекст е документ, в който има видима връзка (препратка), наречена хиперлинк (Hyperlink) към друг документ. Връзките обикновенно са специално форматиран текст (подчертан и/или с друг цвят). p Първата масово разпространена програма, позволяваща създаването на хипертекст, е Hyper. Card за Macintosh, а първите публикации, описващи тази идея, са от 1945 г.

8. WWW (World Wide Web) p World Wide Web е система за предоставяне на 8. WWW (World Wide Web) p World Wide Web е система за предоставяне на мултимедийна информация. Тази информация се съхранява във вид на документи, наречени Web страници. Те се създават с помощта на езика HTML (Hyper Text Markup Language). p Съществуват различни програми за автоматично генериране на HTML код, като предоставят на потребителя среда, подобна на тази при текстообработващите програми. Най-популярни са Front. Page, Netscape Composer, Web. Edit, Ho. TMetal Pro и др.

9. Web-Браузър (Browser) p p p Програма за отваряне и управление на страници в 9. Web-Браузър (Browser) p p p Програма за отваряне и управление на страници в Интернет Такива програми са: Internet Explorer, Mozila, Opera и др. 1989 г. – основите на WWW (World Wide Web) n предоставя файлове посредством протокола http (Hypertext Transfer Protocol) n позволява форматиран текст и изображения да се визуализират директно от webбраузъра.

10. Търсене на информация в Интернет p p p Машини за търсене (търсачки) – 10. Търсене на информация в Интернет p p p Машини за търсене (търсачки) – осигуряват начин за едновременно търсене в съдържанието на милиони уеб-страници Като проследява (индексира)съдържанието на една страница, роботът проследява всички хипервръзки в самата страница, открива новите страници и процедира с тях по същия начин. Така за кратко време роботът успява да събере огромен брой страници. Вероятността да намерят даден сайт е поголяма, ако много други сайтове съдържат връзки към него.