Скачать презентацию GiỚI THIỆU VỀ INCOTERMS — INCOTERMS 2010 Lớp Скачать презентацию GiỚI THIỆU VỀ INCOTERMS — INCOTERMS 2010 Lớp

77d6c7c2b12cb56fd193931a174347cc.ppt

  • Количество слайдов: 46

GiỚI THIỆU VỀ INCOTERMS - INCOTERMS 2010 Lớp: Ngoại Thương – VB 2, K GiỚI THIỆU VỀ INCOTERMS - INCOTERMS 2010 Lớp: Ngoại Thương – VB 2, K 15 Bài thuyết trình Môn: Quản Trị Xuất Nhập Khẩu Nhóm 2 3/16/2018 1

1. Giới thiệu chung về Incoterms 1. 1 Khái niệm Incoterms (International Commerce Terms 1. Giới thiệu chung về Incoterms 1. 1 Khái niệm Incoterms (International Commerce Terms - Các điều khoản thương mại quốc tế) là bộ qui tắc do Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) phát hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế. 3/16/2018 2

1. 2 Mục đích của Incoterms 1 2 3/16/2018 • Cung cấp một bộ 1. 2 Mục đích của Incoterms 1 2 3/16/2018 • Cung cấp một bộ qui tắc quốc tế để giải thích những điều kiện thương mại thông dụng nhất trong ngoại thương. • Làm rõ sự phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua. 3

1. 3 Phạm vi áp dụng của Incoterms Giới hạn trong những vấn đề 1. 3 Phạm vi áp dụng của Incoterms Giới hạn trong những vấn đề liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa đối với việc giao nhận hàng hóa được bán. 3/16/2018 4

1. 4 Lý do và sự cần thiết phải sửa đổi Incoterms 2000 • 1. 4 Lý do và sự cần thiết phải sửa đổi Incoterms 2000 • Incoterms 2000 còn tồn tại nhiều điểm yếu • Sự kiện khủng bố diễn ra tại Hoa Kỳ 11/9/2001 • Quy tắc điều chỉnh hoạt động thương mại của Hoa Kỳ đã được xây dựng mới • Quy tắc bảo hiểm hàng hóa • Chứng từ điện tử 3/16/2018 5

2. Incoterms 2010 2. 1 Giới thiệu về incoterm 2010 • Những điều lưu 2. Incoterms 2010 2. 1 Giới thiệu về incoterm 2010 • Những điều lưu ý khi sử dụng Incoterms 2010 • Một số đặc điểm nổi bật của Incoterms 2010 2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 • Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận chuyển nào • Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển hoặc thủy nội địa 3/16/2018 6

2. 1 Giới thiệu về incoterm 2010 v. Những điều lưu ý khi sử 2. 1 Giới thiệu về incoterm 2010 v. Những điều lưu ý khi sử dụng Incoterms 2010 1. Dẫn chiếu các điều kiện Incoterms 2010 vào hợp đồng mua bán hàng hóa [Điều kiện được chọn, tên địa điểm, Incoterms 2010]. 2. Lựa chọn điều kiện Incoterms phù hợp Hướng dẫn sử dụng trong từng điều kiện Incoterms cung cấp những thông tin đặc biệt hữu ích cho việc lựa chọn các điều kiện. 3/16/2018 7

2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v Những điều lưu ý khi sử 2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v Những điều lưu ý khi sử dụng Incoterms 2010 3. Quy định nơi hoặc cảng càng chính xác càng tốt ví dụ: “FCA 38 Cours Albert 1 er, Paris, France Incoterms 2010” 4. Lưu ý các điều kiện Incoterms không thay thế được hợp đồng mua bán hàng hóa 3/16/2018 8

2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v Một số đặc điểm nổi bật 2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v Một số đặc điểm nổi bật của Incoterms 2010 1. Incoterms 2010 có 11 điều kiện, trong đó có hai điều kiện mới DAT và DAP DAF DES 3/16/2018 DEQ DDU DAT DAP 9

2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 Một số đặc điểm nổi bật của 2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 Một số đặc điểm nổi bật của Incoterms 2010 2. Điều kiện của Incoterms được chia thành 2 nhóm 4 Nhóm • E • F • C • D 3/16/2018 2 Nhóm • Điều kiện áp dụng cho mọi phương thức vận tải: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP • Điều kiện áp dụng cho vận tải đường biển và đường thủy nội địa: FAS, FOB, CFR, CIF 10

2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v Một số đặc điểm nổi bật 2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v Một số đặc điểm nổi bật của Incoterms 2010 3. Các điều kiện dùng cho thương mại quốc tế và nội địa Ø Incoterms 2010 có thể được sử dụng cho cả các hợp đồng mua bán quốc tế và nội địa. 4. Hướng dẫn sử dụng Ø Mỗi điều kiện Incoterms đều có hướng dẫn sử dụng. Ø Giải thích những vấn đề cơ bản của mỗi điều kiện giúp người sử dụng lựa chọn điều kiện Incoterms thích hợp cho từng giao dịch cụ thể. 3/16/2018 11

2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v Một số đặc điểm nổi bật 2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v Một số đặc điểm nổi bật của Incoterms 2010 5. Trao đổi thông tin bằng điện tử Trao đổi thông tin điện tử 3/16/2018 Trao đổi thông tin bằng giấy 12

2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v Một số đặc điểm nổi bật 2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v Một số đặc điểm nổi bật của Incoterms 2010 6. Bảo hiểm Incoterms 2010 đưa ra nghĩa vụ về thông tin liên quan tới bảo hiểm trong mục A 3/B 3 -mục quy định về hợp đồng vận tải bảo hiểm. Ngôn từ liên quan tới bảo hiểm trong các mục A 3/B 3 được hiệu chỉnh nhằm làm rõ nghĩa vụ của các bên về vấn đề này. 3/16/2018 13

2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v Một số đặc điểm nổi bật 2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v Một số đặc điểm nổi bật của Incoterms 2010 7. Thủ tục an ninh và các thông tin cần thiết để làm thủ tục Incoterms 2010, trong các mục A 2/B 2 và A 10/B 10 của nhiều điều kiện, đã phân chia thành nghĩa vụ giữa người mua và người bán về việc tiếp nhận sự hỗ trợ để làm thủ tục an ninh. 3/16/2018 14

2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v 8. Một số đặc điểm nổi 2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v 8. Một số đặc điểm nổi bật của Incoterms 2010 Phí xếp dỡ tại bến bãi (THC - Terminal Handling Charges) Incoterms 2010 phân chia rõ ràng các chi phí xếp dỡ và chi phí di chuyển hàng hóa tại mục A 6/B 6 (phân chia chi phí) của các điều kiện CPT, CIP, CFR, CIF, DAT và DDP 3/16/2018 15

2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v Một số đặc điểm nổi bật 2. 1 Giới thiệu về incoterms 2010 v Một số đặc điểm nổi bật của Incoterms 2010 9. Bán hàng theo chuỗi Incoterms 2010 đưa thêm nghĩa vụ “mua hàng đã gửi” (nghĩa vụ của người bán trung gian) thay thế cho nghĩa vụ “gửi hàng” của người bán đầu tiên trong các quy tắc Incoterms thích hợp. 3/16/2018 16

2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều kiện 2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều kiện áp dụng cho mọi phương thức vận tải 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3/16/2018 EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP Ex Works Free Carrier Carriage Paid To Carriage and Insurance Paid To Delivered At Terminal Delivered At Place Delivered Duty Paid Giao tại xưởng Giao cho người chuyên chở Cước phí trả tới Cước phí và bảo hiểm trả tới Giao tại bến Giao tại nơi đến Giao hàng đã nộp thuế 17

2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều khoản 2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận chuyển nào: 2. 2. 1. 1 EXW (named place of delivery) 3/16/2018 18

2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều khoản 2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận chuyển nào: 2. 2. 1. 2 FCA (named place of delivery) 3/16/2018 19

2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều khoản 2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận chuyển nào: 2. 2. 1. 3 CPT (named place of delivery) 3/16/2018 20

2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều khoản 2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận chuyển nào: 2. 2. 1. 4 CIP (named place of delivery) 3/16/2018 21

2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều khoản 2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận chuyển nào: 2. 2. 1. 5 DAT (named place of delivery) 3/16/2018 22

2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều khoản 2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận chuyển nào: 2. 2. 1. 6 DAP (named place of delivery) 3/16/2018 23

2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều khoản 2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 1 Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận chuyển nào: 2. 2. 1. 7 DPP (named place of delivery) 3/16/2018 24

2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 2 Các điều khoản 2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 2 Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển và thủy nội bộ 1 2 3 4 3/16/2018 • FAS - Free Alongside Ship – Giao tại mạn tàu • FOB - Free On Board – Giao lên tàu • CFR - Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí • CIF- Cost, Insurance and Freight – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí 25

2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 2 Các điều khoản 2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 2 Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển và thủy nội bộ 2. 2. 2. 1 FAS (named place of delivery) 3/16/2018 26

2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 2 Các điều khoản 2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 2 Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển và thủy nội bộ 2. 2 FOB (named place of delivery) 3/16/2018 27

2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 2 Các điều khoản 2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 2 Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển và thủy nội bộ 2. 2. 2. 3 CFR (named place of delivery) 3/16/2018 28

2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 2 Các điều khoản 2. 2 Các điều kiện của Incoterms 2010 2. 2. 2 Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển và thủy nội bộ 2. 2. 2. 4 CIF (named place of delivery) 3/16/2018 29

3. Sự khác biệt giữa Incoterms 2000 và 2010 Tiêu chí so sánh Incoterms 3. Sự khác biệt giữa Incoterms 2000 và 2010 Tiêu chí so sánh Incoterms 2000 Incoterms 2010 STT 1 Số các điều kiện thương mại 13 điều kiện: EXW, FCA, CPT, CIP, DDP, FOB, 11 điều kiện: EXW, FCA, CPT, CIP, DDP, FAS, CFR, CIF, DAF, DES, DEQ, DDU FOB, FAS, CFR, CIF, DAT, DAP 2 Số nhóm được phân 4 Nhóm: E, F, C, D 2 Nhóm: - Các điều kiện áp dụng cho mọi phương thức vận tải - Các điều kiện áp dụng cho vận 3/16/2018 30 tải biển và đường thủy nội địa

Tiêu chí so sánh Incoterms 2000 Incoterms 2010 STT 3 Cách thức phân nhóm Tiêu chí so sánh Incoterms 2000 Incoterms 2010 STT 3 Cách thức phân nhóm Theo chi phí giao nhận vận tải Theo hình thức vận tải: và địa điểm chuyển rủi ro đường thủy và các loại phương tiện vận tải 4 Khuyến cáo nơi áp dụng Thương mại quốc tế Incoterms 5 Thương mại quốc tế và nội địa Hướng dẫn sử dụng trước mỗi Không có Có điều khoản 6 Trao đổi thông tin bằng điện tử Không thật rõ Có qui định A 1/B 1 7 Bảo hiểm Qui định rõ ở mục A 3/B 3 3/16/2018 Qui định chung ở mục A 10/B 10 31

Tiêu chí so sánh Incoterms 2000 Incoterms 2010 STT 8 Thủ tục an ninh Tiêu chí so sánh Incoterms 2000 Incoterms 2010 STT 8 Thủ tục an ninh và các thông tin Qui định không rõ ràng cần thiết để làm thủ tục 9 A 10/B 10 Phí xếp dỡ tại bến bãi (điều kiện Người mua có thể trả chi phí CPT, CIP, CFR, CIF, DAT và DDP) Có qui định A 2/B 2; hai lần: một là trong tổng giá Phân chia rõ ràng chi phí ở qui định A 6/B 6 mua và một là cho người chuyên chở hay người điều hành bến bãi 10 Nơi chuyển rủi ro của điều kiện Lan can tàu Hàng xếp xong trên tàu FOB, CFR, CIF 11 3/16/2018 Bán hàng theo chuỗi Không có cụm từ “mua hàng đã Thêm nghĩa vụ “mua hàng 32

TẠI SAO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM XUẤT KHẨU THƯỜNG ÁP DỤNG ĐIỀU KIỆN TẠI SAO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM XUẤT KHẨU THƯỜNG ÁP DỤNG ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG FOB, FCA ? 3/16/2018 33

- Cạnh tranh về giá: các doanh nghiệp FDI có mối quan hệ mật - Cạnh tranh về giá: các doanh nghiệp FDI có mối quan hệ mật thiết với các hãng tàu, các công ty bảo hiểm trong và ngoài nước. - Cạnh tranh về vốn: doanh nghiệp FDI vốn nhiều, nguồn hàng có làm tăng cạnh tranh đối với doanh nghiệp Việt Nam. 3/16/2018 34

Hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là nguyên liệu thô, gia công Hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là nguyên liệu thô, gia công hoặc sơ chế có giá trị thấp nên tỉ lệ cước phí so với tiền hàng khá lớn. 3/16/2018 35

Các doanh nghiệp FDI có sự hỗ trợ mạnh về vốn đầu tư khi Các doanh nghiệp FDI có sự hỗ trợ mạnh về vốn đầu tư khi các doanh nghiệp FDI kinh doanh thua lỗ. 3/16/2018 36

Lợi ích khi xuất khẩu theo CFR, CIF, CPT, CIP. 3/16/2018 37 Lợi ích khi xuất khẩu theo CFR, CIF, CPT, CIP. 3/16/2018 37

Nguồn thu ngoại tệ gia tăng 3/16/2018 Tăng nguồn vốn vay đối với doanh Nguồn thu ngoại tệ gia tăng 3/16/2018 Tăng nguồn vốn vay đối với doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp Tạo điều kiện cho các công ty vận tải ở Việt Nam phát triển 38

Tạo điều kiện để các công ty bảo hiểm ở Việt Nam phát triển Tạo điều kiện để các công ty bảo hiểm ở Việt Nam phát triển 3/16/2018 Tạo thêm việc làm cho người lao động Nhà xuất khẩu chủ động trong việc giao hàng 39

ĐỀ XUẤT ĐỂ TĂNG CƯỜNG XUẤT KHẨU THEO CFR, CIF, CPT, CIP. 3/16/2018 40 ĐỀ XUẤT ĐỂ TĂNG CƯỜNG XUẤT KHẨU THEO CFR, CIF, CPT, CIP. 3/16/2018 40

ĐỀ XUẤT ĐỂ TĂNG CƯỜNG XUẤT KHẨU THEO CFR, CIF, CPT, CIP 3/16/2018 Tạo ĐỀ XUẤT ĐỂ TĂNG CƯỜNG XUẤT KHẨU THEO CFR, CIF, CPT, CIP 3/16/2018 Tạo hành lang pháp lý và diễn đàn hợp tác Thay đổi tư duy doanh nghiệp Hệ thống vận tải và bảo hiểm Tạo nguồn nhân lực đủ chuyên môn nghiệp vụ 41

Tạo hành lang pháp lý và diễn đàn hợp tác 3/16/2018 42 Tạo hành lang pháp lý và diễn đàn hợp tác 3/16/2018 42

Thay đổi tư duy doanh nghiệp 3/16/2018 43 Thay đổi tư duy doanh nghiệp 3/16/2018 43

Hệ thống vận tải và bảo hiểm 3/16/2018 44 Hệ thống vận tải và bảo hiểm 3/16/2018 44

Tạo nguồn nhân lực đủ chuyên môn nghiệp vụ 3/16/2018 45 Tạo nguồn nhân lực đủ chuyên môn nghiệp vụ 3/16/2018 45

3/16/2018 46 3/16/2018 46