Скачать презентацию Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w Скачать презентацию Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w

e7672ffc2e38318e01ac1a8abc075368.ppt

  • Количество слайдов: 59

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Informatyzacja Powiatowego Zespołu Opieki Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Informatyzacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – E-usługi medyczne źródłem wzrostu standardów obsługi pacjentów w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Nazwa projektu: Informatyzacja Powiatowego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Nazwa projektu: Informatyzacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – E-usługi medyczne źródłem wzrostu standardów obsługi pacjentów w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu Nr projektu: WND-RPLD. 04. 02. 00 -00 -010/09 Wartość projektu: 1 112 521, 31 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 943 569, 11 PLN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Regionalny Program Operacyjny Województwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość • Oś Priorytetowa IV. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość • Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne • Działanie IV. 2 E-usługi publiczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA Urząd Marszałkowski Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego www. rpo. lodzkie. pl www. lodzkie. pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość HISTORIA PROJEKTU • Nabór Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość HISTORIA PROJEKTU • Nabór nr 2 - Działanie IV. 2 (luty-marzec 2009 r. ) • Uchwała nr 1336/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z 19 sierpnia 2009 r. o wyłonieniu projektu do dofinansowania • Umowa o dofinansowanie projektu nr UDARPLD. 04. 02. 00 -00 -010/09 -00 z dnia 21 września 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Informacje o projekcie Projekt Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Informacje o projekcie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość • Całkowita wartość projektu Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość • Całkowita wartość projektu 1 112 521, 31 zł • Wydatki kwalifikowane 1 110 081, 31 zł • Dotacja rozwojowa 943 569, 11 zł • Wkład Beneficjenta 166 512, 20 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Okres realizacji projektu 31. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Okres realizacji projektu 31. 01. 2007 – 30. 11. 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Problemy Projekt współfinansowany przez Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Problemy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Przed uruchomieniem projektu: • Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Przed uruchomieniem projektu: • Długie kolejki i przeciążenia w systemie udzielania świadczeń medycznych, • Niska ocena ilości i jakości udzielanych świadczeń medycznych wśród ich odbiorców, • Dyskomfort pacjentów (poczucie zniechęcenia), • Brak nowoczesnych rozwiązań technologicznych w PZOZ – uniemożliwienie zastosowania e-technologii przez odbiorców usług medycznych, • Zagrożenia wynikające z powyższych (życie i zdrowie pacjentów, budżet mieszkańców i szpitala, rozwój regionalny) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Przed uruchomieniem projektu: • Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Przed uruchomieniem projektu: • Nie funkcjonuje żadna aplikacja umożliwiająca świadczenie e-usług medycznych • Stan techniczny sprzętu i oprogramowania jest wdrożony na minimalnym, wymaganym przez NFZ poziomie. • Ilość stacji roboczych spowalnia obsługę pacjenta, powoduje brak ciągłości wprowadzania danych rozliczeniowych, przeciążenie pracą pracowników, konieczność współdzielenia stacji roboczych pomiędzy pracowników, co ma wpływ na dyskomfort pracowników i dezorganizację pracy • Zagrożone bezpieczeństwo danych osobowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Problemy szczegółowe: - brak Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Problemy szczegółowe: - brak zintegrowanego medycznego systemu informatycznego, interoperacyjnych elektronicznych rejestrów i systemów analizy danych oraz narzędzia wspomagającego zarządzanie podmiotem powodują następujące skutki: - wydłużony czas obsługi pacjenta, - brak szybkiego dostępu do informacji medycznej, - utrudnione rozliczanie usług medycznych, - utrata danych, - duży nakład pracy na wypełnianie dokumentów w formie papierowej, - utrudnione tworzenie sprawozdań dla uprawnionych organów kontroli, - brak wspomagania badań naukowych przez system informatyczny, - brak możliwości analizy danych medycznych oraz gospodarczych, - brak narzędzia wspomagającego zarządzanie finansami szpitala, - brak spójnych danych o stanie finansowym szpitala utrudniających zarządzanie finansami jednostki, - brak rejestrów ważnych, często wykorzystywanych danych w wersji elektronicznej, - ryzyko ujawnienia poufnych informacji i utraty danych. - brak znormalizowanej integracji z globalnym systemem ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego, - brak standaryzacji wykorzystywanych baz danych, - duże nakłady związane z obsługą rozproszonych, niekompletnych i przestarzałych technologicznie baz danych, - utrudnienia w szybkim określeniu oczekiwań i potrzeb w powiązaniu z wykonywanymi usługami medycznymi; - utrudnienia w ścisłym nadzorze i monitorowanie kolejek na usługi medyczne wykonywane w PZOZ w Zgierzu, - utrudnienia w bieżącej analizie medycznej nad wykonywanymi usługami (kontrola prowadzenia właściwej farmakoterapii, monitoring zakażeń wewnątrzszpitalnych, nadzór na zdarzeniami niepożądanymi itp. ), - utrudnienia we wprowadzaniu e-rejestracji, - utrudnienia w korzystaniu z nowych technologii takich jak e-zdrowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Cele projektu Projekt współfinansowany Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Cele projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Cel główny Podwyższenie standardów Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Cel główny Podwyższenie standardów obsługi pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (odbiorców usług medycznych) poprzez zwiększenie dostępu Służby Zdrowia do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Cele szczegółowe • udostępnienie Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Cele szczegółowe • udostępnienie szerokiego zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną, • podniesienie efektywności PZOZ w Zgierzu dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych rozwiązań informatycznych, • usprawnienie procedur formalno-organizacyjnych, • wzrost komfortu pracy kadry pracowniczej, • poprawa funkcjonowania placówki poprzez zastosowanie systemu e-usług medycznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość ZDROWY I ZADOWOLONY PACJENT Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość ZDROWY I ZADOWOLONY PACJENT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Potrzeby i zadania Projekt Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Potrzeby i zadania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość • Budowa globalnej bazy Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość • Budowa globalnej bazy informacji o pacjentach, przyśpieszającej proces podjęcia odpowiedniego leczenia pacjenta: a) biblioteka cyfrowa przypadków – (jeden z modułów e-zdrowia), b) rejestr przypadków wzorcowych – multimedialny rejestr przypadków wzorcowych z dziedziny (m. in. podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, oddziału szpitalnego, medycyny sportowej. • Rozbudowa sieci do 70 punktów logicznych, zakup 45 stacji PC oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Rozwiązanie technologiczne projektu jest Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Rozwiązanie technologiczne projektu jest najbardziej optymalne pod względem kompatybilności z istniejącymi zasobami placówki oraz efektywności ponoszonych kosztów. Zastosowane rozwiązania w projekcie mają charakter innowacyjny i odpowiadają istniejącym potrzebom beneficjenta. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Szczegóły realizacji projektu: • Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Szczegóły realizacji projektu: • • • zastosowanie w systemie informatycznym technologii klient - serwer z możliwością pracy wielozadaniowej, wdrożenie podpisu elektroniczny w celu komunikowania się z podmiotami zewnętrznymi, wykonanie kompletnej infrastruktury sieciowej na parterze, I, II, i III piętrze przychodni, oddziale szpitalnym, oddziale paliatywnym i zakładzie rehabilitacyjnym wraz z wyposażeniem (45 zestawów komputerowych, okablowanie, gniazda sieciowe, korytka, szafa crossowa), zakup i kompleksowe wdrożenie systemu aplikacji wspomagającej elektroniczny obieg dokumentacji medycznej, umożliwienie udostępnienia badań i informacji z zakresu świadczonych usług drogą elektroniczną, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Szczegóły realizacji projektu (c. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Szczegóły realizacji projektu (c. d. ): świadczenie kompleksowych usług medycznych o wysokim standardzie w zakresie diagnostyki pacjenta, rehabilitacji pacjentów hospitalizowanych i pacjentów niehospitalizowanych, świadczenie stacjonarnej opieki paliatywnej oraz świadczenia usług medycznych w poradniach specjalistycznych, zakup oprogramowania, licencji, wdrożenia aplikacji, szkolenia pracowników, wykonania kompletnej infrastruktury sieciowej, zakupu komputerów i serwera oraz urządzenia stanowisk komputerowych, wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego i administracyjnego wraz z e-usługami, ucyfrowienie (digitalizacja) RTG. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Rejestracja Projekt współfinansowany przez Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Rejestracja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Pracownia RTG Projekt współfinansowany Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Pracownia RTG Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość RTG - Sterownia Projekt Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość RTG - Sterownia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Gabinet stomatologiczny Projekt współfinansowany Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Gabinet stomatologiczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość BYŁO JEST Szafka na Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość BYŁO JEST Szafka na przewody Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Laboratorium Projekt współfinansowany przez Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Laboratorium Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Laboratorium Projekt współfinansowany przez Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Laboratorium Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Gabinet lekarski Pracownia Holtera Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Gabinet lekarski Pracownia Holtera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Pracownia prób wysiłkowych Projekt Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Pracownia prób wysiłkowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Punkt pielęgniarski Projekt współfinansowany Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Punkt pielęgniarski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Kartoteki Projekt współfinansowany przez Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Kartoteki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Produkty i rezultaty Projekt Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Produkty i rezultaty Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Planowane rezultaty: - podniesienie Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Planowane rezultaty: - podniesienie ilości i jakości świadczonych usług medycznych, - zestandaryzowanie procedur i mechanizmów udzielania świadczeń medycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej i teleinformatycznej, - wzrost zadowolenia wśród pacjentów PZOZ z udzielanej im pomocy, - możliwość efektywniejszego wykorzystania założeń kontraktu z NFZ, - szybsza i sprawniejsza obsługa pacjentów, - bezpieczeństwo danych osobowych, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Planowane rezultaty (c. d. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Planowane rezultaty (c. d. ): - - ciągłość wprowadzania danych rozliczeniowych, odciążenie pracowników (poprzez zagwarantowanie im odpowiednich warunków pracy – ilość stacji roboczych), usprawnione świadczenie stacjonarnej opieki paliatywnej oraz usług medycznych w poradniach specjalistycznych, świadczenie e-usług medycznych, wdrożenie e-rejestracji, interaktywnych badań zdrowia oraz stworzenie biblioteki przypadków wzorcowych, świadczenie kompleksowych usług medycznych o wysokim standardzie w zakresie diagnostyki pacjenta, rehabilitacji pacjentów hospitalizowanych i pacjentów niehospitalizowanych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Miarą osiągnięcia powyższych celów Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Miarą osiągnięcia powyższych celów projektu będą następujące wskaźniki produktu: • liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych – 2 szt. ) • liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – informacja – wdrożenie nowej strony internetowej wraz z biblioteką przypadków wzorcowych – 1 szt. • liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 – interakcja – wdrożenie modułu e-rejestracja – 1 szt. • liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja – wdrożenie aplikacji do interaktywnego badania zdrowia – 1 szt. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Miarą osiągnięcia powyższych celów Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Miarą osiągnięcia powyższych celów projektu będzie następujący wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z usług on-line Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Zarządzanie projektem Projekt współfinansowany Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Zarządzanie projektem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość • • Beneficjent posiada Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość • • Beneficjent posiada wystarczającą zdolność organizacyjną i instytucjonalną do wdrożenia projektu. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz zasoby techniczne (pomieszczenia biurowe, sprzęt komputerowy) i zasoby kadrowe (wykształcony i specjalistyczny personel) niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji oraz utrzymania trwałości rezultatów projektu przez okres przynajmniej 5 lat. • • Skład zespołu nadzorującego przedmiotowy projekt: Zbigniew Jarosik - wyższe (specjalista chorób wewnętrznych), 22 lata pracy, od 8 lat Dyrektor PZOZ w Zgierzu Grzegorz Kałkowski - wyższe (mgr ekonomii), 30 lat pracy, Elżbieta Rosiak - 32 lata pracy, w tym 4 lata na stanowisku p. o. Gł. Księgowego, Robert Chocholski - wyższe (mgr inż. informatyki), od 2004 – informatyk (Gł. specjalista ds. informatyki w PZOZ w Zgierzu). Kierownik projektu (koszt kwalifikowany - zarządzanie projektem) • • Poza tym z zespołem nadzorującym projekt współpracują osoby z wyższym specjalistycznym wykształceniem: • lekarz, • pielęgniarka oddziałowa, • pielęgniarka koordynująca (przychodnia), • pielęgniarka epidemiologiczna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Działania komplementarne Projekt współfinansowany Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Działania komplementarne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Program dostosowawczy PZOZ polegający Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Program dostosowawczy PZOZ polegający na dostosowaniu budynków przychodni i szpitala PZOZ w Zgierzu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 213 poz. 1568) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termomodernizacja budynku PZOZ w Zgierzu w 2004 r. Termomodernizacja budynku PZOZ w Zgierzu w 2004 r.

I. Przebudowa budynku administracyjnego dla potrzeb zakładu rehabilitacji TAK BYŁO I. Przebudowa budynku administracyjnego dla potrzeb zakładu rehabilitacji TAK BYŁO

TAK JEST TAK JEST

II. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb poradni specjalistycznych TAK BYŁO II. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb poradni specjalistycznych TAK BYŁO

TAK JEST TAK JEST

TAK JEST TAK JEST

III. Przebudowa sanitariatów w przychodni oraz na oddziałach szpitalnych z jednoczesnym przystosowaniem ich do III. Przebudowa sanitariatów w przychodni oraz na oddziałach szpitalnych z jednoczesnym przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych TAK BYŁO

TAK JEST TAK JEST

IV. Kompleksowe prace remontowo-budowlane na oddziałach szpitalnych, w gabinecie zabiegowym i laryngologicznym oraz w IV. Kompleksowe prace remontowo-budowlane na oddziałach szpitalnych, w gabinecie zabiegowym i laryngologicznym oraz w rejestracji (wymiana stolarki drzwiowej, podłóg, powierzchni ściennych, instalacji elektrycznej, tlenowej i instalacji wentylacji grawitacyjnej). TAK BYŁO

TAK JEST TAK JEST

Przedstawiony program dostosowawczy PZOZ w Zgierzu dotyczy ogólem 2 885 m 2 powierzchni szpitalnych Przedstawiony program dostosowawczy PZOZ w Zgierzu dotyczy ogólem 2 885 m 2 powierzchni szpitalnych i przychodni. Szacunkowy koszt calej inwestycji to ok. 6 mln zł

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt pn. Modernizacja Powiatowego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt pn. Modernizacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013 Oś Priorytetowa V. Infrastruktura Społeczna Działanie V. 1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość BENEFICJENT: Powiatowy Zespół Opieki Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość BENEFICJENT: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu ul. A. Struga 2 -4 95 -100 Zgierz www. pzoz-boruta. pl tel. /faks 0 42 715 45 10 ISO 9001: 2000 Nr Certyfikatu IT-65279 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Dziękuję za uwagę Projekt Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego