Скачать презентацию Framework Programme 7 -Finansijska pravilaĐORĐE MARKEZ Legal Скачать презентацию Framework Programme 7 -Finansijska pravilaĐORĐE MARKEZ Legal

b01046da77893058bd8086b701bdeec4.ppt

  • Количество слайдов: 37

Framework Programme 7 -Finansijska pravilaĐORĐE MARKEZ Legal & Financial NCP Framework Programme 7 -Finansijska pravilaĐORĐE MARKEZ Legal & Financial NCP

1. Principi finansiranja u FP 7 § Pravna i finansijska pitanja u FP 7 1. Principi finansiranja u FP 7 § Pravna i finansijska pitanja u FP 7 su sadržana u : 1. EC Treaty 2. Rules for Participation (http: //cordis. europa. eu/documents/documentlibrary/90798681 EN 6. pdf#page=40) 3. Model Grant Agreement (MGA) and Consortium Agreement! 4. Financial Guidelines! 5. State-aid rules/ nacionalno zakonodavstvo § Korisnici FP 7 granta: 1. Pravna lica, odnosno pravni subjekti registrovani u skladu sa nacionalnim ili međunarodnim zakonima (univerziteti, istraživački centri, MSP, javne institucije, itd. ) 2. Fizička lica (istraživači, stipendisti) § Osnovni principi FP 7: Kofinansiranje, Kompetitivnost, Raspodjela granta između partnera u skladu sa ECGA

2. Šeme finansiranja u FP 7 U FP 7 predviđeno je ukupno 8 šema 2. Šeme finansiranja u FP 7 U FP 7 predviđeno je ukupno 8 šema finansiranja (vrsta projekata): 1. Kolaborativni projekti (Collaborative Projects - CP) 2. Mreže izvrsnosti (Networks of Exellence - No. E) 3. Akcije koordinacije i podrške (Coordination and Support Actions - CSA) 4. Podrška treninga i unapređenja treninga istraživača (Support for training and career development of researchers / Marie-Curie) 5. Istraživanje u korist specifičnih grupa (posebno za MSP ili asocijacije MSP) 6. Istraživanja na granicama nauke (Frontier Research) 7. Član 169. i 171. EU Treaty-a 8. RSFF – Risk Sharing Financing Facility

2. Šeme finansiranja u FP 7. . . Šeme finansiranja Minimalan broj partnera Optimalan 2. Šeme finansiranja u FP 7. . . Šeme finansiranja Minimalan broj partnera Optimalan broj partnera Doprinos EC *Collaborative project (IP) 3 15 -20 > 6 miliona EUR *Collaborative project (STREP) 3 6 -8 < 3 miliona EUR *Network of Exellence (No. E) 3 15 -20 > 6 miliona EUR *CSA (Coordination) 3 >20 0. 3 -3 miliona EUR *CSA (Support) 1 1 0. 05 -0. 3 milona Research Infrastucture 1 1 Marie Curie Grantovi (Mreže) Marie Curie Grantovi (Individualni) 1 1 10 1 Fiksno Istraživ. u korist spec. grupa (MSP) Istraživ. u korist asocija (MSP) 5 3 10 8 0. 5 -5 milona EUR Istraživanja na granicama nauke 1 1 -3 miliona EUR

3. Grant Agreement i Consortium Agreement § Grant Agreement (ECGA) je UGOVOR koji konzorcijum 3. Grant Agreement i Consortium Agreement § Grant Agreement (ECGA) je UGOVOR koji konzorcijum projektnih partnera sklapa sa Evropskom komisijom (EC). § Ugovor potpisuju samo EC i Koordinator projekta -Grant Beneficary!! § Grant Agreement sadrži pravne i finansijske odredbe koje opisuju način rukovođenja projektom, pitanje IPR-a, zakonsku odgovornost partnera, itd. § EC je kreirala obrazac ugovora, tzv. Model Grant Agreement - MGA http: //www. cpm-rs. info/index. php? site=2&cid=152_164#nogo http: //cordis. europa. eu/fp 7/calls-grant-agreement_en. html#standard_ga § MGA sadrži tzv. Core Grant (sam ugovor) i ukupno Sedam Aneksa koji regulišu razlićita pitanja (tehnička pitanja, generalne odredbe, šemu finansiranja u projektu, itd). § Consortium Agreement je UGOVOR ili sporazum koji sklapaju projektni partneri između sebe, kako bi se regulisala piatanja rukovođenja projektom, rješavanja sporova, IPR-a, itd. § IPR Helpdesk www. ipr-helpdesk. org § Finance helpdesk www. finance-helpdesk. org

European Commission Grant Agreement Partner 1 Partner 2 . . . Consortium Agreement Co-ordinator European Commission Grant Agreement Partner 1 Partner 2 . . . Consortium Agreement Co-ordinator Partner n

3. Treća lica (stranka) u projektu § Treća strana (pravno lice) koja se može 3. Treća lica (stranka) u projektu § Treća strana (pravno lice) koja se može pojaviti u projektu nije nužno podugovarač. § Dvije opcije pojavljivanja trećih lica (strana) u projektu: 1. Treća strana realizuje dio projektnog zadatka, tj. posla - podugovor (poslovi moraju biti naznačeni u Aneksu I ECGA). - važe pravila subcontracting-a, tj. Podugovaranja - ili Specijalna klauzula 10 (JRU, EEIG, Affiliates, Groupings) 2. Treća strana ustupa svoje resurse partneru (besplatno ili uz naknadu) - treća strana mora biti naznačena u Aneksu I ECGA - troškove može naplatiti samo korisnik granta EC, tj. projektni partner - resursi koji su korišteni besplatno mogu se smatrati kao trošak na projektu

3. 1. Podugovaranje/ Subcontracting PODUGOVARANJE - PRAVILA § Podugovorači mogu naplatiti 100% svojih troškova. 3. 1. Podugovaranje/ Subcontracting PODUGOVARANJE - PRAVILA § Podugovorači mogu naplatiti 100% svojih troškova. § Podugovorači NISU partneri u FP 7! § Kompetitivne tenderske procedure su obavezne (najbolja cijena/kvalitet). § Ključni elementi posla u Projektu se ne mogu podugovarati (npr. menadžement projekta). § Projektni parnteri ne mogu sklapati podugovore međusobno (osim u nekoliko izuzetaka). § Uslovi koji su definisani u ECGA se primjenjuju i na podugovaranje (povjerljivost, revizija, isplate).

European Commission Grant Agreement Partner 1 Partner 2 . . . Consortium Agreement Co-ordinator European Commission Grant Agreement Partner 1 Partner 2 . . . Consortium Agreement Co-ordinator Partner n Podugovarač

4. Finansijski doprinos EC je određen: 1. Šemama finansiranja - “Funding schemes” 2. Kategorijom 4. Finansijski doprinos EC je određen: 1. Šemama finansiranja - “Funding schemes” 2. Kategorijom učesnika 3. Tipovima aktivnosti (kao npr : RTD, Demonstration, Management, Training, itd. )

4. 1. Maksimalne EC stope finansiranja – “Upper funding limits” § RTD aktivnosti: do 4. 1. Maksimalne EC stope finansiranja – “Upper funding limits” § RTD aktivnosti: do 50% prihvatljivih troškova, Izuzetak: za javne institucije, ustanove srednjeg i visokog obrazovanja, istraživačke organizacije (neprofitne) i MSP: do 75% § Demonstracione aktivnosti : do 50% § Ostale aktivnosti : do 100% uključujući Management § “Coordination and support actions”: do 100% § Frontier research actions (IDEAS): do 100% § Training and career development of researchers actions (PEOPLE): do 100%

5. Forme Grantova EC U FP 7 - 5 formi grantova EC-a (forma u 5. Forme Grantova EC U FP 7 - 5 formi grantova EC-a (forma u kojoj se isplaćuje novac za projekat): 1. Reimbursement of eligible costs (isplata opravdanih troškova) 2. Flat rates (isplata po stopama obračuna indirektnih troškova) 3. “Lump sum” isplate (za ICPC partnere i projekte “Network of Exellence - No. E”) 4. Kombinacija prethodnih 5. Stipendije, tj. individualni grantovi § Forma EC granta koji će se koristiti u projektu je naznačena u WP (Radnom programu) i Call for proposal (pozivu za prijavu projekta). § ICPC partneri imaju opciju da izaberu “Lump sum”. § Kod “Lump sum“ forme za No. E = 23. 500 eur/istraživač/godina

6. Modaliteti plaćanja § U FP 7 u opciji 3 modela plaćanja granta: 1. 6. Modaliteti plaćanja § U FP 7 u opciji 3 modela plaćanja granta: 1. Pred-finansiranje ili prva tranša na početku projekta. 2. Periodične isplate koje prate svaki izvještajni period. 3. Završna isplata, koja slijedi nakon usvajanja konačnog izvještaja od strane EC. § Preporuka: otvoriti poseban bankovni račun ili podračun samo za projektna sredstva!

6. 1. Modaliteti plaćanja – prva tranša A. Pred-finansiranje ili prva tranša na početku 6. 1. Modaliteti plaćanja – prva tranša A. Pred-finansiranje ili prva tranša na početku projekta § Prva projektna tranša (pred-finansiranje) po ugovoru se isplaćuje na račun koordinatora u periodu od 45 dana od dana potpisivanja ugovora sa EC. § Za projekte sa jednim ili dva izvještajna perioda, iznos prve tranše se kreće od 60% do 80% u odnosu na ukupan finansijski doprinos EC. § Za projekte sa trajanjem dužim od dva izvještajna perioda, pred-finansiranje treba da iznosi 160% u odnosu na finansijski doprinos EC za jedan izvještajni period. § Isplata prve tranše ima dva ograničenja: a) kontribucija za Garancijski fond (5% od ukupnog finasijskog doprinosa EC) je dio isplate prve tranše, ali se ne isplaćuje na bankovni račun koordinatoru, već se transfer vrši direktno u Garancijski fond u isto vrijeme kada se isplaćuje i prva tranša. EC iz Garancijskog fonda vraća ovih 5% učesnicima u projektu, odnosno taj iznos se uplaćuje na bankovni račun koordinatora po završetku projekta u trenutku finalne isplate. b) 10% od ukupnog finansijskog doprinosa EC se uvijek zadržava od strane EC do posljednje isplate.

6. 1. Modaliteti plaćanja – prva tranša A. Pred-finansiranje ili prva tranša na početku 6. 1. Modaliteti plaćanja – prva tranša A. Pred-finansiranje ili prva tranša na početku projekta – PRIMJER 1. PROJEKAT 1. Finansijski doprinos EC 3. 000 EUR Trajanje projekta : 3 godine Ø Pred-finansiranje, tj. prva tranša (60 -80%) 1. 600. 000 Ø Iznos prihvaćen od EC za 1. izvještajni period 900. 000 Ø *1. izvještajni period – isplata 900. 000 Ø *2. izvještajni period – isplata (s obzirom na 10% zadržane dobiti od EC) 200. 000 Ø Konačna isplata 3. 000 - (1. 600. 000 + 900. 000 + 200. 000) 300. 000

6. 1. Modaliteti plaćanja – prva tranša A. Pred-finansiranje ili prva tranša na početku 6. 1. Modaliteti plaćanja – prva tranša A. Pred-finansiranje ili prva tranša na početku projekta – PRIMJER 2. PROJEKAT 2. Finansijski doprinos EC 3. 000 EUR Projekat ima 3 izvještajna perioda Ø Prosječan finansijski doprinos EC po izvještajnom periodu 3. 000 / 3= 1. 000 Ø Pred-finansiranje, tj. prva tranša (160%) 1. 600. 000 Ø Finansijska kontribucija za Garancijski fond 150. 000 (5% ukupnog finansijskog doprinosa EC) Ø Neto iznos prebačen na bankovni račun koordinatora § 1. 600. 000 – 150. 000 = 1. 450. 000 Napomena (samo za koordinatora): koordinator je u ”Form C” dužan prijaviti eventualnu kamatu koju je ostvario, pod uslovom da prva tranša prelazi 50. 000 EUR. (samo za prvu tranšu, ne za periodične isplate)!

6. 2. Modaliteti plaćanja – periodična i završna isplata § Nakon što EC odobri 6. 2. Modaliteti plaćanja – periodična i završna isplata § Nakon što EC odobri periodični izvještaj, isplata se zasniva na prihvaćenim stvarnim troškovima (II 16. ECGA). § Isplata novčanog iznosa je u skladu sa odobrenim iznosom za svaki izvještajni period od strene EC. § Nakon što EC odobri završni izvještaj, slijedi završna isplata bazirana na prihvatljivim troškovima i umanjena za već uplaćeni iznos/e. (u ovoj fazi se prebacuje i iznos od 10% iz Garancijskog fonda).

7. Opravdani i Neopravdani troškovi “Eligible and Non-Eligible Costs” § § § Prihvatljivi troškovi 7. Opravdani i Neopravdani troškovi “Eligible and Non-Eligible Costs” § § § Prihvatljivi troškovi moraju biti: stvarni napravljeni od strane kontraktora napravljeni tokom trajanja projekta (izuzetak: za finalni izvještaj i završni pregled, 60 dana od dana završetka projekta) napravljeni u skladu sa standardnim računovodstvenim pravilima koje primjenjuje kontraktor načinjeni u svrhu postizanja projektniih ciljeva koji su sačuvani u računovodstvenim arhivama kontraktora Neopravdani troškovi su : indirektni porezi (uključujući PDV), kamate, provizije, gubitke prilikom konverzije, troškove koji se odnose, tj. koji su nastali u vezi sa drugim projektom koji je finansiran od EU, dugovi ili usluge servisiranja dugova. Izuzetak: aerodromske takse, kupovina goriva, bezbjednosne takse, lokalne takse. Vladine takse – NE!

7. 1. Kategorije opravdanih troškova 1. Direktni troškovi (opravdani troškovi koji su direktno vezani 7. 1. Kategorije opravdanih troškova 1. Direktni troškovi (opravdani troškovi koji su direktno vezani za projekat): § Troškovi osoblja • Definicija u Aneksu II “Model Grant Agreement-a” Art. II. 15. 1 • Izvještaji o radu za sve zaposlene na projektu su obavezni. • Prosječni troškovi osoblja su prihvatljivi ako su u skladu sa standardnim principima menadžmenta i računovodstvene prakse i ako se ne razlikuju značajno stvarnih troškova osoblja (certifikovana metodologija obračuna troškova odobrena od EC). § Putni troškovi § Oprema § Podugovaranje § Consumables (sitni troškovi, hrana, piće, sitne usluge, itd. ) 2. Indirektni troškovi – “Overheads” (opravdani troškovi koji nisu direktno vezani za projekat): administrativni troškovi, troškovi iznajmljivanja, troškovi el. energije i grijanja, telefon i kopiranje, kancelarijski materijal, čišćenje, poštarina. . .

7. 2. Način obračuna direktnih i indirektnih troškova KAKO URADITI PROJEKCIJU BUDŽETA U FP 7. 2. Način obračuna direktnih i indirektnih troškova KAKO URADITI PROJEKCIJU BUDŽETA U FP 7 PROJEKTNOM PRIJEDLOGU? UKUPNI OPRAVDANI = DIREKTNI TROŠKOVI + INDIREKTNI TROŠKOVI PROJEKTA § § § Direktni troškovi = stvarni i opravdani troškovi koji su potrebni da bi se projekat realizovao. Limit direktnih troškova nije definisan, dakle koliko god smatrate da je realno traziti od EC (imajući na umu maksimalni budžet za pojedine Šeme finansiranja koje je unaprijed odredila EC; takođe izuzetak kod “Marie Curie grantova “ gdje je godišnji grant za istraživače fiksno određen). Indirektni troškovi = računaju se na principu “Stopa indirektnih troškova – Flat rates” ili korištenjem modela realnih indirektnih troškova.

7. 3. Obračun direktnih troškova – troškovi osoblja Dana Godišnje Vikendi Sati (8 -satno 7. 3. Obračun direktnih troškova – troškovi osoblja Dana Godišnje Vikendi Sati (8 -satno radno vrijeme) 365 104 261 državni praznici i slično 8 godišnji odmor 21 bolovanje = 2. 088 12 treninzi/kursevi 5 sastanci osoblja 49 broj neto radnih dana / godina 212 = 392 1. 696 (141, 33 sati mjesečno) *Primjer obračuna radnih sati u projektu / zavisno od nacionalne legislative § Broj radnih sati mjesečno X Broj mjeseci u projektu X Satnica = plata istraživača. § Plata istraživača = zarada + socijalno i zdravstveno osiguranje!! § Plata treba da bude definisana u skladu sa legislativom zemlje istraživača i uobičajenom praksom institucije gdje je stalno zaposlen.

7. 4. Način obračuna indirektnih troškova (važi za sve kontraktore!) 1. Obračun stvarnih indirektnih 7. 4. Način obračuna indirektnih troškova (važi za sve kontraktore!) 1. Obračun stvarnih indirektnih troškova. 2. Stopa od 20 % direktnih troškova. 3. Stopa od 60 % direktnih troškova. 4. Stopa od 7 % direktnih troškova za CSA (Coordination and Support Actions). Poseban slučaj: za Marie Curie grantove, Institucija-domaćin može obračunavati overheads-e po stopi od 10% granta istraživača + 3% za menadžment.

7. 4. 1. Model obračuna stvarnih indirektnih troškova § § § Obračun stvarnih indirektnih 7. 4. 1. Model obračuna stvarnih indirektnih troškova § § § Obračun stvarnih indirektnih troškova (institucije koje imaju sistem analitičkog računovodstva). Mogu ga korisititi svi tipovi institucija / velika preduzeća su obavezna da koriste ovaj metod. Kod ovog modela, stopa obračuna indirektnih troškova mora biti certifikovana (Co. M). Direktni troškovi (EUR) 1. Troškovi osoblja 150. 000 2. Oprema 10. 000 3. Podugovaranje 30. 000 4. Putni troškovi 70. 000 Ukupni direktni troškovi Indirektni troškovi (Overheads) UKUPNI OPRAVDANI TROŠKOVI PROJEKTA 260. 000 165. 000 425. 000 Obračun overheads-a *Overheads = 110% od personalnih troškova (*primjer)

7. 4. 2. Stopa od 20 % direktnih troškova § Stopa od 20 % 7. 4. 2. Stopa od 20 % direktnih troškova § Stopa od 20 % direktnih troškova (minus troškovi podugovaranja i troškovi koji su odobreni trećoj strani, a nisu upotrebljeni u svrhu projekta) - samo u slučaju nedostatka sistema analitičkog računovodstva ili neispunjavanja zakonskih preduslova. § Troškovi podugovaranja ne ulaze u kalkulaciju Overheads-a!! § Sve institucije mogu koristiti ovaj metod / velike organizacije samo ako ne mogu precizno obračunati svoje overhaeds-e. § Prednost ovog modela Overheads se ne moraju pravdati, odnosno nije potreban “Certificate of Methodology- Co. M”. § Evropska komisija može insistirati da neke organizacije koriste ovaj metod, posebno u slučaju 100%-nog finansiranja projekta od strane EC.

7. 4. 3. Stopa od 20 % direktnih troškova. . . Obračun overheads-a Direktni 7. 4. 3. Stopa od 20 % direktnih troškova. . . Obračun overheads-a Direktni troškovi (EUR) 150. 000 2. Oprema 10. 000 3. Podugovaranje 30. 000 izostaviti 4. Putni troškovi 70. 000 1. Troškovi osoblja Ukupni direktni troškovi Indirektni troškovi (Overheads) UKUPNI OPRAVDANI TROŠKOVI PROJEKTA 260. 000 46. 000 306. 000 230. 000 Overheads = 20% od 230. 000

7. 4. 4. Stopa od 60 % direktnih troškova § Stopa od 60 % 7. 4. 4. Stopa od 60 % direktnih troškova § Stopa od 60 % direktnih troškova (minus troškovi podugovaranja i troškovi koji su odobreni trećoj strani, a nisu upotrebljeni u svrhu projekta!!). § Ovaj metod mogu koristiti neprofitne javne institucije, institucije srednjeg i visokog obrazovanja, istraživačke organizacije i MSP, za šeme finansiranja sa RTD i demonstracionim aktivnostima (Collaborative projects i Networks of excellence). § Prednost ovog modela Overheads se ne moraju pravdati, odnosno nije potreban “Certificate of Methodology- Co. M”. § Važno: stopa od 60% će se primjenjivati na Ugovore, tj. Grantove zaključene za “Call for Proposal - Cf. P” koji se zatvaraju prije 01. Januara 2010. godine. § Ugovori koji su zaključeni na osnovu “Cf. P” prije 01. januara 2007. godine će korisiti ovaj metod do završetka projekta, bez obzira na vrijeme završetka.

7. 4. 5. Stopa od 60 % direktnih troškova. . . Obračun overheads-a Direktni 7. 4. 5. Stopa od 60 % direktnih troškova. . . Obračun overheads-a Direktni troškovi (EUR) 150. 000 2. Oprema 10. 000 3. Podugovaranje 30. 000 izostaviti 4. Putni troškovi 70. 000 1. Troškovi osoblja Ukupni direktni troškovi 260. 000 Indirektni troškovi (Overheads) 138. 000 UKUPNI OPRAVDANI TROŠKOVI PROJEKTA 398. 000 230. 000 Overheads = 60% od 230. 000

7. 4. 8. Isplata indirektnih troškova za CSA – max. 7% direktnih troškova § 7. 4. 8. Isplata indirektnih troškova za CSA – max. 7% direktnih troškova § Poseban slučaj postoji za finansijsku šemu “Coordination and Support Actions”. Indirektni troškovi se isplaćuju max. 7% direktnih opravdanih troškova (minus troškovi podugovaranja i troškovi koji su odobreni trećoj strani, a nisu upotrebljeni u svrhu projekta). § Ovaj metod mogu koristiti sve organizacije koje su uključene u CSA šeme finansiranja. § Max. 7% nije flat rate – to je stopa maksimalne isplate. § CSA projekti se finansiraju 100% od strane EC za aktivnosti poput studija, radionica, seminara, konferencija, pružanja usluga, umrežavanja i sl. § Novina: institucije obračunavaju indirektne troškove po modelu za koje su ranije opredjelile (actual costs, flat rate 20% ili 60%), ali se isplaćuje max. 7%.

7. 4. 8. Obračun 7 % direktnih troškova za CSA Obračun overheads-a Direktni troškovi 7. 4. 8. Obračun 7 % direktnih troškova za CSA Obračun overheads-a Direktni troškovi (EUR) 150. 000 2. Oprema 10. 000 3. Podugovaranje 30. 000 izostaviti 4. Putni troškovi 70. 000 1. Troškovi osoblja Ukupni direktni troškovi *Indirektni troškovi (Actual costs ili Overheads rate 20% ili 60% ) 260. 000 230. 000 Overheads = 46. 000 EC contribution 276. 100 UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA 306. 000 20% od 230. 000 primj.

8. Struktura projektnog prijedloga § Part A Form A 1: Summary Form A 2: 8. Struktura projektnog prijedloga § Part A Form A 1: Summary Form A 2: Partner details (participants) Form A 3: Summary of costs (Budget) § Part B. . .

9. Certifikat o finansijskoj reviziji projekta § Certificate on Financial Statement (CFS) ili finansijska 9. Certifikat o finansijskoj reviziji projekta § Certificate on Financial Statement (CFS) ili finansijska revizija projekta je obavezna za svaki finansijski zahtjev (periodični ili finalni) u formi nadoknade troškova, kada je finansijski doprinos EC jednak ili veći od 375. 000 EUR (izuzetak projekti koji traju 2 godine ili manje – CFT se podnosi na kraju projekta). CFT obuhvata samo direktne prihvatljive troškove. § CFT se ne odnosi na indirektne prihvatljive troškove (overheads-e), no svi overheadsi moraju biti sačuvani u računovodstvenoj arhivi.

10. Certifikacija metodologije obračuna troškova § U FP dodatna opcija za neke kontraktore da 10. Certifikacija metodologije obračuna troškova § U FP dodatna opcija za neke kontraktore da koriste certifikovanu metodologiju – “Certificate of Methodology”, ali samo za obračun troškova osoblja i indirektnih troškova. § Zahtjev EC – EC ima rok 30 dana da prihvati/odobri ovaj zahtjev. § CFS mora biti certifikovana od eksternog auditora. § EC ima rok od 60 dana da prihvati/odbije ovaj certifikat. § Uprošćena procedura certifikacije završne isplate. § Nije potreban audit i certifikacija u toku trajanja projekta. § Javne institucije, ustanove srednjeg i visokog obrazovanja i istraživačke organizacije imeju mogućnost da izaberu kompetentnog javnog službenika koji posjeduje certifikat ovlaštenog revizora. § To. R se nalazi u Ankesu VII MGA.

11. Certifikacija prosječnih personalnih troškova § Pored obaveze navođenja stvarnih direktnih troškova, učesnik projekta 11. Certifikacija prosječnih personalnih troškova § Pored obaveze navođenja stvarnih direktnih troškova, učesnik projekta može podnijeti zahtjev EC da odobri certifikaciju prosječnih personalnih troškova , putem Certificate of Methodology. § Prosječan obračun personalnih troškova na smije značajno odstupati od stvarnih personalnih troškova institucije – projektnog partnera. § Ukoliko projektni partner odluči da da prijavi prosječne personalne troškove, ovaj certifikat je obavezan (ukoliko nije ranije pribavljen Certificate of Methodology)

Hvala na pažnji! Tel: 051/321 275 markezdj@teol. net Hvala na pažnji! Tel: 051/321 275 [email protected] net