Скачать презентацию ФИНАНСИРАНЕ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ДИАГНОСТИЧНО-СВЪРЗАНИ Скачать презентацию ФИНАНСИРАНЕ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ДИАГНОСТИЧНО-СВЪРЗАНИ

8e81f808bd4360849beb407991a1177c.ppt

  • Количество слайдов: 18

ФИНАНСИРАНЕ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ДИАГНОСТИЧНО-СВЪРЗАНИ ГРУПИ доц. д-р Евгения Делчева - ФИНАНСИРАНЕ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ДИАГНОСТИЧНО-СВЪРЗАНИ ГРУПИ доц. д-р Евгения Делчева - УНСС, д-р Ивайло Ваклинов 15. 10. 2009 г. София

СЪДЪРЖАНИЕ I. III. IV. V. Фактори в подкрепа на въвеждане на ДСГ Обхват на СЪДЪРЖАНИЕ I. III. IV. V. Фактори в подкрепа на въвеждане на ДСГ Обхват на системата на ДСГ и проблемни случаи Възможни подходи за приложение Необходими стъпки Очаквани ефекти и проблеми

І. ФАКТОРИ В ПОДКРЕПА НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДСГ 1. 2. 3. 4. Натрупан опит І. ФАКТОРИ В ПОДКРЕПА НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДСГ 1. 2. 3. 4. Натрупан опит по проекти Политическа воля Международни тенденции Актуални проблеми в развитието на болничния сектор в България

Натрупан опит по проекти 1995 г. – 1998 г. – Първи проект (USAID) с Натрупан опит по проекти 1995 г. – 1998 г. – Първи проект (USAID) с 3 М è 11 болници; обучение на кодировчици и счетоводители; създаване на информационни звена в болниците; база данни с медицинска и икономическа информация; първи български относителни тегла. 2001 г. – 2004 г. – Втори проект (Световна банка) с 3 М è 40 болници; обучение по кодиране с МКБ 10; български софтуер за болниците; база данни 439 688 записа за 1 година (35% от преминалите болни); групиране с IRD RG 1. 2 - 810 ДСГ (3 М); анализи , кейс-микс индекси и симулационни бюджети; относителни тегла; 2. 3% грешки.

Споразумение с МЗ и МФ и план за развитие þ Събиране и анализ на Споразумение с МЗ и МФ и план за развитие þ Събиране и анализ на данни за разходите от пилотните болници (2004 г. ); þ Въвеждане в практиката на МКБ-10 (2005 г. ); þ Пилотно въвеждане (симулации) на ДСГ като НОВА система за финансиране в избрани болници (2005 г. ); þ Въвеждане на ДСГ като НОВА система за финансиране във всички болници (2006 г. ); þ Усъвършенстване финансирането на болничната помощ (2007 - 2010 г. ).

Международни тенденции è è Страни, в които се прилагат ДСГ за болнично финансиране: САЩ, Международни тенденции è è Страни, в които се прилагат ДСГ за болнично финансиране: САЩ, Португалия, Ирландия, Дания, Австралия, Австрия, Белгия, Бразилия, Канада (провинция Онтарио), Норвегия, Унгария, Франция, Сингапур, Тайван, Швейцария, Швеция, Германия, Румъния, Дания. Страни с пилотно прилагане на ДСГ за болнично финансиране: Англия (за финансиране – 2005/2006 г. ), Словения, Япония, Естония. За какво се използват ДСГ в другите страни: Финансиране на болниците, управление и контрол на разходите, изчисляване на разходни тегла, разпределение на ресурсите, бенчмаркинг между болници и региони. Използвана система за кодиране на диагнози: Почти всички страни в света използват МКБ-10 като прилагат или варианта на СЗО, или имат собствена модификация (Австралия, Канада) МКБ-9 -КМ: Белгия, САЩ, Тайван.

Актуални проблеми в болничния сектор в България è è è è А. За болниците Актуални проблеми в болничния сектор в България è è è è А. За болниците Различни методики за обществено финансиране на части от дейността на болниците Ресурсна нехомогенност на клиничните пътеки Икономически незначими цени Ниска степен на управляемост на продукта и болничната дейност Недостиг на информационни технологии Несигурност за следващ период Утежняване на болничната патология и прехвърляне на извънболнични дейности към болниците

Актуални проблеми в болничния сектор в България è è è Б. За НЗОК и Актуални проблеми в болничния сектор в България è è è Б. За НЗОК и МЗ Недостатъчно финансиране Свръххоспитализъм Бюджетен дефицит Липса на коректна здравна информация Невъзможност за верни прогнози Забавяне на структурната реформа

Актуални проблеми в болничния сектор в България В. За пациентите è è è Селекция Актуални проблеми в болничния сектор в България В. За пациентите è è è Селекция на пациентите Липса на комплексен терапевтичен подход Прехвърляне на много разходи върху пациентите Спестяване на ресурси от болниците – влошено качество Лимитиране на извънболничната помощ

ІІ. ОБХВАТ НА СИСТЕМАТА И ПРОБЛЕМНИ СЛУЧАИ 1. Обхват: ДСГ покрива активно лечение на ІІ. ОБХВАТ НА СИСТЕМАТА И ПРОБЛЕМНИ СЛУЧАИ 1. Обхват: ДСГ покрива активно лечение на остри и обострени състояния. 2. Проблемни случаи: è è è Амбулаторни случаи в болниците Стационарни случаи в извънболнични структури – работа по дадени ДСГ Стационарни случаи в болници за долекуване и рехабилитация – работа по дадени ДСГ

ІІІ. ВЪЗМОЖНИ ПОДХОДИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ А. В зависимост от метода на заплащане Б. В ІІІ. ВЪЗМОЖНИ ПОДХОДИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ А. В зависимост от метода на заплащане Б. В зависимост от обхванатите болници

А. В ЗАВИСИМОСТ ОТ МЕТОДА НА ЗАПЛАЩАНЕ 1. Заплащане на случай по ДСГ Цена А. В ЗАВИСИМОСТ ОТ МЕТОДА НА ЗАПЛАЩАНЕ 1. Заплащане на случай по ДСГ Цена на ДСГ = Базисна стойност * относително тегло на ДСГ 2. Определяне на гъвкав кейс-микс бюджет на болница Болничен бюджет = Базисна стойност * Кейс -микс индекс * Брой случаи 3. Комбиниран подход

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНА НА ДСГ Национална Базисна стойност = 800 лв. Относително тегло ДСГ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНА НА ДСГ Национална Базисна стойност = 800 лв. Относително тегло ДСГ “X” = 0, 85 Цена на ДСГ ”Х” = 800 * 0, 85 = 680 лв.

Определяне на гъвкав бюджет на болница при използване на на национална базисна стойност Базисна Определяне на гъвкав бюджет на болница при използване на на национална базисна стойност Базисна стойност * КМИ на болница “А” * брой случаи 600 * 0, 85 * 6 000 = 3 060 000 лв. Базисна стойност * КМИ на болница “В” * брой случаи 600 * 2, 30 * 6 000 = 8 280 000 лв.

Б. ПОДХОДИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБХВАНАТИТЕ БОЛНИЦИ 1. 2. Финансиране на всички Б. ПОДХОДИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБХВАНАТИТЕ БОЛНИЦИ 1. 2. Финансиране на всички болници за активно лечение + частично други структури, които договарят определени ДСГ Финансиране на пилотни болници

ІV. Необходими стъпки n n n Структуриране на кейс-микс офис Закупуване на класификационна система ІV. Необходими стъпки n n n Структуриране на кейс-микс офис Закупуване на класификационна система Адаптиране на класификационната система към българските условия Симулации за разпределение на средствата на база различни механизми за финансиране Обучение по кодиране

V. ВЪЗМОЖНИ ЕФЕКТИ n n По-справедливо разпределение на средствата Ограничаване на ненужните хоспитализации Контрол V. ВЪЗМОЖНИ ЕФЕКТИ n n По-справедливо разпределение на средствата Ограничаване на ненужните хоспитализации Контрол над разходите Подобряване качеството на здравната информация

V. ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Забавяне на политическото решение V. ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Забавяне на политическото решение Забавяне на закупуването на групер Проблеми при договаряне с Българския лекарски съюз Конфликти с досегашната система от стимули Недостатъчен бюджет за болнична помощ Инструменти за осигуряване на качество – медицински стандарти, клинични алгоритми Завишаване на кейс-микс индекса