Скачать презентацию Фінанси підприємств ТЕМА 7 КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ План Скачать презентацию Фінанси підприємств ТЕМА 7 КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ План

Тема_7_ФП.pptx

  • Количество слайдов: 43

Фінанси підприємств ТЕМА 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Фінанси підприємств ТЕМА 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

План лекції • Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація. • Види банківських План лекції • Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація. • Види банківських кредитів та їх характеристика. • Умови та порядок отримання банківського кредиту. • Кредитоспроможність позичальника, її сутність та необхідність визначення. • Порядок погашення банківського кредиту підприємством. • Небанківське кредитування підприємств (комерційне, державне та лізингове кредитування підприємств, факторинг) (самостійне вивчення)

1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Кредит – економічні відносини, що 1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Кредит – економічні відносини, що склалися між кредитором та позичальником з приводу обміну коштами і базуються на принципах терміновості (строковості), повернення, платності, матеріального забезпечення.

1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Причини виникнення кредитних відносин Причини 1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Причини виникнення кредитних відносин Причини Загальноекономічні Специфічні товарне виробництво сезонний характер окремих виробництв рух вартості у сфері товарного обміну розбіжності між нагромадженням коштів та їх витрачанням на підприємстві функціонування підприємств на засадах комерційного розрахунку відхилення фактичного використання оборотних коштів від їх нормативу в процесі індивідуального кругообігу оборотних фондів

1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака За 1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака За видами кредиту Види кредитів та їх характеристика Банківський кредит – це економічні відносини між кредитором і позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріального забезпечення. Банківський кредит надається суб’єктам господарювання всіх форм власності на умовах, передбачених кредитним договором. Комерційний кредит – це економічні, кредитні відносини, які виникають між окремими підприємствами. Лізинговий кредит – це стосунки між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна. Державний кредит – це економічні, кредитні відносини між державою та суб’єктами господарювання

1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака Види 1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака Види кредитів та їх характеристика у грошовій формі (банківський та державний кредити); За формами у товарній (лізинговий та комерційний кредиту кредити); в умовній (кредитно-гарантійні послуги)

1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака Види 1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака Види кредитів та їх характеристика кредит під оборотні активи; Залежно від кредит під необоротні активи (середньо- і мети довгострокові) використання короткострокові (до 1 року) можуть надаватися в разі фінансових труднощів, які виникають у зв’язку з витратами виробництва та обороту; За терміном надання середньострокові (від 1 до 3 років) можуть (періодом надаватися залучення) на поточні витрати, оплату обладнання та фінансування капітальних вкладень;

1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака Види 1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака Види кредитів та їх характеристика строкові – позики, які надаються особам, які беруть позику на певний строк, встановлений у договорі сторін; безстрокові – позики, які видаються на невизначений строк, на вимогу; За строками використання прострочені – позики, за якими вийшов строк повернення, передбачений кредитним договором з особою, яка взяла позику; відстрочені – позики, термін повернення яких на прохання особи, що взяла позику, перенесений на більш тривалий строк

1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака Види 1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака Види кредитів та їх характеристика забезпечені – забезпеченням є належним чином оформлені договір застави, договір Залежно гарантії, договір поруки або страховий поліс; від забезпечення незабезпечені (бланкові) – отримують тільки фінансово-стійкі підприємства на короткий термін (1– 10 днів)

5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством Характеристика форм забезпечення за кредитом Форма забезпечення Застава 5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством Характеристика форм забезпечення за кредитом Форма забезпечення Застава Характеристика забезпечення Спосіб страхування банку від ризику неповернення клієнтом кредиту. Заставою по кредиту можуть бути такі види рухомого майна, як обладнання, машини, механізми, інвентар, транспортні засоби та космічні об’єкти, товари довгострокового вжитку (для індивідуальних позичальників). Види застави: Заклад – застава рухомого майна, при якій майно, що становить предмет застави, передається заставодавцем у володіння заставодержателя. Тверда застава – за угодою заставодержателя із заставодавцем предмет застави залишається в заставодавця під замком та печаткою заставодержателя

5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством Характеристика форм забезпечення за кредитом Форма забезпечення Характеристика 5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством Характеристика форм забезпечення за кредитом Форма забезпечення Характеристика забезпечення Гарантія третьої особи про повернення кредитору (банку) відповідної суми боргу за боржника у встановлений строк. Поручительство оформляється у вигляді договору між банкомкредитором і поручителем. Договір поручительства передбачає відповідальність поручителя за виконання в Поручительст повному обсязі зобов’язань стосовно повернення во (порука) позики і відсотків за її користування за позичальника у випадку невиконання ним зобов’язань з погашення боргу у встановлений кредитним договором строк. При повному виконанні поручителем свого зобов’язання до нього переходять усі права кредитора (банку) за

5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством Характеристика форм забезпечення за кредитом Форма забезпечення Гарантія 5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством Характеристика форм забезпечення за кредитом Форма забезпечення Гарантія Характеристика забезпечення Самостійний вид забезпечення, що не залежить від основної позики і договору між кредитором і позичальником. Гарантією вважається безвідкличне зобов’язання особи (гаранта) виплатити вказану суму у випадку, якщо позичальник не здійснить оплати. Гарантами можуть бути тільки юридичні особи. Гарант несе субсидіарну (додаткову) відповідальність

5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством Характеристика форм забезпечення за кредитом Форма забезпечення Страхування 5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством Характеристика форм забезпечення за кредитом Форма забезпечення Страхування Характеристика забезпечення Предметом страхування є відповідальність позичальника перед банком за неповернення кредиту у встановлений строк. У цьому випадку між позичальником і страховою компанією укладається договір страхування, який передбачає погашення страховою компанією одержаної позичальником позики і відсотків по ній у випадку неплатоспроможності позичальника. Страховим випадком може бути непогашення кредиту та відсотків по ньому у встановлений кредитним договором строк, що дає право банку-кредитору стягнути зі страхової компанії суму непогашеного кредиту і відсотків по ньому

5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством Характеристика форм забезпечення за кредитом Форма забезпечення Неустойка 5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством Характеристика форм забезпечення за кредитом Форма забезпечення Неустойка Характеристика забезпечення Грошове зобов’язання боржника перед кредитором за невиконання або незадовільне виконання як договірних, так і недоговірних зобов’язань. Неустойка може бути: - договірною, тобто заснованою на договорі між сторонами у письмовій формі (як договір), - законною – заснованою на законах України. (в цьому випадку договір про неустойку не є необхідним).

1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака Види 1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака Види кредитів та їх характеристика Кредиторами підприємства можуть бути: банки та спеціалізовані фінансово-кредитні інститути (банківський, лізинговий кредити); За підприємства (комерційний кредит); кредитором держава (державний кредит); міжнародні фінансово-кредитні установи (відкриття кредитних ліній) кредит під оборотні активи; За метою кредит під необоротні активи (середньо і використання довгострокові)

1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака Залежно 1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака Залежно від порядку надання кредиту Види кредитів та їх характеристика прямі – передбачається кредитування підприємства безпосередньо одним кредитором; синдикатні – надаються тоді, коли підприємствупозичальнику потрібні кошти в обсязі, який не може бути забезпечений одним кредитором. У цьому разі кілька кредиторів об’єднуються, кожен з них надає частину загального кредиту; консорціальні – у консорціальній угоді можуть брати участь не тільки кілька банків, а й кілька підприємствпозичальників, яких стосується конкретний кредитний проект; позики участі – банки передають

1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака Види 1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Класифікація кредитів Класифікаційна ознака Види кредитів та їх характеристика позики, які видаються в разовому порядку, – позики, рішення про видачу яких приймається банком окремо щодо кожної позики на підставі прохання та інших документів особи, яка бере позику; За методами надання відповідно до відкритої кредитної лінії – позики надаються особі, що бере позику протягом встановленого відрізку часу в межах раніше обумовлених розмірів без додаткових спеціальних переговорів

1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Планування потреби в кредиті для 1. Необхідність кредитування підприємств. Сутність кредиту та його класифікація Планування потреби в кредиті для формування оборотних коштів підприємства здійснюється таким чином: • Розрахунок потреби в оборотних коштах у цілому та за окремими напрямками: формування виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції. • Визначення необхідного розміру залучення кре дитів банку на покриття збільшення потреби в оборотних коштах за формулою: Коб = ОК – ОКн – ОКпр + КЗ , де Коб – необхідний розмір кредитів, які залучаються в оборотні кошти; ОК – потреба в оборотних коштах; ОКн – власні оборотні кошти на початок періоду; ОКпр – поповнення оборотних коштів за рахунок прибутку підприємства; КЗ – зменшення кредиторської заборгованості. Потреба підприємства в кредитах під інвестиційні проекти ви значається на основі інвестиційної програми за окремими етапами її реалізації та з урахуванням власних джерел

2. Види банківських кредитів та їх характеристика Види банківського обслуговування підприємств Кредит Позика на 2. Види банківських кредитів та їх характеристика Види банківського обслуговування підприємств Кредит Позика на строк Кредитно-гарантійні послуги Акцептний кредит Кредитна лінія Контокорентний кредит (овердрафт) Кредит під облік векселів Авальний кредит Послуги кредитного характеру Факторинг

2. Види банківських кредитів та їх характеристика Види банківського кредиту • Терміновий кредит (на 2. Види банківських кредитів та їх характеристика Види банківського кредиту • Терміновий кредит (на строк) – це кредит, який надається повністю одразу після укладання кредитного договору. • Кредитна лінія – це згода банку надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовленої суми без додаткових переговорів. Види кредитних ліній: сезонна кредитна лінія – відкривається за періодичної нестачі оборотних коштів у зв’язку з сезонністю виробництва або необхідністю створення запасів на складі (наприклад, с/г, переробна галузь); відновлювана кредитна лінія – відкривається підприємствам, які постійно відчувають брак оборотних коштів для відновлення процесу виробництва у заданому обсязі (наприклад, торгівля).

2. Види банківських кредитів та їх характеристика • Контокорент (овердрафт) – це короткостроковий кредит, 2. Види банківських кредитів та їх характеристика • Контокорент (овердрафт) – це короткостроковий кредит, який надається банком надійному підприємству понад залишок його коштів на поточному рахунку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунку. З цією метою підприємство відкриває контокорентний рахунок єдиний рахунок, за яким здійснюються всі операції між банком і клієнтом, в тому числі і по використанню кредитів. • Вексельний кредит (під облік векселів) – це короткостроковий кредит, який банк надає пред’явнику векселя шляхом їх обліку до настання строку виконання зобов’язань за ними, сплачуючи пред’явнику векселя його номінальну вартість за мінусом дисконту.

2. Види банківських кредитів та їх характеристика Кредитно-гарантійні послуги • Акцептний кредит – це 2. Види банківських кредитів та їх характеристика Кредитно-гарантійні послуги • Акцептний кредит – це операція, яка передбачає акцептування банком інкасованої підприємством позичальником тратти за умови, що підприємство надає у розпорядження банку вексель до строку його сплати. Особливістю даного кредиту є те, що банк дає підприємству не грошові кошти, а гарантію оплати векселя у визначений термін. • Авальний кредит – це операція, за якою банк бере на себе відповідальність за зобов’язаннями підприємства у формі поручительства. • Принципова різниця між ними полягає у формі відповідальності банку: при авальному кредиті банк несе лише додаткову відповідальність, а при акцептному кредиті – солідарну відповідальність.

2. Види банківських кредитів та їх характеристика Послуги кредитного характеру • Факторинг – це 2. Види банківських кредитів та їх характеристика Послуги кредитного характеру • Факторинг – це система фінансування, за умови якої підприємство постачальник переуступає короткострокові вимоги (рахунки) за торговельними операціями комерційному банку або факторинговій компанії близько 70 % вартості, зазначеної в документах, з оплатою відсотків та комісійних

3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Принципи кредитування: • терміновість – повернення кредиту 3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Принципи кредитування: • терміновість – повернення кредиту у визначений термін; • повернення – кредит має бути повернений у термін, визначений кредитною угодою. За цим принципом кредити поділяють: строкові – повертаються своєчасно; пролонговані – у разі тимчасової відсутності коштів, яка виникла не з вини підприємства, банк може дати згоду на відстрочку терміну погашення кредиту; прострочені – виникають у разі відсутності коштів для їх погашення.

3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Принципи кредитування: • забезпечення – наявність у 3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Принципи кредитування: • забезпечення – наявність у підприємства належним чином оформлених документів та гарантій повернення; • платність – підприємство має внести в банк визначену плату за користування кредитом; відсотки за кредит включаються до складу валових витрат підприємства. Сума відсотків за кредит при їх оплаті одним платежем визначається за формулою: Св=Ск*Т*Сд(%)/100%, де Св – сума відсотків за кредит; Ск сума кредиту (або залишку); Т – термін залучення; Сд середньодобова відсоткова ставка за кредит (відношення відсоткової ставки за рік до 360 днів).

3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Порядок оформлення кредитної угоди 1. Попередні переговори 3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Порядок оформлення кредитної угоди 1. Попередні переговори 2. Подання в банк заяви та інших документів на отримання кредиту 3. Оцінка банком ефективності комерційної угоди (інвестиційного проекту) підприємства 4. Згода банку на надання кредиту 5. Підписання кредитного договору між підприємством і банком 6. Надання кредиту 7. Контроль банку за виконанням підприємством умов кредитування

3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Банки не можуть надавати кредити: • на 3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Банки не можуть надавати кредити: • на покриття збитків господарської діяльності позичальника; • на формування та збільшення статутного капіталу підприємства; • на внесення позичальником платежів до бюджету і позабюджетних фондів (за винятком кредитування за контокорентним рахунком); • підприємствам, щодо яких порушено справу про банкрутство; • підприємствам, у контрактах яких не передбачено страхування можливих втрат від не поставки товарно матеріальних цінностей; • підприємствам, які мають прострочену заборгованість за раніше отриманими позичками і несплаченими відсотками.

3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Перелік документів, які вимагає кредитор для оцінки 3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Перелік документів, які вимагає кредитор для оцінки кредитоспроможності позичальника 1. Заява на отримання кредиту з обов’язковим заповненням заяви анкети Юридичні документи 2. Копія статуту, установчого договору, завіреного нотаріально з усіма змінами та доповненнями (для клієнтів інших банків). 3. Картка зі зразками підписів та печатки, завіреними нотаріально чи в обслуговуючому банку. 4. Копія свідоцтва про реєстрацію у виконкомі та в Статистичному управлінні (для клієнтів інших банків). 5. Рішення засновників юридичної особи про отримання кредиту (надання в заставу майна) поруки. 6. Копії наказів (протоколів зібрання засновників) про призначення посадових осіб, які мають право підпису комерційних та фінансових документів. 7. Ксерокопії паспортів посадових осіб, які мають право підпису комерційних та фінансових документів. 8. Підписка позичальника про ознайомлення зі статтею 222 Кримінального кодексу України

3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Перелік документів, які вимагає кредитор для оцінки 3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Перелік документів, які вимагає кредитор для оцінки кредитоспроможності позичальника 9. Баланс підприємства – річний та на останню звітну дату (форма № 1). 10. Звіт про фінансові результати та їх використання (форма № 2). 11. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3). 12. Звіт про власний капітал (форма № 4). 13. Примітки до річної фінансової звітності. 14. Розшифровка дебіторів і кредиторів (за строками та сумами). 15. Розшифровка основних засобів на останню звітну дату. 16. Довідка про наявність заборгованості за кредитами в інших банках, підписана уповноваженими особами та завірена печаткою. Кредитна історія. 17. Повний перелік відкритих позичальником рахунків (основних та додаткових в усіх валютах). Виписки про рух коштів за рахунками з підсумковими сумами та розбивкою по місяцях

3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Перелік документів, які вимагає кредитор для оцінки 3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Перелік документів, які вимагає кредитор для оцінки кредитоспроможності позичальника Комерційні документи 18. Копії договорів, контрактів, рахунків фактур (інвойсів), накладних, інших платіжних документів, які є об’єктом кредитування. 19. Копії договорів, контрактів з поточної господарської діяльності позичальника, доходами від якої передбачається погашення кредиту. 20. Аналіз господарської діяльності. 21. Графік надходжень та витрат, що очікуються, у випадку довгострокового кредитування – бізнес план. 22. Графік погашення кредиту

3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Перелік документів, які вимагає кредитор для оцінки 3. Умови та порядок отримання банківського кредиту Перелік документів, які вимагає кредитор для оцінки кредитоспроможності позичальника Документи по забезпеченню кредиту 23. Опис майна, яке передається в заставу. 24. Правоустановчі документи по заставі. 25. Виписка з Реєстру рухомого майна або довідка з податкової інспекції про відсутність в іншій заставі майна, що пропонується. 26. Страховий поліс та договір про страхування на користь банку заставного майна. 27. Акт перевірки майна, яке надається в заставу

4. Кредитоспроможність позичальника, її сутність та необхідність визначення • Кредитоспроможність – це здатність позичальника 4. Кредитоспроможність позичальника, її сутність та необхідність визначення • Кредитоспроможність – це здатність позичальника в повному обсязі і у визначений в кредитному договорі термін розрахуватися за своїми борговим зобов’язанням. Основна мета оцінки кредитоспроможності позичальника : • для банківської установи (кредитора) уникнення кредитних ризиків від неповернення кредитів; • для суб’єкта підприємницької діяльності (позичальника) отримання кредитів від комерційного банку на вигідних умовах.

4. Кредитоспроможність позичальника, її сутність та необхідність визначення • • • Основні завданнями аналізу 4. Кредитоспроможність позичальника, її сутність та необхідність визначення • • • Основні завданнями аналізу кредитоспроможності позичальника : оцінка особистих якостей керівників і засновників підприємства потенційного позичальника; аналіз загальної економічної ситуації в країні, яка визначає діловий клімат і впливає на становище як банка кредитора, так і підприємства позичальника: економічної кон’юнктури, конкуренції з боку інших виробників аналогічного товару, податків, цін на сировину тощо; вивчення фінансово господарського стану підприємства позичальника ; оцінка можливості та готовності позичальника здійснювати платежі і погашати позики відповідно до умов кредитного договору; оцінка якості, вартості і надійності забезпечення.

4. Кредитоспроможність позичальника, її сутність та необхідність визначення Загальний порядок оцінки кредитоспроможності позичальників Оцінка 4. Кредитоспроможність позичальника, її сутність та необхідність визначення Загальний порядок оцінки кредитоспроможності позичальників Оцінка кредитоспроможності позичальника Ідентифікація позичальника Визначення системи показників Аналіз можливостей повернення та кредитної дисципліни фінансової діагностики Формальні показники Фінансові коефіцієнти Показники рентабельності Показники ділової активності Комплексна оцінка фінансового стану позичальника Неформальні показники Кваліфікація персоналу Компетенція керівництва Взаємовідносини з банками в минулому Оцінка культури та ділової репутації позичальника Оцінка руху грошових коштів позичальника ВИСНОВОК ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ

4. Кредитоспроможність позичальника, її сутність та необхідність визначення Методи та моделі оцінки кредитоспроможності позичальника 4. Кредитоспроможність позичальника, її сутність та необхідність визначення Методи та моделі оцінки кредитоспроможності позичальника Класифікаційні (статистичні методи оцінки) Комплексні (експертні методи оцінки) Рейтингові (бальні) Правило “ 6 C” Кредитний скоринг CAMPARI Прогнозування банкрутства PARTS Множинний дискримінантний аналіз Системи показників CART PARSER

4. Кредитоспроможність позичальника, її сутність та необхідність визначення Компоненти методик оцінки кредитоспроможності Система 5 4. Кредитоспроможність позичальника, її сутність та необхідність визначення Компоненти методик оцінки кредитоспроможності Система 5 С (6 С) PARSER Person 1 С Character MEMO Система 4 FC RISK Management nt quality Experience 2 С 3 С 4 С Conditions Collateral Capital – Security Market Industrial dynamics Security realization – Operations – – Amount 5 С Control – – – Remuneration Expediency Control – Досвід Загальні умови ведення бізнесу позичальником; специфіка галузі, її динаміка, ринок Security – – – Purpose – – Insurance – Ability Amount Забезпечення; можливість реалізації застави; гарантії; спосіб страхування кредитного ризику Фінансовий стан позичальника; результати діяльності; оцінка бізнесу позичальника; адекватність капіталу Експозиція грошових потоків та кредитних потреб Сума кредиту; обґрунтування суми кредиту Repayment Визначення можливостей погашення позики – – Interest – Terms – Значення елемента Репутація позичальника; якість менеджменту, управлінські навички Amount – CAMPARI Character – – Capacity Repayment (Cash flow) – – – 6 С Financial conditions PARTS – Means (Margin) – Purpose – – Строк надання кредиту Засоби повернення боргу (маржа, дохідність) Контроль Мета отримання кредиту Винагорода за кредитний ризик; відсоткова ставка Доцільність надання позики

4. Кредитоспроможність позичальника, її сутність та необхідність визначення Класи позичальників: • Клас А – 4. Кредитоспроможність позичальника, її сутність та необхідність визначення Класи позичальників: • Клас А – діяльність підприємства дуже добра, рівень прибутковості більше середньо галузевого, інші показники знаходяться в межах встановлених значень. Вище керівництво позичальника має відмінну репутацію, кредитна історія позичальника – бездоганна (можуть бути надані бланкові кредити та овердрафти). • Клас Б – діяльність близька за характеристиками до класу А, проте існує ймовірність погіршення або незначного відхилення показників підприємства від нормативних значень і на майбутнє потрібно більш ретельно вивчати потенційні недоліки підприємства; забезпечення по кредиту не має викликати жодних сумнівів. • Клас В – діяльність задовільна, рентабельність менше середньо галузевої, надходження коштів і платоспроможність позичальника свідчить про ймовірність несвоєчасного погашення кредиторської заборгованості у повній сумі і в строки, передбачені кредитним договором. Рівень забезпечення має бути на багато кращим ніж по класах А і Б.

4. Кредитоспроможність позичальника, її сутність та необхідність визначення Класи позичальників: • Клас Г – 4. Кредитоспроможність позичальника, її сутність та необхідність визначення Класи позичальників: • Клас Г – діяльність підприємства незадовільна, спостерігається її нестабільність або погіршення протягом року, високий ризик значних збитків. Ймовірність повного погашення кредитної заборгованості та відсотків за нею є низькою. • Клас Д – діяльність незадовільна, кредитна операція не забезпечена ліквідною заставою, показники не відповідають встановленим значенням і ймовірність виконання зобов’язань практично відсутня. У разі відсутності достовірної інформації про діяльність підприємства, а також належним чином оформлених документів, на підставі яких здійснювалась кредитна операція позичальника слід класифікувати не вище класу Г. Кредитувати доцільно підприємства класів А і Б

5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством • Порядок погашення банківського кредиту – це спосіб 5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством • Порядок погашення банківського кредиту – це спосіб погашення основної суми кредиту і нарахованих відсотків. • Кредити можуть погашатися повністю після закінчення строку кредитної угоди або поступово (частинами). • Відсотки нараховуються на суму непогашеного кредиту. За способом погашення розрізняють кредити: • до запитання – строк повного погашення конкретно не визначається і погашення відбувається на вимогу банку; • з погашенням у відповідний термін; • з довгостроковим погашенням

5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством • • • За характером погашення: дисконтні кредити 5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством • • • За характером погашення: дисконтні кредити – передбачають утримання позикового відсотку під час видачі кредиту (заборонено); кредити, які погашаються поступово – кредити, по яких деяка частка основної суми кредиту сплачується однаковими внесками протягом терміну дії кредитної угоди, а більша частина його — після закінчення терміну кредиту; кредити, які погашаються одноразовим платежем після закінчення терміну дії кредитної угоди (найбільші відсотки); амортизаційні кредити – основну суму кредиту під приємства сплачують поступово. Платежі здійснюються однакови ми сумами регулярно і включають відповідну частину суми основ ного боргу і відсотків. Разом з останнім внеском погашають залиш кову суму кредиту. погашення кредиту з перервою, тобто з пільговим періодом, а регулярні внески для погашення здійснюють ся тільки тоді, коли проект починає давати дохід)

5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством Джерела погашення кредиту, отриманого підприємством: • виручка від 5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством Джерела погашення кредиту, отриманого підприємством: • виручка від реалізації продукції, що її отримає підприємство в процесі реалізації проекту кредитування; • виручка від реалізації продукції власного виробництва, не пов'язаного з проектом кредитування; • інші кошти від господарської діяльності Умови погашення кредиту встановлюються з врахуванням: • цільового спрямування кредиту; • обсягів та терміну позики; • порядку та строків надходження коштів на рахунок підприєм ства; • сезонності та циклічності виробництва; • рівня платоспроможності та надійності матеріального забез печення підприємства тощо.

5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством • Відсотки за користування кредитом нараховуються щомісячно в 5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством • Відсотки за користування кредитом нараховуються щомісячно в розмірі, передбаченому кредитним договором. Сплата відсотків здійснюється за фактичну кількість днів користування позикою. • Підприємство може звернутись до банківської установи з про ханням переглянути графік погашення заборгованості та нарахуван ня ідсотків. За зго ди анку підприємство укладає з в б ним або додаткову кредитну угоду, або коригує лише графік зміни термінів часткових платежів.

5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством • Дострокове стягнення суми основного боргу, та нарахованих 5. Порядок погашення банківського кредиту підприємством • Дострокове стягнення суми основного боргу, та нарахованих від сотків може статися, якщо підприємство використовує кредит не за цільовим призначенням, подає до банку недостовірну звітність, має суттєві недоліки у веденні бухгалтерського обліку. • За несвоєчасне погашення боргу банк може стягнути з підприєм ства штраф. За відмови підприємства від сплати боргів банк стягує їх у претензійно позовному порядку. У разі систематичного невико нання кредитних зобов'язань банк може порушити стосовно підпри ємства справу про банкрутство.