Скачать презентацию Финален форум по проект Чрез превенция да съхраним Скачать презентацию Финален форум по проект Чрез превенция да съхраним

5813e2f8441feb4f7faa7a6438527056.ppt

  • Количество слайдов: 16

Финален форум по проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” REPORT Финален форум по проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” REPORT Смолян, 12. 03. 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 1

ЗА ПРОЕКТА Проекта се изпълнява от 14. 03. 2011 г. , когато е подписан ЗА ПРОЕКТА Проекта се изпълнява от 14. 03. 2011 г. , когато е подписан Договор с № В 1. 18 между Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Р Гърция като Управляващ орган на Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013“ и Областната администрация – Смолян. Общият одобрен бюджет е в размер на 830. 920, 40 €, от които 706. 282, 34 € се осигуряват от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а националният принос на България и Гърция е 124. 638, 06 €. Проекта се изпълнява в партньорство между Областна администрация – Смолян, като водеща организация и Региона на Източна Македония и Тракия. Първоначално продължителността е 18 месеца, но след двукратно удължаване на срока, изпълнението на дейностите е за 24 месеца – до 14. 03. 2013 година. 2

ОСНОВНА ЦЕЛ Чрез ранно оповестяване на възникнали пожари в дългосрочен план да се гарантира ОСНОВНА ЦЕЛ Чрез ранно оповестяване на възникнали пожари в дългосрочен план да се гарантира опазване на биологичното разнообразие, намаляване на риска за местното население при възникване на бедствия, повишаване качеството на живот и привлекателността на трансграничния регион Смолян – Ксанти. 3

РАБОТНИ ПАКЕТИ Дейностите са разписани в 6 (шест) работни пакета: WP 1: „Мениджмънт и РАБОТНИ ПАКЕТИ Дейностите са разписани в 6 (шест) работни пакета: WP 1: „Мениджмънт и координация“: ü ü ü екип за управление; правни консултанти; външни консултанти; преводачески услуги; независим финансов одит; разходи за изпълнението (режийни и за провеждане на работни срещи между екипите от България и Гърция). 4

РАБОТНИ ПАКЕТИ WP 2: „Информация и публичност“: ü по 2 (две) публикации в местни РАБОТНИ ПАКЕТИ WP 2: „Информация и публичност“: ü по 2 (две) публикации в местни вестници в Смолян и Ксанти; ü 1 000 информационни брошури; ü 4 табели за визуализация на проекта и Програмата за ЕТС „Гърция – България 2007 – 2013“; ü провеждане на финален форум за представяне на резултатите. 5

РАБОТНИ ПАКЕТИ WP 3: „Създаване на инфраструктура и инсталиране на мониторингова система за пожари“: РАБОТНИ ПАКЕТИ WP 3: „Създаване на инфраструктура и инсталиране на мониторингова система за пожари“: ü създаване и оборудване на центрове с хардуер и софтуер, офис оборудване; ü изграждане на мрежа от метеорологични кули и инсталиране на метеорологично оборудването; ü закупуване на високопроходими автомобили; ü закупуване на специализирано оборудване за гасене на пожари, GPS – навигация, комуникационни устройства, GPS висок клас приемници; ü поставяне на табла, показващи ежедневна пожарна опасност; ü осигуряване на лиценз за пренос на данни; ü лиценз за получаване на сателитни изображения. 6

РАБОТНИ ПАКЕТИ WP 4: „Създаване информационна система“: на географска ü разработване на концептуална и РАБОТНИ ПАКЕТИ WP 4: „Създаване информационна система“: на географска ü разработване на концептуална и логическа структура на ГИС база данни; ü идентифициране на източници на пространствена информация; ü дигитализиране на граничната инфраструктура с Република Гърция; ü дигитализиране на горски пътища; ü създаване на интегрирана база данни; ü изработване на карти за степен на риска от горски пожари; ü изготвяне на алгоритъм за обработка и извличане на информация от сателитните изображения. 7

РАБОТНИ ПАКЕТИ WP 5: „Създаване на система за предупреждение за опасността от възникване на РАБОТНИ ПАКЕТИ WP 5: „Създаване на система за предупреждение за опасността от възникване на пожар“: ü разработване на доклад за оценка на ресурсите; ü адаптиране на FWI (Weather Fire Index) към Балканската климатична система; ü определяне на параметри за оценка на риска от горски пожари; ü демонстрация на реакция при възникнал пожар. 8

РАБОТНИ ПАКЕТИ WP 6: „Правила и процедури за координирани действия“: ü разработване на Съвместен РАБОТНИ ПАКЕТИ WP 6: „Правила и процедури за координирани действия“: ü разработване на Съвместен план за управление на силите и средствата при бедствие в трансграничния район Смолян – Ксанти; ü разработване на Съвместен план за управление на силите и средствата при горски пожари в трансграничния район Смолян – Ксанти; ü провеждане на съвместни обучения в Смолян и Ксанти на експертите, които ще работят със системата за оповестяване на пожари; ü разработване и отпечатване на наръчник за превенция и борба с горските пожари и причините за възникването им. 9

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И РЕЗУЛТАТИ 10 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И РЕЗУЛТАТИ 10

След подписването на договора за финансиране: ü сформира се екип за управление (НВМОП) ü След подписването на договора за финансиране: ü сформира се екип за управление (НВМОП) ü избра се правен консултант (НВМОП) ü проведе се първата среща между партньорите от България и Гърция ü избраха са двама консултанти, които да подготвят технически спецификации и да подпомагат изпълнението на проекта (НВМОП) ü подготвиха се и се обявиха процедурите за избор на изпълнители 11

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ от Областна администрация - Смолян Ø по Наредба за възлагане на малки ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ от Областна администрация - Смолян Ø по Наредба за възлагане на малки обществени поръчки: • „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите” („Балканконсулт ВТ” ЕООД, гр. Пловдив); • „Проектиране и изработване на уеб сайт” („Крисдизайн” ЕООД, гр. София); • „Предоставяне на преводачески услуги” („Аква инжинеринг" ЕООД, гр. Смолян); • „Доставка на специализирано оборудване за 5 (пет) депа за гасене на пожари и 10 (десет) комуникационни устройства” („Кристех 84” ЕООД, гр. Пловдив); 12

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ - НВМОП • „Доставка на оборудване за един ситуационен и пет информационни ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ - НВМОП • „Доставка на оборудване за един ситуационен и пет информационни центъра” („Контракс – Смолян” ЕООД); • „Разработване на съвместни планове за управление на силите и средствата при бедствия и горски пожари и потребителски наръчник за превенция и борба с горските пожари и причините за възникването им” („Файер системс” ЕООД, гр. Пловдив); • „Разпространение на информация, публичност” („Екип – 2” ЕООД); визуализация и 13

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ Ø по Закона за обществените поръчки: • „Доставка на 5 броя фабрично ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ Ø по Закона за обществените поръчки: • „Доставка на 5 броя фабрично нови товаропътнически автомобили с висока проходимост” („Стар моторс” ЕООД, гр. София); • „Създаване на система за ранно оповестяване на горски пожари” (ДЗЗД „Метео-гис“, гр. София в състава на което участват „Гис Аналитикс” ЕООД, „Аспен” ЕООД и „Географика” ООД); • Външен експерт за изпълнение на Работен пакет 4 „Разработване на ГИС и сателитен мониторинг на горски пожари”; 14

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ - ЗОП • „Организиране и провеждане на съвместно обучение на експерти за ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ - ЗОП • „Организиране и провеждане на съвместно обучение на експерти за работа със системата за ранно оповестяване на горски пожари” („Продуцентски център ЛМ” ЕООД, гр. София); • „Организиране и провеждане на пътуване и настаняване” (ЕТ „Албен Чавдаров – Пампорово бус”, гр. Смолян). 15

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ от Региона на Източна Македония и Тракия Ø Избор на изпълнител за: ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ от Региона на Източна Македония и Тракия Ø Избор на изпълнител за: • Създаване на система за предупреждение на опасността от възникване на пожари и тестване на системата (по WP 5); • Доставка на високопроходими автомобили; • Доставка на специализирано оборудване за 3 депа; • Доставка на IT оборудване за центровете; • Проектиране и поставяне на табели, показващи ежедневна пожарна опасност; • Избиране на местата за поставяне на метеокулите; • Доставка и монтиране на оборудването на кулите за създаване на мониторинговата система; • Осигуряване на лиценз за сателитни изображения. 16