Скачать презентацию Февруари 2007 г Приоритети на Министерството на държавната Скачать презентацию Февруари 2007 г Приоритети на Министерството на държавната

0cc3ceafe897a7cf5f2dfa2132e393f0.ppt

  • Количество слайдов: 23

Февруари 2007 г. Приоритети на Министерството на държавната администрация и административната реформа за 2007 Февруари 2007 г. Приоритети на Министерството на държавната администрация и административната реформа за 2007 г. Николай Василев Министър на държавната администрация и административната реформа

2006 г. в цифри (1) Обучения Брой служители Самообучение по “Превенция и противодействие на 2006 г. в цифри (1) Обучения Брой служители Самообучение по “Превенция и противодействие на корупцията” 50 814 IT умения 21 506 Английски език 12 000 Френски език 519 Немски език 238 Испански език 133 Китайски език 30 3

2006 г. в цифри (2) Администрация Бр. компютри и сървъри Централна администрация 10 Държавни 2006 г. в цифри (2) Администрация Бр. компютри и сървъри Централна администрация 10 Държавни агенции 18 Областни администрации 285 Общински администрации 1 355 Съдебна власт и прокуратура 100 Структури на МДААР 300 Образователни институции 100 Медицински институции 2 Общо 2 170 Е-подписи За цялата администрация Брой 2 150 е-подписи и 500 четци 4

2006 г. в цифри (3) • Предоставена периферна техника за подобряване на административното обслужване 2006 г. в цифри (3) • Предоставена периферна техника за подобряване на административното обслужване в 60 малки и средни общини Вид техника Броя Черно-бяла лазерна копирна машина 67 Пълноцветен лазерен принтер 68 Цветен скенер 72 5

Основни приоритети за 2007 г. 1. Успешно стартиране на работата по Оперативна програма “Административен Основни приоритети за 2007 г. 1. Успешно стартиране на работата по Оперативна програма “Административен капацитет” 2. Развитие на електронното правителство 3. Обучение и управление на човешките ресурси в държавната администрация 4. Подобряване на административното обслужване и регулиране 5. Продължаващи дейности по подобряване на състоянието и обслужването на ГКПП 6

Основни приоритети за 2007 г. 6. Продължаваща модернизация на държавната администрация 7. Прозрачност и Основни приоритети за 2007 г. 6. Продължаваща модернизация на държавната администрация 7. Прозрачност и отчетност в държавната администрация 8. Подготовка на изборите през 2007 г. 9. Добро управление на държавната собственост в нашата система 7

1. Успешно стартиране на работата по ОП “Административен капацитет” • Приемане на ОП “Административен 1. Успешно стартиране на работата по ОП “Административен капацитет” • Приемане на ОП “Административен капацитет” (ОПАК) от МС и изпращане за одобрение от Европейската комисия • Популяризиране на ОПАК • Стартиране на проекти за изпълнение на ОПАК • Сертифициране на Управляващия орган на ОПАК 8

2. Електронно правителство (1) • Успешно завършване на настоящите проекти и стартиране на нови 2. Електронно правителство (1) • Успешно завършване на настоящите проекти и стартиране на нови • Приемане на Закон за електронно управление и подзаконови нормативни актове • Продължаване на внедряването на е-подписи в държавната администрация (ДА) 9

2. Електронно правителство (2) • Укрепване на техническия капацитет на местните и областните администрации: 2. Електронно правителство (2) • Укрепване на техническия капацитет на местните и областните администрации: – Доставка на техника – Единна система за е-поща – Обучение за внедряване е-правителство системите на 10

3. 1. Обучение на служителите в ДА (1) • Чуждоезикови обучения: – Английски език 3. 1. Обучение на служителите в ДА (1) • Чуждоезикови обучения: – Английски език – над 9 000 служители – Немски език – 350 служители – Френски език – 400 служители – Испански език – 133 служители • IT обучения – 22 050 служители, в т. ч. 1 000 магистрати и 1 000 служители от системата на МВР • Сертифициране на компютърните умения – 10 000 служители 11

3. 1. Обучение на служителите в ДА (2) • Обучения за внедряване на софтуер 3. 1. Обучение на служителите в ДА (2) • Обучения за внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси • Обучения по прозрачност, достъп до информация, професионална етика и превенция на корупцията • Обучения по комуникационни умения • Обучения на висши държавни служители на централно и регионално ниво • Многомодулни специализации по публична администрация – 700 служители 12

3. 2. Проекти и програми за управление на човешките ресурси • Проект “Подобряване подбора 3. 2. Проекти и програми за управление на човешките ресурси • Проект “Подобряване подбора на персонал и системата за кариерно развитие в българската държавна служба” • Младежки програми и осигуряване на възможности за практическо обучение на студенти за работа в ДА • Участие във форум “Кариери” и реализиране на програма “Българската мечта” • Проучване на условията за работа в ДА 13

4. 1. Подобряване на административното обслужване • Надграждане на звената, работещи на принципа на 4. 1. Подобряване на административното обслужване • Надграждане на звената, работещи на принципа на “едно гише”, чрез интегрирано предоставяне на услуги • Въвеждане на системи за управление на качеството в администрациите (ISO и CAF) • Подобряване на системите за обратна връзка • Създаване на ресурсен център към МДААР за системи за управление на качеството 14

4. 2. Подобряване на административното регулиране • Приемане на Програма за добро регулиране • 4. 2. Подобряване на административното регулиране • Приемане на Програма за добро регулиране • Адаптиране и популяризиране на европейския стандартен модел за измерване на разходите на бизнеса във връзка с административните бариери • Идентифициране на “задълженията за информация” в законодателството в някои сектори 15

5. Подобряване на обслужването на ГКПП • Разработване на подобрен модел на софтуера за 5. Подобряване на обслужването на ГКПП • Разработване на подобрен модел на софтуера за интегрирана локална система за обработка чрез “единен фиш” • Въвеждане на “единния фиш” на всички шосейни ГКПП на външните за ЕС граници • Продължаващи дейности по подобряване на състоянието на ГКПП 16

6. Продължаваща модернизация на ДА (1) • Организационно развитие тивните структури чрез: на администра- 6. Продължаваща модернизация на ДА (1) • Организационно развитие тивните структури чрез: на администра- – Прилагане на принципите за добро управление – Реализиране на възможности за прехвърляне на дейности към частния сектор – аутсорсинг 17

6. Продължаваща модернизация на ДА (2) • Изготвяне на Доклад за изпълнението на Стратегията 6. Продължаваща модернизация на ДА (2) • Изготвяне на Доклад за изпълнението на Стратегията за модернизиране на ДА • Изготвяне на Годишния доклад за състоянието на администрацията за 2006 г. • Внедряване на Административния регистър 18

7. Прозрачност и отчетност в ДА • Дейност на дирекция “Инспекторат на ДА” в 7. Прозрачност и отчетност в ДА • Дейност на дирекция “Инспекторат на ДА” в МДААР – Контрол по спазване на законодателството за държавния служител – Нулева толерантност при злоупотреби със служебни правомощия – Публичност на планираните проверки и резултатите от тях – Последващ контрол за отстраняване на нарушенията и избягване на административнонаказателните мерки 19

8. Подготовка на изборите през 2007 г. • Избори за членове на Европейския парламент 8. Подготовка на изборите през 2007 г. • Избори за членове на Европейския парламент • Избори за общински съветници и кметове • Организационно-техническа подготовка на изборите: – Проекти на актове – Обществени поръчки за услуги и доставки на книжа и материали – Осигуряване на работата на ЦИК – Осъществяване на взаимодействие с областните и общинските администрации 20

9. Добро управление на държавната собственост в нашата система (1) • Намаляване на разходите: 9. Добро управление на държавната собственост в нашата система (1) • Намаляване на разходите: – Отдаване под наем на обособени стопански обекти с ангажимент за инвестиции – Разширяване на формите на публично-частно партньорство – Реализиране на енергоспестяващи решения – климатизация, реновиране и др. – Оптимизация на персонала, въвеждане на сезонен режим на работа, гъвкави форми на работно време за определени длъжности 21

9. Добро управление на държавната собственост в нашата система (2) • Увеличаване на приходите: 9. Добро управление на държавната собственост в нашата система (2) • Увеличаване на приходите: – По-агресивен маркетинг и реклама – Разширяване на кръга и повишаване на качеството на предлаганите услуги – Привличане на нови потребители – Организиране на процедури за продажба на излишен стопански инвентар и оборудване – яхта “Балкан”, неизползваем автопарк и др. 22