Скачать презентацию Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně P Скачать презентацию Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně P

0592cfde303beb397b49d74a1044acfa.ppt

  • Количество слайдов: 19

Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (P 1) Doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (P 1) Doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. , [email protected] utb. cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) byla zřízena ke dni 1. 1. 2001 Důležitými Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) byla zřízena ke dni 1. 1. 2001 Důležitými kroky vedoucími ke zrodu nové univerzity bylo založení několika institutů na Fakultě technologické, z nichž se postupem času vyvinuly fakulty nově vznikající univerzity. První byl založen Institut managementu a ekonomiky (1992), z něhož vznikla v roce 1995 Fakulta managementu a ekonomiky. Jako další byl založen institut reklamní tvorby a marketingových komunikací (1997), jenž se stal základem pro budoucí Fakultu multimediálních komunikací, ustanovenou v roce 2002. Z Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (2001) byla 1. 1. 2006 zřízena čtvrtá fakulta, Fakulta aplikované informatiky. V roce 2001 vznikl na Fakultě technologické Ústav pedagogických věd, který se stal základem Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a páté fakulty této univerzity, Fakulty humanitních studií.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zájemcům o studium nabízí univerzita celkem 105 studijních oborů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zájemcům o studium nabízí univerzita celkem 105 studijních oborů v 52 akreditovaných studijních programech. V akademickém roce 2010/11 na UTB ve Zlíně studovalo asi 13 500 studentů. UTB má kvalitní informační zázemí. K univerzitní počítačové síti je připojeno 2870 počítačů, z toho více než 1350 v počítačových učebnách a internetových studovnách. Vysokoškolské koleje mají kapacitu 700 přípojných míst. Studenti mají možnost připojení vlastních počítačů a notebooků. Celková lůžková kapacita kolejí VŠ je 854 lůžek. Menza UTB na Štefánikově ul. ve Zlíně je výrazně nadstandardním zařízením svého druhu: používá špičkovou technologii vaření a výdeje stravy, odpovídající normám Evropské unie. Další výdejnu jídla má UTB ve vysokoškolském areálu na Jižních Svazích. Ústřední knihovna UTB registruje okolo 13 200 uživatelů. V knihovně, ve studovnách a čítárně je 412 míst k sezení. Součástí celoškolské knihovny je i 12 menších, ústavních knihoven s odbornou literaturou. Studentům slouží také 2 areálové studovny.

Vývoj počtu studentů UTB v letech 2001 - 2010 11 518 12 714 8 Vývoj počtu studentů UTB v letech 2001 - 2010 11 518 12 714 8 554 7 388 5 759 2 610 1 086 3 458 4 201 9 974 13 000

Partnerské instituce v Evropě Partnerské instituce v Evropě

Partnerské instituce ve světě (kromě Evropy) Partnerské instituce ve světě (kromě Evropy)

Dislokace univerzitních budov Dislokace univerzitních budov

Dislokace univerzitních budov Budova Univerzitního centra ve Zlíně – U 13 Dislokace univerzitních budov Budova Univerzitního centra ve Zlíně – U 13

Fakulta technologická Historie Fakulty technologické Fakulta technologická reprezentuje více než čtyřicetiletou tradici vysokého školství Fakulta technologická Historie Fakulty technologické Fakulta technologická reprezentuje více než čtyřicetiletou tradici vysokého školství ve Zlíně. • Její tradice byla založena již v roce 1960, kdy bylo ve Zlíně zřízeno vysokoškolské pracoviště, které spadalo pod záštitu Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě. • Od roku 1963 se stala součástí jedné z nejstarších vysokých škol v Evropě – Vysokého učení technického v Brně. • Samotná Fakulta technologická ve Zlíně byla zřízena k 15. 4. 1969, čímž byl položen základní kámen nové univerzity.

Dislokace univerzitních budov Projekt přístavby laboratorního traktu FT – U 1 Dislokace univerzitních budov Projekt přístavby laboratorního traktu FT – U 1

Fakulta technologická Úspěchy Fakulty technologické Fakulta technologická dosáhla v minulém období mimořádných vědeckých úspěchů Fakulta technologická Úspěchy Fakulty technologické Fakulta technologická dosáhla v minulém období mimořádných vědeckých úspěchů a realizací ve výrobě: Cena Rolex Awards udělena v roce 1999 prof. Ing. Karlu Kolomazníkovi, Dr. Sc. za objev Enzymatické hydrolýzy kožedělného odpadu. Cena Centrum Excellence (2000) od společnosti Polymer Processing Society udělena za výsledky ve výzkumu Centru polymerních materiálů vedenému prof. Ing. Petrem Sáhou, CSc. První cena za kolekci profylaktické obuvi pro diabetiky udělena doc. Ing. Petru Hlaváčkovi, CSc. v roce 2000 v San Diegu v USA za účasti 22 vystavovatelů z ostatních zemí světa. Studium historické obuvi a rekonstrukce obuvi nejstarší mumie na světě provedená kolektivem doc. Ing. Petra Hlaváčka, CSc. Výzkum paleontologie a paleoekologie Sibiře a Aljašky, vedený doc. Ph. Dr. Jiřím Chlachulou, Ph. D. et Ph. D. Objev pozitivního i negativního elektroreologického efektu u vybraných polymerních systémů, kolektiv pracoviště CPM.

Fakulta technologická Úspěchy Fakulty technologické Nominace časopisu Discover na sto objevů roku (2003) kolektivu Fakulta technologická Úspěchy Fakulty technologické Nominace časopisu Discover na sto objevů roku (2003) kolektivu doc. Ing. Petra Hlaváčka, CSc. za rekonstrukci obuvi nejstarší mumie na světě. Certificate of appretation udělen japonskou firmou Shimadzu prof. Ing. Lubomíru Lapčíkovi, Dr. Sc. , dr. h. c. za kooperaci v oblasti vědy a přínos v oblasti přístrojové techniky. Prestižní ocenění U. I. T. I. C. (2005) uděleno doc. Ing. Petru Hlaváčkovi, CSc. za výsledky ve výzkumu obuvi v kategorii Scientific Award. Cena Werner von Siemens Excellence Award 2005 udělena Ing. et Ing. Ivo Kuřitkovi, Ph. D. za doktorskou práci „Study of Organosilicon Materials with Variable Dimensionality. “ Laureát světové ceny „For Women in Science“ (2006) udělen doc. Ing. Berenice Hausnerové, Ph. D. za odbornou práci o problematice vlivu tlaku na reologické chování PIM materiálů. Cena Werner von Siemens Excellence Award 2006 udělena Ing. Vladimíru Sedlaříkovi, Ph. D. za doktorskou práci „Biodegradable polymers based on dairy waste. “

Fakulta technologická Nejnovější úspěchy Centra polymerních materiálů Cena Werner von Siemens Excellence Award 2007 Fakulta technologická Nejnovější úspěchy Centra polymerních materiálů Cena Werner von Siemens Excellence Award 2007 udělena Ing. Michaele Pelíškové, Ph. D. za doktorskou práci „Electric properties of polymer composites. “ Mezinárodní cena Exxon Mobil Chemical European Science and Engineering Award 2007 „Advances in Polymer Processing“ udělena prof. Ing. Martinu Zatloukalovi, Ph. D za práci Understanding Free Surface Flow Instabilities during Polymer Processing. Cena Morand Lambla Award (2009) pro vědce do 45 let zabývající se výzkumem polymerů – udělena doc. Dr. Ing. Vladimíru Pavlínkovi. Účast na projektu Světové kulturní dědictví (2009) – studium obuvi Terakotové armády v Xi-anu vedené kolektivem doc. Ing. Petra Hlaváčka, CSc.

Fakulta technologická Studijní programy a obory pro ak. rok 2010/2011 V současné době Fakulta Fakulta technologická Studijní programy a obory pro ak. rok 2010/2011 V současné době Fakulta technologická poskytuje vysokoškolské vzdělání v celkem 3 studijních programech, 23 studijních oborech a 3 zaměřeních: SP Chemie a technologie materiálů SP Chemie a technologie potravin SP Procesní inženýrství Studijní programy jsou koncipovány třístupňově ve smyslu Boloňské deklarace. To znamená, že studenti mají možnost absolvovat: Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium

Studijní programy a obory na Fakultě technologické SP Chemie a technologie potravin Bakalářské studium Studijní programy a obory na Fakultě technologické SP Chemie a technologie potravin Bakalářské studium (Bc. ) § SO Chemie a technologie potravin - PF § SO Chemie a technologie potravin se zaměřením: Technologie mléka a mléčných výrobků - PF (studium v Kroměříži) Konzervárenské technologie - PF (studium v Kroměříži) Kosmetika a technologie výroby kosmetických a hygienických přípravků - PF (studium ve Zlíně) § SO Technologie a řízení v gastronomii - PF, KF (studium v Kroměříži) Navazující magisterské studium (Ing. ) § SO Chemie potravin a bioaktivních látek - PF § SO Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky - PF § SO Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin – PF, KF Doktorské studium (Ph. D. )

Studijní programy a obory na Fakultě technologické SP Chemie a technologie potravin Program zabezpečují Studijní programy a obory na Fakultě technologické SP Chemie a technologie potravin Program zabezpečují ústavy: (zapojení do projektu OPVK 2. 4 – P 1) - Ústav analýzy a chemie potravin Ústav technologie a mikrobiologie potravin Oblasti výzkumu: - Výzkum v oblasti biologicky aktivních látek (antioxidanty, přídatné látky do potravin, nutraceutika, metaloproteiny) - Využitelnost a stravitelnost netradičních potravin (sladkovodní a mořské řasy) – i jako meziprodukty pro výrobu FUNKČNÍCH POTRAVIN. Vývoj metod pro analýzu cizorodých látek – aditiv, kontaminantů a technologicky významných látek – ftaláty, karbamáty, akrylamid, biogenní aminy, halogenované sloučeniny, toxické kovy, primární a sekundární metabolity MO – ochratoxiny, mykotoxiny apod. - Aplikace vhodných analytických metod pro potvrzování autenticity potravin – rozvojový program EU – komoditní systém – výběr a potvrzení vhodných ukazatelů (markerů) – pivo, víno, káva, čaj, cereálie, mléčné výrobky, pečivo, tuky, maso, med, těstoviny atd.

Fakulta technologická ÚACHP a ÚTMP (P 1) v rámci svého zapojení do OPVK q Fakulta technologická ÚACHP a ÚTMP (P 1) v rámci svého zapojení do OPVK q nabízí zapojení studentů v rámci stáží na partnerských pracovištích q v rámci spolupráce s partnerskými pracovišti nabízí zapojení studentů do řešení výzkumných témat v rámci závěrečných kvalifikačních prací s využitím přístrojového vybavení UTB i partnerských pracovišť q nabízí zapojení pracovníků Va. V v rámci spolupráce s partnerskými pracovišti do řešení výzkumných témat s využitím přístrojového vybavení a zkušeností UTB i partnerských pracovišť

Fakulta technologická ÚACHP a ÚTMP (P 1) v rámci svého zapojení q bude spolupracovat Fakulta technologická ÚACHP a ÚTMP (P 1) v rámci svého zapojení q bude spolupracovat na organizaci a zajištění náplně kurzů a školení tzv. měkkých dovedností (kreativní myšlení, komunikace) bude organizovat sympozium GASTRO III (září 2012) q v rámci doplňkových aktivit bude spolupracovat na organizaci a zajištění náplně odborných seminářů, workshopů a neformálních setkání zaměřených na oblast bioaktivních látek, funkčních potravin, zvyšování nutriční hodnoty potravin (gastronomie) q

Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost