Скачать презентацию Фактори и среда за повишаване на качеството на Скачать презентацию Фактори и среда за повишаване на качеството на

24b56f801e9cfa5b84546a6dec4b575c.ppt

  • Количество слайдов: 30

Фактори и среда за повишаване на качеството на образованието Живка Дойнова Фактори и среда за повишаване на качеството на образованието Живка Дойнова

ПРОБЛЕМИ § § § Световно измерване : 2000 година 880 млн неграмотни в зряла ПРОБЛЕМИ § § § Световно измерване : 2000 година 880 млн неграмотни в зряла възраст Дискриминативни нагласи и практики Ниска функционалност на образователните системи / недостатъчно или неефективно финансиране/ Неясно дефинирани образователни цели Неефективна система за оценяване Преподаване с неудовлетворително качество

Необходимост от промяна § Нарастващата взаимосвързаност на икономики и общества, предизвикана от бум на Необходимост от промяна § Нарастващата взаимосвързаност на икономики и общества, предизвикана от бум на информационни технологии и все по-свободно движение на капитала обвързва просперитет на страна и индивид със знание и технологии, със способност за учене и осмисляне на опита § Първостепенно значение – полагане на национални образователни цели и формиране на съответни политики § Условие за успешно вписване на българските образователни реалности в европейската регулаторна рамка е актуализиране на концепцията за качество и на системите за контрол и управление на качеството

Нова концепция за образование, дефинираща нови образователни цели и политики Разбиране за образованието, като Нова концепция за образование, дефинираща нови образователни цели и политики Разбиране за образованието, като фактор на социална и културна кохезия и като икономически потенциал, произтичащо от стратегическата цел на Европейския съюз: да бъде найконкурентноспособна и динамична икономика в света, основана на знанието.

Нова концепция за образование, дефинираща нови образователни цели и политики § Лисабонска стратегия- подобряване Нова концепция за образование, дефинираща нови образователни цели и политики § Лисабонска стратегия- подобряване на качество и ефективност на образованието, осигуряване на всеобщ достъп и отваряне на образов. системи към света. § Рамка за действие от Дакар - Образованието е ориентиран към практиката процес, продължаващ през целия живот. Неговата ефективностт се обвързва с качества, които се формират у образоващия се. Основен акцент: достъпност и проектиране на отваряне на образователните системи към познавателни потребности и "потребители" на знание. Достъпността e и осигурена възможност за всеки да постига измерими и валидни образователни резултати и да удовлетворява потребностите си. § Образованието е основен фактор за устойчиво развитие на страната и постигането на националните и европейски цели, формулирани в стратегическия проект „България 2020”.

§ Съвременна Европа изисква добре развито държавно образование с високо качество, достъпно за всички, § Съвременна Европа изисква добре развито държавно образование с високо качество, достъпно за всички, осигуряващо равни шансове на хората. § Съвременното училище следва да бъде ефективно училище и да отговори на изискванията.

Най-общи характеристики на “ефективното училище” § Ясни учебни цели и учебен процес. Адекватен учебен Най-общи характеристики на “ефективното училище” § Ясни учебни цели и учебен процес. Адекватен учебен план и учебни програми. Ефективни учебни материали. § Добре структурирано преподаване, индивидуален подход, методи за обучение, поощряващи критическо мислене § Ориентирано към учениците - оказва подкрепа, въвлича ги в решаване на важни проблеми и в управлението на институцията. § Учебен процес, стимулиращ интелектуално развитие. Високи учебни достижения и прогрес - наличие на система за обратна връзка, подпомагане и мониторинг

Най-общи характеристики на “ефективното училище” § Добра система за контрол - високи стандарти, контролират Най-общи характеристики на “ефективното училище” § Добра система за контрол - високи стандарти, контролират се прояви, признават и се възнаграждават усилия , поощрява се успеха § Висока степен на достигане на цели, управление насочено към реализиране на стратегия, на проектен и иновационен мениджмънт. Включване на учителите в изработване на училищна политика – съуправление и автономия. § Постоянство на педагогически персонал. Висок трудов морал. Единство и взаимодействие. Ефективна квалификация § Максимална комуникация между учители и ученици.

Най-общи характеристики на “ефективното училище” § Училищна среда съхраняваща здраве, безопасна и дружелюбна. § Най-общи характеристики на “ефективното училище” § Училищна среда съхраняваща здраве, безопасна и дружелюбна. § Добър организационен климат и организационна култура. § Наличие на училищен дух и традиции. Единство във визия и ценности. § Ред и дисциплина. Ясно определени правила в дейност и поведение, изпълнявани последователно, честно и решително. § Наличие на добър климат и атмосфера. § Адекватно заплащане на положения труд § Подкрепа и сътрудничество от родителите. Партньорство на семейство и училище. По-голямо ангажиране на родителите с възпитателна дейност.

Качество на образованието § Високото качество на образование гарантира просперитет на страната и личността, Качество на образованието § Високото качество на образование гарантира просперитет на страната и личността, със знанието и технологиите, със способността за учене и за осмисляне на опита. § Ангажимент на институциите е управление на качеството.

Качество на образованието Управление на качеството: Каору Ишикава - концепция за управление на качеството Качество на образованието Управление на качеството: Каору Ишикава - концепция за управление на качеството с участие на целия колектив. Участие в оптимизацията и в дейностите за запазване на нивото на качеството взема целия персонал на компанията. Основополагащо място в концепцията за тотално управление на качеството заема идеята бизнесът да се ръководи от гледна точка на очакванията на клиента.

Качество на образованието § Училището предлага образователната услуга. § Оценката на образователната услуга е Качество на образованието § Училището предлага образователната услуга. § Оценката на образователната услуга е резултат от намиране на пресечни точки между оценки за качество на обучение и социализация в училище, които дават представителите на училищната институция, от една страна и учениците и техните родители – от друга. Те се търсят по отношение на два основни компонента: • обективни показатели за качество на образователните услуги; • обективни оценки на основните актьори за качество на образователните услуги Налице са показатели за качеството на образователна услуга:

Качество на образованието § § § § 1. Качествени, мотивирани учители. 2. Качествени, мотивирани Качество на образованието § § § § 1. Качествени, мотивирани учители. 2. Качествени, мотивирани ученици. 3. Общодържавни образователни изисквания. 4. Учебен процес: форми и методи на преподаване. 5. Взаимоотношения "учител-ученик". 6. Социализация в училищната среда. 7. Ниво на придобити знания. 8. Реализация след завършване. 9. Материална база – оборудване, среда, соц. придобивки. 10. Извънучебни занимания. 11. Държавна политика в сферата на образованието. 12. Визия за мисията на учебното заведение в обществото. 13. Взаимоотношения "родителска общност – училище". 14. Частни образователни услуги – частни уроци. 15. Социо-икономически и демографски характеристики

Фактори за постигане на високо качество в образованието от ключово значение: § § § Фактори за постигане на високо качество в образованието от ключово значение: § § § Училищна среда: - система от влияния и условия за развитие личността на ученика, за функциите на училището като социална организация, а също и възможност за развитие на отделните личности и училището. По-пълното използване на възможностите на средата осигурява успешно саморазвитие. Следва да оптимизираме училищната среда така, че тя да удовлетворява и развива младите хора и техните учители. Необходимо е : изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна среда, насърчаваща индивидуалното развитие; ясно определени задължителни знания и умения; практическа насоченост привлекателни форми на обучение, широко навлизане на нови информационни и комуникационни технологии

Фактори за постигане на високо качество в образованието от ключово значение: Качество на учителския Фактори за постигане на високо качество в образованието от ключово значение: Качество на учителския труд Качествено образование се прави с качествени учители. § Преподаването е професионално занятие, в което високото ниво на удовлетвореност от работата е важно за запазване на качествен персонал. § Учителите изпълняват важна роля за социализиране и развитие на учениците. § Повишаването на качеството на обучение на учителите води до съществено подобряване на представянето на учениците § Качественото обучение води до привличане на найдобрите кандидати за учителската професия

Фактори за постигане на високо качество в образованието от ключово значение: § Продължаващо и Фактори за постигане на високо качество в образованието от ключово значение: § Продължаващо и последователно професионално развитие на учителите в течение на професионалната им кариера. § Подобаващи възнаграждения на учителите, които да отразяват тяхната важност за обществото. § Обучение през целия живот и чрез индивидуален учителски обмен между училища в съседни страни и региони. Мобилност, която улеснява обмен на идеи и добри практики в преподаването, насърчаваща усъвършенстване на чуждоезиковите умения

Роля на директора на училището за повишаване качеството на учителския труд § Високата степен Роля на директора на училището за повишаване качеството на учителския труд § Високата степен на качество на учителския труд е цел, която се разпространява върху аспектите на поведение на директорите, пряко свързани с повишаване на качеството на доставяните от училищата услуги, управление на персонала и инвестиции за повишаване на качеството на труд на работниците. § В училище следва да работят качествени и мотивирани учители. § От изключителна важност е набиране и задържане на работна сила с необходимата квалификация, привързаност и мотивираност.

Роля на директора на училището за повишаване качеството на учителския труд 1. Развитие на Роля на директора на училището за повишаване качеството на учителския труд 1. Развитие на ефективна работна система, която включва “ясно структурирани процеси за наемане и подбор, системи за компенсации и стимулиране въз основа на резултатите от труда, и дейности по обучение и развитие на кадри, свързана с потребностите на организацията”. Училището трябва да изработи и използва целенасочено: - Правила за организация и управление на човешките ресурси. Стимули и санкции / награди- парични и морални стимули/ - Правила за подбор и назначаване на персонал / формуляр за кандидатстване за работа, интервю, препоръки, преподавателско портофолио/ - Отделяне на специално внимание на въвеждането в работата на младите учители

Роля на директора на училището за повишаване качеството на учителския труд 2. Развитие на Роля на директора на училището за повишаване качеството на учителския труд 2. Развитие на вътрешните способности на хората: принос, потенциал и статус на пазара на труда , чрез създаване на възможности за обучение и постоянно развитие - Формиране на високо ефективни сътрудници. -Вътрешно-училищна квалификация /Оптимизиране и получаване на обратна връзка. Споделяна на добри практики, методологии за решаване на проблеми на образованието, обучението и възпитанието, на мотивацията и задържането на децата в училище, на превръщането на училището в желана територия на ученика и др. Обобщаване, публикуване и мултиплициране на иновационни училищни практики – тренинги, конференции, научни изследвания, публикации.

Роля на директора на училището за повишаване качеството на учителския труд § Придобиване на Роля на директора на училището за повишаване качеството на учителския труд § Придобиване на ПКС § Обучение на учители за ръководители на методически обединения. (Обученията се фокусират върху разработване на собствена програма, демонстрации на иновационни техники, диагностициране на потребности и пропуски на учениците, обобщение и представяне на резултатите). Обмяна на идеи и опит. 3. Стимулирането на създаване на атмосфера на сътрудничество и взаимно доверие. Култивиране на среда, благоприятна за екипна работа. / най-ценни за организацията - надеждните хора/

Роля на директора на училището за повишаване качеството на учителския труд 4. Разрабоване на Роля на директора на училището за повишаване качеството на учителския труд 4. Разрабоване на балансиран и адаптивен подход за удовлетворяване на потребностите на заинтересованите страни. Партньорство между учители, ученици и родители в диалог по проблеми на образованието и възпитанието. 5. Създаване на условия за провеждане на политика на равните възможности, прилагана за всички сътрудници в организацията. На човешките ресурси в системата на образованието следва да се гледа като на фактор на успеха, при това с големи възможности. Организацията и условията на труд, и хората могат да дадат конкурентно предимство на учебните заведения.

Оптимизиране на училищната среда за мотивиране на ученици и учители за постигане на по-високи Оптимизиране на училищната среда за мотивиране на ученици и учители за постигане на по-високи резултати в образователните дейности § § § Ергономичен дизайн на класни стаи и кабинети Интерактивни методи, мултимедия и ИТ, е-mail Използване на възможностите на ИКТ /сайт на училището, - електронен дневник, блогове, електронни платформи за обучение/ Работа в екип. Чрез съвместната работа учителите могат да помогнат за подобряване на представянето на училището и учебната среда като цяло Разпространение на добри педагогически практики и иновативни подходи По-широко използване на PR дейности за промяна на обществените нагласи спрямо училището

Роля на държавните институции за повишаване качеството на учителския труд § Създаване на учебни Роля на държавните институции за повишаване качеството на учителския труд § Създаване на учебни планове и програми, стандартизиращи учебния процес § Създаване на системи за ефективно измерване на образователни постижения и системи за мониторинг на дейността на учителя и училището. § Планиране на достатъчно ресурси за образованиe § Целенасочени политики в областта на квалификацията на учителите. Заделяне повече ресурси за обучение § Учителите да получават подобаващи възнаграждения § Подпомагане обучението на учителите чрез Програмата за обучение през целия живот и чрез индивидуален учителски обмен между училищата в съседни страни и региони.

Нерешени проблеми § Все още системата на на образование в България не е достатъчно Нерешени проблеми § Все още системата на на образование в България не е достатъчно децентрализирана. Необходимо е разширяване на училищната автономия. § Процесът на иницииране и поддържане на качество в училище изисква допълнителни усилия и подготовка: консултантска помощ за обучение и поддръжка. Обща рамка, която да стимулира училищата за усъвършенстване отсъства. За да бъде процесът по осигуряване на качество ефективен следва да съществуват процедури и институции, които конкретно да работят за качество на образованието и обучението. § Регионалните инспекторати администрират и контролират дейността на училищата в България. Разработените и прилагани стандартизирани карти при контролната дейност са само отделни елементи от необходимата цялостна система от критерии и показатели за контрол и оценка на качеството на училищното образование.

Нерешени проблеми § Въведената система за независимо оценяване е добра, но не дава възможност Нерешени проблеми § Въведената система за независимо оценяване е добра, но не дава възможност за сравнителен анализ на данни, който да показва как се изменят резултатите на дадено училище от година на година и как се съпоставят по-добрите (или по-лошите) резултати с тези на останалите училища. Външното оценяване не генерира достатъчно сравними данни за резултатите през годините, а това пречи да се оцени подобряването на качеството на отделните училища. § Необходим е отделен стандартизиран тест в допълнение към съществуващата система за външно оценяване, който да бъде пригоден за наблюдение на промените в качеството на образованието, чрез който да се получават съпоставими и публични резултати на ниво училище

Нерешени проблеми § Образователната ни система не се отчита достатъчно пред обществото. Въвеждането на Нерешени проблеми § Образователната ни система не се отчита достатъчно пред обществото. Въвеждането на индикатори и процедури за оценка на текущи постижения и крайни резултати все още е предизвикателство. Необходимо е да бъде създадена рейтинг скала на всички видове и степени училища. § Възнагражденията на учителите постепенно бяха увеличени, но длъжностните нива на база на образователна степен, стаж и старшинство не отчитат реален принос и растеж. Единствен критерий за длъжност: „старши учител“ се оказва педагогическият стаж. Липсва система за периодично атестиране на учителите, а това има демотивиращ характер.

Нерешени проблеми § Въведено бе диференцирано заплащане на учителите на основа на постигнати резултати Нерешени проблеми § Въведено бе диференцирано заплащане на учителите на основа на постигнати резултати и усърдна работа. Диференциацията е на база рамка, дефинирана на централно ниво, и съгласно специфични критерии, определени на ниво училище. Дефинираната рамка е прекалено обща. § Няма ясно дефинирани критерии за връчване на отличия на изявени учители от РИО и МОМН

Съгласно изследванията на германския институт IFO, както и на международната консултанска компания Mc. Kinsey Съгласно изследванията на германския институт IFO, както и на международната консултанска компания Mc. Kinsey &Company, цитирани в доклада на ИПИ”България в международните класации” от юни 2009 година: § По-добри резултати има в училища с по-добре образовани учители § Матурата и стандартизираните тестове повишават качеството на образованието. § Ключов фактор за повишаване качеството на образованието е професионализмът на учителите и усъвършенстването им до ефективни преподаватели

Изграждането на ефективно училище с високо качество на обучение, достъпно за всички, осигуряващо равни Изграждането на ефективно училище с високо качество на обучение, достъпно за всички, осигуряващо равни шансове на хората е отговорност на всички работещи в системата на средното образование. Инвестициите в българското образование са възможност за реализиране на политики за иновации, растеж и развитие

Благодаря за вниманието. Благодаря за вниманието.