Скачать презентацию ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ Отчет за резултатите от Скачать презентацию ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ Отчет за резултатите от

6c7bb45a61786f31ec581a89fcfd5a4f.ppt

  • Количество слайдов: 20

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” Отчет за резултатите от I учебен срок за 2011/2012 год. ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” Отчет за резултатите от I учебен срок за 2011/2012 год.

Човешки ресурси q 82 души 67 учители 15 служители q 872 ученици в началото Човешки ресурси q 82 души 67 учители 15 служители q 872 ученици в началото на учебната година, понастоящем 870 q нови учители – 8 : Милена Василева, Климентина Нешева, Гинка Ениманева, Лилия Петрова, Даниела Канева, Петя Стефанова, Ейприл Уонг, Румяна Никова огняр – Йордан Милев, общ работник – Тодор Даскалов q няма съкращения q квалификация на учителски кадри: I. ПКС - 4 II. ПКС - 20 III. ПКС - 1 IV. ПКС - 5 V. ПКС - 6 без ПКС - 31

Квалификация Преминали семинари и курсове за квалификация през първия срок на настоящата учебна година: Квалификация Преминали семинари и курсове за квалификация през първия срок на настоящата учебна година: Международно ниво – 0 Национално ниво – 5 ( Чонкова, Добрева, Мавродиева, Кр. Кръстева, М. Иванова) Регионално ниво – 1 - М. Иванова Общинско ниво – 0 Общо - 6

Среден успех по класове и предмети Предмет БЕЛ НЕ АЕ ФЕ Втори ЧЕ НЕ Среден успех по класове и предмети Предмет БЕЛ НЕ АЕ ФЕ Втори ЧЕ НЕ АЕ ФЕ Италиански език Руски език Математика Информатика История Психология Свят и личност Физика Химия Биология География Физкултура Среден успех: 8 9 4, 93 4, 46 5, 07 4, 35 10 4, 86 3, 78 4, 80 4, 52 11 4, 59 3, 70 5, 34 3, 31 5, 19 5, 46 5, 47 4, 18 5, 84 4, 15 4, 49 5, 25 5, 35 4, 77 5, 61 4, 93 4, 92 4, 24 4, 90 3, 72 5, 19 4, 83 5, 30 4, 36 5, 10 5, 14 5, 23 6, 00 4, 10 5, 33 5, 79 6, 00 4, 16 5, 19 4, 16 4, 81 4, 26 4, 32 4, 72 4, 93 5, 59 5, 43 4, 87 4, 03 4, 06 4, 02 5, 01 4, 31 5, 70 4, 60 4, 90 4, 20 5, 08 4, 05 4, 63 5, 25 5, 40 4, 27 5, 13 Успех по предмети 12 4, 64 5, 61 5, 95 5, 12 4, 76 5, 30 5, 44 6, 00 5, 18 4, 29 5, 16 4, 35 5, 84 5, 61 4, 18 4, 41 5, 06 4, 95 5, 61 4, 86

Среден успех по випуски Среден успех по випуски

Среден успех по випуски за 2011/2012 год. и 2010/2011 год. Среден успех по випуски за 2011/2012 год. и 2010/2011 год.

Среден успех по класове Клас Ж Среден успех за випуска А Б В Г Среден успех по класове Клас Ж Среден успех за випуска А Б В Г Д Е 8 4. 57 4. 82 4. 58 5. 26 5. 17 4. 24 9 4. 71 4. 70 4. 78 5. 16 5. 25 5. 40 4. 52 4. 93 10 4. 17 4. 20 5. 34 5. 19 5. 36 3. 83 3. 94 4. 60 11 5. 32 5. 11 4. 54 5. 36 5. 00 4. 20 4. 38 4. 87 12 4. 91 5. 43 5. 35 5. 19 5. 37 4. 57 4. 72 5. 12 4. 77

Среден успех по класове и випуски Среден успех по класове VIII IX X XI Среден успех по класове и випуски Среден успех по класове VIII IX X XI XII Клас с най-висок успех 8 Г 5, 26 9 Е 5, 40 10 Д 5, 36 11 Г 5, 36 12 Б 5, 43 Клас с най-нисък успех 8 Е 4, 24 9 Ж 4, 52 10 Е 3, 83 11 Е 4, 20 12 Е 4, 57 10 Е 3, 83

Брой неизвинени отсъствия по класове Клас А Б В Г Д Е Ж Среден Брой неизвинени отсъствия по класове Клас А Б В Г Д Е Ж Среден брой 8 18 8 20 24 18 38 126 9 84 40 129 21 24 37 30 365 10 183 125 48 59 70 86 96 667 11 36 71 102 69 76 82 125 561 12 53 57 33 29 80 51 65 368

Неизвинени отсъствия по випуски и класове Отсъствия по класове VIII Клас с най-голям брой Неизвинени отсъствия по випуски и класове Отсъствия по класове VIII Клас с най-голям брой неизв. отсъствия 8 Е 38 IX 9 В 129 X 10 А 183 XI 11 Ж 125 XII 12 Д 80 10 A 183

Основни пропуски q неспазване на графиците за контролни и класни работи q неправилно внасяне Основни пропуски q неспазване на графиците за контролни и класни работи q неправилно внасяне на оценките от класни работи с червено q несвоевремнно нанасяне на оценки и отсъствия q незаверени поправки в дневниците q неоформена стр. 113 от дневника за отсъствията q липсващи подписи на учители в дневниците q ненанесен материал в материалната книга q ненавремнно подаване на справките за отсъствия на ученици, сведения и др. q неритмичност в изпитванията – натрупват в края на срока, а в първите месеци нанесените оценки са твърде малко q липса на необходимия брой текущи оценки за оформяне на срочната, нанасяне в последния момент q неправилно оформени или липсващи срочни оценки q липсващи протоколи за освобождаване от физкултура

Трудова дисциплина q Закъснения за работа и за час q Преждевременно пускане на учениците Трудова дисциплина q Закъснения за работа и за час q Преждевременно пускане на учениците q Неизпълнение на дежурства q Некоректност в документацията q Не проведени часове, особено ЧК q Некоректност при подаване на сведения, справки и информации, изисквани от работодателя

Резултати от контролната дейност на директора q Поискани писмени обяснения – 10 q Наложени Резултати от контролната дейност на директора q Поискани писмени обяснения – 10 q Наложени наказания – 1 забележка

Извънкласни дейности и сътрудничество с Ученическия парламент q Коледни светлини q Коледен базар q Извънкласни дейности и сътрудничество с Ученическия парламент q Коледни светлини q Коледен базар q Най-добре украсена класна стая за Коледа q Благотворителни акции Клубове q училищен вестник, театрален клуб, студио музика, спортен клуб q Нови клубове по проект “Успех”

Награди и състезания q Награди от национални състезания по физика q Награда от Националното Награди и състезания q Награди от национални състезания по физика q Награда от Националното състезание на Кеймбридж училищата – купа q Успешно представяне на изпита за немски езикови дипломи DSD q Успешно представяне на изпитите за DELF

Проектна дейност q Училищни проекти от Националните програми на МОМН q “С грижа за Проектна дейност q Училищни проекти от Националните програми на МОМН q “С грижа за всеки ученик” – Модул олимпиади q “Без свободен час” q “Оптимизация на училищната мрежа” q “Спорт за всички” q “Иновативни практики в образованието” q “Участвам и променям” и др. q Проект “Успех” по ОП “РЧР”

Стопанска дейност q Осъществени ремонти Частичен ремонт на покрива - 5 500 лв Стопанска дейност q Осъществени ремонти Частичен ремонт на покрива - 5 500 лв

Отчет на бюджет 2011 Делегирани от държавата § План 2011 дейности - 3 01 Отчет на бюджет 2011 Делегирани от държавата § План 2011 дейности - 3 01 322 Отчет 2011 Заплати за перс. , нает по труд. 01 -00 и служебни правоот. 757185 754150 запл. на персонал зает по 01 01 труд. правоотношения 756048 753013 ДМС и др. допълнителни 01 09 възнаграждения 1137 Др. възнаграждения и 02 -00 плащания за перс. 65057 61389 Възн. за нещат. перс. , нает по 02 01 труд правоотн Възн. за перс. , по извънтруд 02 02 правоотн. 02 05 Изплатени суми СБКО 02 08 Обезщетения с х-р на възнагр. Задължит. осиг. вноски от 02 09 работодател Задължителни осиг. вноски от 05 -00 работодател Осиг. вноски от работодател за 05 51 ДОО 05 52 Учителски пенсионен фонд Здравноосигурителни вноски от 05 60 работодател Вноски за допълнително 05 80 задължит. осигуряване 5845 34000 21012 5845 33962 17403 4200 4179 171050 170945 93550 29400 93521 29385 38700 38661 9400 9378 10 -00 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 20 10 30 10 40 10 51 10 62 10 91 10 92 10 98 Издръжка Храна Медикаменти Постелен инвентар и облекло 94379 Уч. и научно изсл. разходи и книги за библиотеки Материали Вода, горива и енергия Разходи за външни услуги Текущ ремонт Платени данъци, мита и такси Командировки в страната Разходи за застраховки СБКО Глоби, неуст. , нак. лихви и съд. обез. Др. неклас. в др. параг. и подпар. 1300 10780 42000 20500 5400 2600 3300 1268 6618 41437 16110 5357 2591 3155 2552 Всичко: Капиталови разходи Основен ремонт на ДМА Придобиване на НДА Всичко капиталови разходи: Неотложни разходи /0098 / Всичко за дейността: 5947 1354 49960 40 -00 Стипендии 51 -00 52 -00 53 -00 97 -00 80442 40337 1137631 1107263

Предстоящи задачи q Олимпиади и състезания q Патронни празници q Държавни зрелостни изпити q Предстоящи задачи q Олимпиади и състезания q Патронни празници q Държавни зрелостни изпити q Абитуриентски тържества q Кампания по приема q Връзки със социалната среда и спонсори

Благодаря за вниманието и желая ползотворна работа през втория учебен срок! Благодаря за вниманието и желая ползотворна работа през втория учебен срок!