Скачать презентацию EXIT Program družbenih inovacij za uporabnice socialno varstvenih Скачать презентацию EXIT Program družbenih inovacij za uporabnice socialno varstvenih

6cbd9c9e78e75130fe05cb43da497ac0.ppt

  • Количество слайдов: 21

EXIT Program družbenih inovacij za uporabnice socialno varstvenih programov (SVP) materinskih domov in zatočišč EXIT Program družbenih inovacij za uporabnice socialno varstvenih programov (SVP) materinskih domov in zatočišč marec 2014 - oktober 2015 NOSILEC PROGRAMA: PARTNERJA: S PODPORO:

PILOTNI PROGRAM EXIT Poenostavljena pilotna različica programa EXIT je bila v letu 2013 v PILOTNI PROGRAM EXIT Poenostavljena pilotna različica programa EXIT je bila v letu 2013 v okviru projekta Socialni inovatorji prihodnosti (SIP) izvajana v Materinskem domu Ljubljana ob podpori Centra za socialno delo Ljubljana Šiška in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti Program EXIT je bil februarja 2014 (kot drugi najbolje ocenjeni program med 365 prispelimi prijavami) izbran za financiranje iz Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma 2009 -2014. Finančna vrednost programa: 65. 000 EUR

V Sloveniji narašča delež oseb s tveganjem revščine ali socialne izključenosti (leta 2010 18, V Sloveniji narašča delež oseb s tveganjem revščine ali socialne izključenosti (leta 2010 18, 3, leta 2011 19, 3%). Slovenija za sistem socialnega varstva v Strategiji socialnega varstva 2013 -2020 sredstva povečuje (predvideni odhodki 622 mio EUR letno), predvsem iz EU sredstev. Prizadevanje EU in Slovenije zmanjšanje negativnih družbeno za socialnih in ekonomskih učinkov, ki jih povzroča obremenjenost SVP Razvojni potencial družbenih inovacij za aktivacijo uporabnikov/ic in njihov učinkovit izhod iz SVP. Tveganje Revščine Sredstva, Učinki, Družbene Inovacije

Ciljna skupina programa EXIT so Vključitev V Program EXIT vključene v 22 programov Uporabnice Ciljna skupina programa EXIT so Vključitev V Program EXIT vključene v 22 programov Uporabnice SVP, Ogroženost, Ranljive Skupine uporabnice SVP, ki so materinskih domov in zatočišč za ženske v Sloveniji. V omenjene programe so vključene ženske, ki so socialno, materialno, stanovanjsko ali drugače ogrožene ter njihovi otroci. Posebna pozornost je namenjena uporabnicam, ki prihajajo iz ranljivih skupin: 1. * nezaposlene mlade ženske (od 15 -29 leta), 2. * nezaposlene ženske z ovirami v gibanju, 3. * nezaposlene ženske z drugimi okoliščinami, zaradi katerih spadajo med ranljive skupine. Sl

1. inovativni Razviti postopki, orodja in aplikacije EXIT za učinkovit izhod uporabnic iz SVP. 1. inovativni Razviti postopki, orodja in aplikacije EXIT za učinkovit izhod uporabnic iz SVP. 2. Učinkovit odtis programa EXIT na potencial, motivacijo in kompetence uporabnic. 3. Omogočanje učinkovitega izhoda uporabnic iz SVP z razvojem in vključevanjem v družbeno (socialno) podjetništvo in zaposlovanjem uporabnic. 4. prispevek k med-sektorskemu partnerstvu ter izgradnji okolja za razvoj družbenih inovacij ter finančnih produktov potrebnih za učinkovit izhod uporabnic iz SVP. 5. z družbenim inoviranjem aktivirati potencial uporabnic ter izvajalcev za njihov učinkovit prispevek h izvajanih SVP. kakovosti Cilji Programa EXIT Inovativnost, Odtis, Izhod, Okolje, Kakovost

1 PRIPRAVA NA IZVEDBO PROGRAMA EXIT 1. 1 Predstavitveno usposabljanje pri izvajalcu SVP (12 1 PRIPRAVA NA IZVEDBO PROGRAMA EXIT 1. 1 Predstavitveno usposabljanje pri izvajalcu SVP (12 usposabljanj, do 4 pedagoške ure) 1. 2 dogovora Podpis o sodelovanju za vključitev izvajalca SVP v program EXIT (10 dogovorov) 1. 3 Priprava načrta izvedbe EXIT za vključenega izvajalca SVP (10 načrtov) Priprava Na Izvedbo EXIT Usposabljanje, Dogovor, Načrt

2 HUMAN BASED INNOVATION APPROACH - HBIA 2. 1 Raziskava HBIA vključuje: Srečanje * 2 HUMAN BASED INNOVATION APPROACH - HBIA 2. 1 Raziskava HBIA vključuje: Srečanje * Skupno z uporabnicami in predstavnicami/ki izvajalca SVP (10 srečanj) * Družbeni poizkus (Social Experiment) s posamičnimi UPORABNICAMI za oceno stanja in inovacijskih pričakovanj za SVP izhod – Poizkus Družbenica (75 družbenic) • * Družbeni poizkus s predstavniki izvajalca SVP za oceno stanja in inovacijskih pričakovanj za izhod iz SVP Poizkus SVP (10 postopkov) * Pregled Dokumentacije * Informacije iz aplikacije e-EXIT - (100 informacij) Družbene Inovacije Za Ljudi Srečanje, Poizkus, Pregled, Informacije, Raziskava

2 HUMAN BASED INNOVATION APPROACH - HBIA 2. 1 Raziskava HBIA * Družbeni poizkus 2 HUMAN BASED INNOVATION APPROACH - HBIA 2. 1 Raziskava HBIA * Družbeni poizkus (Social Experiment) s posamičnimi UPORABNICAMI za oceno stanja in inovacijskih pričakovanj za SVP izhod – Poizkus Družbenica (75 družbenic) vključuje vsebine kot so: • * ovire družbenice, njene potrebe itd. • * empatija družbenice za določen družbeni problem (» Kateri problem je zanjo pomemben «), * družbeničine » ideje za preživetje «, * družbeničina motivacija in potencial, • * družbeničine družbeno podjetniške kompetence. Družbene Inovacije Za Ljudi Poizkus Družbenica

2 HUMAN BASED INNOVATION APPROACH - HBIA 2. 2 Aplikacija e-EXIT omogoča družbenicam in 2 HUMAN BASED INNOVATION APPROACH - HBIA 2. 2 Aplikacija e-EXIT omogoča družbenicam in javnosti: 1. da so informirani o novicah za učinkovit izhod iz SVP 2. delijo izkušnje, medsebojno podporo in se motivirajo za učinkovit izhod iz SVP (250 aktivacij družbenic) 3. podporo dobijo za svoje družbeno podjetniške ideje ter pridobivajo podporo (množično financiranje, dohodnina 0, 5% itd. ) ali se vključijo v podjeme drugih (50 aktivacij iz širše javnosti) 4. Sodelujejo v inovacijskih postopkih (tč. 2. 4) 5. podajo in komentirajo predloge za kakovostno izvajanje SVP ter programa EXIT Družbene Inovacije Za Ljudi Aplikacija e-EXIT

2 HUMAN BASED INNOVATION APPROACH - HBIA 2. 3 OSIP Izdelava OSIP – Ocena 2 HUMAN BASED INNOVATION APPROACH - HBIA 2. 3 OSIP Izdelava OSIP – Ocena Stanja in Inovacijskih Pričakovanj – je metodološki pristop s katerim na podlagi Raziskave HBIA in aplikacije e. EXIT: * evidentiramo posamezne družbene probleme oz. njihove sklope (tipološka oz. sorodnostna razvrstitev problemov), * opredelimo družbeni pomen evidentiranih problemov, * vizualiziramo že prepoznane rešitve in rešljivost problemov ter na tej podlagi ocenimo zahtevnost inovacijskega postopka za rešitev evidentiranih družbenih problemov (10 izdelanih OSIP pri SVP partnerjih) Družbene Inovacije Za Ljudi OSIP – Ocena Stanja in Inovacijskih Pričakovanj

2 HUMAN BASED INNOVATION APPROACH - HBIA 2. 4 Družbene Inovacije 40 družbenih inovacij 2 HUMAN BASED INNOVATION APPROACH - HBIA 2. 4 Družbene Inovacije 40 družbenih inovacij na podlagi izvedenih postopkov HBIA Družbenica (30 postopkov) in HBIA SVP (10 postopkov). Glede na OSIP so inovacijski postopki lahko organizirani kot: 1. Inovacijski postopek, ki ga izvedejo EXIT inovatorji (do 10 postopkov) 2. Vključevanje družbenic in izvajalca SVP - delavnice (10 delavnic) , uporaba aplikacija e-EXIT (100 družbenic) 3. Družbeni experiment » 12 ur « - organiziran za vključitev širših javnosti - kot Open Space Innovation Event (2 dogodka, 50 aktivacij) in z uporabo aplikacije e-EXIT (50 aktivacij) 4. 3. Natečaj za družbene inovacije 2014 - Social Innovation 2014 EXIT Award (1 natečaj, 50 prijav) Družbene Inovacije Za Ljudi Družbene Inovacije

2 HUMAN BASED INNOVATION APPROACH - HBIA 2. 5 HBIA Načrti 1. Načrt Družbenica 2 HUMAN BASED INNOVATION APPROACH - HBIA 2. 5 HBIA Načrti 1. Načrt Družbenica Obsega priporočila za razvoj inovacije, potrebne podporne ukrepe itd. (30 načrtov) 2. Načrt SVP (10 načrtov) Obsega načrt za umeščenje družbeno podjetniške dejavnosti v dejavnost SVP partnerja z namenom aktivacije družbenic. Obsega lahko tudi : * izdelavo ocene Stroškov Inovacijskih Rešitev – OSIR za izvajalce SVP (3 -5 ocen) * izdelavo ocene za izvedbo učinkovitih programov – UP za dolgoročno zmanjšanje stroškov izvajanja SVP (3 -5 ocen) Družbene Inovacije Za Ljudi HBIA Načrti – Družbenica, SVP

3 EXIT HUB PODPORA EXIT HUB Podpora 3. 1 Razvojna Podpora Obsega: 1. Odprava 3 EXIT HUB PODPORA EXIT HUB Podpora 3. 1 Razvojna Podpora Obsega: 1. Odprava administrativnih ovir OAO za uporabnico (50 primerov) 2. Podpora potencialom uporabnic (30 dogovorov z uporabnicami, 30 svetovanj, 6 treningov), napotitve na druge institucije (50 napotitev) 3. Priprava poslovnih načrtov (10 uporabnic, 5 SVP) 4. Šepetalec/glasnik uporabnici (10 oseb izbranih) 5. Vključitev uporabnic v družbeni podjem (20 vključitev) 6. Med-sektorsko partnerstvo z institucijami za razvojno podporo in spremembe okolja (10 predlogov, 6 učinkov)

3 EXIT HUB PODPORA 3. 2 Finančna Podpora Obsega: 1. Oceno primernosti vira/ov financiranja 3 EXIT HUB PODPORA 3. 2 Finančna Podpora Obsega: 1. Oceno primernosti vira/ov financiranja (40 ocen) 2. Priprava dokumentacije za izbrani vir (t. i. » Investment Ready Program «) (20 IRP) 3. Financiranje iz izbranega finančnega produkta EXIT (večina natančneje predstavljena na www. sklad 05. si) (10 financiranj) oz. napotitev na ustrezen vir (50 napotitev) 4. Med-sektorsko partnerstvo z drugimi institucijami pri iskanju možnosti za financiranje – napotitve in sodelovanje pri oblikovanju produktov (3 -5 primerov) EXIT HUB Podpora Finančna Podpora

3 EXIT HUB PODPORA EXIT HUB Podpora 3. 3 Podporno Zagovorništvo Obsega: 1. preko 3 EXIT HUB PODPORA EXIT HUB Podpora 3. 3 Podporno Zagovorništvo Obsega: 1. preko aplikacije » e-EXIT « možnost, da podjem ocenijo druge uporabnice, vključijo da se v pripravo, se aktivirajo v podjemu oz. nudijo drugo podporo (100 aktivacij) 2. Mreža EXIT – uporabnice, ki bodo začenjale podjem so del mreže za medsebojno izmenjavo informacij in pomoč. (100 uporabnic) K sodelovanju vabljeni zainteresirani zunanji strokovnjaki ter deležniki projekta, npr. glasniki, šepetalcii, partnerji SVP, druge institucije itd. (50 drugih članov, 20 SVP, 20 drugih institucij)

EXIT PRISPEVEK K KREPITVI NVO SEKTORJA 1 HUB Open. Space 1. 1 Prodajna galerija EXIT PRISPEVEK K KREPITVI NVO SEKTORJA 1 HUB Open. Space 1. 1 Prodajna galerija družbenega podjetništva ter storitev(Shering Services, npr. ob nakupu prevzem starih igrač, oblek, itd. , ponudba prostovoljnega dela, program Prijazni opravki itd. ). Predvidena lokacija BTC Ljubljana. 1. 2 HUB Družbeni inkubator - Open Social Innovation Space, kjer se inovacije predstavljajo kupcem, ki se jih vključuje v reševanje družbenih problemov ter podpiranje družbenih inovacij (Program Naložbe 0, 5%) 2. fin-EXIT – iskanje vlagateljev za razvoj aplikacije za mikro množično financiranje družbenih podjemov Prispevek k krepitvi sektorja HUB Open. Space, fin-EXIT

EXIT PRISPEVEK PARTNERSTVU K Obsega: 1 Družbene inovacije 2014 -2020 (SKUP) 1. 1 Obisk EXIT PRISPEVEK PARTNERSTVU K Obsega: 1 Družbene inovacije 2014 -2020 (SKUP) 1. 1 Obisk izbrane mentorske organizacije v tujini 1. 2 Priprava “Načrt 2014 -2020 na področju uporabe družbenih inovacij za oblikovanje kakovostnih družbenih storitev” 2 Inovativni finančni produkti (Sklad 05) 1. seznam možnih vlagateljev/ponudnikov 2. Poslovni obisk pri izbranem ponudniku za sklenitev dogovora o vstopu na slovenski trg 3 EXIT Scale. Up (* načrt razvoja, * sistemsko oz. EU financiranje, npr. Ea. SI, * SVP partnerji, * EU širitev) Prispevek k partnerstvu EXIT DI 2014 -2020, Inovativni FP, EXIT Scale. Up

4 MANAGEMENT PROGRAMA EXIT 4. 1 Programski management 1. Ustanovljen programski svet (1) 2. 4 MANAGEMENT PROGRAMA EXIT 4. 1 Programski management 1. Ustanovljen programski svet (1) 2. Management: * načrt glede poročanja, * letni srečanji partnerjev (2), * mesečna SKYPE esrečanja, * tedenska koordinacija, * vabljenost predstavnic uporabnic in SVP partnerjev, * Urejen arhiv 4. 2 Spremljanje in evalvacija * PS evalvira izvajanje programa (vmesno, končno poročilo), * vključitev uporabnic v evalvacijo preko e-EXIT (50 odzivov), * vključitev drugih deležnikov v evalvacijo (20), * EXIT umeščen v enotni sistem evalvacij Management Programa EXIT Management, Spremljanje in Evalvacija, Ekipa

5 EXIT INFORMIRANJE Obsega: 1. e-Kup novice (3. 500 naslovnikov, povzemanje v drugih medijih) 5 EXIT INFORMIRANJE Obsega: 1. e-Kup novice (3. 500 naslovnikov, povzemanje v drugih medijih) (10) 2. nformacije, komunikacija preko www. skup. si, www. citizens. is ter preko www. sklad 05. si (50) 3. predstavitev na 5. Dnevih socialne ekonomije (sekcija EXIT) (1) 4. umeščanje v komunikacijsko shemo financerjev (zajtrk, finalni dogodek) (2) 5. osebna komunikacija z uporabnicami (telefon, mail, osebna srečanja) (50) 6. » Glasnik « in predstavitve » zgodb o uspehu «, objeva v družbenih medijih (5) 7. Inovativno komuniciranje(2) EXIT Javnosti Informiranje in obveščanje javnosti

6. 1 EXIT ČASOVNICA SVP EXIT Časovnica SVP Časovnica izvajanja programa EXIT pri SVP 6. 1 EXIT ČASOVNICA SVP EXIT Časovnica SVP Časovnica izvajanja programa EXIT pri SVP partnerju * Mesec 1 -2: * Mesec 2 -5: * Mesec 2 -20: * Mesec 5 -6: * Mesec 6 -9: * Mesec 8 -12: * Mesec 10 -20: 1. 1. Predstavitveno usposabljanje 1. 2. Podpis dogovora o s SVP partnerjem 1. 3. Priprava načrta izvedbe EXIT za SVP partnerja 2. 1. Raziskava HBIA Uvodno srečanje v sodelujoči organizaciji Poizkus Družbenica Poizkus SVP 2. 2. Aplikacija e-EXIT 2. 3. OSIP 2. 4. Družbene Inovacije 2. 5. HBIA Načrt Družbenica SVP načrt 3. 1. Razvojna podpora 3. 2. Finančna podpora 3. 3. Podporno zagovorništvo

6. 2 ČASOVNICA IZVEDBE PROGRAMA EXIT K 1 Marec - Maj 2014 K 2 6. 2 ČASOVNICA IZVEDBE PROGRAMA EXIT K 1 Marec - Maj 2014 K 2 Junij – Avgust 2014 K 3 September - November 2014 K 4 December 2014 – Februar 2015 K 5 Marec –Maj 2015 K 6 Junij - Avgust 2015 K 7 September - Oktober 2015 Časovnica izvedbe EXIT Časovnica izvajanja programa EXIT