Скачать презентацию Examinationssystemet 科举 — Med några exempel från Ming Скачать презентацию Examinationssystemet 科举 — Med några exempel från Ming

3ebd5360963e616dc16f852a5865cfc4.ppt

  • Количество слайдов: 31

Examinationssystemet 科举 - Med några exempel från Ming och Qing Examinationssystemet 科举 - Med några exempel från Ming och Qing

To be wealthy you need not purchase fertile fields, Thousands of tons of corn To be wealthy you need not purchase fertile fields, Thousands of tons of corn are to be found in the books. To build a house you need not set up high beams, Golden mansions are to be found in the books. To find a wife you need not worry about not having good matchmakers, Maidens as beautiful as jade are to be found in the books. To travel you need not worry about not having servants and attendants, Large entourages of horses and carriages are to be found in the books. When a man wishes to fulfill the ambition of his life, He only needs to diligently study the six classics by the window. Song Zhenzong (Songs tredje kejsare, r. 997 -1022)

宋真宗 «勸學詩» 富家不用買良田﹐ 安房不用架高梁﹐ 娶妻莫恨無良媒﹐ 出門莫恨無隨人﹐ 男兒欲遂平生志﹐ 書中自有千鐘粟。 書中自有黃金屋。 書中自有顏如玉。 書中車馬多如簇。 六經勤向窗前讀。 宋真宗 «勸學詩» 富家不用買良田﹐ 安房不用架高梁﹐ 娶妻莫恨無良媒﹐ 出門莫恨無隨人﹐ 男兒欲遂平生志﹐ 書中自有千鐘粟。 書中自有黃金屋。 書中自有顏如玉。 書中車馬多如簇。 六經勤向窗前讀。

Första kända exemplen • Under Han-dynastin -västra Han (206 f. Kr 8) Kejsar Wudi Första kända exemplen • Under Han-dynastin -västra Han (206 f. Kr 8) Kejsar Wudi (141 f. Kr- 87 f. Kr) • Norra Wei (386 -534)

Mer systematiskt … • Under Sui (581 -618) och Tang (618 -907) • Men Mer systematiskt … • Under Sui (581 -618) och Tang (618 -907) • Men under Tang fortfarande bara c: a 10% av ämbetsmannakåren som rekryteras genom examinationer • Den resterande delen fortfarande genom rekommendationer • Övre delarna domineras dock av män som avlagt examen • Praktiskt för kejsaren att kunna kringgå den gamla militära aristokratin

Situationen under Ming och Qing • • Tre huvudsakliga nivåer – ”shenshi” (绅士) Shengyuan Situationen under Ming och Qing • • Tre huvudsakliga nivåer – ”shenshi” (绅士) Shengyuan Juren Jinshi

Förberedelserna … • Teckeninlärning • San zi jing ”Treteckensklassikern” • Qian Zi jing ”Tusenteckensklassikern” Förberedelserna … • Teckeninlärning • San zi jing ”Treteckensklassikern” • Qian Zi jing ”Tusenteckensklassikern”

Memorerandet • Från sju eller åtta års ålder börjar memorerandet • Skola (klanskola), tempel, Memorerandet • Från sju eller åtta års ålder börjar memorerandet • Skola (klanskola), tempel, hemmet • De fem klassikerna • De fyra böckerna

Det vill säga … • • Samtalen (Lunyu): 11 705 tecken (Sishu) Mencius (Mengzi): Det vill säga … • • Samtalen (Lunyu): 11 705 tecken (Sishu) Mencius (Mengzi): 34 685 tecken (Sishu) Yijing Förändringarnas bok: 24 107 tecken Shujing Dokumentens bok: 25 700 tecken Shijing Dikternas bok: 39 234 tecken Liji Riternas bok: 99 010 Chunqiu Zuozhuan 196 845 Notera: Daxue (”The Great Learning”) och Zhongyong (”The Mean”), båda ur ”Sishu”, är delar av Liji

Pedagogiken • Läraren läser före - gruppen läser efter • Studera ”xué” 学 - Pedagogiken • Läraren läser före - gruppen läser efter • Studera ”xué” 学 - “att härma” • 50 ggr tittande i texten och 50 ggr utan att titta • 20 -30 tecken i början • Sedan 200 -300 tecken per dag + repetition • Vid en frekvens av 200 tecken/dag skulle det ta knappt sex år att memorera detta korpus (utan att räkna med repetitionen!)

Och sedan … • Kommentarer – för en djupare förståelse • Komposition –att komponera Och sedan … • Kommentarer – för en djupare förståelse • Komposition –att komponera en essä på ett givet tema • Poesi – komposition eller träning i att avsluta (och rimma på) en given inledning • Grunden avklarad tidigast vid c: a 15 -16 år • Från Ming blev det vanligt med handböcker som innehöll frågesamligar

Shengyuan 生员 • • • Populär benämning 秀才 xiucai Två år av tre på Shengyuan 生员 • • • Populär benämning 秀才 xiucai Två år av tre på länsnivå i länsstaden Kvot för hela landet: c: a 25 000 Flertal prov över en kortare tidsperiod I stora delar av landet: mer än tio gånger fler deltar än vad som släpps igenom • Beräknat antal civila shengyuan vid givet tillfälle: 526 000

Juren 举人 • Prov vart tredje år i provinshuvudstaden i ett speciellt område som Juren 举人 • Prov vart tredje år i provinshuvudstaden i ett speciellt område som används enkom för ändamålet • Kvot för hela landet: c: a 1500 • Det beräknas att några få procent klarar proven • Beräknat antal vid givet tillfälle: 18 000.

Proven - juren Proven - juren

Juren-proven • Deltagarna anländet några dagar innan proven (ofta i grupper från ”sponsorskolan”) • Juren-proven • Deltagarna anländet några dagar innan proven (ofta i grupper från ”sponsorskolan”) • Registrering+inlämning av papper – platsnummer delas ut • Kanonskott vid olika tidpunkter före samlingen • Rigorös visitation vid provområdet som hålls slutet under dagar

Juren-proven 2 • Tendanden går till cell med packning (mat, skrivdon, lakan, potta, men Juren-proven 2 • Tendanden går till cell med packning (mat, skrivdon, lakan, potta, men inget skriftligt!) • Cellens utformning: tre väggar, öppning framåt. Bänk, bord och hylla • Essäer på givna teman (som ges av tentamensförättaren) lämnas in under loppet av ett flertal dagar, kopieras av en stor stab och lämnas vidare till läsare som graderar Lämnas vidare uppåt för vidare gradering

Fusk • Någon annan gör provet • Fusklappar • Någon på ”insidan” Fusk • Någon annan gör provet • Fusklappar • Någon på ”insidan”

Med klassikerna närmast hjärtat … Med klassikerna närmast hjärtat …

Resultatet kungörs Resultatet kungörs

Jinshi 进士 • • Vart tredje år i huvudstaden Mellan 200 -300 vid varje Jinshi 进士 • • Vart tredje år i huvudstaden Mellan 200 -300 vid varje tillfälle Beräknat antal: c: a 2500 vid givet tillfälle Sista provet inför kejsaren

Rekrytering • Under Qing sker rekrytering till förvaltningen främst från de två översta nivåerna Rekrytering • Under Qing sker rekrytering till förvaltningen främst från de två översta nivåerna - juren och jinshi • c: a 20 000 tjänster under Qing • Vanlig tjänst (efter en tids inskolning i huvudstaden): länschef, c: a 4 år (ej i hemprovins!), med bef. minst 50000 pers • Vid länskontoret fanns en lokalt rekryterad stab. Länschefen har med sig egen stab

Positivt • Examineringssystemet innebar ett steg i riktning mot meritokrati • Trots de uppenbara Positivt • Examineringssystemet innebar ett steg i riktning mot meritokrati • Trots de uppenbara fördelarna som de rika hade så gav examineringssystemet de mindre bemedlade känslan av att det teoretiskt sett fanns en möjlighet att även de eller deras barn kunde nå en position inom förvaltningen

Positivt 2 • Innebar starten på en långsam process - bort ifrån den gamla Positivt 2 • Innebar starten på en långsam process - bort ifrån den gamla militära aristokratin • Eftersom systemet byggde på det konfucianska stoffet så kom kandidaterna från en tidig ålder att lära sig att omhulda etiska principer som lojalitet mot den sittande regimen • Systemet gjorde det mer lätt än tidigare att finna landets talanger och dessa intellektuellt begåvade hade en benägenhet att stödja sin regim i stället för att opponera sig emot den

Negativt • Efter ett antal sekel kom examineringssytemet kom att uppta yngre talangers hela Negativt • Efter ett antal sekel kom examineringssytemet kom att uppta yngre talangers hela ungdomsperiod och mer därtill – vissa menar att man inte kan utesluta att examineringssystemet var en bidragande orsak till den allt långsammare utvecklingen i Kina

Negativt 2 • Klassikerna kanske inte helt lämpliga som grund • examineringarna i allt Negativt 2 • Klassikerna kanske inte helt lämpliga som grund • examineringarna i allt högre utsträckning kom att premiera kandidaternas utantillkunskaper • Systemet avskaffas 1905

Mer om systemet Mer om systemet