Скачать презентацию Европско компанијско право европске форме друштава Доц др Скачать презентацию Европско компанијско право европске форме друштава Доц др

f736dcb71c276f702ad00b14859162f4.ppt

  • Количество слайдов: 44

Европско компанијско право: европске форме друштава Доц др Татјана Јевремовић Петровић Европско компанијско право: европске форме друштава Доц др Татјана Јевремовић Петровић

Европске форме друштава Европско акционарско друштво, Европска групација економског интереса, Европско затворено друштво, Европско Европске форме друштава Европско акционарско друштво, Европска групација економског интереса, Европско затворено друштво, Европско једночлано друштво

Увод Разлози конкуренције, психолошки, униформности компанијског права и разлика у националним правима n Хармонизација Увод Разлози конкуренције, психолошки, униформности компанијског права и разлика у националним правима n Хармонизација путем директива n Посебне европске форме регулисане Уредбама (унификација права) правни основ чл. 352 Уговора о функционисању ЕУ (раније чл. 308) (једногласност и консултовање ЕП) n

Увод n Форме: Европска економска интересна групација (EEIG) n Европско акционарско друштво (SE) n Увод n Форме: Европска економска интересна групација (EEIG) n Европско акционарско друштво (SE) n Европска задруга (SCE) n Предлог Европског затвореног друштва (SPE) n Предлог Европске фондације (FE) n Предлог Европског једночланог друштва (SUP) n

ЕЕИГ n n Европска економска интересна групација Council Regulation (EEC) No 2137/85 of 25 ЕЕИГ n n Европска економска интересна групација Council Regulation (EEC) No 2137/85 of 25 July 1985 on the European Economic Interest Grouping (EEIG) n n groupement européen d'intérêt économique (GEIE) Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV) Evropsko gospodarsko interesno združenje (EGIZ) Није честа у пракси: адвокатске канцеларије, неки облици индустријске кооперације (FIAT)

ЕЕИГ n n n Способност, име, права и обавезе, уговорна способност, процесна способност Правна ЕЕИГ n n n Способност, име, права и обавезе, уговорна способност, процесна способност Правна способност зависи од права државе чланице Главни циљ олакшање или развој економских активности својих чланица и побољшање резултата тих активности Циљ није стицање добити за саму групацију Неограничена заједничка одговорност чланица за све послове у име и за разчун ЕЕИГ

СЕ увод Разлог стварања СЕ свезује се за разлоге конкуренције n Европско унутрашње тржиште СЕ увод Разлог стварања СЕ свезује се за разлоге конкуренције n Европско унутрашње тржиште – питање покретљивости n Европски имиџ (Allianz SE) n Уклањање националних разлика (? ) n

Предложено СЕ – Nordea (пре) Nordea AB (Шведска) Nordea Bank Finland PLc (Финска) Bank Предложено СЕ – Nordea (пре) Nordea AB (Шведска) Nordea Bank Finland PLc (Финска) Bank (Шведска) Bank (Норвешка) Bank (Данска) Bank (Финска)

Предлог: Nordea SE (после) Nordea SE Огранак (Финска) Огранака (Данска) Огранак (Норвешка) Предлог: Nordea SE (после) Nordea SE Огранак (Финска) Огранака (Данска) Огранак (Норвешка)

СЕ: историјат n n Проф. Сандерс први предложио оснивање Европског друштва Предлози Европске комисије: СЕ: историјат n n Проф. Сандерс први предложио оснивање Европског друштва Предлози Европске комисије: n n n 1970/1975 1989/91 Политички договор на Самиту у Ници, децембра 2000. 2001 Статут СЕ и Директива о учествовању радника у управљању Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees [Official Journal L 294, 10. 11. 2001].

СЕ: опште одредбе n n n Форма Еворпског акционарског друштва Капитал 120 000 Евра, СЕ: опште одредбе n n n Форма Еворпског акционарског друштва Капитал 120 000 Евра, подељен на акције Регистровано и стварно седиште у истој држави чланици, могућност промене тог седишта у другу земљу чланицу n n n Предлог промене седишта (обавезан садржај) Извештај управе Информисање и заштита акционара и поверилаца n Адекватна заштита пре издавања сертификата од стране надлежног органа

СЕ: опште одредбе n n Потврда о формалностима и поступку у складу са меродавним СЕ: опште одредбе n n Потврда о формалностима и поступку у складу са меродавним правом и регистрација Нова регистрација и информисање претходног регистра (брисање старе регистрације) Објављивање Промена меродавног права (земља чланица има могућност да се противи промени седишта из разлога заштите јавног интереса у року од два месеца)

СЕ: опште одредбе Пренос седишта није могућ уколико је покренут поступак престанка, ликвидације, стечаја СЕ: опште одредбе Пренос седишта није могућ уколико је покренут поступак престанка, ликвидације, стечаја или су обустављена плаћања или други слични поступци n Заштита јавног интереса n n У погледу разлога везаних за могућност покретања поступка пре промене седишта – претходно седиште n Посебно наведена држава као поверилац – неопходна адекватна заштита n Заштита обезбеђења потраживања јавним телима

СЕ: настанак n n Спајањем акционарских друштава уколико су најмање два друштва регулисана различитим СЕ: настанак n n Спајањем акционарских друштава уколико су најмање два друштва регулисана различитим меродавним правима Акционарска и друга друштва чија је одговорност ограничена путем формирања холдинг СЕ уколико су најмање два: n n (a) регулисана правом различитих земаља или (б) су у последњих две године имали зависна друштва регулисана правом друге државе чланице или су имала огранак у другој земљи чланици.

СЕ: настанак n Друштва могу да формирају зависно СЕ уписом њених акција, под условом СЕ: настанак n Друштва могу да формирају зависно СЕ уписом њених акција, под условом да су најмање два од њих: (a) регулисана правом различитих земаља или n (б) су у последњих две године имали зависна друштва регулисана правом друге државе чланице или су имала огранак у другој земљи чланици. n

СЕ: настанак Трансформацијом акционарског друштва у СЕ уколико је у последњих две године имало СЕ: настанак Трансформацијом акционарског друштва у СЕ уколико је у последњих две године имало зависно друштво регулисано правом друге државе чланице. n Конверзија СЕ у национално акционарско друштво у коме се налази његово регистровано седиште. n n Није могућа пре истека две године од регистрације или усвајања два годишња извештаја.

СЕ: настанак n n Нема оснивања ex-nihilo (избегавање оснивањем тзв. shelft SE) Прекогранични елемент СЕ: настанак n n Нема оснивања ex-nihilo (избегавање оснивањем тзв. shelft SE) Прекогранични елемент (не само за домаће потребе)

СЕ: меродавно право (чл. 9) n 1. СЕ је регулисано: n n n (a) СЕ: меродавно право (чл. 9) n 1. СЕ је регулисано: n n n (a) одредбама ове Уредбе, (b) у питањима у којима је то изричито предвиђено Уредбом – одредбама статута, (c) у питањима која нису или су делимично регулисана Уредбом путем: n n (i) одредби националног права које су усвојене ради имплементације Уредбе о СЕ у национално право; (ii) одредбама националног права које се примењује на акционарска друштва према месту у коме СЕ има своје регистровано седиште; (iii) одредбама статута (аката друштва) као и за друга акционарска друштва према праву земље у којој СЕ има своје регистровано седиште. 2. Одребе које је земља чланица унела ради имплементације и оснивања СЕ морају да буду усклађене са директивама које се примењују на акционарска друштва.

Структура СЕ n СЕ има: n n (a) скупштину акционара (б) или дводомни систем Структура СЕ n СЕ има: n n (a) скупштину акционара (б) или дводомни систем (надзорни и управни одбор) или једнодомни систем (орган управљања) зависно од избора који су оснивачи унели у статут (аутономија воље) Једнодомни систем: админитративно тело (орган управљања) Дводомни систем: орган управе и надзора n Структура органа није везана за национални систем, што важи и у случају промене седишта (промена меродавног права, без обавезне промене организације друштва према земљи пријема у погледу те организације).

Структура СЕ - - Предлог из 1975 садржао детаљна правила о корпоративном управљању: накнадама, Структура СЕ - - Предлог из 1975 садржао детаљна правила о корпоративном управљању: накнадама, одговорности, сукобу интереса, трговини повлашћеним информацијама као и праву на посебну ревизију од стране мањинских акционара Уредба из 2001 релативно сиромашна у погледу тих питања

СЕ и корпоративно управљање n Структура органа у вези са дебатом о корпоративном управљању СЕ и корпоративно управљање n Структура органа у вези са дебатом о корпоративном управљању n Предлози Групе стручњака 2002 n n n n n Независност и компетентност чланова управе Једнодомно управљање: разлика извршних и неизвршних директора Накнаде Комитети у окриву одбора Интерна и екстерна ревизија Дужност пажње и правило пословне процене Дужност лојалности Сукоб интереса Финансијско извештавање Одговорност у близини стечаја

СЕ и национална правила о корпоративном управљању n Само једнодомни систем (В. Британија, Грчка) СЕ и национална правила о корпоративном управљању n Само једнодомни систем (В. Британија, Грчка) Оба система (Француска, Белгија) Само дводомни систем (Немачка, Аустрија, Чешка) n Проблеми: n n n Различита структура органа у СЕ Примена националних одредби за акционарска друштва Које ће се правило применити? n n Могућа али не и обавезна додатна национална правила о структури органа и његовом функционисању Учествовање радника у једнодомном систему управљања

Положај запослених n n Политичко питање решено на Самиту у Ници 2000 год. Права Положај запослених n n Политичко питање решено на Самиту у Ници 2000 год. Права запослених да учествују у управљању (органима) друштва n n Обавезно учешће: Немачка, Данска, Шведска, Финска, Холандија, Луксембург, Аустрија, Чешка, Мађарска, Словенија Учешће само у државним – јавним предузећима у Француској, Шпанији, Португалу, Грчкој, Малти, Ирској, Пољској Нема учествовања у Великој Британији, Белгији, Италији, Кипру, Литванији, Естонији Највећи проблем Немачка: n n Више од 500 запослених: ⅓ надзорног одбора Више од 2000 запослених : ½ надзорног одбора

СЕ: учествовање запослених у управљању n Директива о учествовању радника n принцип “пре и СЕ: учествовање запослених у управљању n Директива о учествовању радника n принцип “пре и после” Формирање посебног преговарачког тела n Усвајање станардних правила од стране земље чланице, која може да усвоји посебно преговарачко тело уз рокове за преговоре. n

СЕ подаци СЕ подаци

СЕ статистика n n На дан 4. фебруара 2015 2278 основаних СЕ Подаци: http: СЕ статистика n n На дан 4. фебруара 2015 2278 основаних СЕ Подаци: http: //ecdb. worker-participation. eu/ n n У Јуну 2009 од 725 основних друштава према структури: 86 ‘shelf companies’ (за продају) n www. foratis. com. 132 000 € (основни капитал 120 000€) www. foratis. com. (основни 183 UFO (веровано има делатност и запослене, али подаци о њима нису доступни) 41 ‘празних’ друштава (имају делатност, али не и запослене) n n Обично мотивисани изигравањем закона (национална правила о структури, учествовању запослених у управљању) а ређе економским разлозима (прекогранична покретљивост) Скоро половина основана у Чешкој, за њом следи Немачка n n Разлизи оснивања: Европски имиџ, смањење броја чланова управе и структура органа (једнодомни систем), покретљивост у само неколико случајева Послују у Србији (пример: Strabag SE, BASF SE)

СЕ пример – Allianz SE Allianz Versicherungen AG - Стицање свих акција зависних друштава, СЕ пример – Allianz SE Allianz Versicherungen AG - Стицање свих акција зависних друштава, након кога је Основано СЕ заједно са италијанским друштвом РАС у коме је стекло потпуно учешће Сва постојећа зависна друштва постала су огранци Водећи мотив - Избегавање надзора у свакој држави чланици у којој се налазило зависно друштво - Искључиви финансијски и банкарски надзор у месту у коме СЕ има седиште (укључујући све огранке) (‘Basel II’)

СПЕ Европско затворено (приватно) друштво n Идеја: Jeanne Bouchourevliev: ‘Pour une Sàrl Européenne’ (1973) СПЕ Европско затворено (приватно) друштво n Идеја: Jeanne Bouchourevliev: ‘Pour une Sàrl Européenne’ (1973) n Конференција “Pour un societe fermée européenne” 1997 n Јавна дебата (ЕК) 2007 n Предлог Комисије 2008 n Процедура у ЕП 2009 n

СПЕ - разлози Мала и средња предузећа n У поређењу са СЕ: n Оснивачки СПЕ - разлози Мала и средња предузећа n У поређењу са СЕ: n Оснивачки капитал n Настанак ab initio n Националне одредбе које се односе на затворена друштва n SE – европско друштво? n Уговорна природа и аутономија воље n Нема прекограничног елемента n

СПЕ - предлог n n n Иста, једноставна и флексибилна правила компанијског права у СПЕ - предлог n n n Иста, једноставна и флексибилна правила компанијског права у свим земљама чланицима Психолошки ефекат Право кретања на унутрашњем тржишту – промена регистрованог седишта

СПЕ – опште одредбе n n n Основ: чл. 352 – једногласност Има правну СПЕ – опште одредбе n n n Основ: чл. 352 – једногласност Има правну способност и акције које не сме јавно да емитује Оснивачи могу да буду једно или више правних или физичких лица, као и СЕ, СЦЕ, ЕЕИГ или друго СПЕ.

СПЕ – право које се примењује n n Директно регулисано императивним одредбама Уредбе. Омогућавају СПЕ – право које се примењује n n Директно регулисано императивним одредбама Уредбе. Омогућавају настанак и обезбеђују униформност СПЕ у ЕУ. Унутрашња организација СПЕ се регулише оснивачким актом: n n n Аутономија воље (нема диспозитивних правила) Оснивачки акт мора да регулише: оснивање, акције, капитал и организацију. У другим питањима се примењује национално компанијско право само када је то предвиђено Уредбом (дужности директора).

СПЕ – основна правила Минимум капитала 1 (8000) евра. n Оснивање ex nihilo, трансормација, СПЕ – основна правила Минимум капитала 1 (8000) евра. n Оснивање ex nihilo, трансормација, подела, спајање. n Регистровано седиште не мора да се подудара са стварним седиштем – могућност промене регистрованог седишта уз промену меродавног права без новог оснивања. n

СПЕ – унутрашња организација n Оснивачки акт уређује унутрашњу организацију: n n Један или СПЕ – унутрашња организација n Оснивачки акт уређује унутрашњу организацију: n n Један или више директора, Једнодомни систем или Дводомни систем Дужности и одговорност (унапређени у односу на СЕ) n n Секундарна примена меродавног националног права Скупштина могућа али није обавезна као самостални орган (обавезно одлучивање акционара путем других механизама) Тако је могуће: СПЕ којим управља посебна управа СПЕ којим управљају акционари/чланови

СПЕ – учествовање запослених Према моделу учествовања у случају прекограничних спајања n Принцип “пре СПЕ – учествовање запослених Према моделу учествовања у случају прекограничних спајања n Принцип “пре и после” n Нема већи значај у затвореним и мањим друштвима (изузетак Данска, Шведска) n

СУП Европско једночлано друштво n Статистички у Европи има око 21 милион малих и СУП Европско једночлано друштво n Статистички у Европи има око 21 милион малих и средњих друштава и око 12 милиона доо, од којих око пола (5, 2 милиона) имају само једног члана. n

СУП Предлог Директиве о Европском једночланом друштву n Proposal for a Directive of the СУП Предлог Директиве о Европском једночланом друштву n Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on single-member private limited liability companies (2014) n SOCIETAS UNIUS PERSONAE (SUP) n Уместо СПЕ n Укида (12) Директиву о једночланом друштву n

СУП Опште одредбе о једночланим друштвима (готово идентичне 12. дир) n Посебна правила за СУП Опште одредбе о једночланим друштвима (готово идентичне 12. дир) n Посебна правила за СУП n n Оснивање: n Ex nihilo или конверзијом уз очување правног субјективитета n Регулисано националним правилима за доо n Од стране физичких или правних лица

СУП n Оснивачки акт n Модел оснивачког акта n Обавезан у случају n on-line СУП n Оснивачки акт n Модел оснивачког акта n Обавезан у случају n on-line регистрације Регистрација Могућност регистрације on line (у потпуности електронска регистрација) n У року од 3 радна дана n Листа неопходних докумената (максимум који држава чланица може да захтева) n

СУП Једна акција n Капитал n Најмање 1 еуро (или друга јединица нац. валуте) СУП Једна акција n Капитал n Најмање 1 еуро (или друга јединица нац. валуте) n Исплате: n n Тест биланса n Извештај о солвентности

СУП n Структура Одлуке без скупштине n Директор(и) n n Одговорност за недозвољене исплате СУП n Структура Одлуке без скупштине n Директор(и) n n Одговорност за недозвољене исплате (дужност пажње) укључујући и фактичке директоре n Фактички директори али не и одредбе о одговорности у близини стечаја n Право чланова на издавање обавезних упутстава директорима n Важно у односу на групе друштава

Препоручена литература: n n n Вук Радовић, “Правна природа Европске економске интересне групације”, у: Препоручена литература: n n n Вук Радовић, “Правна природа Европске економске интересне групације”, у: Вук Радовић (ур. ), Усклађивање пословног права Србије са правом ЕУ 2012, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012. Татјана Јевремовић Петровић, „Структура органа у европским формама друштава“, Право и привреда, бр. 46, 2010. Татјана Јевремовић Петровић, “„Европско једночлано друштво – форма за лакше функционисање групе друштава“, у: Вук Радовић (ур. ), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске Уније (2014), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014.

Додатна литература n n n n n Abraham, M. , Pascal, E. » La Додатна литература n n n n n Abraham, M. , Pascal, E. » La SE: le regime juridique fixe par les textes communautaires «, PA, 27 mai 2004, no. 106 Aitken, Morgan » Societas Europaea: is tax an incentive or a barrier? ”, European Business Review, 6/04 Avagianou, A. „The SE Statute“, ELSA Selected Papers on European Law 2002 (2), http: //www. elsa. org/publications/spel_02_2. html Bartman, Steef » Editorial: The SPE Revolution «, Volume 5, Issue 6, December 2008. de Kluiver, H-J. , “Editorial: (Re)Considering the SPE”, European Company law, vol. 5, issue 3, June 2008 di Luigi, C. » An invasive top-down harmonisation or a respectful framework model of national laws? A critique of the SE «, International Company and Commercial Law Review, vol. 19, issue 2, 2008. Drury, R. » A European Private Company? «, International and Comparative Corporate Law Journal, vol. 3, issue 2, 2001 Drury, R. » The European Private Company «, EBOLR, 9. 2008 Ebke, W. » Die Europäische Aktiengesellschaft ist da - und jetzt? Die SE muss sich auf dem "Markt der Gesellschaftsrechtsordnungen" durchsetzen“, Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht, Heft 01/2002 Edwards, V. „The European Company – Essential tool or eviscerated dream? “, Common Market Law Review, 2003

Додатна литература n n n Eidenmuller, Engert, Hornuf « The SE as a Vehicle Додатна литература n n n Eidenmuller, Engert, Hornuf « The SE as a Vehicle for Legal Arbitrage » , EBOLR, 2009 Garcia-Riestra “The transfer of seat of the European Company v free establishment case-law”, European Business Law Review, 6/04 Menjucq « French interpretations and strategies about the European Company”, European Business Law Review, 6/04 Rose, C. „The New Corporate Vehicle Societas European: consequences for European corporate governance“, Corporate Governance, Vol. 15, Number 2, March 2007 Skoie Morkve C. » The SE in Scandinavia «, European Business Law Review, 2/05 Werlauff « The SE Company”, European Business Law Review 1/03