Скачать презентацию Evropská ekonomická integrace podnikový pohled 5 seminář 2 Скачать презентацию Evropská ekonomická integrace podnikový pohled 5 seminář 2

fdd5a89d634de45152432715f54a41ff.ppt

  • Количество слайдов: 23

Evropská ekonomická integrace podnikový pohled 5. seminář 2. 11. 2006 Evropská ekonomická integrace podnikový pohled 5. seminář 2. 11. 2006

Základy jednotného trhu EU I. 5 SVOBOD: Volný pohyb zboží, služeb, osob, kapitálu a Základy jednotného trhu EU I. 5 SVOBOD: Volný pohyb zboží, služeb, osob, kapitálu a svoboda usazování se za účelem podnikání + • Celní unie a společná obchodní politika • Rovnost a nediskriminace • Ochrana rovné soutěže • Harmonizace základních požadavků, vzájemné uznávání národních standardů • Liberalizace veřejných zakázek a monopolních

Základy jednotného trhu EU II. • Ochrana slabší smluvní strany • Ochrana veřejného zájmu Základy jednotného trhu EU II. • Ochrana slabší smluvní strany • Ochrana veřejného zájmu (vč. ŽP) • Podpora hospodářské a sociální • konvergence a soudržnosti Koordinace hospodářských a sociálních politik • Jednotná měna • Asociace obchodních partnerů na principech

Free movement of goods • Key principles • MS are required (Art 23 TEC) Free movement of goods • Key principles • MS are required (Art 23 TEC) to form a customs union. They must not introduce any new customs duties between MS, nor must they increase existing duties (ECJ: Van Gend en Loos). • A charge having equivalent effect which is disguised as a tax or levy is illegal (Art 25 TEC + ECJ: Diamantarbeiders). • No MS may impose a tax directly or indirectly on products from another MS gearter than applied to similar domestic products. Indirect protection through taxation of domestic products is also illegal (Art 90 TEC + ECJ:

Free movement of goods • Key principles • Quantitative restrictions and all measures having Free movement of goods • Key principles • Quantitative restrictions and all measures having equivalent effect are prohibited (Art 28 TEC + ECJ: Henn and Darby) • All trading rules enacted by MS which are capable of hindering, directly or indirectly, actually or potentially, intra-EC trade are to be considered as measures having an effect equivalent to quantitive restrictions (ECJ: Dassonville) • MS may not promote national products where this involves discrimination against imports. (ECJ: Buy Irish)

Free movement of goods • Key principles • There is no valid reason why Free movement of goods • Key principles • There is no valid reason why goods which have been lawfully produced and marketed in one MS should not be introduced into any other MS („mutual recognition“ ECJ: Cassis de Dijon) • Art 28 TEC does not apply to selling arrangements by MS which do not affect inter-member trade (ECJ: Keck and Mithouard, „Sunday trading“) • Art 28, 29 TEC do not preclude prohibitions on imports/exports justified on grounds of public morality, policy or security, the protection of life or health, of national treaures possessing artistic, historic etc. value, of industrial or commercial property (ECJ: Conegate

Bezpečný výrobek • Výrobce (dovozce, distributor) smí na jednotný trh EU uvádět pouze bezpečné Bezpečný výrobek • Výrobce (dovozce, distributor) smí na jednotný trh EU uvádět pouze bezpečné výrobky • Směrnice 92/59/EHS = Z. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků • Obecný závazek pro všechny druhy výrobků • Bezpečnost průměrného spotřebitele • Informace na výrobku srozumitelné v jazyce státu prodeje - jasné upozornění na

Volný pohyb bezpečného výrobku I. Dvě cesty zajištění volného pohybu: 1. Vzájemné uznávání národních Volný pohyb bezpečného výrobku I. Dvě cesty zajištění volného pohybu: 1. Vzájemné uznávání národních požadavků na výrobky 2. Harmonizace technickobezpečnostních předpisů • harmonizované prokazování shody s předpisy • vzájemná akceptace dokladů o shodě • jednotné značení shody

Volný pohyb bezpečného výrobku II. • Neharmonizovaná oblast = vzájemné uznávání národních požadavků a Volný pohyb bezpečného výrobku II. • Neharmonizovaná oblast = vzájemné uznávání národních požadavků a dokladů • Dassonville 1974 • Cassis de Dijon 1979 • Harmonizovaná oblast = technická harmonizace (Směrnice ES) • Sektorový přístup • Nový přístup

Technická harmonizace I. Sektorový přístup • prioritní oblasti normalizace na národní i mezinárodní úrovni Technická harmonizace I. Sektorový přístup • prioritní oblasti normalizace na národní i mezinárodní úrovni (technická složitost, bezpečnostní rizika) • motorová vozidla • léčiva • potraviny • chemikálie • podrobné „receptury“ • obtížný legislativní proces • snadná orientace pro výrobce a dovozce

Technická harmonizace II. Nový přístup (od r. 1985 pro rychlejší odstranění překážek v rámci Technická harmonizace II. Nový přístup (od r. 1985 pro rychlejší odstranění překážek v rámci projektu JT) • rámcové směrnice ES • • • elektrická zařízení hračky stavební výrobky tlakové nádoby rádiová a telekomunikační zařízení ochranné pomůcky. . . cca 24 položek • dobrovolné technické EN normy CEN, CENELEC, ETSI, technická schválení EOTA

Posuzování shody výrobků Výrobce (dovozce) musí: • prokázat shodu svého výrobku s harmonizovaným předpisem Posuzování shody výrobků Výrobce (dovozce) musí: • prokázat shodu svého výrobku s harmonizovaným předpisem • vydat o tom doklad (prohlášení o shodě) • výrobek opatřit značkou shody Globální přístup k posuzování shody • moduly A (samocertifikace) – H (kusové zkoušky ve zkušebně + certifikovaný systém výroby) • seznam notifikovaných zkušeben • značka CE (jen pro „Nový přístup“)

Základní postup výrobce/dovozce 1. Vztahují se na výrobek harmonizované předpisy? 2. Které předpisy upravují Základní postup výrobce/dovozce 1. Vztahují se na výrobek harmonizované předpisy? 2. Které předpisy upravují požadavky na výrobek? 3. Na které EN (v aktuálním znění) odkazují? 4. Jaké jsou možnosti posouzení shody?

Značka CE • Výrobek splňuje, na základě stanoveného posouzení shody, všechny požadavky příslušných předpisů Značka CE • Výrobek splňuje, na základě stanoveného posouzení shody, všechny požadavky příslušných předpisů • musí být na všech výrobcích, u nichž to předpis vyžaduje a které jsou uváděny na trh EU • musí odpovídat shodě s aktuálními požadavky (normami) • původ výrobku nerozhoduje, odpovědný je v takovém případě dovozce z ne-členské země • označení CE neumožňuje souběžné označení

Označení výrobku • Spotřebitel musí být jasně a srozumitelně informován, varován před možnými riziky Označení výrobku • Spotřebitel musí být jasně a srozumitelně informován, varován před možnými riziky • povinnost prodávajícího, dodavatele, výrobce • povinnost prodávajícího trvá, i když tyto informace neobdržel od výrobce/dodavatele • prodávající nesmí odstranit označení výrobce/dodavatele • Jazyk označení výrobku • je v rozporu s právem ES nepřipouštět jiný způsob než určitý jazyk • srozumitelnost posuzují národní orgány, odpovědnou je osoba uvádějící výrobek na národní trh

Odpovědnost za škodu Směrnice 85/374/EHS = Z. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu • Odpovědnost za škodu Směrnice 85/374/EHS = Z. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu • odpovědnost za smrt, poškození zdraví nebo materiální škodu způsobenou výrobkem spotřebiteli - nepodnikateli • odpovědnost výrobce usídleného v EU, případně dovozce do EU na celém území EU • odpovědnost objektivní, nevyžadující zavinění • týká se jen výrobků vč. surovin a výpěstků, nikoli služeb

Jak se vyvinit z odpovědnosti za škodu Výrobce/dovozce je objektivně odpovědný, • vyjma vady Jak se vyvinit z odpovědnosti za škodu Výrobce/dovozce je objektivně odpovědný, • vyjma vady způsobené začleněním do výsledného produktu • vyjma škody způsobené vinou poškozeného • vyjma vad způsobených platnými předpisy nebo neznámých soudobé vědě a technice • promlčení: 3 roky od ident. výrobce, prekluze: 10 let na trhu • společná a nerozdílná odpovědnost více výrobců • vliv třetí osoby: odpovídá výrobce, může uplatňovat postih viníka

Základy ochrany spotřebitele • Neexistuje komplexní úprava • Katalog práv spotřebitele ES (1981) • Základy ochrany spotřebitele • Neexistuje komplexní úprava • Katalog práv spotřebitele ES (1981) • • • ochrana zdraví a bezpečnosti ochrana hospodářských zájmů právo na náhradu utrpěné škody právo na informace a instrukce právo na řádný proces • dílčí směrnice • národní procesní pravidla

Ochrana spotřebitele I. Informování spotřebitele • informace na kožených a křišťálových výrobcích • informace Ochrana spotřebitele I. Informování spotřebitele • informace na kožených a křišťálových výrobcích • informace o podmínkách spotřebitelských úvěrů • zákaz klamavé reklamy (možnost reklamy srovnávací) • zákaz nekalých obchodních praktik (ještě neplatí) Náležitosti spotřebitelských smluv • nekalá ustanovení ve spotřebitelských smlouvách • smlouvy uzavírané na dálku (14 dní) • smlouvy uzavírané mimo stálou provozovnu (7 dní)

Ochrana spotřebitele II. Specifické úpravy • dělené vlastnictví nemovitostí (time-sharing) • ochrana účastníků kombinovaných Ochrana spotřebitele II. Specifické úpravy • dělené vlastnictví nemovitostí (time-sharing) • ochrana účastníků kombinovaných zájezdů • ochrana klientů leteckých kanceláří • výrobky zaměnitelné za potraviny • ochrana soukromí při elektronické komunikaci • legální metody podpory prodeje

Reklama a způsoby prodeje Reklama = obchodní sdělení ve dvojí podobě: • Informace o Reklama a způsoby prodeje Reklama = obchodní sdělení ve dvojí podobě: • Informace o zboží - součást zboží a jeho obalu - má ochranu podle čl. 28 SES, lze ji omezit, jen je-li v rozporu s dobrými mravy nebo zavádějící • Modalita prodeje – na odděleném nosiči, v marketingové nebo nabídkové kampani - jsou zcela regulovány národními předpisy, nediskriminačně a přiměřeně • Absolutní národní zákaz reklamy je v rozporu s právem ES • Národní zákaz způsobů prodeje je v souladu s

Nekalé obchodní praktiky Směrnice účinná od 2007 – jednotná, vyčerpávající „černá listina“ zakázaných způsobů Nekalé obchodní praktiky Směrnice účinná od 2007 – jednotná, vyčerpávající „černá listina“ zakázaných způsobů podpory prodeje spotřebitelům. • Zavádějící obchodní praktiky • pyramidové hry, účasti ve finále slosování podmíněné nákupem z katalogu, poslední možnost koupě z omezené série, reklama skrytá za redakční článek, falešné certifikáty • Agresivní obchodní praktiky • nátlak na nerozhodného zákazníka, nevyžádané elektronické nabídky, zásilky, cílená nabídka lidem v těžkých životních situacích • Test nekalosti