Скачать презентацию ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Скачать презентацию ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

f017e54bcf62d01ca3611f9c4b4c1853.ppt

  • Количество слайдов: 25

 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 -2013 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 -2013 www. bgregio. eu Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България Проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал“ Финално обществено обсъждане в рамките на Дейност 3. Провеждане на обществени обсъждания 20 февруари 2015 г. Изпълнител ДЗЗД „Устойчиво развитие за Тутракан“ Този документ е създаден в рамките на проект “Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан, като център на агломерационен ареал" който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007 -2013 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ЦЕЛ И СЪЩНОСТ НА НАСТОЯЩАТА СРЕЩА Настоящата среща • се провежда в на град ЦЕЛ И СЪЩНОСТ НА НАСТОЯЩАТА СРЕЩА Настоящата среща • се провежда в на град Тутракан. 3 „Провеждане на обсъждания (кръгли • проучвания)“ Набиране на мнения, препоръки и предложения, които да бъдат взети предвид преди окончателното представяне за одобрение на плана. маси, фокус групи, анкетни представителите на широката общественост с цялостната разработка на проекта за Интегриран план за градско възстановяване и развитие рамките на Дейност обществени Запознаване на • В обсъждането вземат участие експерти на Изпълнителя, както и експерти от страна на Възложителя. • Проектите, включени в плана не биха могли да бъдат ефективни и устойчиви без пълноценното включване и участие на основните заинтересовани страни и бенефициенти в тяхното разработване, изпълнение и оценка. 1

КАКВО Е НАПРАВЕНО Настоящата среща • се провежда в „Методическите насоки за разработване и КАКВО Е НАПРАВЕНО Настоящата среща • се провежда в „Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР; рамките на Дейност 3 „Провеждане на • обществени СВОИТЕ ГРАЖДАНИ, КУЛТУРНА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ маси, фокус групи, проучвания)“ Определена Визия за развитие на град Тутракан до 2020 г. : ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ, БИЗНЕС И ОТДИХ, ПРЕДЛАГАЩ ДОСТОЕН ЖИВОТ НА обсъждания (кръгли анкетни Изготвен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация, съгласно • Определени Цели и стратегия на ИПГВР; • Проведени обществени обсъждания и анкетни проучвания. 2

КАК ИДЕНТИФИЦИРАХМЕ ПРОЕКТИТЕ Настоящата среща • Дефиниране на проблеми на ниво град; се провежда КАК ИДЕНТИФИЦИРАХМЕ ПРОЕКТИТЕ Настоящата среща • Дефиниране на проблеми на ниво град; се провежда в • Събиране на информация за обекти и системи на ниво град; рамките на Дейност 3 „Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания)“ • Дефиниране на конкретни проблеми на ниво град – съобразно събраната информация; • Определяне на цели и стратегия за развитие на града; • Дефиниране на критерии за избор на обекти и системи подлежащи на интервенции по ИПГВР; • Структуриране на интервенции в проектни идеи за интегрирано въздействие спрямо възможните източници на финансиране и времевата рамка за изпълнение; • Консултиране със заинтересовани страни; • Изследване на осъществимостта им с оглед на правни, технически, финансови аспекти – необходимост от отчуждителни процедури и прогнозни срокове, възможност за грантово финансиране/финансов инженеринг и др. ; • Структуриране спрямо прогнозния финансов ресурс за общината по ОП, приложими за ИПГВР/идентифицираните възможности за ПЧП/възможностите за съфинансиране/финансиране от страна на общината; • Приоритизиране във времевата рамка на ИПГВР спрямо степен на наложителност на дадена интервенция, степен на зрялост и последователност на реализиране на отделните схеми за финансиране по ОП. 3

КАКЪВ ПОДХОД ПРИЛОЖИХМЕ При формулирането на проектите/ интервенциите • Всеки проект да бъде в КАКЪВ ПОДХОД ПРИЛОЖИХМЕ При формулирането на проектите/ интервенциите • Всеки проект да бъде в обхвата на града; • Съобразяване на проектите с целевите ефекти и резултати; следва да се • Проектите да са структурирани, така че интегрирано да решават проблемите в града; съобразят следните • изисквания, ангажимент за управление/ поддържане; възможности, ограничения Обхващане основно на обекти/терени – общинска собственост, по които общината има • При липса на изградена подземна инфраструктура, тя трябва да бъде осигурена преди да се премине към други интервенции на съответния терен; • Приоритетни са обекти, които са в по-незадоволително състояние спрямо средното за града; • Дефинирана потребност – брой ползватели, физическо състояние на сграден фонд и прилежащите терени/дворни пространства и т. н. ; • Потенциал за развитие спрямо нуждите – т. е. доколко прогнозата показва необходимост от развитие на съответната инфраструктура; • Финансиране до момента с оглед недопускане двойно финансиране и надграждане. 4

ГРУПА 1: ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Проектни предложения Проектна група ГРУПА 1: ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Проектни предложения Проектна група 1: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност ПРОЕКТ 1. 1: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Община Тутракан, Общински център за услуги и информация на граждани и Изнесено работно място към СГКК на „Трансмариска“ № 31 Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща дограма, ремонт на покрив, ремонт на вертикални технически инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще бъдат въведени мерки за пожарна безопасност на сградата. Ще бъдат ремонтирани и преоборудвани всички необходими помещения. Ще се осигури достъп за хора в неравностойно положение в сградата чрез изграждането на рампи и асансьор. ПРОЕКТ 1. 2: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Общински съвет на ул. „Трансмариска“ 20 Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, поставяне на вътрешна топлоизолация и енергоспестяваща дограма дървена (сградата е НКЦ), както и хидроизолация на основите. Ще бъдат въведени мерки за пожарна безопасност на сградата. Ще се осигури достъп за хора в неравностойно положение в сградата. ПРОЕКТ 1. 3: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 63 многофамилни жилищни сгради Многофамилните жилищни сгради ще бъдат обновени, чрез поставяне на външна топлоизолация и хидроизолация, енергоспестяваща дограма, ремонт на вертикални технически инсталации (ВК и Ел), ремонт на покриви и ремонт на общи помещения. 5

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 6 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 6

ГРУПА 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ОКОЛНА СРЕДА Проектни предложения ПРОЕКТ 2. 1: Обновяване на ГРУПА 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ОКОЛНА СРЕДА Проектни предложения ПРОЕКТ 2. 1: Обновяване на зелените площи на Дунавския кей между пл. „ 21 септември“ и МБАЛ Проектна група 2: Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление. Предвижда се изграждането на фитнес на открито и една детска площадка. Предвижда се обновяването на обществена тоалетна и чешма на пл. 21 септември и изграждането на достъпна среда за хора в неравностойно положение на цялата територия. Подобряване на ПРОЕКТ 2. 2: Обновяване на автобусни спирки и монтаж на видеонаблюдение за обществена сигурност градската околна среда Поставяне на навеси и пейки, указателни табели и видеонаблюдение. ПРОЕКТ 2. 3: Обновяване на междублоковото пространство в ж. к. „Възходи“ Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки, осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели и енергоспестяващо улично осветление, изграждане на две детски площадки и фитнес на открито. ПРОЕКТ 2. 4: Обновяване на градски стадион Ще бъдат подменени настилки на терена на стадиона. Ще бъде осигурен достъп за хора в неравностойно положение. Предвижда се обновяване на обслужващи помещения, огради и поставяне на енергоефективно осветление. ПРОЕКТ 2. 5: Изграждане на спортни игрища и площадки между парк Христо Ботев и СОУ Христо Ботев Предвижда се обновяване на ограда, премахване на съществуващи стари основи и съоръжения. Предвижда се изграждането на алейни настилки, поставянето на кошчета, пейки и енергоспестяващо осветление. Предвижда се изграждането на волейболно и баскетболно игрища на открито. ПРОЕКТ 2. 6: Обновяване на обществена градина на ул. Добри Чинтулов Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление. Предвижда се изграждането на една детска площадка. ПРОЕКТ 2. 7: Обновяване на парк „Хр. Ботев“ Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни и тротоарни настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци, чешми), поставяне на енергоефективно осветление, поставяне на видеонаблюдение. Предвижда се изграждане на детска площадка и обновяване на обществена тоалетна. ПРОЕКТ 2. 8: Облагородяване на Стария пазар Предвижда се реставрация/ ремонт на стара чешма и кълдъръмена улица, обновяване на зелено пространство чрез изграждане на каменна/ калдъръмена настилка, поставяне на пейки, кошчета и енергоспестяващо външно осветление по старинен образец. Предвижда се изграждане на детска площадка. Предвижда се обновяване и обогатяване на растителността и обновяването на съществуваща обществена тоалетна, изграждане на достъпна среда и пригаждане на помещение за нуждите на хора в неравностойно положение. 7

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8

ГРУПА 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ОКОЛНА СРЕДА ПРОЕКТ 2. 9: Обновяване на зелените площи ГРУПА 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ОКОЛНА СРЕДА ПРОЕКТ 2. 9: Обновяване на зелените площи около паметника на Таньо Воевода Проектни предложения Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление. Предвижда се изграждането на една детска площадка. ПРОЕКТ 2. 10: Обновяване на градина Славянка Проектна група 2: Подобряване на градската околна среда Предвиждат се мерки за облагородяване – изграждане на алейни настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление. Предвижда се изграждането на спортна и детска площадка. ПРОЕКТ 2. 11: Облагородяване на зелени пространства около южната стена на Крепост „Трансмариска“ Предвиждат се мерки за облагородяване – изграждане на алейни настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление и указателни табели. ПРОЕКТ 2. 12: Обновяване на градина Никола Й. Вапцаров Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление. ПРОЕКТ 2. 13: Обновяване на обществена градина на ул. Георги Бенковски Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление. Предвижда се изграждането на една детска площадка и спортна площадка. ПРОЕКТ 2. 14: Обновяване на градина между улици Васил Левски и Ясен Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление. ПРОЕКТ 2. 15: Обновяване на парк Васил Левски Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление. Предвижда се изграждането на фитнес на открито и една детска площадка. ПРОЕКТ 2. 16: Обновяване на зелено пространство на пл. 21 септември Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление. . 9

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 10 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 10

ГРУПА 3: ОБНОВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ГРУПА 3: ОБНОВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Проектни предложения Проектна група 3: Обновяване на социална и здравна инфраструктура и повишаване качеството на социалните услуги ПРОЕКТ 3. 1: Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ – Тутракан Предвижда се обновяване на сградата - интериор, екстериор, покрив, въвеждане на мерки за енергийна ефективност подмяна на дограма, поставяне на външна топлоизолация, подмяна на отоплителна инсталация и сградни инсталации - ВК и Ел. Предвижда се подмяна на амортизирано оборудване. Предвижда се обновяване на дворното пространство настилки, поставяне на пейки, кошчета, енергоспестяващо външно осветление, обновяване на дворна ограда, подпорни стени и растителност. Предвижда се поставяне на видеонаблюдение. Предвижда се подмяна на асансьор и изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение - рампи, асансьор. Предвижда се поставяне на пожароизвестителна система. ПРОЕКТ 3. 2: Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Дом за стари хора Сградата ще бъде обновена чрез ремонт на покрив, частична подмяна на дограма, на отоплителни радиатори и ремонт на вертикални технически инсталации (Ел и ВК). Ще се извършат вътрешни ремонти на всички помещения, включително на санитарни възли и кухненски блок и административни помещения. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Ще бъде изграден достъп за хора в неравностойно положение в сградата и прилежащия терен чрез изграждане на асансьор и рампи. Прилежащия терен ще бъде обновен, чрез подмяна на настилки, обновяване на елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, енергоспестяващо алейно осветление), обновяване на зелени площи и обновяване на дворна ограда. Ще се постави система за видеонаблюдение. Предвидени са и дейности по предоставяне на социални услуги за повишаване на качеството на живот на възрастните хора. Те ще бъдат съобразявани с индивидуалните потребности, желания и условия на живот на всеки възрастен човек. 11

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 12 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 12

ГРУПА 4: ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ГРУПА 4: ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ЗАНИМАНИЯ Проектни предложения ПРОЕКТ 4. 1: Обновяване на детски заведения Обновяване на ОДЗ „Полет“ и прилежащо пространство Проектна група 4: Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания Предвижда се оборудване и обзавеждане на занималните, спалните, сервизните помещения, кухните, пералното помещение и санитарните помещения. Предвижда се обновяване на ВК и Ел инсталациите в сградите, на отоплителната инсталация. Предвижда се обновяване на подовите настилки. Предвижда се обновяване на прилежащото дворно пространство - обновяване на дворна ограда, алейни и тротоарни настилки, укрепване на подпорни стени, обновяване и обогатяване на растителността, поставяне на пейки, кошчета и детски съоръжения за спорт и игра, както и поставяне на енергоспестяващо външно осветление. Предвижда се поставяне на система за видеонаблюдение. Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Патиланчо“ и прилежащо пространство Сградата ще бъде обновена чрез поставянето на външна топлоизолация и ремонт на покриви. Предвижда се обновяване на отоплителна инсталация. Предвижда се оборудване и обзавеждане на занималните, спалните, сервизните помещения, кухните, пералното помещение и санитарните помещения. Предвижда се обновяване на ВК и Ел инсталациите в сградите, на отоплителната инсталация. Предвижда се обновяване на подовите настилки и парапетите на терасите/ лоджиите. Предвижда се обновяване на прилежащото дворно пространство - обновяване на дворна ограда, алейни и тротоарни настилки, укрепване на подпорни стени, обновяване и обогатяване на растителността, поставяне на пейки, кошчета и детски съоръжения за спорт и игра, както и поставяне на енергоспестяващо външно осветление. Предвижда се поставяне на система за видеонаблюдение. Обновяване на ЦДГ „Славянка“ и прилежащо пространство Сградата ще бъде обновена чрез вътрешен ремонт и преоборудване и обзавеждане на занималните, спалните, съблекалните и санитарните помещения и обновяване на последните. Предвижда се ремонт и преоборудване на кухните, складовите, перални и гладачни помещения. Предвижда се обособяването и оборудването на кабинет за работа с деца със специални потребности. Ще бъдат подмени ВК и Ел инсталации и отоплителната инсталация. Предвижда се ремонт на покрив на двуетажния корпус на сградата и обновяване на парапети на тераси и лоджии. Предвижда се обновяване на прилежащото дворно пространство чрез обновяване на дворна ограда, алейни и тротоарни настилки, поставяне на пейки и кошчета, изграждане на площадки за игра и спорт с необходимите съоръжения, включително и за деца със специални потребности. Предвижда се изграждане на сцена на открито и обновяване на съществуваща спортна площадка. предвижда се поставянето на енергоспестяващо външно осветление и на видеонаблюдение. В сградата и прилежащото пространство ще бъде изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение. . 13

ГРУПА 4: ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ГРУПА 4: ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ЗАНИМАНИЯ Проектни предложения Проектна група 4: Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания ПРОЕКТ 4. 2: Обновяване на училища Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Й. Йовков“ и прилежащо пространство Предвижда се ремонт на покрив, подмяна на неподменена остаряла дограма и поставяне на външна топлоизолация. Предвижда се вътрешен ремонт и преоборудване на училищен стол и физкултурен салон и съблекални и санитарни възли към него. Предвижда се подмяна на ВК и Ел инсталации и отоплителна инсталация. Предвижда се оборудване на 2 интерактивни кабинета за езиково обучение. Предвижда се обновяване на коридорите на сградата, класните стаи и санитарните възли. Предвижда се ремонт на сграда на УПК и обособяване и оборудване на кабинети за извънкласна дейност. Предвижда се оборудване и обособяване на кабинет за работа с деца със специални потребности. Предвижда се обособяването на актова зала в съществуващо приземно помещение и оборудването й. Предвижда се осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение до дворното пространство и в сградата чрез рампи и асансьор и оборудване на санитарен възел със същата цел. Предвижда се обновяване на прилежащо дворно пространство чрез подмяна на алейни и тротоарни настилки, ремонт на ограда, обновяване на лекоатлетическа писта, игрища за волейбол, гимнастически уреди на открито и прилежащите към тях зрителски места. Предвижда се поставяне на пейки и кошчета, енергоспестяващо външно осветление и видеонаблюдение. Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Хр. Ботев“ и прилежащо пространство Предвижда се ремонт на покрив, подмяна на неподменена остаряла дограма и поставяне на външна топлоизолация. Предвижда се вътрешен ремонт и преоборудване на училищен стол и физкултурен салон и съблекални и санитарни възли към него. Предвижда се подмяна на ВК и Ел инсталации и отоплителна инсталация. Предвижда се обновяване на коридорите на сградата, класните стаи и санитарните възли. Предвижда се оборудване и обособяване на кабинет за работа с деца със специални потребности. Предвижда се осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение до дворното пространство и в сградата чрез рампи и асансьор и оборудване на санитарен възел със същата цел. Предвижда се обновяване на прилежащо дворно пространство чрез подмяна на алейни и тротоарни настилки, ремонт на ограда, обновяване на футболно игрище, и изграждане на игрища за волейбол и баскетбол, както и на фитнес площадка на открито. Предвижда се поставяне на пейки и кошчета, енергоспестяващо външно осветление и видеонаблюдение. ПРОЕКТ 4. 3 Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Общински център за извънучилищни дейности и прилежащо пространство Предвижда се ремонт на покрив, подмяна на неподменена остаряла дограма и поставяне на външна топлоизолация. Предвижда се вътрешен ремонт и преоборудване на занималните, административните и санитарно-складовите помещения и коридорите. Предвижда се подмяна на ВК и Ел инсталации и отоплителна инсталация. Предвижда се осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение до дворното пространство и в сградата чрез рампи и асансьор и оборудване на санитарен възел със същата цел. Предвижда се обновяване на прилежащо дворно пространство чрез подмяна на алейни и тротоарни настилки, ремонт на ограда, обновяване на многофункционално игрище. Предвижда се поставяне на пейки и кошчета, енергоспестяващо външно осветление и видеонаблюдение. 14

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 15 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 15

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 16 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 16

ГРУПА 5: ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА И ИНФРАСТРУКТУРА, РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИТЕ В ТЯХ ТУРИСТИЧЕСКА Проектни ГРУПА 5: ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА И ИНФРАСТРУКТУРА, РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИТЕ В ТЯХ ТУРИСТИЧЕСКА Проектни предложения Проектна група 5: Обновяване на културна и туристическа инфраструктура, развитие на услугите в тях ПРОЕКТ 5. 1: Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Картинна галерия и Обреден дом Сградата ще бъде обновена, чрез допълване на мерки за енергийна ефективност предвид статута й на НКЦ обновяване на дървена дограма по образец, ремонт на покрив, подновяване на отоплителна инсталация и ВК и Ел инсталации. Ще бъдат извършени вътрешни ремонти на всички помещения, включително мазета и санитарни и сервизни помещения. Ще се осигури ново оборудване за административните помещения и сервизните и санитарни такива. Предвижда се поставяне на видеонаблюдение. ПРОЕКТ 5. 2: Обучения за предлагане на туристическо информационно обслужване и сформиране на екип за туристическа атракция „Рибарска махала“ като част от туристически продукт на община Тутракан и монтаж на табели и указателни знаци в Рибарската махала Предвидени са специализирани обучения за усъвършенстване на персонала, зает в туризма за предлагане на туристическо информационно обслужване и сформиране на екип за туристическа атракция „Рибарска махала“ като част от туристически продукт на община Тутракан. Предвижда се и изработването, съгласуването с НИНКН и поставянето на обозначителни, насочващи и рекламни табели на архитектурния ансамбъл Рибарска махала и недвижимите културни ценности в него - музеи, частни обекти, религиозни обекти, ателиета и работилници. ПРОЕКТ 5. 3: Осъществяване на регионален маркетинг и реклама в рамките на туристически Район Дунав - с основна специализация в културен и круизен туризъм Разработване на туристически пакети, рекламни дейности, подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристическия продукт, участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири, организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги. 17

ГРУПА 6: ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И СГРАДИ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИ ФУНКЦИИ И ГРУПА 6: ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И СГРАДИ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИ ФУНКЦИИ И УСЛУГИ Проектни предложения ПРОЕКТ 6. 1: Обновяване и облагородяване на градски пазар Проектна група 6: Обновяване на общински терени и сгради, за предоставяне на нови функции и услуги Подмяна на тротоарни, алейни и др. външни настилки, изграждане на щандове и навес над тях, обновяване на складови сгради. Поставяне на елементи на градския дизайн - табели, пейки, кошчета. Обновяване на обществена градина към пазарното пространство и поставяне на енергоспестяващо осветление. Предвижда се изграждане на щандове и обслужващи сгради, както и достъпна среда за хора в неравностойно положение. ПРОЕКТ 6. 2: Обновяване, реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на общинска сграда с цел - приспособяването й за нуждите на общинския архив Сградата ще бъде реконструирана за нуждите на общинския архив и обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща дограма, ремонт на покрив, ремонт на вертикални технически инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще бъдат въведени мерки за пожарна безопасност на сградата. Ще бъдат ремонтирани и преоборудвани всички необходими помещения. Ще се осигури достъп за хора в неравностойно положение в сградата чрез изграждането на рампи и асансьор. ПРОЕКТ 6. 3: Изграждане на съблекалня към спортни игрища и площадки между парк Христо Ботев и СОУ Христо Ботев Сградата ще бъде ремонтирана - покрив, смяна на дограми, поставяне на външна топлоизолация, изграждане на рампа за хора в неравностойно положение. ПРОЕКТ 6. 4: Облагородяване на терен и изграждане на закрита лодкостоянка Предвижда се облагородяване на терен - поставяне на енергоспестяващо осветление, контейнери за отпадъци, алеи и изграждане на закрита лодкостоянка, както и поставянето на лодкостоянки на открито. ПРОЕКТ 6. 5: Преустрояване на общинска сграда в многофункционална зала Предвижда се преустройство на съществуваща двуетажна сграда (част от бивша детска ясла) с цел създаване на многофункционални зали, както и ремонт и обновяване на санитарни възли. Предвижда се въвеждане на мерки за енергийна ефективност - ремонт на покрив, поставяне на външна топлоизолация и смяна на дограма. Предвижда се обновяване на ВК, Ел и топлоинсталации. Предвижда се ново оборудване и обзавеждане. Предвижда се създаването на достъпна сред а чрез асансьор и рампи за хора в неравностойно положение. 18

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 19 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 19

ГРУПА 7: СЪЖИВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА Проектни предложения Проектна група 7: Съживяване ГРУПА 7: СЪЖИВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА Проектни предложения Проектна група 7: Съживяване и развитие на местната икономика ПРОЕКТ 7. 1: Преоборудване, технологично развитие и модернизация на бизнес структурите Дейности за подобряване на производствените процеси, за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. ПРОЕКТ 7. 2: Насърчаване на енергийно ефективни технологии, енергийната ефективност на сградите и инсталациите Изготвяне и провеждане на обследвания за енергийна ефективност в предприятията, инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, системи за енергиен мениджмънт, вкл. ИКТ базирани системи за управление на енергийната ефективност, повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността и подпомагане на високоефективни микро и малки когенерации и модернизация на мрежи и допълваща подкрепа за СМР за подобряване на енергийните и топлинни характеристики на сградния фонд на производствените сгради на предприятията също ще бъде предоставена, при доказване на ефекта и обвързаността на тези дейности. 20

ГРУПА 8: АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Проектни предложения Проектна група 8: Административно ПРОЕКТ 8. 1: Подобряване ГРУПА 8: АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Проектни предложения Проектна група 8: Административно ПРОЕКТ 8. 1: Подобряване на административното обслужване, вкл. чрез въвеждане на пакет от електронни услуги за бизнеса и населението обслужване Проучване и анализ на административните процеси, обслужване и нужди; ре-инженеринг на процесите и проектиране на нови електронни административни услуги; интегриране на услугите със системите на електронното правителство; внедряване на системата и интегриране на услугите в уеб сайта на общината; обучение на специалисти в общината. ПРОЕКТ 8. 2: Подобряване на административния капацитет и квалификацията на служителите в общинската администрация. Провеждане на обучения за служителите на общинска администрация – Тутракан, мотивационно обучение и обучение по придобиване на ключови компетентности; лидерски умения и екипна ефективност; социални отношения и ефективни преговори; компютърно обучение и изграждане на умения за участие в електронното управление. 21

ГРУПА 9: АКТИВНО ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО Проектни предложения Проектна група 9: Активно трансгранично сътрудничество ПРОЕКТ ГРУПА 9: АКТИВНО ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО Проектни предложения Проектна група 9: Активно трансгранично сътрудничество ПРОЕКТ 9. 1: Разработване на съвместен туристически продукт с румънски общини въз основа на рибарското културно наследство, изграждане и рехабилитация на пътна и културна инфраструктура за нуждите на проекта и изработване на стратегия за промотирането на туристическия продукт Продължаване на традиционното за Тутракан сътрудничество с румънски общини и насочване на съвместната работа в сферата на икономиката и по-конкретно реализирането на съвместен туристически продукт. Дейността включва организиране на общи работни групи, изграждане и рехабилитация на пътна и културна инфраструктура за нуждите на проекта и изработване на стратегия за промотирането на туристическия продукт, подготовка на проекти и прилагане на обща стратегия за комуникации и реклама. ПРОЕКТ 9. 2: Подпомагане и насърчаване на трансграничните инвестиции по отношение на зелената инфраструктура и биоразнообразието Изготвяне на оценка на състоянието на зелената инфраструктура, флората и фауната в трансграничния район и привличането на граждански и екологични организации, както и предприятия, работещи в сферата на зелените технологии за разработване и прилагане на съвместни проекти за подпомагане и насърчаване на трансграничните инвестиции по отношение на зелената инфраструктура и биоразнообразието. ПРОЕКТ 9. 3: Дейности в рамките на транснационално и интеррегионално сътрудничество за създаване на мрежи и сътрудничество в областта на туризма и др. Съдействие за сформирането на туристически сътрудничества и клъстери с участието на български и чуждестранни партньори и предприемачи, предлагащи различни допълващи се продукти и услуги за създаване на мрежи и сътрудничество в областта на туризма и създаване на интегриран туристически продукт. 22

РЕСУРСНА ОСИГУРЕНОСТ Програмен период • Оперативни програми 2014 - 2020 ОП „Региони в растеж“ РЕСУРСНА ОСИГУРЕНОСТ Програмен период • Оперативни програми 2014 - 2020 ОП „Региони в растеж“ ОП „Развитие на човешки ресурси“ ОП „Добро управление“ ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ОП „Околна среда“ ОП „Иновации и конкурентоспособност“ • Други средства от СКФ • Програма за ТГС между България и Румъния • Собствени средства • Собствени приходи • Републикански бюджет • Национални фондове • Други инвестиционни фондове • Частни инвеститори • Други донори - финансиране от Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм; Интерег Европа/ Балкани Средиземно море/ Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 -2020 • Дарения 23

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 24 БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 24