Скачать презентацию Европейски Социален Фонд 2007 2013 Оперативна програма Скачать презентацию Европейски Социален Фонд 2007 2013 Оперативна програма

e1d6cd4e37dfd18fdc04990d377aab47.ppt

  • Количество слайдов: 58

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” BG 051 Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” BG 051 PO 001 -2. 2. 03 „На път” Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Ръководство за Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Ръководство за бенефициенти по изпълнение на договори по ОП РЧР Глава 1. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР Глава 2. Оперативно изпълнение на договорите за безвъзмездна помощ Глава 3. Финансово изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ по схема «На път» Глава 4. Определяне на изпълнител на дейности съгласно ПМС № 69/2013 г. , ЗОП и неговите изменения Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Основни моменти: Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Основни моменти: • • • как се правят промени по сключените договори; как ще се извършва мониторинг/наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта и на какви изисквания трябва да отговаря финансовото изпълнение; какви процедури се спазват при избор на изпълнител за доставка/ предоставяне на услуги; какви са задълженията на бенефициентите за отчитане и изготвяне на доклади; какви са изискванията при отчитане извършването на проектни дейности; как да бъдат отчитани направените разходи. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Глава 1 Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Глава 1 – Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Основни принципи при извършване на промени в Договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (БФП) • • • Всички искания за промени следва да се представят писмено пред Договарящия орган (ДО); Договарящият орган не е задължен да одобри всяко подадено искане за промени в договора; Промени в Договора за безвъзмездна финансова помощ могат да бъдат извършвани само в рамките на установената в Насоките за кандидатстване, продължителност на схемата. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Кореспонденция с Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Кореспонденция с ДО – ГД ЕФМП Бенефициентът предоставя документацията - по пощата с обратна разписка, по куриер с обратна разписка или лично в ГД ЕФМП на адрес : Гр. София, 1303, ж. к. “Възраждане”, ул. “Антим І” № 14 Регионални сектори Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Изменения по Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Изменения по договорите Изменение със задължително сключване на допълнително споразумение (АНЕКС) Изменение без сключване на допълнително споразумение Недопостуми промени по сключени договори Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Изменение БЕЗ Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Изменение БЕЗ сключване на допълнително споразумение (АНЕКС) ВАЖНО! Бенефициентът има право да приложи изменение по договора, без сключване на Допълнително споразумение, ако промяната няма да попречи за постигане на планираните резултати. В рамките на 10 работни дни от подаването на уведомлението за исканата промяна (ако промяната предполага отговор), трябва да се отговори. Този срок спира да тече при искане на разяснения от страна на ДО. За промените Бенефициентът е длъжен да уведоми писмено Договарящия орган не по-късно от подаване на искане за плащане. ДО си запазва правото да не се съгласи с измененията, като в тези случаи бенефициента се уведомява в срок до 7 работни дни. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Изменение БЕЗ Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Изменение БЕЗ сключване на допълнително споразумение (АНЕКС) Промяна на името, адреса на Бенефициента, адреса за контакт, банковата сметка или под-сметка, посочена в Искането за авансово плащане, номера на телефони и факсове Промяна в графика за изпълнение на дейностите или други промени, които не водят до отпадане на част от описаните в Приложение А дейности и не водят до промяна на срока на договора ПРОМЕНИ ПОДЛЕЖАЩИ НА УВЕДОМЛЕНИЕ Промяна на мястото на изпълнение на дейностите (семинари, конференции, промяна на адреса на работното място на лицата, включени в проекта и др. ) Промяна на лицето, представляващо Бенефициента Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Изменение БЕЗ Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Изменение БЕЗ сключване на допълнително споразумение (АНЕКС) Изменения в бюджетните пера по отношение на първоначалните стойности, е допустимо: Когато това не засяга промяна, свързана с основната цел на проекта Когато финансовият ефект от промяната се ограничава до прехвърляне на суми между бюджетните раздели с до 15% на с до 15% договорените суми на бюджетните раздели Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Изменение СЪС Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Изменение СЪС сключване на допълнително споразумение (АНЕКС) ВАЖНО! Сключването на Допълнително споразумение (АНЕКС) към Договора, задължително се налага при следните промени в приложение А „Формуляр за кандидатстване” и приложение Б „Бюджет на проекта”. Промените в Приложение A „Формуляр за кандидатстване”, следва да се представят и в режим „проследяване на промените” (“track changes”). Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Промени в Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Промени в приложение А “Формуляр за кандидатстване” и сключване на допълнително споразумение (АНЕКС) Промяна в юридическия статут на Бенефициента, промяна в БУЛСТАТ/ЕИК Смяна на членовете на екипа по проекта и служителите, извършващи превоза на лицата от и до работното място, били предмет на оценка Промяна в дейностите по проекта Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Промени в Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Промени в приложение Б “Бюджет на проекта” и сключване на допълнително споразумение (АНЕКС) Промяна на първоначалните стойности на бюджетните пера, когато се извършва преразпределение на средствата в бюджета на проекта, водещо до увеличаване или намаляване с повече от 15 % на договорените в бюджета стойности по бюджетни раздели. Поява на нови бюджетни пера (видове разходи), които не са договорени с първоначалния бюджет. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Недопустими промени Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Недопустими промени по сключени договори ВАЖНО! - Недопустими са промени в техническото изпълнение, водещи до занижаване на предвидените в договора индикатори и резултати. -Промени на одобрените по програмата целеви групи. -подмяна/замяна на партньор по подписан договор между ДО и Бенефициента. - Недопустими са промени в бюджета, водещи до: увеличаване на първоначално договорения процент и размер на безвъзмездната финансова помощ по Договора; превишаване на средствата по бюджетни раздели, за които има нормативно определен процент. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Процедура при Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Процедура при подготовка на Допълнително споразумение (АНЕКС) Бенефициентът изготвя писмено искане за промяна в Договора, (Заявление) с добре аргументирана обосновка и подкрепящи документи, в зависимост от спецификата им, доказващи необходимостта от същата Искането се представя от Бенефициента минимум 30 дни предвидената дата на влизане на изменението в сила и не по-малко от 1 месец преди крайния срок за изпълнение на проекта, освен ако са налице особени обстоятелства Всяко искане за сключване на Допълнително споразумение задължително се представя надлежно подписано от лицето, овластено да представлява организацията Към искането за промяна се представят съответните коригирани/изменени приложения Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Промени в Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Промени в приложение А “Формуляр за кандидатстване” и сключване на допълнително споразумение (АНЕКС) Всички приложения, които се изменят с Допълнителното споразумение, следва да кореспондират на версията му и да бъдат коректно изготвени, съгласно изискванията за визуализация и публичност и образците на документа, с пореден номер на изменението (Допълнителното споразумение №. . , ІІІ – Версия №. . . ) Всички бюджети да бъдат форматирани до втория знак след десетичната запетая - при изменения в бюджета на проекта, следва да се представи и бюджетна модификация, отразяваща прехвърлянето на средства, стойностните и процентните изменения по отделните раздели и пера В срок от 30 дни след датата на писменото искане за промяна, Бенефициентът получава подписано от Ръководителя на ДО Допълнително споразумение към Договора или аргументиран отказ за подписването на такова Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ВАЖНО: Всички Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ВАЖНО: Всички документи свързани с промени по Договора, подлежащи на сключване на Допълнително споразумение (Анекс) или такива на уведомителен режим, следва да се изпращат до Ръководителя на Договарящия орган в ГД ЕФМП, на адрес: гр. София, 1303, ж. к. “Възраждане”, ул. “Антим І” № 14. Всички искания за промени трябва да са обективно обосновани, представени писмено и да бъдат документално подкрепени. Бенефициентът трябва да представи искането си за промени на вниманието на Договарящия орган в едномесечен срок преди предвидената дата на влизане на промяната в сила, освен ако са налице особени обстоятелства, включително и извънредни обстоятелства по чл. 10 от Общите условия на Договора (непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер - природно бедствие, пожар и др. ), надлежно обосновани от него и приети от ДО. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Глава 2 Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Глава 2 - Оперативно изпълнение на договорите за безвъзмездна помощ v v v Оперативно наблюдение на изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ Отчетност и изисквания за отчетност Мониторинг – цели, видове наблюдение (мониторинг) Нива на наблюдение Проверки от страна на Договарящия орган/Управляващия орган. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Оперативно изпълнение Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Оперативно изпълнение на договорите При изпълнението на проекта, Бенефициентът е длъжен да изготви досие на проекта, което да съдържа: Договор /със съответните приложения към него/; Заявление за промяна на сключен договор /Приложение 1. 2, Глава 1/ и анкес към договор (ако е приложимо) /Приложение 1. 3, Глава 1/; Всички документи, удостоверяващи изпълнението на проектните дейности, които отразяват спецификата на съответния договор за безвъзмездна финансова помощ. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Отчетност и Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Отчетност и изисквания за отчетност • • Задълженията на Бенефициента по отношение на отчитането: Месечна справка - включва информация за изпълнението на проекта за съответния проектен месец; Доклади за напредъка на проекта; Бенефициентът изпраща месечни справки и доклади за напредъка на проекта (сканиран документ, подписан от Ръководител проект или друго упълномощено лице от екипа по проекта) – само по електронен път в регионалните офиси на ДО. се изпращат на електронната поща на регионалния офис; Междинен/ни доклад/и - изготвят се и се представят от бенефициента заедно с всяко искане за междинно плащане, съгласно образец към договора. Те се отнасят до проекта като цяло, без оглед на това каква част от него е финансирана чрез безвъзмездна финансова помощ. Докладите трябва да съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период; Заключителен доклад– изготвя се от бенефициента съгласно образец към договора до 2 месеца след приключване на дейностите по проекта. Той се състои от техническа част и финансова част и се отнася до изпълнението на договора като цяло. ; Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Мониторинг – Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Мониторинг – цели, нива на наблюдение, видове v Цели на МЗ при извършване на оперативен мониторинг: § да провери документите, да гарантира спазване на процедурите и одитните пътеки, както и ефективността на изпълнените дейности и ефикасността на извършените разходи, съгласно сключените с бенефициентите договори; § да удостовери (верифицира), че съ-финансираните продукти и услуги са доставени и декларираните от бенефициентите разходи за дейностите са извършени в действителност и в съответствие с европейските и национални правила, както и да провери техническото (оперативно) изпълнение; § да проследи степента на напредък по проекта и съответствието между планирани дейности/разходи и постигнат резултат; § да установи нивото на комуникация/взаимодействие между Водещата организация с целевите групи. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” • Нива Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” • Нива на наблюдение: – проверки от страна на Договарящия орган/Управляващия орган – мониторинг от страна на регионалните структури на ДО и УО; – проверки от страна на ГД ЕФМП (ЦА на АЗ); – при необходимост – от ръководителя на МЗ или упълномощени със заповед от него лица. • Видове наблюдение (мониторинг): – първо мониторингово посещение; – регулярни мониторингови посещения / мониторингови посещения “на място”; – проверки във връзка с процеса по верифициране; – проверки за проследяване изпълнението на дадени препоръки от МЗ/УО и други проверяващи/одитиращи органи; – извънредни посещения “на място”, без предупреждение, с цел контрол върху изпълнението на индивидуалните договори, – проверки, свързани с проследяване на последващи ангажименти по договорите. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Глава 3: Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Глава 3: ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО СХЕМА „НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – КОМПОНЕНТ ІІ” Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 1. Общи Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 1. Общи финансови правила 2. Допустими разходи 3. Недопустими разходи 4. Режим по ЗДДС 5. Финансово отчитане на Договор 6. Финансови проверки Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 1. Общи Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 1. Общи финансови правила За допустими ще се считат документално обоснованите разходи за покриване на заложените в договора дейности, които са действително извършени в рамките на договорения период. Изпълнението на договора трябва да става в съответствие с графика на договорените дейности. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2. Допустими Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2. Допустими разходи - Детайлни правила за допустимост - ПМС № 180/2007 г. - Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. - Регламент на Съвета /ЕО, Евратом/ № 1605/2002 г. - Регламент 1081/2006, Регламент 1083/2006 - Регламент № 800/2008 г - Регламент № 1998/2006 г Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Допустимите разходи Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Допустимите разходи трябва да бъдат: • законосъобразни съгласно българското и европейското законодателство • пряко свързани с изпълнението на целите на проекта; • заложени в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; • да отговарят на принципите за добро финансово управление и ефективност на разходите; • действително направени от кандидата по време на изпълнението на проекта и да са извършени след датата на подписване на договора; • осчетоводени от кандидата; • да са доказани и установени със съответните разходооправдателни документи. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 3. Недопустими Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 3. Недопустими разходи • възстановим данък добавена стойност; • лихви по дългове; • закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства, инфраструктура, земя и сгради, пряко свързани с производствения процес и обичайната дейност на предприятията • глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове; • разходи за консултантски услуги свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване; • разходи финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността, или друга донорска програма; • разходи за закупуване на стоки втора употреба; • разходи по смисъла на чл. 5, ал. 1 на Постановление № 62 от 21. 03. 2007 г. на Министерския съвет • разходи за кафе-паузи, обяди, вечери и други с подобен характер; • разходи за материали, които имат характер на дълготрайни материални активи (ДМА), влючени в разходите по правилата на ЕСФ. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 4. ЗДДС Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 4. ЗДДС по получени стоки и услуги или извършени плащания в изпълнение на проект Невъзстановим Възстановим • Постановление № 62 на МС от 21. 03. 2007 г • Писмо № 91 -00 -502/27. 8. 2007 г. на Министерство на финансите Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 5. Финансово Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 5. Финансово отчитане на Договор • За всички плащания следва да се спазват изискванията, посочени в чл. 5 (4) от ПМС № 180 • В случай на необходимост или одит документите по проекта трябва да бъдат предоставени за проверка. • Във всички договори, фактури и т. н следва да бъде посочен номера на договора за безвъзмездна помощ и/или наименованието на проекта по ОП РЧР. • За нуждите на проекта, бенефициентът е длъжен да използва отделна банкова сметка Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 5. 1. Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 5. 1. Авансово плащане Ø оборотни финансови средства до приключването на проекта. Ø До 20% от размера на БФП съгласно сроковете в ПМС № 179 от 10. 08. 2010 г. или до 65 % от договорената БФП, посочена в член 3. 3 от настоящия договор (приложимо за договори, сключени след влизане в сила на РМС 300 от 18. 05. 2013 г. ). При 20% се представя запис на заповед , а при до 65% банкова гаранция. Банковата гаранция следва да е в полза на Договарящия орган и да има период на валидност до приключване на договорните отношения между Договарящият орган и бенефициента, за което Договарящият орган уведомява банката или финансовата институция – издател при поискване от страна на бенефициента, а именно срокът на банковата гаранция следва да е с продължнителност 4 месеца след крайната дата на изпълнение на проекта. Ø Документите се изпращат в ГД ЕФМП Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 5. 2 Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 5. 2 Междинно/окончателно плащане (ИМП/ИОП) Междинни плащания - извършват се на база на действително извършени разходи и след предоставяне на първични разходооправдателни документи, финансов отчет и всички съпътстващи документи. Общата сума на авансовото и междинните плащания не може да надвишава 80% от общата сума на допустимите разходи за изпълнение на проекта. Междинни или финални плащания, на стойност равна на стойността на верифицираната БФП, се извършват съгласно сроковете в ПМС № 179/10. 08. 2010 г. Окончателно плащане – размерът му се изчислява като от верифицираните общо допустими разходи (БФП) се приспаднат отпуснатите авансово и междинни плащания. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА Всички документи (договори, разходооправдателни документи и др. ), представени в Искане за междинно/окончателно плащане трябва да отговарят на националното законодателство (Закон за счетоводството, ЗДДС, ЗДДФЛ, КТ, КСО, ЗНФО, ПМС № 180; ПМС № 121; ПМС № 69, ПМС № 236, Наредба за командировките в страната и др. ), да съдържат текст „Разходът е извършен по ОП”РЧР”, договор №………”, да са подписани от ръководителя на проекта и подпечатани с печат на бенефициента. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Счетоводна отчетност Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Счетоводна отчетност Ø Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща електронна система за документация и двустранно счетоводство. Ø Бенефициентът трябва да гарантира, че данните, посочени в докладите, отговарят на тези в счетоводната система и документация и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията. Ø Срокът за съхранение на всички документи по изпълнение на договора е 3 години след закриване на Оперативната програма от Комисията /чл. 13 на ПМС № 180/. Ø Бенефициентът е длъжен да допуска Договарящия орган и всички одитиращи органи да проверяват, посредством проучване на документацията му и/или изпълнението на проекта. Ø ДОКУМЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ НА ДОСТЪПНО МЯСТО И ДА СА КАРТОТЕКИРАНИ ПО НАЧИН, КОЙТО УЛЕСНЯВА ПРОВЕРКАТА, А БЕНЕФИЦИЕНТЪТ СЛЕДВА ДА УВЕДОМИ ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН ЗА ТОЧНОТО ИМ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Процесът на Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Процесът на верифициране, се основава на: Ø разходооправдателни документи Ø действително извършени разходи Ø тяхната пълна проверка Задължение на бенефициента е да извърши пълна проверка на документацията по проекта преди представянето на отчет на Договарящия орган Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 6. Проверки Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 6. Проверки на мястото на изпълнение на договор Ø правилно и редовно водене на счетоводната документация и отчети, отразяващи изпълнението на договора, като се поддържа отделна счетоводна аналитична отчетност; Ø правилно записване на извършените плащания към съответните пера от бюджета; Ø целесъобразно изразходване на средствата от безвъзмездната помощ; Ø изпълнени задължения към съответната ТД на НАП; Ø третиране на ДДС – правилно отчитане на ДДС като допустим разход, когато същият е невъзстановим; Ø проверка за двойно финансиране. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Глава 4. Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Глава 4. Определяне на изпълнител на дейности съгласно ПМС № 69/2013 г. , ЗОП Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” І. Основните Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” І. Основните принципи по ПМС № 69/2013 г. И ЗОП са: • Публичност и прозрачност; • Свободна и лоялна конкуренция; • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” І. Възлагане Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” І. Възлагане на обществени поръчки Видове възложители: Бенефициенти, които са възложители по смисъла на чл. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) , прилагат: Закона за обществените поръчки (ЗОП); Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Бенефициенти, които не се явяват възложители по чл. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), прилагат разпоредбите на : Постановление № 69 от 11 март 2013 година за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европийския съюз, съвместната опаретивна програма «Черноморски басейн 2207 -2013» , финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” II. Предмет Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” II. Предмет на поръчката: При определяне приложимостта на ЗОП, съответно на ПМС № 69/2013 г. , и наличието на функционална/ систематична свързаност на поръчките бенефициентът следва да се ръководи от предмета на поръчката, а не разпределението в рамките на бюджетните раздели/ пера, в това число и раздел 1 от бюджета. Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 6 от ЗОП и чл. 10, ал. 1 от ПМС № 69/2013 г. , не се допуска разделяне на обществена поръчка/ предмета на процедурата при изпълнение на проекта, с цел заобикаляне прилагането на закона/постановлението. Разделяне на предмета на процедурата е налице, когато за изпълнение на сходни дейности по Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (СРV 2007), бенефициентът е използвал поблагоприятен режим за избор на изпълнител. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ІІІ. Предварителен Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ІІІ. Предварителен контрол на процедурите за възлагане на обществени поръчки от бенефициенти, които са възложители по ЗОП Предмет на предварителен контрол са графикът на тръжните процедури, документацията, изготвена от възложителя за възлагане на обществената поръчка, оценителния доклад от проведената процедура, решението по чл. 38 ЗОП (определяне на изпълнител, сключване на рамково споразумение, класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект, прекратяване на процедурата). Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 1. Предварителен Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 1. Предварителен контрол на графика за провеждане на тръжните процедури. В едномесечен срок след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ бенефициентите (възложители на обществени поръчки) представят на ДО за одобрение график на планираните обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта. 2. Предварителен контрол на процедурите, попадащи в обхвата на чл. 20 а ЗОП - обхваща проверка на документацията за съответствие с одобрените по проекта дейности. 3. Предварителен контрол на процедурите извън обхвата на чл. 20 а ЗОП, осъществявани по реда на Ръководството за бенефициента - обхваща проверка на документацията за съответствие с одобрените по проекта дейности и съответствие със ЗОП. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 4. Предварителен Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 4. Предварителен контрол на протокола от оценката/ доклада от избора. В срок от 5 работни дни от приключване работата на комисията бенефициентът изпраща на ДО протокола или доклада от работата на оценителната комисия, като към него прилага и заповедта за назначаване на комисията по оценка, документация по проведена процедура за подбор на състава на оценителната комисия (ако е приложимо) и проект на решение. Конкретният бенефициент носи пълна отговорност за процеса на подбор и назначаване на оценителна комисия, както и осигуряването на необходимата професионална квалификация и експертиза за съответна обществена поръчка. ВАЖНО! ДО може да не одобри разходите за възложената обществена поръчка като част от одобрения проект, когато бенефициентът не изпълни дадените му препоръки по осъществения предварителен контрол. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Обект на Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Обект на поръчката Голяма поръчка по ЗОП Опростени правила по чл. 14, ал. 3 По реда на Глава 8 а от ЗОП /чл. 14, ал. 4/ Без спазване изискванията на Глава 8 а от ЗОП /чл. 14, ал. 5 от 264 000 до 2 640 000 лв. от 60 000 до 264 000 лв. < 60 000 лв. Строителство С място на изпълнение > 264 000 лв. в България С място на изпълнение >1 650 000 лв. от 1 650 000 до от 670 000 извън България 6 600 000 лв. до 1 650 000 лв. < 670 000 лв. Доставки С място на изпълнение > 66 000 лв. в България от 66 000 лв. С място на изпълнение > 132 000 лв. извън България от 132 000 лв. От 66 000 до съответния до 132 000 лв. праг по чл. 45 а, ал. 2 ЗОП Инвестира във Вашето бъдеще! от 20 000 до 66 000 лв. < 20 000 лв. < 66 000 лв.

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Обект на Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Обект на поръчката Голяма поръчка по ЗОП Опростени правила по чл. 14, ал. 3 По реда на Глава 8 а от ЗОП /чл. 14, ал. 4/ Без спазване изискванията на Глава 8 а от ЗОП /чл. 14, ал. 5 С място на изпълнение в България > 66 000 лв. от 20 000 до 66 000 лв. < 20 000 лв. С място на изпълнение извън България > 132 000 лв. от 132 000 лв. до От 66 000 съответния праг до 132 000 лв. по чл. 45 а, ал. 2 от ЗОП < 66 000 лв. Конкурс за проект > 66 000 лв. от 66 000 лв. < 66 000 лв. Услуги Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ІV. Бенефициенти, Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ІV. Бенефициенти, попадащи в обхвата на ПМС № 69/2013 г. • • • 1. He подлежат на възлагане (ПМС 69/2013) : трудовите договорите, сключени с експерти, които са били обект на оценка по реда на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз наемните договори за сгради или други недвижими имоти. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2. График Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2. График на тръжните процедури В едномесечен срок след подписване на договора с бенефициента и преди стартиране на разходването на средства по Договора за безвъзмездна помощ, бенефициентите следва да представят на ДО за одобрение график на тръжните процедури, които ще се изпълняват чрез възлагане за подизпълнение по проекта - според вида на процедурите, разпределението на бюджета и планираните дати за отваряне и оценка на представените оферти. ПРЕДВАРИТЕЛНО ОДОБРЕНИЕ от страна на ДО. Разходването на средства по проекта следва да бъде стриктно съобразено с одобрения от ДО брой и вид процедури, оповестени в него. 3. Документация Утвърдените типови образци за прилагане на ПМС № 69/2013 г. са достъпни на информационния сайт на Агенция по заетостта на следния линк: http: //www. az. government. bg/OPHR/ Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 4. Критерии Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 4. Критерии за оценка и класиране на оферти: • • Офертите на кандидатите могат да бъдат оценявани и класирани по един от двата критерия „икономически най-изгодна оферта” или „най-ниска цена”. Не се допуска включването в методиката като показатели за оценка на офертите, критерии за подбор представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите. ВАЖНО! Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите. /чл. 26, ал. 3/ Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 5. Договорът Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 5. Договорът за изпълнение включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Бенефициентът е длъжен да включи в договора и някои от разпоредбите на „Общите условия” на договора за безвъзмездна финансова помощ отнасящи се до “Отговорност”, „Конфликт на интереси”, „Поверителност”, „Визуална идентификация”, „Счетоводни отчети и технически и финансови проверки”, както и всички изисквания, посочени в ПМС 69/2013 г. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 6. Видове Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 6. Видове процедури по ПМС 69/2013: • • Избор с публична покана; Избор без провеждане на процедура. Вид процедура Доставки (лв. без ДДС) Услуги (лв. без ДДС) Строително -монтажни работи (лв. без ДДС) Публична покана Равна или повисока от 20 000 Равна или повисока от 60 000 До 20 000 До 60 000 Избор без провеждане До 20 000 на процедура Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ВАЖНО! • Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ВАЖНО! • • ДО задължително осъществява предварителен контрол на избор чрез Публична покана по реда на ПМС № 69/2013 г. на етап проектна документация и приключила оценка, преди сключване на договор за процедури над 66 000 лв. без ДДС за доставки и услуги и над 264 000 лв. без ДДС за строителство. Всички останали документи ще бъдат контролирани от ДО на етап междинен/финален отчет. В тази връзка, Бенефициентите следва строго да съблюдават законосъобразността, целесъобразността и съответствието с клаузите на Договора за безвъзмездна финансова помощ на проведения избор с цел да гарантират признаване/ възстановяване на направените разходи. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ВАЖНО! Разходи, Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ВАЖНО! Разходи, извършени от Бенефициент за авансови плащания към избраните от тях изпълнители могат да бъдат верифицирани при условие, че са налице комулативно следните обстоятелства: 1. Наличие на подписан договор с изпълнител с включена клауза за авансово плащане, който е в съответствие с действащата нормативна уредба, като кандидатите следва предварително да са били информирани за размера на авансовото плащане (напр. публичната покана); 2. Бенефициентът е извършил авансово плащане въз основа на предоставена от страна на изпълнителя фактура или друг документ с еквивалентна доказателствена стойност; 3. Когато стойността на аванса е над 20 000 лв. без ДДС, плащането е извършено срещу изискано и предоставено от изпълнителя обезпечение (банкова гаранция, запис на заповед или друг инструмент), като по този начин се осигуряват адекватни механизми за защита на публичния интерес и минимизиране на риска от финансови загуби при евентуално неизпълнение от страна на поизпълнителя. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” При констатирани Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” При констатирани нарушения по прилагането на ПМС № 69/2013 г. ДО има право да налага финансови корекции по реда на Методология за определяне на финансови корекции, приета с ПМС № 134/2010 г. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 7. Често Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 7. Често срещани грешки в Методиката за оценка на оферти Когато критерият за оценка е „икономически най – изгодната оферта” Методиката не може да съдържа като показатели минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите, както и минимални технически параметри, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 9 от ПМС № 69/11. 03. 2013 г. При използване на критерий за оценка „икономически най – изгодна оферта”, методиката за оценка следва да съдържа конкретни точки за оценка по показатели и подпоказатели, които се присъждат при обективни условия /покриването на определени критерии, степен на качество/, а не се присъждат по субективна преценка на членовете на оценителната комисия (като „изчерпателност”, „точност”, „детайлност” и „достатъчност”). Методиката за оценяване трябва да бъде изготвена по начин, че кандидатите сами да могат да пресметнат колко точки ще получат, т. е да е максимално ясна и лишена от субективизъм. Това се получава най – добре, когато на оценка са подложени цифрово изразими показатели (цена, срок и т. н. ). Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 1. Методиката Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 1. Методиката не бива да предвижда оценяване по показатели с 0 (нула) точки, тъй като подобно условие би означавало, че оферта не отговаря на минималните изисквания на бенефициента и не следва да бъде допускана до етап оценка. В този смисъл е и константната практика на ДО и УО; 2. Показателите в Методиката следва да бъдат ясно, точно и детайлно разписани, от тях да са видни всички условия, при които се присъждат предвидения брой точки, за да не възникват неясноти за участниците. 3. При определяне на показатели в Методиката, които оценят срок (на доставка, изпълнение, гаранционен и т. н) следва да бъдат определени мерните единици, в които ще се измерват сроковете (работни, календарни дни, месеци), за да може показателите да оценят съпоставими оферти. Изискването се налага поради това, че сроковете се броят по различен начин, в зависимост от мерните единици, в които са орпеделени, съгласно разпоредбите на ГПК. Бенефициентът следва да зададе минимални и максимални граници на сроковете, за да бъдат показалите целесъобразни и да оценят реалистични оферти; Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 4. Начините Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 4. Начините на плащане ( „Авансово плащане”, „Срок на отложено плащане” и др. ) не следва да присъстват като показатели в Методиката за оценка на оферти, тъй като не касаят пряко качественото изпълнение на поръчката. При наличието на подобни критерии за оценка е възможна хипотезата възложителят да получи по – некачествена услуга или доставка за сметка на авансово, отложено или друг вид плащане. Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ПРИМЕРНА МЕТОДИКА Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ПРИМЕРНА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА • Вариант 1 • Вариант 2 Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Агенцията по Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Агенцията по заетостта предоставя консултации на всички желаещи – кандидати с одобрени проекти и бенефициенти по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Консултациите се извършват два пъти седмично в регионалния офис на ДО. Консултации се извършват всеки вторник и четвъртък от 10. 00 ч. до 12. 00 ч. Телефон за записване: 056/812976 Адрес на сектор "Верификация "- гр. Бургас: ул. "Перущица" № 67, стая 210 Инвестира във Вашето бъдеще!

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” БЛАГОДАРЯ ЗА Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! Инвестира във Вашето бъдеще!