Скачать презентацию ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ VS 2013 001 0407 НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В Скачать презентацию ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ VS 2013 001 0407 НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В

38f611976fd99f977641052882fa141a.ppt

  • Количество слайдов: 26

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ VS/2013/001/0407 „НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ В НОВИТЕ СТРАНИЧЛЕНКИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ VS/2013/001/0407 „НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ В НОВИТЕ СТРАНИЧЛЕНКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СЕКТОРНИ СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНИ СХЕМИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА БОРБА С НЕСИГУРНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА, БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО” СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ДЕВЕТ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ Регионална работна среща в България РРС 1 София 09 -11 Април 2014 1 Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС

v В Европа земеделското и селско население има специални потребности. v Девет държави са v В Европа земеделското и селско население има специални потребности. v Девет държави са избрали създаването на автономни системи за социална закрила. v Тези системи са занимават с целия спектър на социално осигуряване: трудови злополуки и професионални заболявания, здравни, пенсионни и семейни услуги. Действие, базирано на гъста териториална мрежа Предоставяне на добри услуги и подходящи отговори Цел: да се адаптират мисиите на тези системи към промените в земеделските и селските райони, оставайки верни на техните принципи за равенство, качество, социална справедливост, автономия, социална демокрация и закрила на земеделския труд. 2

АВСТРИЯ Преди… Сега… социалната закрила е била насочена към определени икономически слаби слоеве на АВСТРИЯ Преди… Сега… социалната закрила е била насочена към определени икономически слаби слоеве на австрийското население почти всички професионални групи са обхванати от социалното осигуряване, независимо от техните доходи Социално осигуряване = Солидарност Основни концепции на австрийското социално осигуряване: Ø здравно осигуряване, осигуряване при трудова злополука и пенсионно осигуряване Ø задължително участие Ø осигуреното лице е автоматично включено в социалноосигурителната система, въз основа на правната рамка Организация на социалното осигуряане за селскостопанските работници = независима администрация: Ø определена административна отговорност е прехвърлена на тези групи в обществото, които имат пряк интерес по тези въпроси Ø представителите на осигурените се избират чрез непреки избори 3

АВСТРИЯ 1. Здравно осигуряване üОбезщетения по болест üМедицинско лечение üБолнично лечение üПомощни средства üЛекарства АВСТРИЯ 1. Здравно осигуряване üОбезщетения по болест üМедицинско лечение üБолнично лечение üПомощни средства üЛекарства üОбезщетения за майчинство 2. Осигуряване при трудови злополуки: ü Фермерска грижа, предоставена от социалното осигуряване ü Социално осигуряване при трудова злополука ü Обезщетения при трудова злополука 3. Пенсионно осигуряване на фермери: ü При навършване на пенсионна възраст: Мъже – на 65 години Жени – на 60 години ü Пенсиониране по болест (инвалидност поради общо заболяване) ü Вдовишка пенсия ü Пенсия за сираци 4

АВСТРИЯ Структура: § Централен фонд на национално равнище § 7 местни фонда на регионално АВСТРИЯ Структура: § Централен фонд на национално равнище § 7 местни фонда на регионално равнище § 4 специализирани болници Покрити осигурителни рискове: § Трудови злополуки § Професионални заболявания § Здравни услуги § Пенсии § Семейни помощи Категории, обхванати от схемата, лица: Самоноетите земеделски производители и техните семейства 292 000 вносители през 2008 (3, 5% от цялото население) 387 000 бенефициенти през 2008 (4, 64% от цялото население) Финансиране: § При трудови злополуки и професионални заболявания: 1. 9 % осигурителна вноска 75. 5 % самофинансиране 24. 5 % от държавата § Здравно осигуряване: 7. 65 % осигурителна вноска 53. 6 % самофинансиране 46. 5 % от държавата § Пенсии: 15 % осигурителна вноска 25. 7 % самофинансиране 73. 4 % от държавата § Семейни помощи: няма налични данни за осигурителна вноска 0. 2 % самофинансиране 99. 8 % от държавата 5

ФИНЛАНДИЯ Фермерската социално-осигурителна институция (MELA) Покрива: Ø пенсионно осигуряване Ø трудови злополуки Ø професионални ФИНЛАНДИЯ Фермерската социално-осигурителна институция (MELA) Покрива: Ø пенсионно осигуряване Ø трудови злополуки Ø професионални заболявания Основава се на: Ø Национална пенсионна схема, която предоставя минимално осигуряване Ø Допълнителна пенсионна схема Гарантира минимум на осигуряване на всеки, който живее във Финландия Съществуват две основни изключения: Ø Отделна система предприемачи; за ранно пенсиониране на земеделските Ø Задължително осигуряване на земеделските предприемачи за трудова злополука и професионално заболяване Система за осигурителна премия за земеделските предприемачи: тези с по-ниски доходи плащат по-ниска премия Централизирано пенсионно осигуряване: предоставя осигуряване на гледачите на елени, рибарите, горските стопани; на артистите и научните изследователи. 6

ФИНЛАНДИЯ 2. An Accident Insurance: 1. Здравно осигуряване ü Периодично отпускани суми ü Краткосрочно ФИНЛАНДИЯ 2. An Accident Insurance: 1. Здравно осигуряване ü Периодично отпускани суми ü Краткосрочно обезщетение по болест ü Годишен отпуск по болест ü Пенсии ü Компенсации ü Средства за рехабилитация 3. Допълнително пенсионно осигуряване: ü Пенсия при навършване на определена възраст ü Инвалидна пенсия и допълнителни плащания за рехабилитация ü Частична пенсия и обезщетение при безработица ü Семейна пенсия 7

ФИНЛАНДИЯ Структура: § Централен фонд на национално равнище § 200 офис-точки на регионално равнище ФИНЛАНДИЯ Структура: § Централен фонд на национално равнище § 200 офис-точки на регионално равнище Покрити осигурителни рискове: § Трудови злополуки и професионални заболявания § Пенсии § Семейни помощи (система за почивки на семействата) Категории, обхванати от схемата, лица: Самоноетите земеделски производители, собствениците на гори, рибари, животновъди на елени и техните семейства. 84 000 вносители през 2008 (1, 57 % от цялото население ) 162 000 бенефициенти през 2008 (3 % от цялото население ) Финансиране: § При осигуряването на трудови злополуки и професионални заболявания: 33. 5 % самофинансиране 29. 5 % от държавата 37% от общата социално-осигурителна система 8

ФРАНЦИЯ Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ø Задължителното пенсионно осигуряване на всички заети в сектора ФРАНЦИЯ Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ø Задължителното пенсионно осигуряване на всички заети в сектора земеделие: фермери-работодатели, селскостопански работници и техните семейства Ø Здравно, семейно и пенсионно осигуряване Ø Осигуряване при трудова злополука и професионално заболяване Ø Събирането на вноски и контрола върху работодателите и самоосигуряващите се лица Ø Трудова медецина и безопасни условия на труд Стратегията за развитие и основната правна рамка на MSA се базират на капацитета за идентифициране на нуждите на местното население и тяхното удовлетворяване, вземайки в предвид демографските и социалните специфики. 9

ФРАНЦИЯ Структура: § Централен фонд на национално равнище § 35 регионални структури към фонда ФРАНЦИЯ Структура: § Централен фонд на национално равнище § 35 регионални структури към фонда през 2010 § 130 селски домове за възрастни хора § 1 телеосигурителна мрежа § 8 ваканционни центрове § 6 медицински и социални центрове за рехабилитация § 47 предприятия на неправителствени организации за защитени работни места Категории, обхванати от схемата, лица Покрити осигурителни рискове: § Трудови злополуки § Професионални заболявания § Здравни услуги § Пенсии § Семейни помощи Финансиране § за независими производители: от осигурителни вноски и данъци - 18% външно финансиране - 82% § за наетите работници: от осигурителни вноски и данъци - 47% външно финансиране - 53% 10 Самонаетите земеделски производители и техните семейства, доставчици на работна сила и техните семейства, наети лица в сферата на селското стопанство (вкл. сезонните работници) и техните семейства 1 260 000 вносители през 2007 (2 % от цялото население ) 6 000 00 бенефициенти през 2008 (9, 4 % от цялото население )

ГЕРМАНИЯ Социалното осигуряване на земеделските стопани е една автономна земеделска социална закрила, която разполага ГЕРМАНИЯ Социалното осигуряване на земеделските стопани е една автономна земеделска социална закрила, която разполага с цял комплект от специфики и различия от принципите на общото социално осигуряване Ø Осигуряване под един покрив Ø Осигуряване на земеделските работници за трудова злополука и професионално заболяване: превенция, приспособяване и компенсация Ø Фермерска помощ, гарантираща съществуването на предприятието Ø Помощ на фермерите при навършване на пенсионна възраст: превенция над 60 -те Пенсионно осигурителните вноски зависят от дохода, а помощта е свързана със самостоятелна вноска и самостоятелно обезщетение. Другите елементи на защитата на доходите са отказ от фермерски и частни права. От 1 -ви януари 1995, задължителното осигуряване включва и фермерските съпрузи – което е от 95% до 98% от съпругите 11

ГЕРМАНИЯ Структура: § Централен фонд на национално равнище § 9 за злополуки § 9 ГЕРМАНИЯ Структура: § Централен фонд на национално равнище § 9 за злополуки § 9 пенсионни фонда § 9 фонда за болест на регионално равнище Покрити осигурителни рискове: § Трудови злополуки § Професионални заболявания § Здравно осигуряване § Семейни помощи Категории, обхванати от схемата, лица: За здравно осигуряване и пенсии: независимите земеделски производители и техните семейства. Пенсии: 270 000 вносители през 2009 650 000 бенефициенти (0. 8% от цялото население) Здравно осигуряване: 214 000 вносители 850 000 бенефициенти (1% от цялото население) За трудови злополуки и професионални заболявания: независимите земеделски производители и техните семейства, наетите и сезонните работници. 1. 6 милиона вносители през 2009 3. 5 милиона бенефициенти (4% от цялото население) Финансиране § За трудови злополуки и професионални заболявания – чрез системата на разпределение § За здравно осигуряване – 50 % от държавата § За пенсии – 75 % от държавата 12

ГЪРЦИЯ OGA Ø 7 категории от вноски – осигурените лица могат да избират 1 ГЪРЦИЯ OGA Ø 7 категории от вноски – осигурените лица могат да избират 1 от 7 категории и трябва да платят 7% фиксирана сума за всяка категория. Ø Държавата участва като внася 14% от същата сума Ø Основната пенсия (еднакъв размер) се намалява с 4% на година от 2003 до 2026, когато се премахва тази пенсия – тя се трансформира в пенсия, базирана на осигурителни вноски. Парични обезщетения: пенсии, обезщетения за майчинство и семейни помощи. Други обезщетения: медицинско лечение, болнично лечение, лекарства и социални програми. Основни изисквания за пенсия: Ø Пенсия за възраст: 65 години възраст и 25 години земеделски стаж Ø Пенсия за инвалидност: 67 % инвалидност, която продължава най-малко 3 години, 5 години земеделски стаж преди настъпване на инвалидността. Ø Наследствена пенсия: преживелият съпруг трябва да е навършил 65 годишна възраст и да не е пенсиониран по друга схема. Ø Основна пенсия за неосигурени: 65 годишна възраст, общ годишен доход по-малък от годишната пенсия, предоставяна от OGA. 13

ГЪРЦИЯ Структура: § 1 централен фонд на национално равнище § 8 регионални департамента § ГЪРЦИЯ Структура: § 1 централен фонд на национално равнище § 8 регионални департамента § Представители в цялата страна Покрити осигурителни рискове: § Здравно осигуряване § Пенсии § Семейни помощи Категории, обхванати от схемата, лица: Независими земеделски производители и техните семейства, наети работници в селското стопанство, неквалифицирани работници в селскостопански предприятия, наети лица от всички категории, в райони с население под 5000 жители, самонаетите лица и занаятчиите в села с до 2000 жители, монаси и монахини в заведения, които се занимават със селскостопанска дейност 725 000 importers in 2008 (6. 7% of the total population) 2. 03 million beneficiaries (18. 7% of the total population) Финансиране § Социални фондове – 13, 5 % § Вноски – 7, 8 % за пенсия – 4, 1 % за здравно осигуряване – 3, 5 % за социални програми – 0, 2 % § Държавно финансиране – 76, 8% 14

ПОЛША KRUS Действия и услуги: Ø Превенция на трудови злополуки в сферата на земеделието ПОЛША KRUS Действия и услуги: Ø Превенция на трудови злополуки в сферата на земеделието и професионални заболявания Ø Анализ на причините за настъпване на тези трудови злополуки и професионални заболявания Ø Безплатни доброволни обучения за защита на живота и здравето на фермерите Ø Осигуряване на безопасни условия на труд чрез земеделско оборудване и защитно облекло Право на земеделско социално осигуряване: Ø Полски граждани Ø Живеят в Полша с виза Ø Временно разрешение за жителство Ø Дългосрочно разрешение за жителство като граждани на ЕС Ø Разрешение за удължен престой и статус на бежанец с допълниелна закрила Ø Граждани на страните от ЕС/ ЕФТА и Швейцарската конфедерация Ø страни по Споразумението за ЕИО Двата типа осигуряване задължително за: Ø пенсионно осигуряване Ø осигуряване при трудова злополука, професионално заболяване и майчинство Два типа покритие: Ø Задължително Ø Доброволно 15

ПОЛША Видове обезщетения при социално/пенсионно осигуряване: Ø земеделска пенсия за възраст; Ø земеделска инвалидна ПОЛША Видове обезщетения при социално/пенсионно осигуряване: Ø земеделска пенсия за възраст; Ø земеделска инвалидна пенсия; Ø помощ за обучение; Ø семейна помощ; Ø обезщетение за пенсиониране и пенсия от социалното осигуряване, предоставена на отделни фермери и техните семейства; Ø допълнителна пенсия Финансови обезщетения при трудова злополука, професионално заболяване и майчинство: Ø компенсация, която представлява обща сума за трайната или дългосрочна неработоспособност в резултат на настъпила трудова злополука при упражняване на земеделски труд или професионално заболяване; Ø обезщетение по болест; Ø обезщетение за майчинство Финансова администрация: Ø Премиен фонд за социално осигуряване на земеделските производители Ø Пенсионен фонд Ø Административен фонд Ø Фонд за превенция и рехабилитация Ø Мотивационен фонд 16

ПОЛША Структура: § Централен фонд на национално равнище § 16 регионални клона § 256 ПОЛША Структура: § Централен фонд на национално равнище § 16 регионални клона § 256 местни офиса § Рехабилитационен център § Обучителен център Покрити осигурителни рискове: § Трудова злополука и професионално заболяване § Здравно осигуряване § Пенсии § Семейни помощи Категории, обхванати от схемата, лица: Независимите земеделски производители и техните семейства 1 180 000 вносители през 2009 (3 % от цялото население) 1 440 000 бенефициенти през 2008 (3, 7 % от цялото население) Финасиране § за трудови злополуки, професионални болести, здравното осигуряване и майчинство – премии от фермерите в Премийния фонд § за пенсии: 10 % премии от фермерите 90% субсидии от националния бюджет 17

ИСПАНИЯ R. E. T. A. за самонаетите лица в занаятчийството и търговията; за работещите ИСПАНИЯ R. E. T. A. за самонаетите лица в занаятчийството и търговията; за работещите в морския бранш Схема за осигуряване на самонаетите лица в селското стопанство / Финансиране: Ø Обезщетенията в случаите на болест, майчинство, инвалидност, старост и смърт (наследствени пенсии) осигурителни вноски в размер на 18, 75% върху определена осигурителна база Ø Задължително покритие за постоянна неработоспособност и наследствените пенсии които са резултат от професионални рискове Ø За трудовите злополуки и професионалните болести, размерите на осигурителните вноски са определени с декрет на Правителството в зависимост от степента на риска, спецификата на дейността, отрасъла и видовете работа Ø За паричните обезщетения при болест се допуска и доброволно осигуряване. Осигурителната вноска е 3, 30% върху осигурителната база 18

ИСПАНИЯ Болест и майчинство: Ø Помощи в натура - участието е задължително Ø Парични ИСПАНИЯ Болест и майчинство: Ø Помощи в натура - участието е задължително Ø Парични обезщетения - на базата на доброволно осигуряване; минимален осигурителен период от 180 дни Инвалидност Специална схема покрива обезщетенията за грижа за деца, засегнати от ракови заболявания или други сериозни болести – Членството (осигуряването) е задължително Старост: – Пенсията може да се отпусне на възраст 65 години ако лицето има 35 години и 3 месеца осигурително участие – с вноски (през 2013 г. ) Наследствени пенсии – Осигуряването при смърт е задължително и гарантира отпускането на пенсии на неследници, когато са изпълнени същите условия както по Общата (националната система за социално осигуряване). Трудови злополуки и професионални заболявания - Членството (осигуряването) за този риск не е задължително, освен в случаите когато се покрива риска трайна неработоспособност (пенсия за трудова злополука и професионална болест) и наследствените пенсии при смърт поради трудова злополука и професионална болест. Не се изисква минимален осигурителен период. Семейни помощи и Безработица 19

БЕЛГИЯ Специална система покрива осигуряването на самонаетите лица за всички традиционни осигурителни рискове, с БЕЛГИЯ Специална система покрива осигуряването на самонаетите лица за всички традиционни осигурителни рискове, с изключение на трудова злополука и професионални заболявания и безработица, а също така закрилата на самонаетите лица в случаите на банкрут. Финансиране: Ø от осигурителни вноски – 57 % Ø от данъци и такси – 42. 8 % Ø от други източници – 0. 2 % Ø Има минимален и максимален размер на вноската. Болест и майчинство: Ø Помощи в натура - участието е задължително Ø Парични обезщетения - за обезщетенията за болест съществува 1 месец изчаквателен период, през който не се изплаща обезщетение Инвалидност: Осигуряването за риска инвалидност е задължително за самонаетите лица, помагащите съпрузи и помощници в семейството. 20

БЕЛГИЯ Старост: Пенсионната система за самонаетите лица е задължителна за тези лица, помагащите съпруги БЕЛГИЯ Старост: Пенсионната система за самонаетите лица е задължителна за тези лица, помагащите съпруги и помощници в семейството, родени след 1 януари 1956 г. Теоретично, пенсионната възраст е 65 години. Ранно пенсиониране е възможно при осигурителен стаж от 38 години. Наследствени пенсии: Правилото е, ако самонаетото лице има съпруг/съпруга поне една година и от това произтича правото на наследствена пенсия от 45 годишна възраст. Тя е в размер на 80% от пенсията за старост на починалото лице, изчислена на базата на дохода, върху който се е осигурявало Трудови злополуки специална схема и професионални заболявания - няма Безработица - За самонаетите лица няма схема за закрила при безработица Социално осигуряване в случаите на банкрут – финансова помощ за период до 12 месеца и право за обезщетение по болест от задължителното осигуряване за болест и инвалидност, здравно 21 осигуряване и обезщетение за отглеждане на дете

ИТАЛИЯ Основни принципи – Самонаетите лица получават здравни грижи при майчинство, както и обезщетения ИТАЛИЯ Основни принципи – Самонаетите лица получават здравни грижи при майчинство, както и обезщетения за трудови злополуки и професионални заболявания, съгласно специфични квалифищиращи (изискуеми) условия, предвидени в техната специална схема Условия за отпускане на обезщетенията – не се прави разлика между самонаетите лица селскостопански работници, занаятчии и търговци на дребно Финансиране: Ø Фермерите плащат процент, изчислен на базата на 4 стойности, който варира в зависимост от парцела на земята, която се обработва, възрастта, брояй работни дни и референтен доход Ø Вноски за рискове трудова злополука и професионални заболявания, които са изчислени на базата на брой работни дни и референтен доход Ø Допълнителен данък от € 0. 61 на един работен ден се начислява за пенсионен фонд Ø За риска майчинство, фиксирана вноска от € 7. 49 за всяка година. Ø Наематели и привлечените земеделски производители (share farmers) плащат 50% от вноската, останалите 50% се плаща от собственика на земята Ø Семейните помощи се финансират 100% за сметка на данъците 22

ИТАЛИЯ Болест и майчинство: Ø Помощи в натура - съгласно условията на Общата система ИТАЛИЯ Болест и майчинство: Ø Помощи в натура - съгласно условията на Общата система за социално осигуряване Ø Парични обезщетения: – няма специална схема за паричните обезщетения при болест – в случаите на майчинство – 2 месеца преди очакваната дата на раждане и до 3 месеца след раждането, осигурените лица получават обезщетения за майчинство в размер на 80% от уговорените възнаграждения. Обезщетенията се финансират 100% от вноски. Инвалидност – Минималният период, за да има право лицето на парични обезщетения за инвалидност, е участие в схемата 5 години, 3 от които трябва да бъдат положени в последните 5 години Старост: – 20 години осигурително участие представлява сумата от 2% за всяка година участие с вноски (макс. 40), умножена по референтната заплата. Лицата, осигурени след 1/1/1996 могат да се епсионират преди навършване на 70 годишна възраст, при условие че размерът на тяхната пенсия е равен поне 1. 5 пъти размера на базисния минимален доход, определен за целите на социалното подпомагане. Законово определена възраст за пенсиониране: • самонаети мъже и пара-подчинени работници: 66 г. и 3 месеца; • самонаети жени и пара-подчинени работнички: 63 г. и 9 месеца. Пенсионната възраст ще нараства постепенно от 2012 г. нататък в зависимост от нарастването на средната продължителност на живот 23

ИТАЛИЯ Ранна пенсия - преди навършване на 63 години и 3 месеца: За мъже: ИТАЛИЯ Ранна пенсия - преди навършване на 63 години и 3 месеца: За мъже: натрупан осигурителен период от 42 г. и 5 месеца За жени: натрупан осигурителен период от 41 г. и 5 месеца Обезщетението е предмет на постоянно намаляване на неговия размер, като по този начин за предотвратява желанието за ранно пенсиониране Наследствени пенсии – таваните за доходите и квалифициращите периоди са подобни на тези, които се прилагат при инвалидните пенсии Трудова злополука и професионални заболявания обезщетенията се отпускат съгласно специфични квалифициращи условия, предвидени в специална схема Семейни помощи - € 10. 21 (за пенсионери) and € 8. 18 (за пенсионери) за всеки член на домакинството, който е зависим от осигуреното лице или пенсионера Безработица – няма специална осигурителна схема за фермерите 24

АВСТРИЯ Основни дейности на осигурените лица Земеделие, лозаро-винарство, овощарство, градинарство, лов и риболов. Изискуеми АВСТРИЯ Основни дейности на осигурените лица Земеделие, лозаро-винарство, овощарство, градинарство, лов и риболов. Изискуеми условия § Единичната стойност на предприятието трябва да достигне определен размер. § Ако предприятието е по-малко, вноските са задължителни само при условие, че доходите са преимуществено от селскостопанска дейност. § Ако доходът от селскостопанска дейност не е основнията, осигуряването е задължително за всички дейности. ФИНЛАНДИЯ Основни дейности на осигурените лица Земеделие, овощарство, градинарство, риболов, отглеждане на елени, владеене на гори както и упражняване на дейност от художници и научни работници, които получават дарения и стипендии. Изискуеми условия За предприемачи, техните съпруги/съпрузи и близки роднини, които са на възраст между 18 -67; култивират обработваема земя от поне 5 хектара; стойността на извършената работа е повече от 3300 евро на година. Земеделските производители на непълен работен ден също имат достъп както и много ограничени групи от притежателите на акции, които също са предприемачи. ГЪРЦИЯ Основни дейности на осигурените лица Земеделие, градинарство, овощарство, пчеларство, лозарство, риболов, селскостопански предприятия (в които има наети работници) като плантации, цветарски оранжерии, животновъдство, самонаети лица и занаятчии в селските райони с до 2000 жители. Изискуеми условия Основната заетост да бъде в селското стопанство и в дейностите, посочени по-горе. Основният източник на доходи да бъде от селското стопанство и от дейностите, посочени по-горе. ФРАНЦИЯ Основни дейности на осигурените лица Земеделски култури, животновъдство, овощарство, градинарство, рибовъдство, дейности по поддържане на горите, предприятията от всички видове, които допълват и продължават селскостопанската дейност, туристическите структури, свързани със селския туризъм, селските занаятчийски фирми, земеделските камари, MSA, частни училища за обучение на кадри за селското стопанство и др. Изискуеми условия Независимите земеделски производители зависят от МSA, ако упражняват земеделска дейност и в определен размер. Фиксиран праг на размера – може да бъде определен с площта на обработваемата земя; с работното време, необходимо за използване на фермата. ГЕРМАНИЯ Изискуеми условия Относно фондовете за злополука, условията за право на обезщетения зависят от експлоатацията на селскотстопанското предприятие (без изискване за площ и доходен критерий). При по-малко от 0, 25 хектара обработваема площ, може да не се включва в осигуряването. За фондовете за старост и болест, обработваемата площ трябва да бъде по-голяма от определен размер (приблизително 6 хектара, но това зависи и от района). Този лимит се определя от самите регионални фондове. Изключения са възможни според условията. ПОЛША Основни дейности на осигурените лица Всички видове селскостопански култури (общо земеделие, градинарство, овощарство, лозарство, животновъдство риболов, горско стопанство, предприятията от всички видове, дейността на които е продължение на селскостопанските дейности, земеделски професионални организации и др. 25

БЛАГОДАРЯ ХРИСТИНА МИТРЕВА mitrevah@hotmail. com EUROPEAN PROJECT VS/2013/001/0407 26 БЛАГОДАРЯ ХРИСТИНА МИТРЕВА [email protected] com EUROPEAN PROJECT VS/2013/001/0407 26