Скачать презентацию Европейска мрежа за наблюдение и контрол на рака Скачать презентацию Европейска мрежа за наблюдение и контрол на рака

dd680814e82fd2f24d12c7052f29006a.ppt

  • Количество слайдов: 33

„Европейска мрежа за наблюдение и контрол на рака на маточната шийка в новите страни-членки „Европейска мрежа за наблюдение и контрол на рака на маточната шийка в новите страни-членки на ЕС AURORA” Модул 3: Застъпничество и лобиране

www. aurora-project. eu Това е публикация по проект «AURORA» , финансиран от Европейския съюз www. aurora-project. eu Това е публикация по проект «AURORA» , финансиран от Европейския съюз в рамките на програма Здраве.

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво представлява застъпничеството? 2. Какво e застъпническа кампания? 3. Как да рамкираме СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво представлява застъпничеството? 2. Какво e застъпническа кампания? 3. Как да рамкираме въпроса, предмет на застъпническа дейност? 4. Цели на застъпническата кампания 5. Кой е застъпник и лобист? 6. Изграждане на коалиция 7. Какво е лобиране? 8. Оказване на влияние върху клиницисти и професионални медицински сдружения 9. Мониторинг и оценка на застъпническите дейности 10. Комуникационни кампании на европейско ниво

1. Какво представлява застъпничеството? Застъпничеството е акт или процес на подкрепа на кауза или 1. Какво представлява застъпничеството? Застъпничеството е акт или процес на подкрепа на кауза или въпрос. Ние се застъпваме за кауза или въпрос защото искаме да: • Информираме или повишим информираността за дадена кауза или въпрос • изградим подкрепа за тази кауза или въпрос • повлияем на другите да я подкрепят и/или • опитаме да повлияем или променим политиката, която се отнася до тях

5 СТЪПКИ НА ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ ПЛАНИРАНЕ Изяснете същността на проблема, който трябва да бъдe 5 СТЪПКИ НА ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ ПЛАНИРАНЕ Изяснете същността на проблема, който трябва да бъдe адресиран Когато застъпничеството е определено като подходящ начин за решаване на проблема, трябва да бъде формулирана стратегията. Планът на застъпническата кампания включва цел, задачи, индикатори, методи, дейности и график ПРОУЧВАНЕ Съберете необходимата информация и гарантирайте, че причините и последиците от проблема се разбират ДЕЙСТВИЕ Като следвате петте добри практики в застъпничеството, предприемайте действия в съгласие и координация с всички, ангажирани в кампанията ОЦЕНЯВАНЕ Действия по мониторинг и оценка на резултатите по време на цикъла. Решете какви по-нататъшни действия са подходящи или как застъпничество може да се осъществява по различен начин в бъдеще, за да бъде по-ефективно Victoria Ayer & Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Book 1. Advocacy Campaign Management, Edition 1 - March 2004. Publication #1 -2004

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ СЪЮЗНИЦИ Съюзници са хората и организациите, които подкрепят нашата застъпническа кампания. Обикновено ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ СЪЮЗНИЦИ Съюзници са хората и организациите, които подкрепят нашата застъпническа кампания. Обикновено те са личности и институции, симпатизиращи на нашата кауза, като формиращите общественото мнение, настоящи и бивши политици, медийни личности, неправителствени организации, обществени групи, професори, и разбира се, членовете на засегнатата група. Те ще допринесат с време, техническа експертиза, финансови и материални ресурси и влияние в нашата застъпническа кампания. НЕУТРАЛНИ Неутралните заинтересовани страни са хора и организации, които все още не са формирали категорично мнение по даден въпрос. Неутралните са важни в нашата застъпническа кампания, тъй като те често могат бързо да станат съюзници или опоненти. ОПОНЕНТИ Опонентите са хора и организации, които се противопоставят на нашата застъпническа кампания. Застъпничеството често оспорва съществуващите дисбаланси на властта в обществото и такова предизвикателство често провокира отрицателна реакция при тези, които в момента са на власт или при хора с различни ценности. Нашите опоненти могат да варират от хора, които не са съгласни, но не предприемат действия до агресивни или служещи си с насилие противници. Victoria Ayer & Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Book 1. Advocacy Campaign Management, Edition 1 - March 2004. Publication #1 -2004

Застъпнически дейности Примерни застъпнически дейности Изследване на политиката Пресконференция Семинар Лобиране Стачка Обучение Демонстрации Застъпнически дейности Примерни застъпнически дейности Изследване на политиката Пресконференция Семинар Лобиране Стачка Обучение Демонстрации Конкурс за поезия TV или радио драма „Уочдог” дейности Манифестации От врата на врата Листовки Брошури Писане на писма Уеб сайт Проучвания Интервюта Нетуъркинг Театър Публичен форум Срещи Съдебни дела Прессъобщения Бюлетин Плакатна кампания Посредничество Петиции Радио-телевизионно интервю Обиколка на експозиция Преговори Кръгла маса Брифинг за пресата

2. Какво e застъпническа кампания? Това е набор от целенасочени действия за оказване на 2. Какво e застъпническа кампания? Това е набор от целенасочени действия за оказване на влияние върху политиците или населението като цяло, за да подкрепят една кауза или въпрос, който искате да промените. За да започнете застъпническа кампания вие трябва да: • Идентифицирате каузата или проблема, за които се застъпвате; трябва да ги анализирате и да ги дефинирате точно • Определите кой искате да подкрепи вашата кауза или въпрос – на кого се опитвате да влияете или да промените, така че те да ви подкрепят? • Определите какъв искате да бъде резултатът от вашите застъпнически усилия и какъв конкретен резултат искате да постигнете? • Застъпническата кампания не може да бъде оставена на няколко души. Тя се нуждае от съпричастността и подкрепата на всеки в организацията, а и на много хора извън нея

3. Как да анализираме/рамкираме въпроса? Ключови въпроси Какви са съществуващите политики, които причиняват или 3. Как да анализираме/рамкираме въпроса? Ключови въпроси Какви са съществуващите политики, които причиняват или са свързани с тези проблеми и как се изпълняват? Как промяната в политиката би помогнала за решаване на проблемите? Какъв тип промяна в политиката е необходима (законодателство, прокламация, наредба/регулация, правно решение, действие на комисия, институционална практика, или други)? Какви са финансовите последици от предложената промяна в политиката?

Ключови въпроси при застъпничество, свързано с рака на маточната шийка: По-голямата част от жените Ключови въпроси при застъпничество, свързано с рака на маточната шийка: По-голямата част от жените в Европа все още знаят малко за рака на маточната шийка или какво могат да направят, за да го предотвратят. Много страни в Европа имат неефективни програми за превенция на рака на маточната шийка или изобщо нямат програми.

Запознайтете се с фактите и цифрите по вашия въпрос • Събирането на данни за Запознайтете се с фактите и цифрите по вашия въпрос • Събирането на данни за конкретни въпроси може да бъде от решаващо значение за всяко публично мероприятие или медийна изява, към които се стремите. • Но събирането на съществени надеждни данни е скъпо и отнема много време, така че първо се опитайте да се възползвате от вече съществуващи подходящи изследвания • С колкото повече факти обосновавате вашия случай, толкова поинформирани и по-надеждни ще изглеждате за обществеността, политиците и други, до които се опитвате да стигнете. Най-ефективните послания произлизат от солидна основа факти, свързани с вашия въпрос и вашата група.

Събиране на данни по вашия въпрос Организациите, работещи по застъпничество, свързано със здравни въпроси, Събиране на данни по вашия въпрос Организациите, работещи по застъпничество, свързано със здравни въпроси, би трябвало да събират данни и да ги анализират, както за тяхното собствено информиране, така и за да докладват на заинтересованите страни. Ако търсите информация, събирането на която е извън вашите възможности, има няколко източника на публични данни, достъпни в Интернет. Използвайте различни ключови думи при търсене, за да намерите готови за използване статистически данни или данни, които можете да анализирате. ИЗТОЧНИЦИ – НАМИРАНЕ НА ДАННИ ЗА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА: • Международна агенция за изследване на рака (IARC) • Европейски център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) • Европейска асоциация за рака на маточната шийка (ECCA) • Европейска мрежа за индикатори на рака (EUNICE) • Европейска мрежа на раковите регистри (ENCR) • Международна федерация по акушерство и гинекология (FIGO)

Използване на данните Отделете малко време, за да изясните източника на данните. Кога и Използване на данните Отделете малко време, за да изясните източника на данните. Кога и как са събирани данните? Например, някои данни може да са статистически представителни на национално, но не на местно ниво. Напълно изяснете за себе си основни понятия като проценти, стойности на човек от населението и стандартно отклонение. Така вие ще сте в състояние по-добре да обясните на вашата аудитория какво наистина означават числата. Почти всички данни, които ще използвате ще бъдат „извадки ”. Съществува голямо разнообразие от методи за определяне на извадката, но като цяло, при използване на големи правителствени бази данни на дескриптивната статистика, е сигурно, че тези данни ще са от приемлива, представителна извадка. За по-задълбочен анализ, особено когато се очаква той да доведе до противоречиви резултати, се консултирайте с опитен изследовател.

Търсене на данни за рака на маточната шийка във вашата страна Търсене в базата Търсене на данни за рака на маточната шийка във вашата страна Търсене в базата данни на информация за разпространението, заболяемостта, смъртността, първичната и вторична превенция във вашата страна Търсене в базата данни на информация за описаните погоре показатели за групите със затруднен достъп до здравни услуги, специфични за всяка страна-членка на ЕС Ключови въпроси при събиране на данни при застъпничество, свързано с рака на маточната шийка: • Има ли епидемиологични данни, специфични за рака на маточната шийка? • Колко са новодиагностицираните жени с рак на маточната шийка ? • Каква е заболяемостта от рак на маточната шийка във вашата страна? • Колко жени умират от рак на маточната шийка? • Има ли програма за скрининг за рака на маточната шийка и какъв е обхвата й; и • Има ли данни за разходите по програмата и за икономическата ефективност на скрининга като инструмент за превенция на рака?

Пример: ДАННИ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В СТРАНИТЕ-УЧАСТНИЧКИ В ПРОЕКТ AURORA Пример: ДАННИ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В СТРАНИТЕ-УЧАСТНИЧКИ В ПРОЕКТ AURORA Страна Заболяемост Фактически показатели/ ASR(W) на 100000 жени на година (година) Смъртност Фактически показатели/ ASR(W) на 100000 жени на година (година) България Кипър Чехия Гърция 29. 6/20. 6 (2008) 8. 8/5. 3 (2008) / 5. 3 (2007) /1. 7 (2008) Стадий при диагностициране стадий IV % % 43. 6% (2008) 4. 0% (2008) 50 (2007) 3, 33 (2007) 46. 9 (2007) 9. 9(2007) 18, 8? (2007) Брой случаи 5. 5/3. 8 (2008) 2. 8/1. 5(2008) Брой случаи 9. 8? (1998 -2002) Брой случаи 18, 9? (2009) 20. 9? (2010) 16, 6/11, 2 (2008) Брой случаи 18. 97 -24. 58 ASR(W) (2000 -2006) 31(36)? (2008 WHO) 15. 8 (2008) ASR(W) 10. 64 -11. 51 ASR(W) (2000 -2006) 4. 8 (2008) ASR(W) 45 5 12. 6? (2008) 20. 6? (2003) 11. 8/9. 5 2, 8 ASR(W) (2008 Globocan) 4. 9/2. 8 42. 8 (2007 -09) 11. 9 (2007 -09) 13. 9/12, 4 6. 6/4. 8 Според информация на WHO/ICO Унгария Италия Латвия Полша Румъния Словакия Словения ЕС-15 (2004) ЕС-27(2004) 17 (2010) 8, 9/5, 3(2008)

4. Цели на застъпническата кампания Цели Започнете с изготвяне на списък с целите на 4. Цели на застъпническата кампания Цели Започнете с изготвяне на списък с целите на вашата кампания. Това ще ви помогне да видите къде сте имали успех, къде не сте, и накъде следва да се насочите. Въпроси, които ще ви помогнат да определите целите • Каква е крайната цел на кампанията? • Какви специфични цели се надявате да постигнете по пътя към тази крайна цел? • Какви са краткосрочните и дългосрочните цели, които трябва да постигнете? • Как да дефинираме крайната си цел? • Как да бъде представена така, че да е ясно разбрана? • В какво ще се изразява "успех" или „победа”? Как ще се измерва? • Изберете целевата аудитория

Цели на застъпническата дейност, свързана с превенция на рака на маточната шийка • Да Цели на застъпническата дейност, свързана с превенция на рака на маточната шийка • Да повиши информираността за рака на маточната шийка и за това как той може да бъде предотвратен при: – жените, така че те да научат какво трябва да направят, за да избегнат това заболяване и да ползват услугите, където те са налични, – политици и служители в сферата на здравеопазването, така че те да разберат ползите от програмите за превенция и да дадат приоритет на тяхното изпълнение, когато не са налични. • Да насърчи скрининга за рак на маточната шийка като особено се фокусира върху населението със затруднен достъп до здравни услуги

Какво искаме да постигнем като обучители и като застъпници • Да насърчим скрининга за Какво искаме да постигнем като обучители и като застъпници • Да насърчим скрининга за рак на маточната шийка като вниманието се насочи ли особено върху населението със Це затруднен достъп до здравни услуги • Да повишим информираността за рака на маточната шийка и за това как той може да бъде предотвратен Обучители Обучителни стратегии Да се оценят иновативните подходи при скрининга за рак на маточната шийка и да се подобри свързаната с него система на обслужване. Застъпници Лобистки стратегии да се търси политическазаконодателна подкрепа за програмите за скрининг за рак на маточната шийка Мобилизационни стратегии да се създаде подкрепа за изпълнение на програмите за скрининг за рак на маточната шийка

5. Кой е застъпник и лобист? Действия Цел Политиците на национално ниво • Повишаване 5. Кой е застъпник и лобист? Действия Цел Политиците на национално ниво • Повишаване на информираността и на търсенето на програми за профилактика на рака на маточната шийка на национално и регионално ниво. • Прехвърляне на ресурси към програмите за превенция на рака на маточната шийка на национално ниво и осъществяване на промени в политиката, като например включване на скрининга в националните здравни стратегии. Ръководители на • Оказване на натиск за включването на скрининга в стратегията за превенция на рака. програмата за • Създаване на образователни програми, които да разискват проблемите на обществено заболеваемостта и смъртността от болестите, свързани с HPV и да акцентират върху здраве предотвратимостта на рака на маточната шийка. • Когато е уместно, скринингът да бъде свързан със съществуващи услуги за превенция на рака като се има предвид обслужваните целеви популации. Клиницисти, които • Образоване на пациентите им за HPV. обслужват жени • Включване на скрининга в профилактичните прегледи при жените. Обществени • Разпространяване на информация за наличните възможности за скрининг, както и за лидери и съществуващите програми за превенция на HPV. защитници в • Създаване на образователни програми, които да разискват проблемите на заболеваемостта сферата на и смъртността от болестите, свързани с HPV, и да акцентират върху предотвратимостта на сексуалното и рака на маточната шийка. репродуктивно • Възползване от поуките на движенията за увеличаване осведомеността за рака на гърдата здраве и рака на маточната шийка, използващи средствата за масово осведомяване и междуличностните комуникации, за да влияят върху отношението към скрининга и участието в него. Медии • Осигуряване информираността на общностите относно рака на маточната шийка и програмите за скрининг.

Как да изградим подкрепа за насърчаване на скрининга за рак на маточната шийка Създаване Как да изградим подкрепа за насърчаване на скрининга за рак на маточната шийка Създаване на коалиция от застъпници в подкрепа на правителството и министерствата на здравеопазването и финансите за разработване на комуникационни стратегии за повишаване на информираността за HPV и за превенцията на рака на маточната шийка. Лобиране пред политици (законодатели, министерства на здравеопазването и образованието и други регионални единици) за поставянето на въпроса за рака на маточната шийка като национален здравен проблем Повлияване на клиницисти и професионални медицински сдружения за използване на иновативни подходи при скрининга за рак на маточната шийка и за подобряване на свързаните с него услуги. Подготвяне на материали с данни за епидемиологията на рака на маточната шийка, както и за обхвата със скрининг и други превантивни мерки срещу това заболяване в различни страни/региони.

6. Изграждане на коалиция • Един от най-ефективните начини за създаване на подкрепа е 6. Изграждане на коалиция • Един от най-ефективните начини за създаване на подкрепа е чрез участие в коалиция. Коалицията е група от няколко сходни организации, работещи заедно за постигане на общи цели. • Обединението или коалицията с други организации или физически лица, които преследват същата промяна в политиката, обикновено са изградени върху специфични въпроси и цели, свързани с тази политика. • Коалицията може да бъде постоянна или временна, за единични или няколко въпроса, ограничена до отделни избирателни райони или определена на географски принцип. След като е постигната промяната в дадена политика, коалицията може да престане да съществува, или може да продължи да работи и по други политики, за които се споделят общи възгледи.

Изграждане на коалиция Коалицията може да ви помогне: да изградите постоянна база за подкрепа Изграждане на коалиция Коалицията може да ви помогне: да изградите постоянна база за подкрепа да се засили влиянието на кампанията за създаване на нови лидери за кампанията ви разширяване обхвата на вашата кампания Увеличаване на вашите финансови и програмни ресурси

Изграждане на коалиция: определяне на съюзниците • Съюзниците са от решаващо значение за застъпническата Изграждане на коалиция: определяне на съюзниците • Съюзниците са от решаващо значение за застъпническата инициатива. Обикновено можете да увеличите въздействието като си сътрудничите с други лица или организации, които се интересуват от същата политика. • Със съвместните усилия, умения и ресурси на няколко организации и лица е по-вероятно да се сведе до минимум риска, да бъде привлечено вниманието към ключови въпроси на политиката, както и да се постигне успешната й промяна. Направете списък на: Местни и / или национални групи, които работят по подобни въпроси Хората, които работят в тези групи или са техни доброволци Организации, които работят по различни въпроси, но имат ангажимент за превенция на рака и сексуалното и репродуктивно здраве най-вероятно ще ви подкрепят.

Изграждане на коалиция: Идентифициране на опонентите Част от изясняването на застъпническата стратегия е да Изграждане на коалиция: Идентифициране на опонентите Част от изясняването на застъпническата стратегия е да се разбере кой би могъл да се противопостави на вашата цел по дадена политика. Това е точно толкова важно колкото и идентифицирането на вашите съюзници. Вие може да сте по-ефективни ако: • Разберете мотивите на опонентите си и защо те могат да се почувстват застрашени от предложената от вас промяна в политиката. Например, инициатива, която иска промени в политиките, свързани с контрацепцията може да се сблъска с противопоставянето на религиозните лидери. • Включите послания и действия, насочени към вашите опоненти. В този случай, опонентите може да станат вторична аудитория за вашата застъпническа инициатива. • Преценете дали има нещо, което може да направите, за да убедите опонентите си да променят своите възгледи, или поне да неутрализирате влиянието им върху промяната на политиката, която искате да осъществите.

Пример: Националната коалиция срещу рака на маточна шийка (NCCC) е разрастваща се коалиция от Пример: Националната коалиция срещу рака на маточна шийка (NCCC) е разрастваща се коалиция от хора, които се борят с рака на маточната шийка и HPV в САЩ Членове на коалицията • Предимно жените, членове на семейството, приятели и настойници, • Женски групи • Цитотехници, • Патолози и гинеколози • Лабораторни специалисти • Биотехнологични компании • Учени, изследващи рака • Болници • Организации, предоставящи програми за откриване на рак на маточната шийка • Други сродни асоциации, както в национален така и в световен мащаб Застъпнически цели • Общото между тях е: желанието да се осигури безопасно място, където жените, които имат или са имали рак на маточната шийка и HPV могат да отидат и да се образоват. Дейности • Превенция, повишаване на осведомеността и образоване • Ден за БЕЗПЛАТЕН Pap тест за жени, които не са си правили Pap тест през последните три (3) години - вторият петък на месец януари. • Конференции за гинекологични ракови заболявания заедно с Националната коалиция срещу рака на яйчници (NOCC) с предоставяне на кредити на лекарите по системата за непрекъснато медицинско образование (CME). • NCCC раздава награди за найдобър уеб сайт, посветен на рака на маточната шийка и развива национална мрежа от местни щатски филиали.

7. Какво е лобиране? Ако се стремите към промяна в дадена политика или към 7. Какво е лобиране? Ако се стремите към промяна в дадена политика или към законодателна промяна, трябва да осъществите контакт с политици и да "лобирате", за да видят те въпроса по начин, по който го виждате вие. Лобирането е найефективно, когато се нуждаете от нещо конкретно от законодателната система.

Създатели на национални политики Кой? Законодател ите За какво? Да предприемат законодателни промени в Създатели на национални политики Кой? Законодател ите За какво? Да предприемат законодателни промени в политиките в полза на програмите за превенция на рака на маточната шийка Как? Лобиране Как да лобираме? • Запознайте се със стройната система или самия законодателен процес писани и неписани "правила" за това как работи • Също така се запознайте с хората, до които се опитвате да стигнете. Тъй като различните политици имат различни приоритети, когато се свържете с тях трябва да адаптирате вашата презентация към техните интереси; • Ако искате да лобирате за даден законопроект, закон или въпрос пред създателите на политики, можете да комуникирате с тях посредством писмо, или още по-добре чрез лична среща или телефонно обаждане.

Разбиране на националните особености Ключови въпроси: • • • Кой е двигателят на прогреса? Разбиране на националните особености Ключови въпроси: • • • Кой е двигателят на прогреса? Кой е отговорен за превенцията и контрола на рака на маточната шийка в Министерството на здравеопазването? Има ли Национален раков регистър? Ако отговорът е не, има ли по-малки регистри в болниците и /или клиниките, предлагащи скрининг? Виждат ли националните и общностни лидери рака на маточната шийка като проблем? Има ли текущи програми? Има ли предприети на национално или субнационално ниво застъпнически или образователни действия, свързани с рака на маточната шийка? Бариери, на които магат да се натъкнат застъпниците: • • • Недостатъчно разбиране на рака на маточната шийка Хората често не знаят, че ракът на маточната шийка е предотвратим Липса на средства за здравния сектор Националните програми за скрининг за рак на маточната шийка не се смятат за ефективни Малцинствата и необхванатите жени са слабо представени Ваксинация срещу скрининг

8. Оказване на влияние върху клиницисти и професионални медицински сдружения Идентифициране на потенциални поддръжници 8. Оказване на влияние върху клиницисти и професионални медицински сдружения Идентифициране на потенциални поддръжници Вие трябва да знаете кои са тези лица и организации. За да привлечете експертите по въпросите за рака на маточната шийка: • Включете ги във вашия мейлинг лист, за да получават избрани материали • Поканете ги на ваши мероприятия и конференции • Обмислете възможността да ги поканите да станат членове на специална комисия или работна група • Изпратете им встъпително писмо и материали за кампанията ви • Идете и ги посетете, помолете ги да участват

Оказване на влияние върху клиницисти и професионални медицински сдружения да направят какво? • Преглед Оказване на влияние върху клиницисти и професионални медицински сдружения да направят какво? • Преглед на вътрешните политики и процедури, за да се гарантира, че програмите са достъпни и удобни за ползване от жените. • Осигуряване на: o Поносимост на цените o Конфиденциалност и неприкосновеност на личния живот o Програмите да са достъпни на всички местни езици o Услугите да се предоставят на места и в часове, удобни за жените.

9. Мониторинг и оценка на застъпническите ви дейности Мониторингът е процес на редовно събиране 9. Мониторинг и оценка на застъпническите ви дейности Мониторингът е процес на редовно събиране на информация за всички аспекти на застъпническата кампания и използване на тази информация, за да се вземат решения и да се предприемат действия. Оценката включва систематичен и обективен анализ на застъпническата кампания по отношение на нейната ефективност и ефикасност, както и въздействието й във връзка с нейните цели. При застъпничеството оценяваме: • Целите на застъпническата дейност • Доставянето на послание и комуникацията • Използването на научни изследвания и данни • Вземането на решения • Изграждането на коалиция • Цялостното управление / организационни въпроси

10. Комуникационни кампании на европейско ниво 1. ECCA (Европейска асоциация за борба с рака 10. Комуникационни кампании на европейско ниво 1. ECCA (Европейска асоциация за борба с рака на маточната шийка): Кампании на европейско ниво с участие на населението и вземащите решения • • Европейска седмица за борба с рака на маточната шийка Петиция за СПИРАНЕ на рака на маточната шийка Перла на мъдростта За повече информация: http: //www. ecca. info/index. html 2. WACC (Жените срещу рака на маточната шийка): Образователни кампании • • Образователни книги и листовки Интервюта и видео Публикации За повече информация: http: //www. wacc-network. org

Литературни източници • • • • The Alliance for Cervical Cancer Prevention (ACCP) www. Литературни източници • • • • The Alliance for Cervical Cancer Prevention (ACCP) www. alliance-cxca. org Center for Lobbying in the Public Interest (2007), Know The Legislative Process & Players. Center for Lobbying in the Public Interest (2007). Working in Coalitions. Cervical Cancer Action: A Global Coalition to Stop Cervical Cancer (CCA). (2007). Coalition Building: A Cornerstone of National Advocacy, Policymaking and Effective Cervical Cancer Prevention Programs ECCA (European Cervical Cancer Association): http: //www. ecca. info/index. html Euro. NGOs (2011). SRHR Advocacy in the new aid environment: Targeting European donors at embassy level Fieldstone Alliance Nonprofit Guide to Forming Alliances: Working Together to Achieve Mutual Goals www. fieldstonealliance. org Fox, Leslie (1997). Advocacy Strategies for Civil Society: A Conceptual Framework and Practitioner's Guide, USAID/Global Bureau, Center for Democracy and Governance, Washington, D. C. The International Planned Parenthood Federation (IPPF) (2011), From advocacy to access. Targeted political action for change The Knowledge for Health (K 4 Health) project http: //www. k 4 health. org/pr/advocacy/strategy. shtml The National Cervical Cancer Coalition (NCCC). http: //www. nccc-online. org/about. html WACC (Women Against Cervical Cancer) http: //www. wacc-network. org World Health organization (WHO) 2002, Cervical Cancer Screening In Developing Countries. http: //www. rho. org/files/WHO_CCscreening_2002. pdf