Скачать презентацию Euro Cases Национална съдебна практика по прилагане Правото Скачать презентацию Euro Cases Национална съдебна практика по прилагане Правото

99597a77721aa761d02cb870830a2cc6.ppt

  • Количество слайдов: 17

Euro. Cases Национална съдебна практика по прилагане Правото на ЕС Христо Константинов, АПИС FP Euro. Cases Национална съдебна практика по прилагане Правото на ЕС Христо Константинов, АПИС FP 7 -ICT-2013 -SME-DCA

Предназначение на продукта Euro. Cases • Многоезична уеб базирана правно-информационна система, създадена в контекста Предназначение на продукта Euro. Cases • Многоезична уеб базирана правно-информационна система, създадена в контекста на проекта EUCases, осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия по 7 -ма Рамкова програма на ЕС • Предоставя достъп до национална съдебна практика на държавите-членки по прилагане Правото на ЕС • Предлага трансгранична информация относно случаите, в които е приложима европейска правна норма или решение на Съда на ЕС Продуктът Euro. Cases e ориентиран към нуждите на юристите, които: Ø прилагат често нормите на Правото на ЕС в своята професионална дейност Ø владеят един или повече чужди езици, и Ø се интересуват от достиженията на юриспруденцията в други държавичленки Euro. Cases е особено полезен, когато: Ø по даден казус липсва или има само оскъдна практика на националния съд Ø желаем да почерпим идеи от опита на юрисдикции на други държави-членки Ø аргументираме необходимостта да се отправи преюдициално запитване поради противоречива съдебна практика в ЕС по прилагането на дадена норма 2

Съдържание на Euro. Cases • Национална съдебна практика – – В най-пълна степен е Съдържание на Euro. Cases • Национална съдебна практика – – В най-пълна степен е представена практиката на съдилищата на Австрия, Германия, Франция, Великобритания и България – на английски, френски, немски и български език – – • Практика на върховните съдилища и на някои съдилища от по-долна инстанция на 28 -те държави-членки на ЕС по прилагането на Правото на ЕС Пълните текстове на решенията са достъпни на националния език – над 150 000 съдебни акта Европейска съдебна практика – • Практиката на Съда на ЕС в Люксембург – на 4 езика: английски, френски, немски и български език Международна съдебна практика – • По-важните съдебни актове са снабдени с библиографски данни, ключови думи и резюмета – на националния език и в превод на английски, немски и/или френски език Практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург – на английски и френски език Законодателството на ЕС – – Договорите (първично право) Законодателство (вторично право) – регламенти, директиви, решения и др. Международните споразумения на ЕС с трети страни и между държавите-членки На 4 езика: английски, френски, немски и български език 3

Предметен обхват • Включва съдебна практика в 19 тематични области на Правото на ЕС: Предметен обхват • Включва съдебна практика в 19 тематични области на Правото на ЕС: o o o o o Конституционно право на ЕС Основни права Свободно движение Дружествено право Право на интелектуалната собственост Международно частно право Данъчно право Трудово право Социално-осигурително право Защита на потребителите и здравеопазване o o o o o Конкурентно право Обществени поръчки Екологично право Информационни и комуникационни технологии и медийно право Миграция, наказателно право и наказателно правосъдие Обща селскостопанска политика Транспортно право Енергийно право Регионална политика и структурни инструменти 4

Въведени съдебни актове Юрисдикция Брой актове (*) Австрия 42 810 България 38 590 Франция Въведени съдебни актове Юрисдикция Брой актове (*) Австрия 42 810 България 38 590 Франция 34 562 Германия 15 537 Обединено Кралство 2 852 Други държави-членки на Европейския съюз 18 046 Съд на Европейския съюз 24 471 Европейски съд по правата на човека 46 232 Всичко 223 100 (*) Към м. май 2015 г. 5

Уникални предимства на системата • Свързване в единен интерфейс на повече от 40 европейски Уникални предимства на системата • Свързване в единен интерфейс на повече от 40 европейски и национални информационни източници – представяне в удобен за потребителя формат и осигуряване на бърз и лесен достъп до данните • Експертна обработка на практиката с висока добавена стойност – резюмета, ключови думи и анотиране на съдебните актове на английски, немски и/или френски език • Тематична систематизация на богатата колекция от съдебни актове, постановени от различни юрисдикции на различни езици в обща класификация – помага на потребителя да преодолее ефективно езиковата бариера и да намери нужните му съдебни решения в дадена тематична област, свързани с прилагането на конкретен регламент или директива • Разпознати препратки към разпоредби на Правото на ЕС и практиката на Съда на ЕС както на ниво библиографски данни (метаданни), така и в пълния текст на документите • Система от изградени връзки между всички решения, цитиращи едни и същи европейски правни норми или актове на Съда на ЕС – осигурява възможност за търсене на релевантната съдебна практика и за ползване на богатия опит на други юрисдикции 6

Основни функции: Бързо търсене Напишете тук своята заявка Филтриране на резултата от търсенето 7 Основни функции: Бързо търсене Напишете тук своята заявка Филтриране на резултата от търсенето 7

Основни функции: Разширено търсене Търсене по цитиран акт / разпоредба Област на търсене Търсене Основни функции: Разширено търсене Търсене по цитиран акт / разпоредба Област на търсене Търсене по правни термини 8

Основни функции: Разширено търсене (продължение) Търсене по цитиран нормативен акт 9 Основни функции: Разширено търсене (продължение) Търсене по цитиран нормативен акт 9

Основни функции: Разширено търсене (продължение) Търсене по цитирана разпоредба 10 Основни функции: Разширено търсене (продължение) Търсене по цитирана разпоредба 10

Разширено търсене: Резултати Брой на намерените документи 11 Разширено търсене: Резултати Брой на намерените документи 11

Редакторска добавена стойност Ключови думи и резюме на английски и немски език 12 Редакторска добавена стойност Ключови думи и резюме на английски и немски език 12

Редакторска добавена стойност (продължение) Метаданни и класификации 13 Редакторска добавена стойност (продължение) Метаданни и класификации 13

Редакторска добавена стойност (продължение) Препратки към други документи, цитирани в решението 14 Редакторска добавена стойност (продължение) Препратки към други документи, цитирани в решението 14

Редакторска добавена стойност (продължение) Препратки в текста към цитираните актове на Правото на ЕС Редакторска добавена стойност (продължение) Препратки в текста към цитираните актове на Правото на ЕС 15

Безплатен достъп до продуктите Euro. Cases и Tax & Financial Standards (до 31. 07. Безплатен достъп до продуктите Euro. Cases и Tax & Financial Standards (до 31. 07. 2016 г. ) Уеб сайт: Потребителско име: Парола: eurocases. eu zop eurocases 16

Благодаря за вниманието! 17 Благодаря за вниманието! 17