Скачать презентацию ЕПИК Електроник Асембли ООД Член на Американското общество Скачать презентацию ЕПИК Електроник Асембли ООД Член на Американското общество

bf40a59dfea6c30c4389009e350cd375.ppt

  • Количество слайдов: 19

ЕПИК Електроник Асембли ООД Член на Американското общество по качеството ( ASQ ) Тоталното ЕПИК Електроник Асембли ООД Член на Американското общество по качеството ( ASQ ) Тоталното управление на качеството и конкурентноспособността на българската икономика Огнян Василев, директор по качеството в ЕПИК ЕА 1

Новият завод на ЕПИК ЕА в Ботевград 2 Новият завод на ЕПИК ЕА в Ботевград 2

ЕПИК ЕА днес ЕПИК ЕА е член на международната група EPIQ N. V. С ЕПИК ЕА днес ЕПИК ЕА е член на международната група EPIQ N. V. С централа в Белгия и заводи във Франция, Белгия, Германия, Мексико, Чешката Република и България. ЕПИК ЕА днес има 12 500 кв. м производствена площ и 1000 кв. м “чиста стая” 1000. Главен предмет на дейност е монтажът на електронни модули и специални сензори; Използуваните технологии включват “чип-он-борд” (COB), повърхностен монтаж (SMD), спойка-вълна, специални високотехнологични решения за автомобилни сензори, “инсъркит” (ICT ) и краен функционален тест, шприцване на пластмасови изделия. Внедрена е изцяло BAAN IV ERP система; на клиентите се гарантира just-in-time доставка; Днес фирмата има над 1000 служители, всички до един – българи. 3

Оборот на ЕПИК ЕА: 2002 – 25 млн. Евро 2003 – 42 млн. Евро Оборот на ЕПИК ЕА: 2002 – 25 млн. Евро 2003 – 42 млн. Евро 4

Главни продуктови групи и клиенти Около 65% от продукцията отива на световните автомобилни пазари, Главни продуктови групи и клиенти Около 65% от продукцията отива на световните автомобилни пазари, другите продуктови групи включват битова и индустриална електроника Главни клиенти са General Motors чрез VALEO USA; VALEO Europe; DELPHI; SEB Group. 5

Серификати и награди ISO-9002 сертификация през август 1998, 4 месеца след започване на масово Серификати и награди ISO-9002 сертификация през август 1998, 4 месеца след започване на масово производство в Ботевград; VALEO-1000 сертификация през ноември 1998 г. , първи TQM сертификат в страната; QS-9000 сертификация през ноември 1999 г. , първа такава сертификация на Балканите; QS-9000/ISO-14001 сертификация през октомври 2001 г. като интегрирана QMS/EMS система, първи ISO-14001 сертификат в страната; Член на Американското общество по качеството (ASQ) от 1999 г. ; Казус на Euroinvest за 2001 и 2003 г. като “Bulgarian success story”. 6

Какво ще бъде качеството през 21 век ? · Качеството ще се разглежда все Какво ще бъде качеството през 21 век ? · Качеството ще се разглежда все по-малко като конкурентно предимство; · То ще продължи да се определя от клиента; · То ще се счита все повече за подразбиращо се (гарантирано); · То ще изисква компетентно използуване на съществуващите специализирани техники и методи; · То ще изисква все по-ефективни във финансово отношение решения и подобрения; · Качеството е главният определящ фактор за печалбата. [1] John Grout, report on Seventh Annual Texas Quality Expo; John R. Grout & Brian T. Downs, "Failsafing and Measurement Control Charts", 1997 7

Главни тенденции в развитието на съвременното управление на качеството: Новата група стандарти ISO 9000: Главни тенденции в развитието на съвременното управление на качеството: Новата група стандарти ISO 9000: 2000 включва принципно нови методи от арсенала на тоталното управление на качеството: процесен подход, управление удовлетворението на клиентите, непрекъснато подобрение, управление на ресурсите и др; Рязко увеличение нивото на изискванията в системите за тотално управление на качеството; Екологична ориентация ( стандарт ISO-14001 ); Все повече специализирани методи ( SPC, DOE, MSA, FMEA и т. н. ) 8

Какво е ползата от системите за управление на качеството ? QS-9000 срещу “старото” ISO-9000 Какво е ползата от системите за управление на качеството ? QS-9000 срещу “старото” ISO-9000 QS-9000 ISO-9001 Възвращаемост на: l разходите по внедряване: l разходите по сертификация: Икономии от продажби : Подобрения в PPM (по-малко обявени дефекти): 300% 1700% 6% 20 % N/A 50 % 19% докладват изобщо подобрения Източник: Quality Progress magazine, м. април 2000 9

Управлението на качеството в България днес: Състоянието на СУК отразява в общи линии състоянието Управлението на качеството в България днес: Състоянието на СУК отразява в общи линии състоянието на фирмите; Проникване на международните пазари е невъзможно без сертификат за СУК; Старото мислене за “приемливо качество с оглед на цената” вече не върши работа; Чуждите инвеститори са мощен двигател при внедряването на съвременни и ефективни СУК; Механичното пренасяне на чужд опит не винаги е успешно; 10

Най-често срещаните проблеми при управление на качеството Слабо застъпена отговорност на ръководството. В България Най-често срещаните проблеми при управление на качеството Слабо застъпена отговорност на ръководството. В България все още няма формирана прослойка от съвременни, професионални мениджъри; Много малка част от мениджърите имат лидерски качества и стил. А мениджмънтът определя ефикасността, докато лидерството – ефективността на системата; Понятието “управление на качеството” в съвременния свят означава “теория на фирменото управление”. В България това още не е разбрано. Негативното мислене – главната заплаха; “Планиране” – мръсна дума ? “Хартиените” системи вече минават в миналото; Управлението на записите по качеството в големите фирми – заплахата на “бумажното блато”; 11

Най-често срещаните проблеми при управление на качеството Превенцията и търсенето на първопричината – мечтаното Най-често срещаните проблеми при управление на качеството Превенцията и търсенето на първопричината – мечтаното бъдеще; Интегрирана, а не разнолика система по качеството; Борбата със силата на инерцията и непрекъснатото подобрение; Количествените измерения на качеството – разходите по качеството и тяхното измерване; Управлението на процесите и неговите предизвикателства; Задължителни ли са статистическите методи ? Качеството е дело на ВСЕКИ (банално, но абсолютно вярно). 12

Елементи от практическия опит на ЕПИК ЕА Използуването на съвременни информационни технологии е ключов Елементи от практическия опит на ЕПИК ЕА Използуването на съвременни информационни технологии е ключов фактор за успеха – разработената във фирмата Интранет системата за управление на документите и данните Qual. EPIQ ® Традиционният подход за управление на производството, търговската дейност и складовото стопанство не се приема положително от съвременните клиенти. За оптимизиране на тези дейности ЕПИК ЕА внедри бизнес ERP софтуер BAAN IV с интегрирани модули Manufacturing, Distribution и Finances 13

Елементи от практическия опит на ЕПИК ЕА Най-тежкият проблем остава промяната на съзнанието в Елементи от практическия опит на ЕПИК ЕА Най-тежкият проблем остава промяната на съзнанието в човешкия фактор – и преди всичко намаляването на коригиращите действия пред превантивните и системното търсене на първопричината ( root cause analysis ). Световният опит показва, че подобна промяна на фирмената култура отнема поне 2. 5 -3 години след TQM сертификацията Управлението на процесите – “сърцето” на тоталното управление на качеството – изисква постояно и сериозно ангажиране на изпълнителския състав. Един от проектите за непрекъснато подобрение в ЕПИК ЕА включва операторите и началник смените в организирано търсене на методи за предотвратяване на грешки в процесите ( яп “пока-йоке” ). 14

Елементи от практическия опит на ЕПИК ЕА Съществува тенденция за занемаряване на системата по Елементи от практическия опит на ЕПИК ЕА Съществува тенденция за занемаряване на системата по качеството, особено след периоди на успех ( “Най-тежкото сражение е първата малка схватка след голяма победа” – Сун Цзъ ) Много важно – и трудно – е изграждането на навици за работа в екип ( където традициите на националния ни характер допълнително усложняват нещата ). При това работата в многофункционален екип е изрично изискване на стандарта QS-9000. ЕПИК ЕА изгражда подобни екипи за всички съществени процеси и всички продукти от номенклатурата си 15

Елементи от практическия опит на ЕПИК ЕА Всеобхватната програма за обучение на персонала включва Елементи от практическия опит на ЕПИК ЕА Всеобхватната програма за обучение на персонала включва идентификация на нуждите от обучение, обучение и проследяване резултатите от обучението за всички служители. Английският език е задължителен – със степен на владеене до съответно ниво – за целия състав от началник смените нагоре по йерархията Съществено предимство е бързината на реакцията и вземането на навременни решения. Един от главните фирмени принципи гласи: “Да очакваш това или онова от някой друг спира работата ви. Вземете вие инциативата !” 16

Кои са пътищата към успеха ? · · · · Абсолютна ангажираност и подкрепа Кои са пътищата към успеха ? · · · · Абсолютна ангажираност и подкрепа на ръководството; Добре разработена и разбрана на всички нива система по качеството. Трябва да има УПРАВЛЕНИЕ на качеството, а не просто КОНТРОЛ на качеството; Високо ниво на управление на логистиката, ERP системи; Добре организирана маркетингова организация с близко разположение до клиентите; Млад хора с открито мислене, готови да възприемат и разработят нови идеи; Налични линии за финансиране на нови инвестиционни проекти; Добри комуникационни линии. 17

Накратко : Евтината работна сила вече не не конкурентно предимство; Ако не сте силни Накратко : Евтината работна сила вече не не конкурентно предимство; Ако не сте силни в мениджмънта, СУК, логистиката, обучението, автоматизацията и комуникацията – вие ще загубите правото си на живот в съвременната пазарна обстановка; Трябва ни и положително отношение от страна на държавата; Ако имате всичко това – вие ще бъдете по-добри от конкурентите си ! И накрая – използувайте всяка възможност да черпите от световния опит ! 18

19 19