Скачать презентацию ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING EPC PRE VEREJNÉ BUDOVY Jednodňový Скачать презентацию ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING EPC PRE VEREJNÉ BUDOVY Jednodňový

dd2e77151dfdf299782b545d035b6e28.ppt

  • Количество слайдов: 93

ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC) PRE VEREJNÉ BUDOVY Jednodňový tréningový seminár pre účastníkov a tvorcov ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC) PRE VEREJNÉ BUDOVY Jednodňový tréningový seminár pre účastníkov a tvorcov rozhodnutí. Obdobie počiatočného výcviku: 2016/17

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI: Ani GIZ, ani žiaden iný člen konzorcia ani autori nebudú prijímať žiadnu ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI: Ani GIZ, ani žiaden iný člen konzorcia ani autori nebudú prijímať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo straty, ktoré by mohli nastať v tomto dokumente / prezentácii. Dokonca, ani Európska komisia, ani agentúry (alebo akákoľvek osoba konajúca v ich mene) nemôže byť zodpovedná za použitie informácií uvedených v tomto dokumente / prezentácii. Prosím, pokračujte na ďalšiu snímku až po dôkladnom prečítaní tohto odmietnutia zodpovednosti!

En. PC-INTRANS projekt 10 partnerov z 9 krajín Nemecko Ukrajina Chorvátsko Grécko Slovinsko Slovensko En. PC-INTRANS projekt 10 partnerov z 9 krajín Nemecko Ukrajina Chorvátsko Grécko Slovinsko Slovensko Rumunsko Srbsko Lotyšsko Slide N° 3

En. PC-INTRANS projekt Cieľom projektu je: § Rozvoj miestnych kapacít obcí na nastavenie a En. PC-INTRANS projekt Cieľom projektu je: § Rozvoj miestnych kapacít obcí na nastavenie a používanie zmlúv o energetickej hospodárnosti (Energy Performance Contracts - EPC) na financovanie investícií do oblasti energetickej účinnosti vo verejných budovách a služieb. § Rozsah: § Zhodnotenie a prispôsobenie najlepším postupom § Konzultácie so zainteresovanými stranami § Road shows § Školenie trénerov § Semináre § Webináre § Elektronické kurzy Slide N° 4

Ciele seminára Účastníci by mali byť schopní: – Vylepšiť svoje znalosti ohľadom: • Základných Ciele seminára Účastníci by mali byť schopní: – Vylepšiť svoje znalosti ohľadom: • Základných myšlienok a konceptov EPC • EPC biznis modelov a možností ich aplikácie • Modelových zmlúv – Naučiť sa porozumieť ako: • Vybrať vhodný EPC biznis model pre špecifický projekt • Spravovať spravodlivé postupy a zadávanie zákaziek • Merať a verifikovať dosiahnuté úspory – Rozvíjať svoje vlastné schopnosti na: • Dizajn realizovaných EPC projektov pre verejné budovy • Vykalkulovať ekonomiku EPC projektov • Dohodnúť spravodlivé EPC zmluvy Slide N° 5

Obsah seminára Modul I: EPC koncepty a biznis modely Modul II: Dizajn EPC biznis Obsah seminára Modul I: EPC koncepty a biznis modely Modul II: Dizajn EPC biznis prípadov Modul III: Verejné obstarávanie a uzatváranie zmlúv s EPC službami Modul IV: Výmera a verifikácia úspor EPC projektov Slide N° 6

Modul I: EPC KONCEPTY A BIZNIS MODELY OBSAH TOHTO MODULU: • Základný koncepty EPC Modul I: EPC KONCEPTY A BIZNIS MODELY OBSAH TOHTO MODULU: • Základný koncepty EPC pre verejné budovy – Definícia EPC pre verejné budovy – Koncept EPC • EPC biznis modely – Prehľad hlavných biznis modelov – Základné rozdiely – Výber EPC projektov a vhodných biznis modelov • Ekonomické základy • Praktické príklady • Úvahy Slide N° 7

Definícia Energy Peformance Conracting (EPC) pre verejné budovy • EPC je zmluvnou dohodou medzi Definícia Energy Peformance Conracting (EPC) pre verejné budovy • EPC je zmluvnou dohodou medzi majiteľom verejnej budovy a ESCOm, vrátane informácii o záruke úspor energie poskytovanej ESCOm. • EPC je „balíček šitý na mieru“ s opatreniami na výkonnosť kvality energie, vrátane plánovania, financovania, realizácie a monitorovania technických zlepšení a služieb pre hospodárenie s energiou. • EPC poskytuje úhradu cien zákaziek (mínus dotácie) cez fixné ročné poplatky za služby, ktoré odrážajú dosiahnuté garantované úspory. • Nevyhnutné EPC poplatky by v ideálnom prípade nemali presiahnuť peňažnú hodnotu garantovaných úspor v základnom roku (pevné ceny). • V osobitnom prípade pri hĺbkovej renovácii budovy sú dodatočné peňažné toky zvyčajne požadované z dotácií, darov alebo kapitálu majiteľov budovy s cieľom obmedziť potrebnú dobu trvania zmluvy na prijateľnú dobu. Slide N° 8

Koncept EPC pre verejné budovy Aktuálny výpočet nákladov na energie ESCO poskytuje a schvaľuje Koncept EPC pre verejné budovy Aktuálny výpočet nákladov na energie ESCO poskytuje a schvaľuje balík služieb, zahŕňajúci technické vylepšenia (investície) na základe EPC zmluvy. Koniec zmluvy s EPC Uskutočnenie opatrení na úsporu energií schválených v energetickom prevedení zmluvy rgiu a ene i na ady n Nákl patreniam ií o rg pred oru ene úsp klady e ené ná íž nergií Zn ESCO = Energy Service Company EPC = Energy Performance Contracting EE = Energy efficiency Zdroj: GIZ Garantovaná doba EPC En. PC-INTRANS Pokračovanie šetrenia pre majiteľov verejných budov Úšetrená úspora majiteľov budov môže kompenzovať (celkovo alebo v časti) z EPC poplatkov čas 9

EPC biznis modely Garantované energetické úspory (v porovnaní so základným stavom) Žiadna investícia (pred EPC biznis modely Garantované energetické úspory (v porovnaní so základným stavom) Žiadna investícia (pred štádiom investície) En. PC-INTRANS Plánované investície 10

Špecifické vlastnosti EPC biznis modelov EPC light EPC basic EPC Plus Rozsah investície Žiadna Špecifické vlastnosti EPC biznis modelov EPC light EPC basic EPC Plus Rozsah investície Žiadna investícia, iba manažment energetických služieb Investície iba fastpaying (rýchlo splatiteľné) pri opatreniach na úsporu energie Ucelená rehabilitácia (celková obnova) budov, vrátane opatrení nesúvisiacimi s energiou Dosiahnuté energetické úspory Typicky 10 -20 % Typicky 20 -60% Ideálne >70% Dĺžka trvania zmluvy Vo väčšine prípadov 2 -3 years Vo väčšine prípadov 5 -15 years Často >15 years Úhrada zmluvnej ceny EPC poplatky vyrovnávané garantovanými energetickými úsporami v základnom roku EPC poplatky vyrovnávané garantovanými energetickými úsporami v základnom roku EPC poplatky plus dotácie, alebo vyplatenie majiteľmi budov En. PC-INTRANS Slide N° 11 11

Slide N° 12 Selection of EPC projects/business models Slide N° 12 Selection of EPC projects/business models

Výhody z EPC pre majiteľov verejných budov Hlavnými výhodami EPC, v porovnaní s tradičnými Výhody z EPC pre majiteľov verejných budov Hlavnými výhodami EPC, v porovnaní s tradičnými spôsobmi na realizáciu projektu riadenými majiteľom, sú : • Majiteľ budovy prenáša svoje investičné riziko na ESCO. • Efektívne energetické vylepšenia sú garantované ESCOm, a platba poplatkov EPC služieb je spojená s dosiahnutím týchto záruk. • Technické know-how ESCOa a profesionálne služby energetického manažmetnu sú využívané majiteľom budovy. • Majiteľ budovy je uvoľnený od podstatného plánovania a prevádzkových úloh. Odborníci tiež pravidelne oceňujú EPC za flexibilitu modelov. (zdroj argumentov: Transparense 2011) En. PC-INTRANS Slide N° 13 13

Ekonomika EPC projektov môže byť hodnotená z dvoch uhlov pohľadov: • Z majiteľovho uhla Ekonomika EPC projektov môže byť hodnotená z dvoch uhlov pohľadov: • Z majiteľovho uhla pohľadu: Porovnanie ročných poplatkov EPC a hodnoty garantovaných úspor : EPC je najatraktívnejší práve keď sú ročné poplatky za EPC služby menšie alebo rovnaké ako menová hodnota ročných garantovaných úspor. • Z pohľadu ESCO: Posúdenie čistej súčasnej hodnoty (NPV) peňažných tokov v priebehu trvania zmluvy : EPC je najatraktívnejšie vtedy, keď je vyššia celková čistá súčasná hodnota všetkých peňažných tokov v projekte. Posúdenie vnútornej miery výnosnosti (IRR) EPC je najatraktívnejšie s najvyššou IRR projektu. • Peňažná hodnota garantovaných úspor je v EPC projektov všeobecne vypočítaná na základe energetických cien aktuálne platiacich v základnom roku (pevná základná cena). En. PC-INTRANS Slide N° 14 14

Výpočet čistej súčasnej hodnoty (NPV) budúcich úspor Calculation of net present value üt = Výpočet čistej súčasnej hodnoty (NPV) budúcich úspor Calculation of net present value üt = annual cash flow period t t = year of contract implementation i = discount rate n = duration (number of years) Slide N° 15

Vplyv trvania garantovanej doby a celkových sadzieb NPV garantovaných úspor Nahromadenie NPV garantovaných úspor Vplyv trvania garantovanej doby a celkových sadzieb NPV garantovaných úspor Nahromadenie NPV garantovaných úspor (v 1, 000 €) Garantované úspory: 100, 000 € za rok Diskontná sadzba: 1% Diskontná sadzba : 2% Diskontná sadzba : 3% Diskontná sadzba : 4% Diskontná sadzba : 5% Trvanie garantovanej doby (roky) Slide N° 16

Vplyv diskontnej sadzby na minimálne požadované trvanie zmluvy Nahromadenie NPV garantovaných úspor (v 1, Vplyv diskontnej sadzby na minimálne požadované trvanie zmluvy Nahromadenie NPV garantovaných úspor (v 1, 000 €) Celkové náklady projektu (NPV) : 750, 000 € Hodnota garantovaných úspor v základnom roku(= navrhovaný poplatok za služby): 100, 000 € za rok Akumulované NPV za služby EPC - poplatky Diskontná sadzba: 1% Diskontná sadzba: 3% Diskontná sadzba: 5% Celokvé náklady projektu (NPV v 1, 000 €) Minimálne požadované trvanie zmluvy Slide N° 17

Ekonomický efekt v prípade, ak akcie majiteľa budovy zasahujú do úspor počas trvania zmluvy Ekonomický efekt v prípade, ak akcie majiteľa budovy zasahujú do úspor počas trvania zmluvy Nahromadenie NPV garantovaných úspor (v 1, 000 €) Hodnota garantovaných úspor v základnom roku : 100, 000 € za rok Odsúhlasené EPC poplatky za služby : 80, 000 € za rok (to je 80% z hodnoty garantovaných úspor v základnom roku) Zhromaždené NPV garantovaných úspor (na základe cien platených v základnom roku) Diskontná sadzba: 3% Zhromaždené NPV odsúhlasených poplatkov za služby Diskontná sadza: 3% Celkové náklady projektu (NPV v 1, 000 €) Majiteľ budovy si berie 20% z garantovaných úspor na jeho vlastný účet počas trvania zmluvy. Predĺženie potrebného trvania zmluvy Nevyhnutná doba trvania zmluvy (v rokoch) Slide N° 18

Predbežné ekonomické štúdium posúdenia realizovateľnosti EPC projektov Úloha: S cieľom prilákať viac kvalifikovaných ponúk, Predbežné ekonomické štúdium posúdenia realizovateľnosti EPC projektov Úloha: S cieľom prilákať viac kvalifikovaných ponúk, projekty musia byť ekonomicky posúdené z komerčného uhla pohľadu. Spôsob na demonštráciu na predbežné posúdenie ekonomickej realizovateľnosti EPC projektov z komerčného uhla pohľadu je možné stiahnuť na www. enpc-intrans. eu Slide N° 19

Predbežné ekonomické štúdium posúdenia realizovateľnosti EPC projektov Ekonomické uskutočniteľné projekty (z pohľadu ESCO): Nahromadené Predbežné ekonomické štúdium posúdenia realizovateľnosti EPC projektov Ekonomické uskutočniteľné projekty (z pohľadu ESCO): Nahromadené celkové výnosy (NPV) prekročia nahromadené celkové náklady (NPV) počas trvania zmluvy (12 rokov). Náklady (NPV) nahromadené Výnosy (NPV) nahromadené Ekonomicky neuskutočniteľné projekty (z pohľadu ESCO): Náklady (NPV) nahromadené Nahromadené celkové výnosy (NPV) sú menšie ako nahromadené celkové náklady (NPV) počas trvania zmluvy (8 rokov). Výnosy (NPV) nahromadené (Výsledky analýzy citlivosti vykonáva ENPC-INTRANS pomocou demonštračných nástrojov. Ten istý projekt, rôzne trvanie zmlúv) Slide N° 20

EPC basic (jednoduchý biznis model) EE vylepšenia siedmich obecných budov v Oberndorfe (Nemecko) –Opatrenia: EPC basic (jednoduchý biznis model) EE vylepšenia siedmich obecných budov v Oberndorfe (Nemecko) –Opatrenia: • Zavedenie systému manažmentu budovy • Rôzne renovačné opatrenia na budovách, vrátane napr. : - Nahradenie/renovácia HVAC jednotiek (centrálne kúrenie / kogenerácie / biomasa) - Rehabilitácia svetelného systému v športovej hale - Nahradenie termostatov v konferenčnej budove - Izolácia vrchného stropu v škole - Atď. –Fakty: • Celková ponuková cena: 2. 521 Milión Euro • Garantované úspory: 0. 216 Milión Euro (i. e. ~ 64%) menšie náklady na rok • Dĺžka zmluvy: 11 rokov and 8 mesiacov Source of information: KEA En. PC-INTRANS 21

EPC basic (jednoduchý biznis model) Modernizácia dodávok energií na Univerzite v Hohenheime –Opatrenia: • EPC basic (jednoduchý biznis model) Modernizácia dodávok energií na Univerzite v Hohenheime –Opatrenia: • Inštalácia kombinovanej tepelno-energetickej (CHP) stanice • Obnova chladenia a klimatizácie vo výpočtovom stredisku • Náhrada tepelnej technológie v pracovnej hale • Inštalácia nového klimatického zariadenia v biotechnologickom centre –Fakty: • Potreba tepla predtým: 47, 674 MWh • Potreba elektriky predtým: 18, 708 MWh • Základné energetické náklady: € 3. 9 m na rok • Garantované úspory: € 960, 000 na rok (i. e. ~25%) menej nákladov na rok • Verejný kurz: € 960, 000 na rok • Dĺžka zmluvy: 6. 5 roka • Investícia: € 4. 4 m • Ponuková cena: žiadne dostupné informácie • CO 2 redukcia emisií: 6, 140 ton na rok En. PC-INTRANS Source of information: KEA 22

EPC plus (jednoduchý biznis prípad) Hanzehal Zutphen (Holandsko) – Veľké športové budovy a zariadenia EPC plus (jednoduchý biznis prípad) Hanzehal Zutphen (Holandsko) – Veľké športové budovy a zariadenia na podujatia s rozlohou okolo 3, 700 m² – Opatrenia • • • Renovácia strechy a izolácia Izolácia stien Solárne PV / solárne ohrev vody Senzor osvetlenia Manažment systému budovy – Fakty • • Trvanie zmluvy: ~11 rokov • • Počiatočné náklady na energiu (základná línia): 65, 000 EUR/rok Celková ponuka ceny: Približne 500, 000 EUR z ktorých je 210, 000 EUR na energetické úspory (zaplatené späť z garantovaných úspor). Garantované úspory: 19, 000 EUR/rok Garantované úspory: 30% (plyn) a 7% (elektrina) Redukcia CO 2 emisií: 40 t/r (garantované) Source of information: Transparense Slide N° 23

Modul II: Vývoj EPC biznis prípadov Hlavné fázy EPC projektu: Source of the underlying Modul II: Vývoj EPC biznis prípadov Hlavné fázy EPC projektu: Source of the underlying chart: Transparense. eu Slide N° 24

Modul II: Vývoj EPC biznis prípadov OBSAH TOHTO MODULU: • Identifikácia projektu – Vyhodnotenie Modul II: Vývoj EPC biznis prípadov OBSAH TOHTO MODULU: • Identifikácia projektu – Vyhodnotenie základných požiadaviek – Analýza súčasnej situácie – Strategický vývoj • Financovanie ako súčasť EPC služieb – Modely financovania EPC projektov • Potencionálne riziká a stratégie na zníženie rizík – … z pohľadu banky – … z pohľadu ESCO – … z pohľadu majiteľa budovy Slide N° 25

Identifikácia projektu – Vyhodnotenie základných požiadaviek • • • Úspešné faktory pre EPC projekty Identifikácia projektu – Vyhodnotenie základných požiadaviek • • • Úspešné faktory pre EPC projekty Výberové kritériá pre EPC projekty Kritériá a ukazovatele – Analýza súčasnej situácie • Zozbieranie dát a ich vyhodnotenie: • Inšpekcia miesta • Kritériá a ukazovatele • Predbežné vyhodnotenie ekonomickej a technickej prístupnosti o potencionálnych úsporách energií. – Strategický vývoj • En. PC-INTRANS Photo: Holly Chaffin @ publicdomainpictures. net Vlastná realizácia EPC alebo majiteľov budov 26

Úspešné faktory pre EPC (zoznam) • Politika na národnej úrovni Žiadne právne prekážky nebránia Úspešné faktory pre EPC (zoznam) • Politika na národnej úrovni Žiadne právne prekážky nebránia verejným užívateľom využívať EPC služby. Transparentné povoľovacie konanie a jasné kritériá umožňujúce žiadať o EPC projekty vo verejných budovách. • Politika na lokálnej úrovni Záväzok voči Európskej Zmluvy starostov. Local Energy Action Plan (LEAP), Sustainable Energy Action Plan (SEAP), alebo European Energy Award (EEA) Energeticky úsporné renovácie verejných budov sú prioritou v dohode. LEAP/SEAP/EEA. Energetický audit a/alebo Energy Performance Certificates sú ustanovené pre miestne verejné budovy. Samosprávne energetické účtovníctvo, alebo systém hospodárenia s energiou boli zavedené a funkčné. Koncept EPC je vo všeobecnosti akceptovaný, vrátane zapojenia vnútorného sektora a dlhodobého zmluvného vzťahu. • Vhodný projekt Energetický audit alebo energetické certifikáty naznačujú vysoký potenciál úspor energie. Energetický audit navrhujú ekonomicky efektívne opatrenia na úsporu energie (možné rôzne scenáre). Počet budov, ktoré majú byť zahrnuté v počiatočnom projekte je relatívne malý (<10). q EPC sprostredkovatelia a poskytovatelia služieb sú k dispozícii a majú záujem o EPC projekty vo verejných budovách • Vhodné know-how Vlastní zamestnanci alebo zmluvní miestni sprostredkovatelia sú schopní a ochotní na prípravu a vypracovanie projektov EPC. Porovnateľné referenčné projekty sú známe buď vo vlastnej krajine / regióne, alebo v zahraničí. Schválené šablóny pre súťažné podklady a zmluvy sú k dispozícii a použiteľné. • Dostupné zdroje K dispozícii sú dostatočné finančné prostriedky na zaplatenie podpory sprostredkovateľmi v priebehu projektovej prípravy, súťaží a uzatvárania zmlúv. Ak niektorý z úspešných faktorov chýba, odporúča sa pred vypracovaním projektu tieto chýbajúce faktory doplniť. Slide N° 27

Výberové kritéria EPC projektov q Súčasné energetické náklady sú vyššie (napr. > 100, 000 Výberové kritéria EPC projektov q Súčasné energetické náklady sú vyššie (napr. > 100, 000 e/r) q Energetické zariadenia sú zastarané alebo nefunkčné, alebo majú dosiahnuť nové štandardy. q Budúce využitie budovy na plánovaný účel je zaistené (na najmenej 15 rokov, alebo viac). V ideálnom prípade sú všetky tri kritériá splnené v EPC projekte. Zdroje informácií a základný výber objektov pre EPC môžu byť : • Energetický audit alebo Energy Performance Certificate (ak nejaký exituje) • Údaje o spotrebe energie (faktúry atď. ). • Zmluvy o dodávke energie, energetický manažment atď. • Výsledky vnútornej inšpekcie. • Atď. En. PC-INTRANS Slide N° 28 28

Analýza súčasnej situácie (rozsah) Rozsah a analýza potencionálnych úspor závisiacich na zameraní EPC biznis Analýza súčasnej situácie (rozsah) Rozsah a analýza potencionálnych úspor závisiacich na zameraní EPC biznis modelu. Rozsah posudzovaných potencionálnych úspor (bottom-up analýza) Rehabilitačné potreby a potencionálne úspory vzťahujúce sa k celkovej renovácii budovy vrátane stien, okien, strechy, konštrukcií, pivničných priestorov, inštalácií, technického vybavenia, atď. . EPC Plus + Rehabilitačné potreby a potencionálne úspory vzťahujúce sa k systémovej dodávke energií a spotrebiteľmi energií, vrátane potencionálnej rehabilitácie. EPC basic + Potencionálne úspory vyplývajúce z vyhodnotenia údajov o spotrebe energií, riadenie energie, hospodárenie s energiou a správanie užívateľov bez plánovania významnejších investícií. + Typ budovy, rok výroby, tvar, veľkosť, typ používania, štrukturálna charakteristika, inštalované technické zázemie, atď. En. PC-INTRANS EPC light Manažment energetických EPC služieb Manažment energetických služieb & Rehabilitácia energetických systémov Manažment energetických služieb & Rehabilitácia systémov dodávky energií a spotrebiteľmi energie & Celková renovácia Fasády budovy, štruktúry, inštalácie, Zariadenia, interíeru, atď. Základné informácie o budove. 29

Analýza súčasnej situácie (procedúra) Prvotná otázka: Existuje energetický audit budovy, ktorý môže dodať potrebné Analýza súčasnej situácie (procedúra) Prvotná otázka: Existuje energetický audit budovy, ktorý môže dodať potrebné údaje? Ak energetický audit existuje, mal by poskytnúť toto: q Podrobný prehľad minulých a súčasných údajov o spotrebe energie a aktuálneho stavu budovy vrátane existujúcich dodávok energetických zariadení a spotrebiteľov energie. q Návrhy a odporúčania na prijatie účinných opatrení na úsporu energie a na voliteľné balíčky opatrení. q Prehľad očakávaných potencionálnych energetických úspor vyplývajúcich z každého z odporúčaných (balíčkov) opatrení na úsporu energie. q Odhady investičných nákladov na realizáciu odporúčaných (balíčkov) opatrení na úsporu energie. Ak bol energetický audit vykonaný v skorších rokoch, mal by byť preskúmaný a aktualizovaný s novými informáciami. Slide N° 30

Analýza súčasnej situácie (procedúra) Ak neexistuje žiaden audit, potencionálne úspory môžu byť hodnotené v Analýza súčasnej situácie (procedúra) Ak neexistuje žiaden audit, potencionálne úspory môžu byť hodnotené v 5 krokoch § Zozbieranie a vyhodnotenie dát: § § Inšpekcia budovy na-mieste, vrátane vyšetrovania chýbajúcich údajov a konkrétnych podmienok: § § Spotreba energie a náklady na energiu z posledných 3 rokov. Typ budovy, veľkosť (m² z celkovej podlahovej plochy), a tvar. Typ, profil and frekvencia používania budovy. Dôležité energetické vybavenie a spotrebitelia energie Stav budovy a inštalovaných zariadení, vrátane potrieb pri rehabilitácií Použité zoznamy (napríklad zahrnuté v manuále) s cieľom zabezpečiť systematické monitorovanie. . Výpočet ukazovateľov energetickej náročnosti: § Vykurovanie a dopyt po elektrickej energii zvyčajne kalkulované v k. Wh/m²*r. § Analýza hodnotiacich kritérií a hodnotenie potencionálnych úspor § Predbežné hodnotenie ekonomickej a technickej prístupnosti potencionálnych (balíčkov) opatrení na úsporu energie. En. PC-INTRANS 31

Zozbieranie informácií a ich vyhodnotenie (zoznam) Nasledujúce informácie by mali byť zozbierané a vyhodnotené: Zozbieranie informácií a ich vyhodnotenie (zoznam) Nasledujúce informácie by mali byť zozbierané a vyhodnotené: Informácie o budove (rok výstavby, výrobné plány, veľkosť budovy, kvalita častí budovy…) Informácie o type budove a profilu používania (typ užívania, prevádzková doba, sezónna otváracia doba, počet užívateľských jednotiek – napr. . Postele v nemocnici, počet študentov v školách…) Energeticky príslušné opatrenia vykonané počas posledných rokov Právne podmienky a správne príkazy pre riadenie budov a ich využívanie (napr. . minimálna otváracia doba, minimálna izbová teplota, miestne tepelné podmienky , platné rámcové zmluvy na využívanie energetických služieb…) Pôdorysy Zásoby, plány a schémy o Vykurovaní, ventilácii, systéme klimatizácie (HVAC) Rozvodoch tepla Sústave teplej vody Elektronickej podpore a spotrebiteľoch Svetelných a napájacích systémoch Iných energeticky relevantných vybaveniach (strana ponuky a dopytu) Protokoly a zmluvy o údržbe Slide N° 32

Výpočet ukazovateľov energetickej náročnosti (En. PIs) § En. PI sa vypočíta vydelením primárnej alebo Výpočet ukazovateľov energetickej náročnosti (En. PIs) § En. PI sa vypočíta vydelením primárnej alebo konečnej spotreby energie pomocou metrických jednotiek, ako napríklad. : § § § Celkové metre štvorcové hrubej podlahovej plochy (pre všetky typy budov) Celkový počet študentov (pre školy) Celkový počet nemocničných postelí § Najčastejšie En. PI pre verejné budovy je: En. PI = Celková spotreba energie (k. Wh/y) Hrubá podlahová plocha (m²) k. Wh/m²*r Slide N° 33

Využitie En. PIs a ukazovatele (príklad) Ako veľmi je moja budova energeticky efektívna v Využitie En. PIs a ukazovatele (príklad) Ako veľmi je moja budova energeticky efektívna v porovnaní s inými budovami s takým istým zameraním? Najväčší spotrebitelia energií majú možno najvyšší potenciál na úsporu energií (v k. Wh). Slide N° 34

Indikátory a ukazovatele (príklad) Ročná spotreba tepelnej energie na vykurovanie (k. Wh/m²*r) Vnútrozemie Chorvátska Indikátory a ukazovatele (príklad) Ročná spotreba tepelnej energie na vykurovanie (k. Wh/m²*r) Vnútrozemie Chorvátska Účel budovy Pobrežie Chorvátska Pred 1940 1941 – 1970 1971 – 1980 1981 – 1987 1988 – 2005 2006 – 2009 2010 2011 Prior to 1940 1941 – 1970 1971 – 1980 1981 – 1987 1988 – 2005 2006 – 2009 2010 2011 Bytové domy 270 200 190 180 150 90 70 122 90 86 81 68 41 32 Rodinné domy 300 320 304 288 240 144 112 141 150 143 135 113 68 53 Nebytové verejné budovy 190 247 271 169 125 102 62 95 125 135 87 79 65 32 Nebytové komerčné budovy 229 298 326 204 150 123 75 115 150 163 105 95 78 38 Účel budovy Ročná spotreba energie na vykurovanie, chladenie, teplú vodyu osvetlenie (k. Wh/m²*r) Bytové domy 477 354 336 318 265 159 124 216 159 152 143 120 72 57 Rodinné budovy 530 566 537 509 424 255 198 249 265 253 239 200 120 94 Nebytové verejné budovy 237 367 473 374 332 282 148 119 224 336 281 385 305 139 Nebytové komerčné budovy 286 443 570 451 400 340 178 143 270 404 339 464 368 167 Data source: EIHP Slide N° 35

Odhad potencionálnych úspor Potencionálne úspory energií nachádzajúce sa vo verejných budovách Oblasti pre opatrenia Odhad potencionálnych úspor Potencionálne úspory energií nachádzajúce sa vo verejných budovách Oblasti pre opatrenia na úsporu energií Potencionálne úspory energií (približne) Vykurovanie Nad 35 % Teplá úžitková voda 10 -30 % Manažment dopytu 5 -10 % Kontrola kúrenia Osvetlenie Chladenie a mrazenie Ventilácia 15% Nad 30 % 10 -30 % Optimalizácia prevádzky budovy 10% Zmena správania spotrebiteľov 5 -10 % Zdroj informácií: Hessian Ministry of Environment, Energy, Agriculture and Consumer Protection / Germany En. PC-INTRANS 36

Predbežné hodnotenie ekonomickej a technickej realizovateľnosti opatrení na úsporu energie. Technická realizovateľnosť musí posúdiť Predbežné hodnotenie ekonomickej a technickej realizovateľnosti opatrení na úsporu energie. Technická realizovateľnosť musí posúdiť technikov v predstihu. Ekonomická uskutočniteľnosť môže byť hodnotená v prvom kroku na základe statického výpočtu amortizácie: Opis energeticky úsporných Celková opatrení / rehabilitačné cena v € potreby: Úspory Elektrická energia Teplo k. Wh/y Pay-back obdobie Náklady (statický výpočet amortizácie) €/y (celková cena / ročné úspory) Opatrenie A 24, 720 10, 650 22, 070 2, 640 9. 3 Opatrenie B 5, 760 3, 380 4, 310 660 8. 7 Opatrenie C 22, 800 38, 600 2, 160 10. 5 Opatrenie D 4, 050 27, 600 1, 340 3. 0 Spolu 57, 330 14, 030 92, 580 6, 800 8. 4 Pre podrobnejšie predbežné posúdenie využitia ekonomickej realizovateľnosti Navštívte www. enpc-intrans. eu En. PC-INTRANS lide N° 37 37

Stratégia rozvoja Najdôležitejšou otázkou je, či by si mal vlastník budovy projekt financovať sám Stratégia rozvoja Najdôležitejšou otázkou je, či by si mal vlastník budovy projekt financovať sám (s finančným rozpočtom) alebo prostredníctvom EPC (financovanie ESCOm). Slide N° 38

Financovanie ako súčasť EPC služieb Majitelia verejných budov môžu vo všeobecnosti financovať opatrenia v Financovanie ako súčasť EPC služieb Majitelia verejných budov môžu vo všeobecnosti financovať opatrenia v oblasti energetickej účinnosti prostredníctvom : Komerčné a bankové úvery (pôžičky) Národné a medzinárodné dotačné programy a režimy, pokiaľ sú dostupné Vlastné financovanie (rozpočet-financovaný) Energy Performance contracting (EPC) ÚDRŽBA & FINANCOVANIE OPRAVY Financovanie je dôležitá súčasť služieb pokrytých s EPC. § § Pre množstvo potencionálnych zákazníkov je financovanie najatraktívnejšou súčasťou EPC služieb pre verejné budovy. PLÁNOVANIE STAVEBNÍCTVO EPC spektrum všetkých služieb PREVÁDZKA ZMIERNENIE RIZÍK ENERGETICKÝ MANAŽMENT En. PC-INTRANS 39

Faktory ovplyvňujúce výber finančných modelov pre EPC projekty Napríklad: § Ekonomika projektu § § Faktory ovplyvňujúce výber finančných modelov pre EPC projekty Napríklad: § Ekonomika projektu § § § Počet rokov trvania zmluvy. Čistá súčasná hodnota (NPV) garantovaných úspor NPV celkových nákladov vypočítaných pre EPC projekt počas celkového trvania zmluvy. § Dostupné dotácie z národných alebo medzinárodných zdrojov § Granty / Zvýhodnené pôžičky / Daňové stimuly § Bonita od ESCO a majiteľa budovy. § § Potenciály a obmedzenia pre verejného majiteľa budovy získať ďalšie pôžičky. Požadovyný pomer splátok/pôžičky alebo zabezpečenie požiadavok od ESCO § Podmienky vo finančnom sektore v danej krajine § § § Finančné inštitúcie sa zaujímajú a veria EPC biznis modelom pre verejné budovy. Úrkové sadzby pri komerčne dlhodobých ESCO úveroch. Špecifické (výhodnejšie? ) punúkané podmienky pre verejných veriteľov. Slide N° 40

Finančné modely EPC projektov § Financovanie treťou stranou § § Úver od ESCO (čistý Finančné modely EPC projektov § Financovanie treťou stranou § § Úver od ESCO (čistý úver alebo úver s predajom pohľadávok/položiek) Úver od majiteľa budovy § ESCO financovanie § Financovanie z vnútorných prostriedkov ESCO (vlastný kapitál, úvery, lízing, prenájom) § Financovanie majiteľmi budov § Z vnútorného kapitálu majiteľov budov z rozpočtových výdavkov a z existujúcich úverových línií. § Financovanie z vnútorných prostriedkov majiteľov budov opierajúcich sa o úspory garantované ESCOm. En. PC-INTRANS 41

Financovanie treťou stranou (TFP) Na rozvinutých trhoch EPC je najčastejším modelom financovania EPC projektov Financovanie treťou stranou (TFP) Na rozvinutých trhoch EPC je najčastejším modelom financovania EPC projektov financovanie treťou stranou: Kredit zákazníka (majiteľ budovy) ESCO kredit Majiteľ budovy Investor/Banka Platba za služby a splácanie Investičných nákladov ESCO Poskytnutie úveru. Vyplatenie úveru Investor/Banka Majiteľ budovy Uskutočnenie dohodnutých opatrení. Garancia úspor Platba za služby ESCO Poskytnutie úveru. Predaj pohľadávok Poskytnutie úveru. ESCO Uskutočnenie dohodnutých opatrení. Garancia úspor. (s predajom pohľadávok/položiek) Factoring agent Vyplatenie úveru z dosiahnutých úspor (& vzdanie námietky) Platba za služby Vyplatenie úveru z dosiahnutých úspor. Uskutočnenie dohodnutých opatrení. Garancia úspor. Majiteľ budovy ESCO kredit Investor/Banka En. PC-INTRANS 42

Potencionálne riziká a stratégie na zníženie rizík Potencionálne riziko z pohľadu Majiteľa budovy Možnosti Potencionálne riziká a stratégie na zníženie rizík Potencionálne riziko z pohľadu Majiteľa budovy Možnosti zníženia rizík Ø Platobná neschopnosť alebo bankrot veriteľa, pokiaľ je veriteľom ESCO. ü Limitovať dobu trvania pôžičky (môže mať za následok zníženie prijateľného trvania zmluvy EPC). ü Zahrnúť rizikovú prémiu úrokovej sadzby (vyššia úroková sadzba– vyššie náklady pre EPC). ü Žiadať vysoký podiel vlastného kapitálu ESCO, ktorý má byť zahrnutý do koncepcie financovania (vysoký kapitál/úver môže obmedziť počet projektov pre ESCO). ü Žiadať o podmienenie záväzkov / odškodnenie dlhopisov. (možno poskytnuté majiteľom budovy). Ø Oneskorenie alebo úplne zastavenie platby renty v prípade, že veriteľom je verejný majiteľ budovy. ü Žiadať o záruky a ručenie‘. Ø Spor medzi ESCOm a majiteľom budovy týkajúci sa poskytovania dohodnutých opatrení a / alebo dosiahnutia garantovaných úspor v prípade predaja pohľadávok z ESCO do banky. ü Požiadať o námietkové oslobodenie od vlastníka budovy (preniesť riziko sporov na majiteľov budovy). Opatrenia na zníženie rizík urobených bankou, budú vo väčšine prípadov zvyšovať náklady EPC biznis modelov. Slide N° 43

Potencionálne riziká a stratégie na zníženie rizík Potencionálne riziko z pohľadu ESCO Možnosti zníženia Potencionálne riziká a stratégie na zníženie rizík Potencionálne riziko z pohľadu ESCO Možnosti zníženia rizík ü Rozhodnutie pre čo najkratšiu dobu trvania zmluvy, Ø Zmena politických rámcových podmienok. ako je to možné. . Ø Zastavenie platby zo strany majiteľa budovy ü Zahrnúť do zmluvných jasných ustanovení plnú (napr. ak sa budova už nepoužíva, alebo ak kompenzáciu ESCO strát v prípade ukončenia zmluvy, chce nová vláda ukončiť zmluvu). pred schválením trvaním zmluvy. . Ø Oneskorenie platby majiteľa budovy. ü Žiadosť o odškodnenie v prípade meškania platieb, ktoré majú byť stanovené v zmluve. Ø Spor medzi ESCOm a majiteľom budovy týkajúci sa dodania, alebo správnych dôkazoch o doručení, dohodnutých opatreniach a / alebo garantovaných úsporach. ü Kontrola správnosti požadovanej záruky na plnenie zmluvy. ü Zapojenie certifikovanú tretiu stranu na základe dohody o zákazke. ü Zavedenie mesačných splátok, ktoré majú byť kryté majiteľom budovy bezpodmienečne po celú dobu trvania zmluvy. ü Urobiť sankcie / stimuly len potom, čo sa spor vyrieši. Ø Zlyhanie pri dosahovaní garantovaných úspor. ü Ak je k dispozícii, využite poistenie. Opatrenia na zníženie rizík prijatých ESCOm vo väčšine prípadov zvyšujú náklady a môžu znížiť záujem zákazníka s navrhovanými EPC biznis modelmi. Slide N° 44

Potencionálne riziká a stratégie na zníženie rizík Potencionálne riziko z pohľadu ESCO (pokrač. ) Potencionálne riziká a stratégie na zníženie rizík Potencionálne riziko z pohľadu ESCO (pokrač. ) Možnosti zníženia rizík Ø Nesprávna základné údaje vedú k zlyhaniu pri výpočte a dosiahnutia garantovaných úspor. ü Kontrola základných údajov pri príprave a plánovaní (pred podaním ponuky, ak je to možné) projektu. Ø Chyby plánovania, ktoré vedú k zvyšovaniu investičných potrieb a nákladov, alebo sa zhoršujú pri užívaní stavby. ü Zahrnúť odborných inžinierov pre konkrétne zariadenie (HVAC, voda a kanalizácia, štruktúra atď. ) v procese plánovania. Ø Zlyhanie technického vybavenia alebo poškodenie počas inštalácie a prevádzky zariadenia. ü Subdodávky určujúce zodpovednosť a záväzky subdodávateľov, vrátane štandardov kvality aplikovaného vybavenie a kvalifikácie prideleného zamestnanca. Ø Inštalácia nových zariadení alebo zmena užívania stavby, ktorá by mohla viesť k dodatočným nákladom energie počas záručnej doby. ü Jasné ustanovenia popisuje referenčné vybavenie a užívanie stavby a metódy a nástroje pre vyrovnanie pri výpočte a overovaní garantovaných úspor. Opatrenia na zníženie rizík prijatých ESCOm vo väčšine prípadov zvyšujú náklady a môžu znížiť záujem zákazníka s navrhovanými EPC biznis modelmi. Slide N° 45

Potencionálne riziká a stratégie na zmiernenie rizík z pohľadu majiteľov budov Potencionálne riziká z Potencionálne riziká a stratégie na zmiernenie rizík z pohľadu majiteľov budov Potencionálne riziká z pohľadu majiteľov budov Možnosti zmiernenia rizík Ø Bankrot ESCO pred finalizáciou a odovzdaním ü Žiadosť o poskytnutie bankovej záruky pokrývajúcej zariadenia, vybavenia a prístrojov a je potrebné náklady majiteľa budovy, ktoré by v tomto prípade zaplatiť za dodávku v súlade so zmluvou. mohli nastať. Ø Bankrot ESCO po prijatí dodávky zariadení, vybavenia a prístrojov, najmä v prípade pohľadávok predaných ESCO do banky / faktoringovému agentovi. ü Žiadosť o poskytnutie bankovej záruky pokrývajúcej náklady na služby, ktoré majú poskytovať náhradu za ESCO, s cieľom zabezpečiť dosiahnutie garantovaných úspor. Ø ESCO nedokázalo dosiahnuť dohodnuté opatrenia a / alebo garantované úspor. ü Vytvoriť silné sankcie v zmluve. ü Zabezpečiť zníženie mesačných splátok. Ø ESCO neposkytlo žiadne dôkazy o dosiahnutých úsporách v určitom časovom období po skončení dohodnutého obdobia. ü Zaviesť v zmluve právo ukončiť alebo obmedziť platby, kým ESCO neposkytne riadne dôkazy o dosiahnutých úsporách. ü Zahrnúť do zmluvných dohôd overenú tretiu stranu. Ø Spor medzi ESCO a vlastníkom budovy o riadnom dodaní dohodnutých opatrení a / alebo dosiahnutí garantovaných úspor. ü Zahrnúť do zmluvných dohôd overenú tretiu stranu. ü Stanoviť v zmluve právo na zastavenie alebo zníženie platieb v priebehu trvania sporu, ak to prekročí určitú hranicu. Opatrenia na zmiernenie rizík prijaté majiteľmi budov môžu vytvárať bariéry pre ESCO vstúpiť na EPC trh a/alebo pridať ponuku na špecifický projekt. 46

Potencionálne konflikty pri zmiernení rizík Napríklad: Môže dôjsť k sporu medzi ESCO a majiteľom Potencionálne konflikty pri zmiernení rizík Napríklad: Môže dôjsť k sporu medzi ESCO a majiteľom budovy Majiteľ budovy by si mohol vyhodnoctiť údaje namerané ESCO ako dôkaz, že garantované úspory neboli v stanovenom období dosiahnuté dostatočne. ESCO by tak isto mohlo posúdiť rovnaké dáta ako dôkaz, že garantované úspory boli počas vykazovaného obdobia dosiahnuté. Záležitosti majiteľa budovy: Neplatené za služby, nevytváranie očakaváneho efektu. Záležitosti ESCO: Dostať plne zaplatené za služby a dosiahnuté úspory. Vyhnúť sa platobnej neschopnosti počas prípadných sporov. Záujem majiteľa budovy: Byť schopný vymáhať dohodnutú penaltu od ESCOa. (platiť menej) Záujem ESCO: Byť schopný vyfakturovať dohodnutý stimul. (dostať viac) Stratégia zmiernenia rizík preferovaná majeteľom budovy: Zastaviť alebo obmedziť platbu, pokiaľ sa nevyriešia spory. ESCStratégia zmiernenia rizík preferovaná ESCOm: Pokračovať v znižovaní platieb kedykoľvek počas zmluvného obdobia, a vyrovnanie oprávnených sankcií / splátok, ak sú spory vyriešené (napr. v konaní). En. PC-INTRANS 47

Modul III: Verejné obstarávanie a uzatváranie zmlúv s EPC službami Hlavné fázy EPC projektu: Modul III: Verejné obstarávanie a uzatváranie zmlúv s EPC službami Hlavné fázy EPC projektu: Verejné obstarávanie a uzatváranie zmlúv s EPC službami Slide N° 48

Modul III: Verejné obstarávanie a uzatváranie zmlúv s EPC službami OBSAH TOHTO MODULU: • Modul III: Verejné obstarávanie a uzatváranie zmlúv s EPC službami OBSAH TOHTO MODULU: • Právny rámec – EU legislatíva – Národná legislatíva • Európsky kódex pre EPC • Verejné obstarávanie • Modelové zmluvy Slide N° 49

Právny rámec na úrovni EU Smernica EÚ na podporu EPC pre verejné budovy • Právny rámec na úrovni EU Smernica EÚ na podporu EPC pre verejné budovy • • Smernica 2012/27 / ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. októbra. 2012 o energetickej účinnosti (Energy Efficiency Directive; EED) Smernica 2010/31/EU Európskeho parlamentu a Rady z 19. mája. 2010 o energetickej hospodárnosti budov (Energy Performance of Building Directive; EPBD) Smernica 2009/72/EC Európskeho parlamentu a Rady z 13. júla. 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou a plynom Smernice EÚ o verejnom obstarávaní • • Smernica 2014/24/EU Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára. 2014 o verejnom obstarávaní Slide N° 50

Európsky EPC kódex Európsky kódex pre Energy Performance Contracting (EPC kódex): § Dobrovoľný záväzok. Európsky EPC kódex Európsky kódex pre Energy Performance Contracting (EPC kódex): § Dobrovoľný záväzok. § Nie sú právne záväzné. § Projekt transparentnosti spustený v roku 2014. § Schválené: § § § Európska asociácia spoločností poskytujúcich energetické služby (eu. ESCO) Európska federácia inteligentných služieb o energetickej účinnosti (EFIEES) Viac ako 160 signatárov z celej Európy, vrátane 12 -tich národných asociácií poskytujúcich EPC. V hlavnej úlohe EPC kódexu správania je dôvera prinesená na trh EPC prijímaní EÚ. Treba vziať do úvahy aj jeho rozmanitosť vo všetkých členských štátoch. Zhoda ESCO s Európskym EPC kódexom správania môže byť považované za minimálnu garnaciu kvality EPC služieb poskytovaných ESCOm. Slide N° 51

Právny rámec EPC na národnej úrovni Chorvátsko: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo Právny rámec EPC na národnej úrovni Chorvátsko: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo verejných budovách: § Nariadenie o uzatváraní zmlúv a zavádzanie energetických služieb vo verejnom sektore (OG 69/2012) § Zákony a predpisy pri verejnom obstarávaní: § Nariadenie o metodike pre zostavovanie a manipuláciu so súťažnými podkladmi a pri výberových konaniach, Úradný zákonník 10/2012 § Nariadenie o oznámení o verejnom obstarávaní, Úradný zákonník 10/2012 § Nariadenie o kontrole plnenia zákona o verejnom obstarávaní, Úradný zákonník 10/2012 § Nariadenie o zozname subjektov viazaných zákonom o verejnom obstarávaní, Úradný zákonník 19/2012 En. PC-INTRANS 52

Právny rámec EPC na národnej úrovni Nemecko: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo Právny rámec EPC na národnej úrovni Nemecko: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo verejných budovách : § § Zákon o energetických službách Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) vom 21. April 2015 Zákony a predpisy pri verejnom obstarávaní § Zákon proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže z 26. augusta 1998 - oddiel 4 o verejnom obstarávaní. Gesetz gegen Wettbewerbeschränkungen vom 26. August 1998 – Vierter Abschnitt: Vergabe Öffentlicher Aufträge § Zákon o modernizácii predpisov pre verejné obstarávanie od decembra 2015 Vergaberechtsmodernisierungsgesetz – Verg. RMod. G 12/2015 § Služby výberových konaní a pravidlá pre uzatváranie zmlúv Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A) § Výstavby výberových konaní a pravidlá pre uzatváranie zmlúv Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) En. PC-INTRANS 53

Právny rámec EPC na národnej úrovni § Grécko: § Zákony a predpisy propagácie EPC Právny rámec EPC na národnej úrovni § Grécko: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo verejných budovách § § Rozhodnutie ministrov D 6/13280/07. 06. 2011 (Vládny zákonník, Séria II, Č. 228) s názvom „Firmy s Energetickými Službami. Prevádzka, register, kódex správania a príslušné ustanovenia ". § § Zákon 3855/2010 ‘Opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti v konečnom použití, energetické služby a ďalšie ustanovenia’ Zákon 4342/2015 o Energetickej Efektívnosti Zákony a predpisy pri verejnom obstarávaní § Rozhodnutie ministrov D 6/Β/14826/17. 6. 2008 ‘Opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a úspor energie v centrálnych a vládnych inštitúciach’. § Zákon 3855/2010 ‘Opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti v konečnom použití, energetické služby a iné ustanovenia’. § Zákon 4342/2015 o Energetickej Efektívnosti Slide N° 54

Právny rámec EPC na národnej úrovni Lotyšsko: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo Právny rámec EPC na národnej úrovni Lotyšsko: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo verejných budovách: § Návrh "Zákona o energetickej účinnosti", druhé čítanie v Lotyšskom parlamente z 03. 12. 2015. , príprava na 3. čítanie v procese. § Zákon o energetickej efektívnosti budov z 9. januára. 2013. § Pravidlá kabinetu ministrov 9. júla 2013 Č. 383 "Pravidlá pre energetickú certifikáciu budov”. § Pravidlá kabinetu ministrov 25. júna 2013, Č. 348 „Výpočet pre energetickú efektívnosť budov“. § Pravidlá kabinetu ministrov 9. júla 2013 Č. 382 "Pravidlá pre nezávislých odborníkov v oblasti energetickej účinnosti budov". § Pravidlá kabinetu ministrov 28. septembra 2010 Č. 907 "Pravidlá týkajúce sa kontroly obytných budov, ich vybavenie a komunikácie, na údržbu a opravy budov". § Zákony a predpisy pri verejnom obstarávaní § Zákon o verejnom obstarávaní, z 1. mája. 2006. § Zákon o verejno-súkromnom partnerstve, z 9. októbra. 2009. Slide N° 55

Právny rámec EPC na národnej úrovni Rumunsko: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo Právny rámec EPC na národnej úrovni Rumunsko: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo verejných budovách: § Zákon 121/2014 ohľadom energetickej efektívnosti. Zákon č. 121/2014 § Regulačná doména a ciele (Čl. 1)? § (1) Účelom tohto zákona je vytvoriť právny rámec na vypracovanie a implementáciu národných politík týkajúcich sa energetickej účinnosti v záujme dosiahnutia národného cieľa energetickej účinnosti. § (2) Politické opatrenia týkajúce sa energetickej účinnosti sú aplikované na celý reťazec: primárne zdroje, výroba, distribúcia, dodávky, preprava a konečná spotreba. § (3) Národný indikatívny cieľ pre zníženie spotreby energie je do roku 2020 nastavený na 19%. § Zákony a predpisy pri verejnom obstarávaní § OUG 34/2006 o verejnom obstarávaní, koncesia na práce a služby koncesných zmlúv, uverejnené v Úradnom zákonníka č. 418 z 15. mája 2006. § Núdzová vyhláška má byť modifikovaná zavedením kritéria efektívnosti. Slide N° 56

Právny rámec EPC na národnej úrovni Srbsko: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo Právny rámec EPC na národnej úrovni Srbsko: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo verejných budovách: § § § Zákon o efektívnom využívaní energie, Články 5, 66 a 67 “Oficiálny zákonník Srbskej republiky”, Č. 25/2013 Nariadenie o zriadení vzorovej zmluvy o energetických službách na vykonávanie opatrení na zlepšenie energetickej účinnosti, keď sú používatelia z verejného sektora „Oficiálny zákonník Srbskej republiky", Č. 41/2015) Zákony a predpisy pri verejnom obstarávaní § Zákon o verejno-súkromnom partnerstve a koncesiách “Oficiálny zákonník Srbskej republiky”, Č. 88/2011 § Zákon o verejnom obstarávaní “Oficiálny zákonník Srbskej republiky”, Č. 24/2012, 14/2015 a 68/2015 Slide N° 57

Právny rámec EPC na národnej úrovni Slovensko: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo Právny rámec EPC na národnej úrovni Slovensko: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo verejných budovách § Verejné obstarávanie je nariadené Čl. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov. Verejné obstarávanie na Slovensku by malo odrážať transparentnosť, hospodárnosť, efektívnosť a absenciu diskriminácie a malo by rešpektovať etické a morálne hodnoty. Správne zaobchádzanie s verejnými prostriedkami vždy bolo a vždy bude kľúčovým faktorom k spokojnosti verejnosti, prispieva k mierovej sociálnej klíme a tiež sa odráža v ďalších sférach spoločenského, politického a právneho života. Slide N° 58

Právny rámec EPC na národnej úrovni Slovinsko: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo Právny rámec EPC na národnej úrovni Slovinsko: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo verejných budovách: § § Energetický zákon (Energetski zakon EZ-1) Nezáväzné usmernenia a pravidlá § § Pravidlá efektívneho využitia energie v budovách (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah - PURES) § § Pokyny na zavedenie opatrení k energetickej efektívnosti v sektore verejných budov s EPC (Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva) Technické pokyny efektívneho využitia energie (Tehnična smernica TSG-1 -004: 2010 URE) Zákony a predpisy pri verejnom obstarávaní § Zákon a verejných financiách (Zakon o javnih financah ZJF) § Zákon o verejnom obstarávaní (Zakon o javnem naročanju ZJN-3) § Zákon o verejno-súkromnom parnterstve (Zakon o javno-zasebnem partnerstvu ZJZP) § Zákon o hodpodárskych službách (Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS) § Zákon o verejnom obstarávaní v Vodných, Energetických, Dopravných a poštových službách (Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev ZJNVETPS) Slide N° 59

Právny rámec EPC na národnej úrovni Ukrajina: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo Právny rámec EPC na národnej úrovni Ukrajina: § Zákony a predpisy propagácie EPC vo verejných budovách: § § § Zákon № 327 -VIII z 09. 04. 2015 «O realizácii nových investičných príležitostí, zachovania právnych záujmov podnikov pri spustení rehabilitácie energie vo veľkom meradle» Zákon № 328 -VIII z 09. 04. 2015 «O zmene rozpočtového kódu Ukrajiny ohľadom zavádzania nových investičných príležitostí na zabezpečenie ochrany práv a právnych záujmov podnikov k začatiu rozsiahlych rehabilitáciách energie» Zákony a predpisy pri verejnom obstarávaní § Zákon Ukrajiny № 1197 -VII z 10. 04. 2014 “O verejnom obstarávaní" § Zákon Ukrajiny № 4851 -VI z 24. 05. 2012 " O špecifickom procese obstarávania v niektorých oblastiach hospodárskej činnosti» § Zákon Ukrajiny № 2939 -VI z 13. 01. 2011“ O prístupe k verejným informáciám" § Vyhláška kabinetu ministrov Ukrajiny № 835 z 12. októbra. 2015 “O schválení dátových súborov, ktoré majú byť zverejnené vo forme otvorených dát“ Slide N° 60

Právny rámec EPC na národnej úrovni Ukrajina: § Ostatné prepisy pri verejnom obstarávaní § Právny rámec EPC na národnej úrovni Ukrajina: § Ostatné prepisy pri verejnom obstarávaní § Nariadenie kabinetu ministrov z Ukrajiny z 20. mája. 2015 № 501 -Р " O vylepšeniach pilotných projektov na riadení postupov pri elektronických verejných zákazkách“ § Nariadenie kabinetu ministrov z Ukrajiny z 31. mája. 2015 № 416 -Р " O experimente s využitím elektronických prostriedkov v priebehu rokovaní o postupe verejného obstarávania“ § Dekrét kabinetu ministrov z Ukrajiny z 23. apríla. 2014 № 117 " O realizácii predplatenia tovaru, prác a služieb obstarávaných z verejného rozpočtu“ § Dekrét kabinetu ministrov z Ukrajiny № 65 z 1. marca. 2014 “ O rozpočtových úsporách a zabráneniu rozpočtovým stratám“ § Dekrét kabinetu ministrov z Ukrajiny № 631 z augusta 2013 " O schválení auditov verejných zákaziek zo strany štátnej finančnej kontroly a jej územných orgánov a o zmene niektorých zákonov kabinetu ministrov Ukrajiny “ § Dekrét kabinetu ministrov z Ukrajiny № 603 zo 4. júna. 2012 " O zvláštnosti implementácie rámcových dohôd“ § Dekrét kabinetu ministrov z Ukrajiny № 602 zo 4. júna. 2012 " O schválení stanovených všeobecnými zákazníkmi a interakcii zákazníkov so všeobecnými zákazníkmi pri rámcových dohodách " Slide N° 61

Dvojstupňový rokovací proces Zostavenie riadiaceho výboru projektu Výber budov doporučené Vyhodnotenie súboru informácii o Dvojstupňový rokovací proces Zostavenie riadiaceho výboru projektu Výber budov doporučené Vyhodnotenie súboru informácii o budove Stanovenie základnej línie energetických nákladov Stanovenie minimálnych požadovaných garantovaných úspor Výberové konania, hrubá analýza, pridelenie zmluvy Spracovanie súťažných podkladov Špecifické nastavenie šablóny zmluvy s EPC Uverejnenie oznámenia o verejnom obstarávaní Vyjadrenie záujmu zo strany ESCO Výber z 3 -10 kvalifikovaných dražiteľov (krátky zoznam) Ak nie sú žiadni kvalifikovaní dražitelia Žiadosti uchádzačov Príprava výberových konaní založených na hrubej analýze a podanie z ESCO Preverovanie a posudzovanie ponúk Rokovania & výber najekonomickejšej ponuky Ak nie je žiadna ekonomická ponuka * v súlade s národnou legislatívou môže byť minimálny počet záujemcov a / alebo prijatých ponúk požadovaný v prvej a / alebo druhej fáze výberového konania. Zrušenie výberového konania Zrušenie výberových konaní Stupeň zmluvy 1: Zmluva o plánovaní projektu Poplatková analýza Začiatok stupňa 2 zmluvy Podpora majiteľa budovy (riadiaceho výboru projektu), alebo konanie v jeho záujme Lokálny zmluvný sprostredk ovatelia Príprava projektu (na základe modelov rozvoja projektov EUROCONTRACT ) Stupeň 1: Poplatková analýza s ohľadom na energie Detailné vyhodnotenie potencionálnych energetických a nákladových úspor Porovnanie výsledkov, konečné rozhodnutie klienta Neschválenie hrubej analýzy alebo schválenie ale proti rozhodnutiu EPC Stupeň zmluvy 2: Uskutočnenie EPC Zrušenie výberových konaní Kompenzácia plánovaných nákladov Slide N° 62

Jednostupňový rokovací proces Zostavenie riadiaceho výboru projektu/ Výber budov doporučené Vyhodnotenie súboru informácii o Jednostupňový rokovací proces Zostavenie riadiaceho výboru projektu/ Výber budov doporučené Vyhodnotenie súboru informácii o budove Stanovenie základnej línie energetických nákladov Stanovenie minimálnych požadovaných garantovaných úspor * v súlade s národnou legislatívou môže byť minimálny počet záujemcov a / alebo prijatých ponúk Spracovanie súťažných podkladov Špecifické nastavenie šablóny zmluvy s EPC Pozývanie k ponukám a zadávanie zákaziek Podpora majiteľa budovy (riadiaceho výboru projektu), alebo konanie v jeho záujme Lokálny zmluvný sprostredk ovatelia Príprava projektu (na základe modelov rozvoja projektov EUROCONTRACT ) Uverejnenie oznámenia o verejnom obstarávaní Vyjadrenie záujmu zo strany ESCO Výber z 3 -10 kvalifikovaných dražiteľov (krátky zoznam) Ak žiadni kvalifikovaní dražitelia nevyjadrili záujem Zrušenie výberových konaní Žiadosti uchádzačov Príprava ponúk ESCO vrátane: Inšpekcia budov & vyhodnotenie informácií o budove Hrubá analýza zahŕňajúca energetickú situáciu budovy Stanovenie potencionálnych úspor energie a nákladov Prezentácia ponúk od ESCO Vyhodnotenie ponúk Pozvanie 2 -4 najlepších dražiteľov na zmluvné rokovania Zmluvné rokovania Výber najekonomickejšej ponuky a porovnanie s ne-EPC možnosťami Ak nie je žiadna ekonomická ponuka, alebo je v rozpore s EPC Zrušenie výberových konaní Podpis EPC zmluvy Plánovanie, garancie, uskutočnenie, Slide N° 63

Jednostupňový proces Zostavenie riadiaceho výboru projektu/ Výber budov doporučené Detailnejšie rozpracovanie projektu: Vyhodnotenie informácií Jednostupňový proces Zostavenie riadiaceho výboru projektu/ Výber budov doporučené Detailnejšie rozpracovanie projektu: Vyhodnotenie informácií o budove Stanovenie základnej línie energetických úspor Poplatková analýza energetickej situácie budovy Detailné naplánovanie projektu Stanovenie minimálnych požadovaných garantovaných úspor * v súlade s národnou legislatívou môže byť minimálny počet záujemcov a / alebo prijatých ponúk Spracovanie súťažných podkladov Špecifické nastavenie šablóny zmluvy s EPC Pozývanie k ponukám a zadávanie zákaziek Podpora majiteľa budovy (riadiaceho výboru projektu), alebo konanie v jeho záujme Lokálny zmluvný sprostredk ovatelia Príprava projektu (žiadne rokovania neprípustné) Uverejnenie oznámenia o verejnom obstarávaní Vyjadrenie záujmu zo strany ESCO Výber z 3 -10 kvalifikovaných dražiteľov (krátky zoznam) Ak žiadni kvalifikovaní dražitelia nevyjadrili záujem Zrušenie výberových konaní Žiadosti od uchádzačov Príprava ponúk ESCOm vrátane: Inšpekcie budov & vyhodnotenia informácií zo súťažných podkladov Detailnejšia analýza zahŕňajúca energetickú situáciu budovy Detailné naplánovanie projektu Stanovanie ponúkaných garancií úspor, trvanie zmluvy a poplatkov Prezentácia ponúk od ESCO Vyhodnotenie ponúk Výber najekonomickejšej ponuky a porovnanie s ne-EPC možnosťami Podpis EPC zmluvy Ak nie je žiadna ekonomická ponuka, alebo je v rozpore s EPC Plánovanie, garancie, uskutočnenie, Zrušenie výberových konaní Slide N° 64

Verejné súťaže Typické kroky procesu Lokálni zmluvní sprostredkovatelia Lokálni sprostredkovatelia môžu podporiť celý proces Verejné súťaže Typické kroky procesu Lokálni zmluvní sprostredkovatelia Lokálni sprostredkovatelia môžu podporiť celý proces od identifikácii projektu až po podpísanie zmluvy, rovnako dobre ako sledovanie a vyhodnocovanie služieb ESCO a dosiahnutie úspor energie. Lokálni sprostredkovatelia môžu byť: • • • Lokálni alebo regionálni energetický agenti Inžinierske kancelárie Právni poradcovia Architekti Ekonómovia Mali by mať dobré znalosti a mali by rozumieť : • • • Technikám a ekonomike EE v budovách Verejnému obstarávaniu a etickým kódexom EPC konceptom a biznis modelom Miestny energetický agenti, ak sa financuje z členských príspevkov obcí, môžu byť niekedy zapojení bez výberových konaní. Pri uzatváraní zmlúv s komerčnými miestnymi sprostredkovateľmi musí byť zvyčajne spojené so štandardnými postupmi obstarávania. Slide N° 65

Verejné súťaže Typické kroky procesu Spracovanie súťažných podkladov Špecifické nastavenie šablóny zmluvy s EPC Verejné súťaže Typické kroky procesu Spracovanie súťažných podkladov Špecifické nastavenie šablóny zmluvy s EPC Obsahom verejných súťaži by malo byť: § Kľúčové požiadavky § § § Formálne požiadavky pri výberovom konaní Organizačné aspekty § § Ktoré úlohy by mali byť vykonávané ESCOm a ktoré klientom? Zmluvné podmienky § § Minimálny podiel úspor na nákladoch na energiu / spotrebu energie Povinné a / alebo odporúčané opatrenia v oblasti energetickej účinnosti Informácie o tom, či a za akých podmienok je ESCO povinné poskytnúť financovanie Deadline pre vypršanie doby EPC zmluvy Presné vymedzenie zmluvného vzťahu Technické aspekty § Opis budovy § Energetické štatistiky (kópie faktúr, údaje o spotrebe energie a nákladov min. 3 roky späť) § Metóda výpočtu pre spotrebu základnej energie § Prevádzkový čas, zariadenie, využitie budovy, požadovaná vnútorná klíma (teplota, ventilácia atď. ) § Súčasné energetické systémy energetický manažment na mieste Technické aspekty musia byť komplexné a detailne komplikovaný najmä v súťažných podkladoch uvedených v jednostupňovom ponukovom konaní bez rokovania. Slide N° 66

Výberové konania Typické kroky procesu Uverejnenie oznámenia o zmluve / Vyjadrenie záujmu zo strany Výberové konania Typické kroky procesu Uverejnenie oznámenia o zmluve / Vyjadrenie záujmu zo strany ESCO Výber kvalifikovaných uchádzačov (krátky zoznam) Kritériá pri výbere uchádzačov, napríklad: Kritériá kvalifikácie: § § Ekonomická kapacita meraná v obrate v oblasti energetických služieb, a to najmä v EPC. Počet a význam referenčných projektov založených na obchodných modeloch / EPC, ESCO. Kritériá oprávnenosti: § § § Profesionálna alebo obchodná časť z registra a právne požadované licencie a osvedčenia Doklad o poistení za škodu (s minimálnou úrovňou krytia) Firemná štruktúra (právny status, stanovy, akcionári) Vyhlásenie týkajúce sa platenia zákonných daní a poplatkov Počet zamestnancov, ekonomické, technické, a finančné kapacity. Ďalšie kritériá, napríklad: • Záväzok k EPC Európskemu kódexu Jasné informácie musia byť zahrnuté v kritériách pre výber a hodnotenie v súťažných podkladoch, resp. vo výzve na prejavenie záujmu. Slide N° 67

Výberové konania Typické kroky procesu Uverejnenie oznámenia o zmluve / Vyjadrenie záujmu zo strany Výberové konania Typické kroky procesu Uverejnenie oznámenia o zmluve / Vyjadrenie záujmu zo strany ESCO Výber 3 -10 kvalifikovaných uchádzačov (krátky zoznam) Výberové kritériá na identifikáciu najlepších uchádzačov: NÁVRH A (Zdroj KEA) Koncept projektu (záťaž 50%) § Hodnotená môže byť kvalita a úplnosť opatrení, ktoré neboli vyhlásené za povinné. (Ponuky, ktoré neposkytujú všetky povinné opatrenia nebudú ďalej hodnotené. ) Net present value (NPV) garantovaných úspor (záťaž 20%) § NPV dosiahnutých garantovaných úspor počas štandardnej doby trvania napr. 20 rokov (pevné ceny, pevné diskontné sadzby) Net present value (NPV) čistého príjmu majiteľa budovy (záťaž 20%) § Rozdiel medzi NPV garantovaných úspor a celkových nákladov majiteľa verejnej budovy (EPC poplatkov atď) počas štandardnej doby trvania napr. 20 rokov (pevné ceny, pevná diskontná sadzba) CO 2 redukcia emisií v t / r (záťaž 10%) Slide N° 68

Výberové konania Typické kroky procesu Uverejnenie oznámenia o zmluve / Vyjadrenie záujmu zo strany Výberové konania Typické kroky procesu Uverejnenie oznámenia o zmluve / Vyjadrenie záujmu zo strany ESCO Výber 3 -10 kvalifikovaných uchádzačov (krátky zoznam) Výberové kritériá na identifikáciu najlepších uchádzačov : NÁVRH B (Zdroj : Transparense) Skutočne aplikované kritériá musia byť stanovené vopred a uverejnené v súťažných podkladoch. Slide N° 69

Výberové konania Typické kroky procesu Príprava ponúk ESCOm vrátane: Inšpekcie budov & vyhodnotenia informácií Výberové konania Typické kroky procesu Príprava ponúk ESCOm vrátane: Inšpekcie budov & vyhodnotenia informácií zo súťažných podkladov Hrubá analýza zahŕňajúca energetickú situáciu budovy Stanovanie ponúkaných garancií úspor, trvanie zmluvy a poplatkov Uchádzači majú za cieľ vždy poskytnúť najekonomickejšiu víťaznú ponuku na základe výberových kritérií uvedených v súťažných podkladoch. ESCO hrubá analýza poskytuje základ pre vývoj víťaznej ponuky v počiatočnej fáze výberového konania a väčšinou zahŕňa: Vyhodnotenie súťažných podkladov. Inšpekcia budovy. Vlastné opatrenia. Preskúmanie navrhovaných opatrení / požadovaných v súťažných podkladoch a vypracovanie návrhov dodatočných opatrení § Kalkulácia úspor, celkové náklady a redukcia emisií Okrem poskytovania povinných (technicky potrebných opatrení), sa uchádzači zvyčajne zameriavajú na vytváranie pridanej hodnoty modernizáciou svojich ponúk prostredníctvom opatrení na úsporu energie, ktoré poskytujú veľké udržateľné úsporné potenciály s nízkymi investičnými nákladmi a pri nízkych technických a ekonomických rizík. Slide N° 70 § §

Výberové konania Typické kroky procesu Prezentácia ponúk od ESCO Vyhodnotenie ponúk Výber najekonomickejšej ponuky Výberové konania Typické kroky procesu Prezentácia ponúk od ESCO Vyhodnotenie ponúk Výber najekonomickejšej ponuky a porovnanie s ne. EPC možnosťami Predmet rokovania s ESCOm, napríklad: § § § Rozsah a kvalita navrhovaných opatrení Zachovanie požadovaných parametrov vnútorného prostredia, dodržiavanie existujúcich noriem a zákonov, kompatibilita s existujúcim zariadením Časový harmonogram činností Výpočet garantovaných úspor v referenčných a reálnych cenách Určenie odmeny pre žiadateľa a podiel zadávateľa pri extra úsporách Zmluvné požiadavky entít, volať pre úpravu ponúk Čo iné by mohlo byť predmetom rokovania s ESCOm? Protokol rokovania, tj. záznam o všetkých dohodnutých opatreniach, by mal byť obstarávaný majiteľom budovy, resp. zainteresovanými facilitátormi, pre každé ESCO. Slide N° 71

Výberové konania Typický časový úsek (dvojkroková procedúra – skúsenosti z KEA) Kroky výberového konania Výberové konania Typický časový úsek (dvojkroková procedúra – skúsenosti z KEA) Kroky výberového konania Trvanie (zdroj: KEA) Príprava súťažných podkladov 1 -3 mesiace Uverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a privítanie prejaveného záujmu Výzva pre ľudí ktorí prejavili záujem a výber uchádzačov Oznámenie užšieho výberu uchádzačov a výzva na predloženie ponúk Príprava uchádzačov a uchádzačská hrubá analýza projektu Vyhodnotenie uchádzačov, rokovania s najlepšími uchádzačmi, selekcia víťazného uchádzača 1. 5 -2 mesiace 2 -4 mesiace 1 -1. 5 mesiaca Ekonomické porovnanie EPC so štandardnými riešeniami (vlastná realizácia) 0. 5 mesiaca Výber víťazného uchádzača a udelenie stretnutia s miestnou radou 0. 5 mesiaca Schválenie dohľadným orgánom Oznámenie víťazného uchádzača zadanej zákazky a podpis zmluvy 1 -3 mesiace Platová analýza vrátane detailného plánovania projektu zo strany zhotoviteľa 2 -4 mesiace Posudok, revízia ak je to potrebné a schválenie výsledkov v konečnom dôsledku 1 -2 mesiace Vykonávanie schválených opatrení a inštalácia zariadení 4 -12 mesiacov Celkové trvanie od začiatku príprav súťažných podkladov až po realizáciu projektu 10 -20 mesiacov Slide N° 72

Minimálny obsah súťažných podkladov Súťažné podklady by mali jasne stanoviť: Kľúčové požiadavky q q Minimálny obsah súťažných podkladov Súťažné podklady by mali jasne stanoviť: Kľúčové požiadavky q q Minimálny podiel úspor na nákladoch na energiu / spotreby energie Povinné a / alebo odporúčané opatrenia v oblasti energetickej účinnosti Informácie o tom, či a za akých podmienok je ESCO povinná poskytnúť financovanie Uzávierka pre vypršanie kontraktu EPC Formálne požiadavky pre výberové konanie Organizačné aspekty q Aké úlohy by mali byť vykonávané ESCO a klientom? Zmluvné podmienky q Presné vymedzenie zmluvného vzťahu Technické aspekty q Opis budov q Energetická štatistika (kópie faktúr a údaje o spotrebe energie v technickom a peňažnom vyjadrení min. 3 roky dozadu) q Metóda výpočtu pre spotrebu základnej energie q Prevádzková doba, zariadenie, využitie budovy, požiadavky (teplota, ventilácia atď. ) q Podmienky energetického systému a hospodárenia s energiou v mieste Vzorka súťažných podkladoch pre EPC projekt je uvedený v tréningovej príručke (príloha 1). Slide N° 73

Hlavné komponenty EPC zmlúv q q q Garancia úspor. Výška investície. Definícia referenčného scenára Hlavné komponenty EPC zmlúv q q q Garancia úspor. Výška investície. Definícia referenčného scenára (základnej línie) budúcej spotreby energie. Povinnosť ESCO poskytovať správu o vyhodnotení ročných úspor. Zodpovednosť ESCO pre navrhovanie a implementáciu opatrení na úsporu energie. Povinnosť klienta poskytnúť vhodné podmienky na realizáciu opatrení na úsporu energie. q Naplánované trvanie inštalácie vylepšení. q Spôsob prenosu nainštalovaných energeticky úsporných technológií do vlastníctva príjemcu. q Spôsob platby za služby a úspory. Obvykle sú platené ako mesačný paušál dohodnutý oboma stranami. q Vyhlásenie účelu prevádzky zariadenia, na ktorom EPC je uskutočňované. q Doba trvania zmluvy. q Spôsob prepočtu garantovaných úspor v prípade akýchkoľvek vstupných parametrov líšiacich sa od predpokladov definovaných v referenčnom scenári spotreby energie (základnej línii). Slide N° 74

Modul IV: Výmera & verifikácia úspor EPC projektov Hlavné fázy EPC projektu: Výmera & Modul IV: Výmera & verifikácia úspor EPC projektov Hlavné fázy EPC projektu: Výmera & verifikácia úspor Zdroj podkladového grafu : Transparense. eu Slide N° 75

Modul IV: Výmera & verifikácia úspor EPC projektov OBSAH TOHTO MODULU : • Kalkulácia Modul IV: Výmera & verifikácia úspor EPC projektov OBSAH TOHTO MODULU : • Kalkulácia na základnej línii – Základ krok za krokom • • • Krok I: Zber a zoznam faktúr Krok II: Časová korekcia pre základný rok Krok III: Korekcia cien Krok IV: Kalkulácia základnej línii Krok V: Dokumentácia základnej línii • Výmera a verifikácia úspor – Verifikácia krok za krokom • • Krok I: Regulovanie dňa Step II: Regulovanie klímy Step III: Regulovanie využitia Step IV: Regulovanie cien Slide N° 76

Kalkulácia základných línií Kompletný posledný kalendárny rok (1. Január– 31 . December) predchádzajúci rok Kalkulácia základných línií Kompletný posledný kalendárny rok (1. Január– 31 . December) predchádzajúci rok pred projektom EPC sa zvyčajne používa ako referenčný rok (základný rok (baseline year). Prípadne aby sme si boli istí, že referenčný rok je reprezentatívny (týkajúci sa spotreby energie) hodnota priemernej spotreby z posledných troch rokov môže vyť definovaná ako základná línia. Metodika výpočtu musí byť definovaná v EPC zmluve. Krok I: Zbierka a zoznam faktúr za spotrebu energie Krok II: Korekcia pre referenčný rok Palivo/tepelná spotreba Elektrická spotreba Úprava klímy Korekcia využitia k. Wh Tepelná spotreba k. Wh Elektrická spotreba Krok III: Korekcia cien Krok IV: Kalkulácia na základnej línii Krok V: Dokumentácia základnej línii Slide N° 77

Základné kroky Krok I: Zber a zoznam faktúr pre spotreby energie Náklady na energiu Základné kroky Krok I: Zber a zoznam faktúr pre spotreby energie Náklady na energiu sú realizovateľné pre výpočet základu vzhľadom k svojmu úradníkovi, sú nezávislé a testovateľné. V základnej línii sú zhromaždené a zhrnuté takto: § Je potrebné zhromaždiť všetky účty za energiu pre každú budovu so spotrebou v základnom roku a skopírovať ich pre súťažné podklady (ESCO ich budú potrebovať pred konečným schválením základnej línie). § § Zoznam meter po metri, budovu po budove, všetko v jendom liste. § Pre overenie porovnajte merače stavebného konania. Všimnite si ďalšie informácie (poskytovateľov, metre, faktory, dátum montáže, extra metra. . ) v dátovom liste. Slide N° 78

Základné kroky Krok II: Korekcia pre referenčný rok § Úprava zúčtovacích období na referenčný Základné kroky Krok II: Korekcia pre referenčný rok § Úprava zúčtovacích období na referenčný rok § § V prípade, že zúčtovacie obdobie (100 dní) prekročí referenčný rok (iba 60 dní), korekciu možno vypočítať takto: § Spotreba elektrickej energie : k. Wh základná línia = k. Wh za 60 dní / 100 dní § Spotreba tepla : k. Wh základná línia = k. Wh za x Σ 60 dní / Σ 100 dní Eliminácia vplyvov v mimoriadnych klimatických podmienok § § Je bežné použiť priemernú spotrebu za posledné tri roky ako predvolenú, aby sa eliminovali vplyvy krátkodobých výkyvov počasia Normalizácia využitia budovy § V prípade, že sa renovuje len časť budovy (napr 70% podlahovej plochy) sa používa vyhrievanie v priebehu základného roka, ale vyhrievanie celej budovy je plánované v budúcnosti, merač spotreby za základný rok by sa mal zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Slide N° 79

Baseline step-by-step Step III: Prices correction Reference prices are fixed for the whole EPC Baseline step-by-step Step III: Prices correction Reference prices are fixed for the whole EPC period to secure a constant calculation basis for investments. § List prices in data sheets following the structure of buildings and meters (each building /meter) may have different prices. § Take into account consumption and related fix prices (connection power). § Metering prices, basic prices, which cannot be influenced by the ESCO may be left out of the calculation § If necessary give a description of the price system in a comment Usually, reference prices are the actual prices paid during the reference year. Slide N° 80

Základné kroky Krok III: Korekcia cien Referenčné ceny sú stanovené pre celé obdobie EPC Základné kroky Krok III: Korekcia cien Referenčné ceny sú stanovené pre celé obdobie EPC tak, aby sa zabezpečil konštantný základ pre výpočet pre investície. § Katalógove ceny v nadväznosti na štruktúru budov a metrov (každá stavba / meter) môžu byť rôzne. § Vezmite do úvahy spotreby a súvisiace stanovovanie cien (pripojenie napájania). § Ceny merania a základné ceny, ktoré nemôžu byť ovplyvnené ESCO môžu byť vynechané § Ak je to potrebné, v komentári je treba popísať systém cien Obvykle sú referenčné ceny skutočne odmenené počas celého roka. Slide N° 81

Základné kroky Krok IV: Predvolené výpočty Formula*: Základ (€) = k. Whteplo * Referenčná Základné kroky Krok IV: Predvolené výpočty Formula*: Základ (€) = k. Whteplo * Referenčná cenateplo + k. Wteplo * Referenčná cenak. W + Fixná cenaat + k. Whelektr * Referenčná cenaelektr + k. Welektr * Referenčná cenak. W + Fixná cenaelektr *pre typickú štruktúru cien energií § Základ sa vypočíta na čisto - bez DPH, DPH je jednoducho hodnotené pri každom ročnom účtovníctve. § Kontrola overenia/vierohodnosti môže byť vykonávaná § Porovnanie s inými rokmi § Porovnanie s kritériami § Porovnanie s vlastnými meračmi budov Slide N° 82

Základné kroky Krok V: Základná dokumentácia Súčasťou základnej dokumentácie sú: § Informácie o pracovnej Základné kroky Krok V: Základná dokumentácia Súčasťou základnej dokumentácie sú: § Informácie o pracovnej dobe (otváracie hodiny pre verejné budovy, pracovný plán, plán triedy v školách) § Schéma ročných udalostí § Informácie o vybavení a technike (veľkoodberatelia moci, výpočet techniky, osvetlenie) § počet zamestnancov, žiakov, študentov, nemocničných lôžok, atď. v každej budove § Ďalšie špeciálne využívanie V obsahu by malo byť všetko vybavenie a činnosti v základnom roku dokumentované ako oficiálna súčasť súťažných podkladov a EPC zmluvy Slide N° 83

Meranie a verifikácia úspor Východiskový bod: Zber a zoznam faktúr za spotrebu energie? ESCO Meranie a verifikácia úspor Východiskový bod: Zber a zoznam faktúr za spotrebu energie? ESCO musí poskytnúť doklad o úsporoch založený na účtoch za energiu pre zákazku budov. To by malo určiť upravený čistý objem ukladania, ktorý sa skutočne dosiahol. Spôsob vyrovnania je analogický ako v základnom stanovení. Krok I: regulovanie dňa Spotreba paliva / tepla Spotreba elektrickej energie Krok II: regulácia klímy Krok III: regulácia využitia Základné náklady - Opravené náklady na energiu = Oprávnená hodnota úspor k. Wh spotreba tepla k. Wh spotreba elektrickej energie Krok IV: úprava ceny (ceny základného roka) Slide N° 84

Overenie krokov Krok I: regulovanie dňa Po prvé, spotrebám energie z rôznych bankoviek a Overenie krokov Krok I: regulovanie dňa Po prvé, spotrebám energie z rôznych bankoviek a meračov je pridelené zúčtovacie obdobie (spravidla kalendárny rok) s cieľom prispôsobiť to rôznym počtom dní. Krok II: regulovanie klímy V súlade s platnými technickými normami (napr. Nemecko VDI 2067) je ročná klíma charakteristická napríklad ako súčet dennostupňov. Toto musí byť definované v zmluve ako referenčné hodnoty pre túto úpravu za referenčný rok. Súčasný ročný súčet dennostupňov sa potom používa k úprave spotreby tepla (priestorové vykurovanie v školách, napr. 90%). Slide N° 85

Overenie krokov Krok III: regulácia využitia Ak sa zmení využitie v zmluve budovy, ktoré Overenie krokov Krok III: regulácia využitia Ak sa zmení využitie v zmluve budovy, ktoré súvisí so zmenou dopytu po energiách, musí byť určené a vyhodnotené na základe aspektov na náklady. Klient má v primeranom čase oznámiť akúkoľvek zmenu využitia. Metódy výpočtov pre najbežnejšie zmeny využitia môžu byť poskytnuté so zmluvou alebo vyhodnotením, ktoré je vykonávané na základe existujúcich technických pravidiel a noriem. V prípade potreby EPC zmluvy, európska súkromná spoločnosť by mala tiež obsahovať vhodné pravidlá pre výpočet k účtu pre zmeny energetických zdrojov, alebo využitie kogeneračných jednotiek. Krok IV: úprava ceny (ceny základného roka) A nakoniec, náklady na energiu príslušného vysporiadania roka sa vypočítajú z nastavených hodnôt spotreby jednotlivých bankoviek a pevných referenčných cien Slide N° 86

Meranie a verifikácia úspor Základné náklady - Oprávnená Opravené = hodnota úspor náklady na Meranie a verifikácia úspor Základné náklady - Oprávnená Opravené = hodnota úspor náklady na energiu § Náklady na energiu vysporiadania roku sú stanovené vo vyššie uvedených štyroch krokoch. § Rozdiel medzi týmto je objektívna úspora nákladov energie dosiahnutá v zúčtovacom období. § Tietohodnoty musia byť stanovené pre každú jednotlivú budovu § Po sčítaní hodnôt pre všetky budovy, je celková odmena stanovená ako súčet základnej odmeny za garantované úspory dosiahnuté pre pomerné bonusové odmeny nad rámec povinností. Slide N° 87

Formuláre pre regulovanie kalkulácii Napríklad (viac v tréningovej príručke – Annex 3): Zdroj: DENA Formuláre pre regulovanie kalkulácii Napríklad (viac v tréningovej príručke – Annex 3): Zdroj: DENA Slide N° 88

Úvahy Pokúste sa vysvetliť vlastnými slovami ako by mohli byť energetické úspory verifikované v Úvahy Pokúste sa vysvetliť vlastnými slovami ako by mohli byť energetické úspory verifikované v súvislosti s EPC pre: a. Výmena osvetlenia b. Rekonštrukcia tepelného plášťa c. Optimalizácia vykurovacej jednotky Slide N° 89

Vyhodnotenie seminára Individuálne vyhodnocovacie úlohy: 1. Prosím, buďte taký láskavý a dokončite oba osobný Vyhodnotenie seminára Individuálne vyhodnocovacie úlohy: 1. Prosím, buďte taký láskavý a dokončite oba osobný monitorovací dotazník (A) a anonymné dotazník (B). 2. Prosím, dovoľte nám kontaktovať Vás emailom pri 2 alebo 3 nasledujúcich monitorovaných kontraktoch počas februára 2017. Ďakujeme veľmi pekne za Vašu podporu! a prosím: 3. Pridajte sa k vyhodnoteniu úloh pracovnej skupiny prezentovanej na nasledovnom slide! Slide N° 90

Vyhodnotenie seminára Vyhodnocovacie úlohy pracovnej skupiny: Prosím, buďte taký láskavý a vytvorte pracovné skupiny Vyhodnotenie seminára Vyhodnocovacie úlohy pracovnej skupiny: Prosím, buďte taký láskavý a vytvorte pracovné skupiny po 3 -5 -tich účastníkov a spoločne vypracujte nasledujúcich 5 otázok / úloh : 1. Zhrňte svoje hlavné poučenie v priebehu tohto seminára s ohľadom na : a. EPC koncepty a biznis modely b. Dizajn EPC biznis prípadov c. Obstarávacie EPC služby d. Výmera a verifikácia EPC úspor • Diskutujte o tom, ako môžete využiť tieto nadobudnuté skúsenosti vo svojej každodennej práci. Aké sú zásadné závery, ktoré chcete oznámiť svojim kolegom doma? • Aké sú Vaše hlavné otázky, ktoré zostali aj po tomto seminári nezodpovedané? • Ako môžeme v budúcnosti zlepšiť vyhodnotenia tohto seminára? • Budete vyzvaní, aby ste vybrali jedného hovorcu z Vašej skupiny, ktorý zhrnie odpovede vašej skupiny, počas záverečného plenárneho zasadnutia. Slide N° 91

Dodatok Tento dokument / súbor je vydaný konzorciom tvoreným pre realizáciu projektu ENPC-INTRANS pod Dodatok Tento dokument / súbor je vydaný konzorciom tvoreným pre realizáciu projektu ENPC-INTRANS pod projektom o grante N ° 649639 s týmito partnermi: AE 3 R - Energy Efficiency and Renewable Energy Agency Ploiesti-Prahova (Romania) e-code (Slovakia) EIHP - Energy Institute Hrvoje Požar (Croatia) FIATU - Finance & Technology Ukraine (Ukraine) GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Gmb. H (Lead Partner; Germany) KEA - Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (Germany) CRES - Centre for Renewable Energy Sources and Saving (Greece) KSSENA - Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region (Slovenia) SCTM - Standing Conference of Towns and Municipalities (Serbia) ZREA - Zemgale Regional Energy Agency (Latvia) • Hlavný partner, ktorý vytváral tento dokument je e-code Zmluva: Radoslav Vician, Slnečná 1164, 963 01 Krupina / Slovakia, [email protected] sk Autori dokumentu: Catalin Csaszar (AE 3 R), Eva-Maria Geiger (GIZ), Miodrag Gluscevic (SCTM), Fotini Karamani (CRES), Olena Kotlyarska (FIATU), Signe Martinkrista (ZREA), Niko Natek (KSSENA), Konstanze Stein (KEA), Mateija Vajdic (EIHP), Radoslav Vician (e code), Bruno Wilhelm (GIZ) • ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI: Ani GIZ, ani žiaden iný člen konzorcia ani autori nebudú prijímať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo straty, ktoré by mohli nastať v tomto dokumente / prezentácii. Dokonca, ani Európska komisia, ani agentúry (alebo akákoľvek osoba konajúca v ich mene) nemôže byť zodpovedná za použitie informácií uvedených v tomto dokumente / prezentácii.

ĎAKUJEME ZA VAŠU SPOLUPRÁCU! A veľa úspechov vo Vašej budúcej snahe podporiť zmluvnú energetiku ĎAKUJEME ZA VAŠU SPOLUPRÁCU! A veľa úspechov vo Vašej budúcej snahe podporiť zmluvnú energetiku vo verejných budovách! www. encp-intrans. eu