Скачать презентацию Енергийна ефективност и технологично обновление в индустрията Търговията Скачать презентацию Енергийна ефективност и технологично обновление в индустрията Търговията

f01f2ab209d983aa2113d0c889af7261.ppt

  • Количество слайдов: 48

Енергийна ефективност и технологично обновление в индустрията Търговията с емисии на парникови газове и Енергийна ефективност и технологично обновление в индустрията Търговията с емисии на парникови газове и търгуеми зелени сертификатиизточници за финансиране на проекти Александър Пенчев “И Ес Ди - България” ООД 10 Февруари 2005 г. Пловдив © ESD Bulgaria Ltd.

Търговията с емисии на парникови газове източник за финансиране на проекти СЪДЪРЖАНИЕ 1. Дейности Търговията с емисии на парникови газове източник за финансиране на проекти СЪДЪРЖАНИЕ 1. Дейности и опит на фирма “И Ес Ди - България”ООД 2. Енергийното законодателство и изисквания към производствения сектор 2. 1. Закон за енергетиката и енергийните ресурси 2. 2. Закон за енергийната ефективност 3. Финансиране на инвестиционни проекти 3. 1. Фондове и търговски банки 3. 2. Други финансови инструменти 3. 2. 1. Търговия с емисии на парникови газове 3. 2. 2. Търгуеми зелени сертификати 5. Примери от практиката © ESD Bulgaria Ltd.

ЗА ФИРМАТА: “И Ес Ди - България” ООД Създадена през 1998 г. 80% капитал ЗА ФИРМАТА: “И Ес Ди - България” ООД Създадена през 1998 г. 80% капитал на ESD Ltd. Великобритания 20% български капитали © ESD Bulgaria Ltd.

“И Ес Ди – България” ООД Изпълнени 7 инвест. проекта Изпълнени 5 инвест. проекта “И Ес Ди – България” ООД Изпълнени 7 инвест. проекта Изпълнени 5 инвест. проекта Енергийна ефективност Енергийно планиране МУЕП Възобновяеми източници Търговия с емисии на парникови газове 3 J I проекта клиенти: Световна банка и ЕБРР Планове на 7 общини и 2 области 37 обществени сгради Енергийни обследвания Енергийна политика ЗЕЕР - Търгуеми зелени сертификати ЗЕЕ - МУЕП Оценка на потенциала на ВЕИ в България Проучвания, оценки, анализи, проектиране, инвестиционни проекти и др. © ESD Bulgaria Ltd.

Законодателство (1) Закон за енергетиката ДВ бр. 107 / 09. 12. 2003 Раздел I Законодателство (1) Закон за енергетиката ДВ бр. 107 / 09. 12. 2003 Раздел I Чл. 4 (9). …… дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на ВЕИ Чл. 4. (10) …. . Индикативни цели за насърчаване потреблението на ел. енергия от ВЕИ Чл. 33 (1) КЕР определя преференциални цени за продажба на ел. енергия от ВЕИ Чл. 159 (1) ЕРП са задължени да изкупят цялото количество ел. енергия произведено от централа от ВЕИ © ESD Bulgaria Ltd.

Законодателство (2) Закон за енергетиката и енергийните ресурси Стимулира производството на енергия от ВЪЗОБНОВЯЕМИ Законодателство (2) Закон за енергетиката и енергийните ресурси Стимулира производството на енергия от ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИНИ ИЗТОЧНИЦИ и КОМБИНИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛО И ЕЛЕКТРО ПРОИЗВОДСТВО • Търгуеми Залени сертификати – търговски механизъм за стимулиране производството на ел. енергия от ВЕИ. • От 2006 г. ТЗС ще заменят субсидираните тарифи • малки ВЕЦ ( 60 и 80 лв/МВч) • ветрови централи ( 120 лв/МВч) © ESD Bulgaria Ltd.

Законодателство (4) Закон за енергийната ефективност ДВ бр. 18 / 05. 03. 2004 Наредба Законодателство (4) Закон за енергийната ефективност ДВ бр. 18 / 05. 03. 2004 Наредба за енергийни обследвания • Обследвания и сертифицирания на сгради с разгъната площ =/> 1000 кв. м. Извършва се на всеки 10 г. Енергийни обследвания на всички обекти със сумарно годишно потребление на енергия =/> 3 ГВч. • Извършва се на всеки 3 години © ESD Bulgaria Ltd.

Законодателство (5) ПОРЕДНА АДМИНИСТРАТИВНА КАМПАНИЯ ИЛИ ? ? Икономията на енергия и използването на Законодателство (5) ПОРЕДНА АДМИНИСТРАТИВНА КАМПАНИЯ ИЛИ ? ? Икономията на енергия и използването на местния ресурс от ВЕИ е жизнено важно за всички сектори на икономиката на страната България внася ~ 73% основни енергоносители Непрекъснато нарастващи цени на основните горива в световен мащаб България е на едно от първите места в Европа по потенциал на ВЕИ ! ! ! © ESD Bulgaria Ltd.

ОПИТЪТ В БЪЛГАРИЯ - РЕЗУЛТАТИ ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ Схеми и източници на финансиране ОПИТЪТ В БЪЛГАРИЯ - РЕЗУЛТАТИ ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ Схеми и източници на финансиране на инвестиционни проекти: © ESD Bulgaria Ltd.

ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (1) БЕЗВЪЗДМЕЗДНА ПОМОЩ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА © ESD Bulgaria Ltd. ТЪРГОВСКО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (1) БЕЗВЪЗДМЕЗДНА ПОМОЩ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА © ESD Bulgaria Ltd. ТЪРГОВСКО ФИНАНСИРАНЕ ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (2) БЕЗВЪЗДМЕЗДНА ПОМОЩ • Национален доверителен екофонд Финансира всякакъв тип ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (2) БЕЗВЪЗДМЕЗДНА ПОМОЩ • Национален доверителен екофонд Финансира всякакъв тип проекти с доказан екологичен ефект. Отпуска финансиране във всички сектори на икономиката. © ESD Bulgaria Ltd.

ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (3) ТЪРГОВСКО ФИНАНСИРАНЕ • Международен фонд “Козлодуй” за 2004 г. ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (3) ТЪРГОВСКО ФИНАНСИРАНЕ • Международен фонд “Козлодуй” за 2004 г. 50 млн. €. Финансира всякакъв тип проекти (ЕЕ и ВЕИ) с доказан ефект на енергоспестяване с ниско-лихвени кредити • Национален фонд по енергийна ефективност. Започва да функционира от 2005 г. Отпуска ниско-лихвени кредити за проекти по ЕЕ © ESD Bulgaria Ltd.

ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (4) СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА Капитални вложения инвестиционна програма © ESD Bulgaria ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (4) СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА Капитални вложения инвестиционна програма © ESD Bulgaria Ltd.

ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (5) Киото протокол Търговия с емисии на парникови газове © ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (5) Киото протокол Търговия с емисии на парникови газове © ESD Bulgaria Ltd.

Търговия с емисии на парникови газове (1) Кратка история по въпроса: • Първи сведения Търговия с емисии на парникови газове (1) Кратка история по въпроса: • Първи сведения за възможен парников ефект от използване на изкопаеми горива - Сванте Арениус 1895 г. • Рамкова конвенция на ООН за промяна на климата (UNFCCC), Рио де Жанейро 1992 г. • Протокола от Киото към UNFCCC 1997 г. • Система за търговия с емисии на ЕС - в сила от 1 Януари 2005 г. © ESD Bulgaria Ltd.

Търговия с емисии на парникови газове (2) Задължения на България по Киото протокола: За Търговия с емисии на парникови газове (2) Задължения на България по Киото протокола: За периода 2008 -2012 г емисиите да бъдат с 8% по-малко от нивото през 1988 г. Сегашно ниво на емисиите в България: За 1999 г. емисиите са намалени с ~43 % За 2003 г. емисиите са намалени с ~51 % По данни на: http: //unfccc. int/resource/iuckit/fact 30. html © ESD Bulgaria Ltd.

Търговия с емисии на парникови газове (3) Предмет на продажбата е разликата между поетите Търговия с емисии на парникови газове (3) Предмет на продажбата е разликата между поетите задължения ( 8 % ) и постигнатото фактическо намаление ( 51%) Над 100 Млн. тона СО 2 еквивалент © ESD Bulgaria Ltd.

Търговия с емисии на парникови газове (4) © ESD Bulgaria Ltd. Русия Румъния Естония Търговия с емисии на парникови газове (4) © ESD Bulgaria Ltd. Русия Румъния Естония Унгария Португалия Дания България Германия Нива на емисиите през 1999 г. спрямо 1990 г. в някои страни:

Търговия с емисии на парникови газове (5) Проектите по ТЕПГ Неутрални по отношение на Търговия с емисии на парникови газове (5) Проектите по ТЕПГ Неутрални по отношение на технологиите © ESD Bulgaria Ltd.

Търговия с емисии на парникови газове (6) Примерна схема за намаляване на емисиите на Търговия с емисии на парникови газове (6) Примерна схема за намаляване на емисиите на парникови газове (1) Въглища Енергийна Ефективност Течни горива Природен газ ВЕИ СО 2 © ESD Bulgaria Ltd. Зелена енергия

Търговия с емисии на парникови газове (7) Пример за технологии намаляващи на емисиите на Търговия с емисии на парникови газове (7) Пример за технологии намаляващи на емисиите на парникови газове (2) - Мерки за енергийна ефективност - Когенерация - Замяна на минерални горива с биомаса - Използване на възобновяеми енергийни източници - Използване на депонирана биомаса и предотвратяване на емисии на метан -Залесяване и други. Търговията с намаление на емисии е неутрална по отношение на технологиите – по-горе са посочени само примери. © ESD Bulgaria Ltd.

Търговия с емисии на парникови газове (8) Примерна схема за намаляване на емисиите на Търговия с емисии на парникови газове (8) Примерна схема за намаляване на емисиите на парникови газове (3) кг СО 2/ГДж калоричност на горивото Въглища © ESD Bulgaria Ltd. Течни горива Природен газ Възобновяеми енергийни източници

Търговия с емисии на парникови газове (9) Специфични коефициенти на намаление на емисиите при Търговия с емисии на парникови газове (9) Специфични коефициенти на намаление на емисиите при замяна на електроенергия в България чрез собствено генериране или спестяване: При производство на електроенергия и подаване в мрежата: от 0, 761 т СО 2/МВтч. (2008 г. ) до 0, 689 т СО 2/МВтч. (2012 г. ) - При икономия на електроенергия или производство за собствена консумация: от 0, 890 т СО 2/МВтч. (2008 г. ) до 0, 800 т СО 2/МВтч. (2012 г. ) Източник: Senter Internationaal, Operational Guidelines for Project Design Documents of JI Projects, Volume 2 A © ESD Bulgaria Ltd.

Търговия с емисии на парникови газове (10) Тип на проектите, които могат да се Търговия с емисии на парникови газове (10) Тип на проектите, които могат да се реализират в България: 1) “Проекти за съвместно изпълнение” по механизмът на Киото - над 50 х. т. /год 2) “Офсет проекти” , не са обвързани с механизма на Киото - за малки количества © ESD Bulgaria Ltd.

Търговия с емисии на парникови газове (11) Структура на сделка по Проект за Съвместно Търговия с емисии на парникови газове (11) Структура на сделка по Проект за Съвместно Изпълнение: Рамкова конвенция на ООН за промяна на климата (FCCC) Правителство реципиент Намаление на емисии Правителство на страната домакин Независим утвърдител Купувач на намаление на емисии © ESD Bulgaria Ltd. € Доход Фирма, експлоатираща проекта

Търговия с емисии на парникови газове (12) Стъпките за превръщане на намалените емисии парникови Търговия с емисии на парникови газове (12) Стъпките за превръщане на намалените емисии парникови газове в търговска стока: 1) Откриване на възможността за реализация на проект, водещ до намаление на емисии 2) Получаване на принципно съгласие за такава сделка от държавата. За България - МОСВ 3) Оценка на базовата линия, оценка на намаляване на емисиите и план за мониториг 4) Утвърждаване (валидация) на документите по т. 3 от независим утвърдител (оторизирана одиторска фирма) 5) Намиране на купувач и преговори за сключване на договор за търговия с емисии © ESD Bulgaria Ltd.

Търговия с емисии на парникови газове (13) Кое намаление на емисии може да се Търговия с емисии на парникови газове (13) Кое намаление на емисии може да се продаде: Емисии Базова линия Възможност за търговия с AAU Търгуеми емисии ERU Емисии от проекта Начало на проекта © ESD Bulgaria Ltd. 2003 време

Търговия с емисии на парникови газове (14) Кои са купувачите на намаление на емисии: Търговия с емисии на парникови газове (14) Кои са купувачите на намаление на емисии: • Глобалния екологичен механизъм (Global Environment Facility GEF) към Световната Банка, ПРОНО & Екологичната програма на ООН • Прототипния въглероден фонд (PCF) на Световната Банка • Европейската банка за възстановяване и развитие • Правителства, купуващи намаления на емисии: Холандия, Австрия, Швеция, Финландия, Дания. • Към момента е планирано закупуването на 100 – 150 млн. т СО 2 екв. за периода до 2012 г. (по данни на списание “Carbon Point”) • Корпоративни клиенти от САЩ, ЕС и Япония, нуждаещи се от намаление на емисии за свои нужди (‘offset’ сделки, независими от механизмите по Протокола от Киото). При този вид сделки е възможно и договаряне на малки обеми намаления на емисии. © ESD Bulgaria Ltd.

Търговия с емисии на парникови газове (15) Често срещани търговски условия при договорите за Търговия с емисии на парникови газове (15) Често срещани търговски условия при договорите за закупуване на намаление на емисии: • Цена – в интервала 3 - 6 Евро/т CO 2 екв. • Условия за плащането – до 50% предварително плащане • Срок на договора – за фиксиран период • Обем на предоставяното намаление на емисии – фиксиран • Ратификация на Протокола от Киото – последствия ако няма такава • Рискове при предоставяне на намалението на емисии – носят се от купувача или продавача • Вариантни обеми – управление на риска при предоставянето © ESD Bulgaria Ltd.

Търговия с емисии на парникови газове (16) Дейностите по разработката на проекта включват: • Търговия с емисии на парникови газове (16) Дейностите по разработката на проекта включват: • Откриване на подходящ доставчик на намаление на емисии • Откриване на купувач на намаление на емисии • Количествено определяне на наличния потенциал • Помощ при съставянето на проекта • Разработване на проектната базова линия и на план за мониторинг • Организиране на успешен процес на валидация • Помощ при преговорите за сключване на договор за търговия с емисии © ESD Bulgaria Ltd.

Offset проекти (1) Схема на offset проекти 1) Оценка на базовата линия, оценка на Offset проекти (1) Схема на offset проекти 1) Оценка на базовата линия, оценка на намаляване на емисиите и план за мониториг 2) Утвърждаване (валидация) на документите по т. 3 от независим утвърдител (оторизирана одиторска фирма) 3) Намиране на купувач и преговори за сключване на договор за търговия с емисии 4) Не се изисква разрешение за сделката © ESD Bulgaria Ltd.

Offset проекти (2) Схема на offset проекти • Независими от Киото протокола • Не Offset проекти (2) Схема на offset проекти • Независими от Киото протокола • Не се прехвърлят емисии • Възможни са и продажби на малки количества Независим утвърдител Купувач на намаление на емисии © ESD Bulgaria Ltd. Емисии € Доход Фирма, експлоатираща проекта

ТЕПГ - ESD Ltd. UK & “И Ес Ди - България” ООД Проект на ТЕПГ - ESD Ltd. UK & “И Ес Ди - България” ООД Проект на “Свилоза” АД - PSF WB • 13 MW котел за биомаса • Годишно намаление на емисиите със 75 000 тона CO 2 екв. • Цена - 4, 8 $ / тон ред. емисии © ESD Bulgaria Ltd.

ТЕПГ - CAMCO & “И Ес Ди - България” ООД Проект на НЕК АД ТЕПГ - CAMCO & “И Ес Ди - България” ООД Проект на НЕК АД - ВЕЦ “Цанков камък” - AUT • 80 MW ВЕЦ • Годишно намаление на емисиите със 220 000 тона CO 2 • Цена - 10 $ / тон. ред. емисии © ESD Bulgaria Ltd.

ТЕПГ - CAMCO & “И Ес Ди - България” ООД Проект на Фабрика за ТЕПГ - CAMCO & “И Ес Ди - България” ООД Проект на Фабрика за Хартия Стамболийски - ЕБРР • 12 MW котел за биомаса • 6 проекта за енергийна ефективност • Годишно намаление на емисиите със 65 000 тона CO 2 екв. • Цена 5 € / тон ред. емисии © ESD Bulgaria Ltd.

ТЪРГУЕМИ ЗЕЛЕНИ СЕРТИФИКАТИ ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ СТИМУЛИРАЩ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ и КСТЕП © ТЪРГУЕМИ ЗЕЛЕНИ СЕРТИФИКАТИ ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ СТИМУЛИРАЩ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ и КСТЕП © ESD Bulgaria Ltd.

Търгуеми зелени сертификати (1) Стойност на ТЗС Пределна цена (€ /МВтч. ) Производителите на Търгуеми зелени сертификати (1) Стойност на ТЗС Пределна цена (€ /МВтч. ) Производителите на ел. енергия от ВЕИ са конкурентноспособни без подкрепа дотук © ESD Bulgaria Ltd. ТЗС системите определят пазарната стойност на сертификатите за покриване на допълнителни разходи от производството на електроенерия от ВЕИ Централа A Централа Б Пределна себестойност (ПС) на електроенергия от ВЕИ x Минимално необходима цена на ТЗС = ПС - Ц x Цена (Ц) на електроенергия от ВЕИ на електроенер-гийния пазар Производство на ел. Енергия от ВЕИ (ГВтч. /год. )

Търгуеми зелени сертификати (2) Неутрални по отношение на технологиите © ESD Bulgaria Ltd. Търгуеми зелени сертификати (2) Неутрални по отношение на технологиите © ESD Bulgaria Ltd.

Търгуеми зелени сертификати (3) Основен принцип на ТЗС “Зелената стойност” се разделя от физическата Търгуеми зелени сертификати (3) Основен принцип на ТЗС “Зелената стойност” се разделя от физическата енергия Екологични ползи сертификати Енергия – КВтч. Производител на електроенергия от ВЕИ © ESD Bulgaria Ltd. - Пазар на сертификати Енергиен пазар

Търгуеми зелени сертификати (4) Дефиниция Екологични ползи - сертификати Пазар на сертификати ТЗС Енергия Търгуеми зелени сертификати (4) Дефиниция Екологични ползи - сертификати Пазар на сертификати ТЗС Енергия – КВтч. Енергиен пазар ВЕИ производител Характеристики на търгуемите зелени сертификати (ТЗС): • Издават се на производителя за всяка произведена единица ел. енергия от легитимна (т. е. акредитирана) централа, работеща на база ВЕИ • Деноминират се в енергийни единици (напр. 1 МВтч. ) • Обикновено са на електронен носител – за улесняване на търговията, проследяването и съхранението © ESD Bulgaria Ltd.

Търгуеми зелени сертификати (5) Дефиниция на сертификата Екологични ползи Т - сертификати З С Търгуеми зелени сертификати (5) Дефиниция на сертификата Екологични ползи Т - сертификати З С Пазар на сертификати Други особености: • Сертификатите могат да се продават отделно от електроенергията • За разлика от електроенергията, при сертификатите: – Клиентът може да не е физически свързан (по мрежата) с производителя – Моментът на продажбата им може да не съвпада с генерирането на електроенергията Ø Дават възможност за конкуренция и растеж на пазарната ефективност © ESD Bulgaria Ltd.

Търгуеми зелени сертификати (6) Пример за схема за ТЗС За търгуване между отделните схеми Търгуеми зелени сертификати (6) Пример за схема за ТЗС За търгуване между отделните схеми са необходими съвместими системни правила Акредитиране на централата Проверка и мониторинг на действията със сертификата Издаване на сертификат Раждане на сертификата Процес на изкупуване Търговия / Обмяна Сертификат Регистър ТЗС сертификати Живот Сметка A X TGC Смърт Потребление на сертификати Сметка B Сметка C Сметка D Електроенергия Предлагане на © ESD Bulgaria Ltd. сертификати Регистър на централата Търговия/трансфер Механизъм на търсене: - Задължение/квота? -Данъчно облекчение? Търсене

Търгуеми зелени сертификати (7) Търсене на ТЗС (1) Вариант 1: Напълно доброволно търсене • Търгуеми зелени сертификати (7) Търсене на ТЗС (1) Вариант 1: Напълно доброволно търсене • Екологично съзнателни потребители? • Обем на търсенето? <1% от населението. Ø Изводи: – Предимство е, че дава свобода на избор на потребителя – Доброволното търсене не може да стимулира растеж на производството на ВЕИ електроенергия © ESD Bulgaria Ltd.

Търгуеми зелени сертификати (8) Търсене на ТЗС (2) Вариант 2 – Търсене, предизвикано по Търгуеми зелени сертификати (8) Търсене на ТЗС (2) Вариант 2 – Търсене, предизвикано по правнорегулаторен път • Съществуват два основни вида регулаторно въздействие: – – Законови задължения (или ‘квоти’) – например Задължението за ползване на ВЕИ във Великобритания Данъчни облекчения (например в Холандия – освобождаване от “еко-данък” или във Великобритания – освобождаване от “данък за промяна в климата”) © ESD Bulgaria Ltd.

Търгуеми зелени сертификати (9) Кой е купувача на ТЗС Задължения (Квоти) на производителите на Търгуеми зелени сертификати (9) Кой е купувача на ТЗС Задължения (Квоти) на производителите на електроенергия от изкопаеми горива 100 % Квота - 3% © ESD Bulgaria Ltd.

ТЕПГ и ТЗС - СЪВМЕСТИМОСТ ТЕПГ ТЗС ? Зависи от: • Цялостната икономическата политика ТЕПГ и ТЗС - СЪВМЕСТИМОСТ ТЕПГ ТЗС ? Зависи от: • Цялостната икономическата политика на страната • От един бъдещ меморандум с ЕС © ESD Bulgaria Ltd.

Данни за “И Ес Ди България” и CAMCO International: “И Ес Ди – България” Данни за “И Ес Ди България” и CAMCO International: “И Ес Ди – България” ООД Управител: Александър Пенчев Адрес: бул. “Дондуков” 38 1000 София тел. : (02) 981 70 41 или (02) 981 68 59 факс: (02) 980 83 06 e-mail: [email protected] bg интернет пространство: www. esdb. bg © ESD Bulgaria Ltd. Лице за контакти: Matthew Clayton e-mail: matthew. [email protected] com интернет пространство: www. camco-international. com

Търговия с емисии на парникови газове БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО www. esdb. bg esdb@esdb. bg Търговия с емисии на парникови газове БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО www. esdb. bg [email protected] bg © ESD Bulgaria Ltd.