Скачать презентацию Ендоскопска терапия на затлъстяването с Bio Enterics Intragastric Скачать презентацию Ендоскопска терапия на затлъстяването с Bio Enterics Intragastric

5f127f0da8b7099adb0c8b3200426f1f.ppt

  • Количество слайдов: 27

Ендоскопска терапия на затлъстяването с Bio. Enterics Intragastric balloon Т. Захариева, Й. Чурчев МБАЛ Ендоскопска терапия на затлъстяването с Bio. Enterics Intragastric balloon Т. Захариева, Й. Чурчев МБАЛ Доверие –гр. София, ІV МБАЛ – гр София, МБАЛ Царица Йоанна – гр София Бояна 27. 04. 2007

Честота и цена на затлъстяването Честота и цена на затлъстяването

Какво е затлъстяването? § “Затлъстяването сега се дифинира като хронично заболяване” Source: Greenstern et Какво е затлъстяването? § “Затлъстяването сега се дифинира като хронично заболяване” Source: Greenstern et al - Obesity Surgery (1994) § “Затлъстяването увеличава морбидитета, морталитета и нарушава социализацията на населението ” Source: Dwyer - Blackburn / Kanders published by Chapman & Hall (1994)

Дефиниция на затлъстяването § § § Нормално тегло: BMI : 20 - 25 Наднормено Дефиниция на затлъстяването § § § Нормално тегло: BMI : 20 - 25 Наднормено : BMI : > 25 < 30 затлъстяване: BMI : > 30 Свръх тегло: BMI : > 40 Ексцесивно : BMI : > 50

Честота на затлъстяването § “ Един от пет възрастни в Европа е със затлъстяване. Честота на затлъстяването § “ Един от пет възрастни в Европа е със затлъстяване. Това означава , че в Франция, Германия и Великобритания 5 -10 милиона страдат от затлъстяване. ” Source: The Lancet - (August 1997)

Каква е ползата от редукция на килограми? § “Значителна редукция на морталитета и морбидитета. Каква е ползата от редукция на килограми? § “Значителна редукция на морталитета и морбидитета. ” Source: sign report Pilot edition (1996)

Терапевтични възможности Терапевтични възможности

Терапия на затлъстяването § Хирургина § Нехирургична Терапия на затлъстяването § Хирургина § Нехирургична

Нехирургична терапия § § Диети Медикаменти Генна терапия Нехирургичен подход ( B. I. B. Нехирургична терапия § § Диети Медикаменти Генна терапия Нехирургичен подход ( B. I. B. System)

Терапия с Bio. Enterics Intra. Gastric Balloon Терапия с Bio. Enterics Intra. Gastric Balloon

История на балона : Tarpon Springs § 1987 Конгрес по Затлястяване “Tarpon Springs” (USA) История на балона : Tarpon Springs § 1987 Конгрес по Затлястяване “Tarpon Springs” (USA) – Научна конференция с 75 международни експерти – гастроентеролози, хирурзи, диетолози, и технолози разработват консенсус за терапевтично поведение

Tarpon Springs Критерии за балон § § § Ефективност в редукцията на тегло Изпълване Tarpon Springs Критерии за балон § § § Ефективност в редукцията на тегло Изпълване с течност- не с въздух Приемане на подходяща форма Мека повърхност-атравматичност Да съдържа рентгенологичен маркер Издръжлива материя

BIB Система § Физични характеристики – – – Окръглена форма Силиконов еластомер Гладка и BIB Система § Физични характеристики – – – Окръглена форма Силиконов еластомер Гладка и нежна повърхност – Рентген позитивен – 6 месеца живот – Изпълване с течност, 400 - 700 ml

Селекция на пациентите Селекция на пациентите

Пациенти с критерии за B. I. B. § BMI > 30 или < 40 Пациенти с критерии за B. I. B. § BMI > 30 или < 40 § Ясни и реалистични очаквания § Отлична мотивация

Индикации за BIB § BMI 25 -30, със здравословни проблеми § BMI 30 -40, Индикации за BIB § BMI 25 -30, със здравословни проблеми § BMI 30 -40, голямата група от пациентите § BMI >40 с противопоказания за бариатрична хирургия § преди оперативно лечение, за редукция на анестезиологичния риск (bariatric, general, orthopedic surgery)

Абсолютни контраиндикации § § § BMI < 30 Възраст < 18 или > 55 Абсолютни контраиндикации § § § BMI < 30 Възраст < 18 или > 55 years Анамнеза : – Активна язва – Скорошна хематемеза – Стомашни и дуоденални операции – Голяма хиатална херния

Релативни контраиндикации § § Интелектуално изоставане Лапаротомии в миналото Скорошни ЛАП интервенции IBD ( Релативни контраиндикации § § Интелектуално изоставане Лапаротомии в миналото Скорошни ЛАП интервенции IBD ( Chrohn )

Необходими изследвания § Антропометрични измервания § Рутинни лаб. тестове и ЕКГ § Диагностична ендоскопия Необходими изследвания § Антропометрични измервания § Рутинни лаб. тестове и ЕКГ § Диагностична ендоскопия § Рентгенови изследвания § Абдоминална ехография § Психолог или консултация с психиатър

Усложнения § Ранни Некотролируемо повръщане, коремни болки и липса на камплайънс Изпускане на клапана Усложнения § Ранни Некотролируемо повръщане, коремни болки и липса на камплайънс Изпускане на клапана § Късни ГЕРБ и стомашни язви Ранно скъсване на балона и чревна обструкция

Медикаментозни и диетични препоръки § Течна диета 2 -3 дни, течно-кашава 7 дни § Медикаментозни и диетични препоръки § Течна диета 2 -3 дни, течно-кашава 7 дни § Metoclopramid i. m. , i. v. , tbl, 20 mg 2 -4/дневно за 3 -4 дни § Блокери на протонната помпа за 1 месец Ezomeprazol-Nexium § Спазмолитици и обезболавящи

Проследяване § Контролни прегледи 1, (2), 4, 8, 12, § и 16 седмица § Проследяване § Контролни прегледи 1, (2), 4, 8, 12, § и 16 седмица § Абдоминална ехография § Рентгеново изследване § Горна ендоскопия при симптоматични пациенти след 2 седмици § Горна ендоскопия на всички след 4 месеца

Ендоскопско отстраняване § След 3 -6 месеца § Течна диета три дни преди процедурата Ендоскопско отстраняване § След 3 -6 месеца § Течна диета три дни преди процедурата § § § Седация и спазмолитици § Ендоскопия § Перфорация на балона Обща анестезия с интубация § Екстракция на балона с тризъбец форцепс

Собствени резултати 37 пациенти за 4 години § § Средна редукция за 6 месеца Собствени резултати 37 пациенти за 4 години § § Средна редукция за 6 месеца от 20 кг. Минимална редукция 5 кг. Максимална редукция 35 кг. При над 90% от тях в първите 24 часа – проява на болкови и горно-диспептични прояви овладяни консервативно

Собствени резултати 30 пациенти за 3 години § При 1 пациент фебрилитет след обща Собствени резултати 30 пациенти за 3 години § При 1 пациент фебрилитет след обща анестезия с интубация от горна респираторна инфекция § При друг пациент на 6 -ия месец манифестира остра стомашна язва с кървене, след прием на Аспирин и наложило ендоскопска екстракция на балона и последващо ефективно медикаментозно лечение

Изводи § Добър комплайънс § Бърза и сравнително лесна адаптация § Без сериозни усложнения, Изводи § Добър комплайънс § Бърза и сравнително лесна адаптация § Без сериозни усложнения, налагащи оперативна интервенция § Добри резултати § Повече пациенти в переспектива

Заключения: § § Лесна за опитни ендоскописти Ефективна методика Сигурно, но не и без Заключения: § § Лесна за опитни ендоскописти Ефективна методика Сигурно, но не и без усложнения Подготовка и съществена дългосрочна редукция на тегло