Скачать презентацию ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ КАТО ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА НАЧАЛОТО д-р Румен Скачать презентацию ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ КАТО ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА НАЧАЛОТО д-р Румен

b2cd550149f91cc610e544e10aa5a29f.ppt

  • Количество слайдов: 52

ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ КАТО ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА НАЧАЛОТО д-р Румен Трифонов Секретар на Координационен съвет за ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ КАТО ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА НАЧАЛОТО д-р Румен Трифонов Секретар на Координационен съвет за информационно общество

ПОЛИТИКА Решение на България за присъединяване към ЕС Дек. 1995 г. Лисабонска стратегия на ПОЛИТИКА Решение на България за присъединяване към ЕС Дек. 1995 г. Лисабонска стратегия на ЕС за икономическо развитие Март 2000 г. Меморандум между РБългария и ЕС за реализиране на пакет от 20 Електронни услуги 2001 г 12 за граждани и 8 за бизнеса e. Europe 2005: An information society for all Стратегия за електронно правителство Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg Юни 2002 г. Дек. 2002 г. 2

Стратегически цели на електронното правителство • Предоставяне по електронен път на качествени, икономически ефективни Стратегически цели на електронното правителство • Предоставяне по електронен път на качествени, икономически ефективни и лесно достъпни административни услуги на гражданите и бизнеса. • Разширяване на технологичните възможности на гражданите и бизнеса за участие в държавното управление. • Създаване на организационна, комуникационна и информационна среда за ефективно функциониране на държавната администрация в съответствие с принципите, нормите и най-добрите практики на Европейския съюз. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 3

Развитие на електронното правителство в България 1. Подготвителен етап – 2002 г. Стратегия за Развитие на електронното правителство в България 1. Подготвителен етап – 2002 г. Стратегия за Електронно правителство 2. Етап на начално развитие (2003 – средата на 2005 г. ) Реализиране на пилотни проекти и оценка на добрите практики 3. Етап на целенасочено развитие (от средата на 2005 г. ) ИСЕП/ПИСЕО www. ccit. government. bg

Тестов период – 2003 / 2005 Основни дейности: 1. Разработване на 20 индикативни електронни Тестов период – 2003 / 2005 Основни дейности: 1. Разработване на 20 индикативни електронни услуги ( по списък на ЕК) за гражданите и бизнеса; 2. Разработване на пилотни проекти с електронни услуги на централно и местно ниво; 3. Внедряване на системи за електронен документооборот и електронен подпис в държавната администрация; 4. Подготовка на поднормативна база за електронен документооборот и електронни административни услуги Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 5

ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 6

ПРАВНА РАМКА • • • Законови актове Закон за защита на личните данни - ПРАВНА РАМКА • • • Законови актове Закон за защита на личните данни - 2001 г. Закон за електронния документ и електронния подпис - 2001 г. Закон за защита на класифицираната информация - 2002 г. Закон за защита на интелектуалната собственост 1993 г. / допълнен 2002 г. Закон за електронната търговия - 2006 г. Закон за електронното управление - 2007 г. www. ccit. government. bg 7

ПРАВНА РАМКА Подзаконови актове • Стратегия за електронно правителство от 28. 12. 2002 г ПРАВНА РАМКА Подзаконови актове • Стратегия за електронно правителство от 28. 12. 2002 г • План за изпълнение на стратегията до 2005 г. • ПМС № 153 от 05. 06. 2004 г. – за определяне на органите по чл. 41, ал. 1 от ЗЕДЕП, които приемат и издават електронни документи • Решение № 761 на МС от 24. 09. 2004 г. – Визия за Единна национална база данни за територия, население и ресурси –основа на електронното управление на България • ПМС от 28. 10. 2004 г. – Създаване на Координационен съвет по Информационно общество Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 8

Управление на Електронното правителство • Министерски съвет – Координационен съвет за информационно общество • Управление на Електронното правителство • Министерски съвет – Координационен съвет за информационно общество • Министерство на държавната администрация и административната реформа • Държавна агенция за информационни технологии и съобщения Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 9

КЦИКУТ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И УПРАВЛЕНСКИ ТЕХНОЛОГИИ АГЕНТИ НА ПРОМЯНАТА Румен Трифонов, КЦИКУТ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И УПРАВЛЕНСКИ ТЕХНОЛОГИИ АГЕНТИ НА ПРОМЯНАТА Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 10

КЦИКУТ Задачи 2002 - 2005 • • • Създаден през 2002 година по проекта КЦИКУТ Задачи 2002 - 2005 • • • Създаден през 2002 година по проекта “Електронно правителство” на Програмата за развитие на ООН и Mинистерски съвет. Разработва “Стратегия за електронно правителство на Република България”, “План за изпълнение на стратегията за електронно правителство” и редица документи, подпомагащи внедряването на нови технологии в държавната администрация. Негова е ролята по координиране изпълнението на препоръките на Европейския съюз в направлението е. Europe/e. Government. В резултат на активното сътрудничество по програма IDA и IDAbc България прие модерна Национална рамка за оперативна съвместимост принципите на която са заложени в Закона за Електронно управление; КЦИКУТ отговаря за разработване на политики и решения, свързани с информационно общество и е-управление, както и координация и контрол на изпълнението им на общодържавно равнище. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 11

КЦИКУТ • • • Задачи 2005 - 2007 Оперативно, аналитично и методологическо подпомагане на КЦИКУТ • • • Задачи 2005 - 2007 Оперативно, аналитично и методологическо подпомагане на КСИО към МС и разработване на политики по Електронно управление. В дейността си центърът си сътрудничи с МДААР И ДАИТС, както и с всички държавни институции и ведомства, участващи в развитието на Информационното общество и в процесите по изграждане на електронното управление. Основни партньори на КЦИКУТ са браншовите, неправителствените организации и представители на гражданското общество; Подпомагане работата на КСИО за оптимизиране изразходването на бюджетните средства за ИКТ проекти и ефективното усвояване на средствата по европейските фондове КСИО – координира дейностите на държавните органи за изпълнение на стратегиите в областта на (ИКТ) и на програмите за тяхната реализация; – анализира проблеми, свързани с тяхното прилагане; – съдейства за осигуряване на административна и технологична подкрепа за ИКТ проекти; – проучва възможностите за формиране на ПЧП в областта на ИКТ; – разработва оценки за ефективността на извършените дейности в областта на ИКТ. КЦИКУТ ще подпомага работата на КСИО за оптимизиране изразходването на бюджетните средства за ИКТ проекти и ефективното усвояване на средствата по европейските фондове Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 12

Изграждане на е. Правителство организационни и технологични аспекти • Отворени стандарти за технологични решения; Изграждане на е. Правителство организационни и технологични аспекти • Отворени стандарти за технологични решения; • Прилагане на бизнес модели при внедряването на новите технологии – организация на работа, публичночастното партньорство и др; • Проектен подход при финансирането и реализацията на отделните дейности от електронното правителство; • Ползване на европейски и световни добри практики за е. Услуги; Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 13

Работни групи по основни направления на ЕП • За Правила за работа с електронни Работни групи по основни направления на ЕП • За Правила за работа с електронни документи подписани с електронен подпис • За Рамка за Оперативна съвместимост и системна интеграция на информационните системите в изпълнителната власт; • За Правила за електронен обмен на данни между администрациите по инициатива на БАИТ; • За пилотна система за плащания на е. Услуги по електронен и мобилен път; • За обобщени изисквания към електронните административни системи по инициатива на ИПАЕИ • Междуведомствена работна група по е-управление в рамките на постоянната комисия България-Бавария. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 14

Работна група за оперативна съвместимост Оперативната съвместимост е способността на информационните системи и бизнес Работна група за оперативна съвместимост Оперативната съвместимост е способността на информационните системи и бизнес - процесите, които те поддържат, да обменят данни и да интегрират информация и знание. Това означава многократно използване на вече въведени в администрацията данни и техния обмен по унифицирани протоколи. Тя се основава на комплекс международни стандарти. Работната група подготвя комплект документи, осигуряващи междусистемната интеграция и оперативната съвместимост: 1. Национална рамка за оперативна съвместимост на е-Правителство; 2. Методологии за създаване и поддържане на: • Регистър на стандартите; • Регистър на информационните обекти; • Регистър на електронните услуги 3. Методика за реда и условията за Сертификация на информационните системи за съответствие с Националната рамка; 4. Прототип на Регистъра на стандартите, съдържащ понастоящем 108 стандарта. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 15

Програма на ЕК за електронен обмен на данни IDABC Румен Трифонов, секретар на КСИО Програма на ЕК за електронен обмен на данни IDABC Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 16

Програма IDA - IDABC • Програма IDA за Обмен на данни в администрацията. Стартира Програма IDA - IDABC • Програма IDA за Обмен на данни в администрацията. Стартира през 1995 година, за да стандартизира и унифицира начините на обмен на информация в страните от ЕС; • България ратифицира меморандум за разбирателство през 2004 и става пълноправен член на програма IDA; • Ратифициран е меморандум за участие на България в продължението на програмата - IDABC Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 17

Как могат да бъдат включени в IDA ИТ фирми • ИТ доставчиците най-добре знаят Как могат да бъдат включени в IDA ИТ фирми • ИТ доставчиците най-добре знаят как се развиват технологиите и пазара и тяхното мнение е важно за IDA. Един от основните принципи на IDA е неутралитета спрямо доставчиците(vendors), като особено внимание се обръща на отворените стандарти като средство за постигане на съвместимост в обкръжение на много доставчици(vendors). • Много от дейностите по IDA се осъществяват чрез договори с фирми. За да не се дава несправедливо предимство на отделни фирми, по IDA е разработена политика на прозрачност и не дискриминация. Това означава, че в рамките на програма IDA не се предвиждат двустранни срещи с отделни представители на индустрията. Вместо това, ИТ фирмите, които проявяват интерес към осъществяване специфични дейности по IDA, са насърчавани да създават групи по интереси с други представители на индустрията (асоциации, консорциуми) или да поканят IDA на открити събития, организирани от тях. IDA също приветства всякакви писмени предложения, които могат да насочат дейностите по осъществяването й. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 18

Как се получава финансиране по IDABC • IDA понастоящем финансира 75 проекта и дейности Как се получава финансиране по IDABC • IDA понастоящем финансира 75 проекта и дейности в странитечленки, кандидатки и държавите от EFTA. Бюджетът средно е около € 25 милиона на година. • IDA предоставя финансиране за всички фази, водещи до изпълнението на проекта без експлоатационните разходи. По програма IDA се подготвя годишна работна програма на базата на предложенията за различни услуги, които Европейската Комисия иска да включи в програмата. След това Работната програма се внася в Комитет и впоследствие се одобрява от Комисията. • Пряко участие в програмата IDA могат да вземат публичните администрации. IDA всъщност е програма управлявана от Комисията, различаваща се от програми като e. TEN, e. Content или IST. Докато последните са разходно споделени програми, позволяващи на консорциуми да внасят предложения за оценяване и финансиране, различните проекти и дейности по IDA се осъществяват изключително от Комисията чрез публични търгове. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 19

 ИНФРАСТРУКТУРА Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg ИНФРАСТРУКТУРА Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 20

ИНФРАСТРУКТУРА НАМДА Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg ИНФРАСТРУКТУРА НАМДА Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 21

НАМДА Технологични средства MPLS/IP, ATM, WDM, VPN, VSAT технологии Структура – – гръбнак от НАМДА Технологични средства MPLS/IP, ATM, WDM, VPN, VSAT технологии Структура – – гръбнак от 4 центъра и пълна свързаност помежду им; изграждане на Опорни Мрежи в областните градове и свързването им към някой от центровете в гръбнака; резервиране на основната апаратура, за гарантиране на работоспособност при отказ на някой от модулите; средства за управление, наблюдение и анализ на работоспособността. Етапи на изграждане 1. 2. 3. Осъществяване на пренос на данни Интегриране на обмена на глас и данни Свързване на общините, митниците и граничните пунктове Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 22

 Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 23 Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 23

12 индикативни услуги за гражданите 1. 2. 3. Подоходни данъци: декларации, уведомяване. Услуги по 12 индикативни услуги за гражданите 1. 2. 3. Подоходни данъци: декларации, уведомяване. Услуги по търсене на работа при бюрата на труда. Социални осигуровки, Помощи за безработни, Добавки за деца, Медицински разходи, Стипендии. 4. Лични документи (паспорти, свидетелства за управление на МПС). 5. Регистрации на МПС (нови, използвани, внесени МПС). 6. Подаване на документи за строителни разрешения. 7. Декларации към полицията (напр. при кражба). 8. Публични библиотеки (каталози, машини за търсене). 9. Свидетелства (за раждане, брачни и др. ). 10. Дипломи за средно и висше образование. 11. Смяна на адресна регистрация. 12. Услуги, свързани със здравеопазването. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 24

Реализация до 2005 г. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. Реализация до 2005 г. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 25

8 индикативни услуги за бизнеса 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Социални 8 индикативни услуги за бизнеса 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Социални осигуровки за заетите. Корпоративни данъци: декларации, уведомяване. Данък добавена стойност: декларации, уведомяване. Регистрация на нова фирма. Изпращане на данни до Националния статистически институт. Митнически декларации. Разрешения, свързани с екологични изисквания (вкл. докладване). Обществени поръчки. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 26

Реализация до 2005 г. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. Реализация до 2005 г. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 27

Реализация на 20 -те индикативни е-услуги, 2005 г- в % Румен Трифонов, секретар на Реализация на 20 -те индикативни е-услуги, 2005 г- в % Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 28

Други електронни административни услуги на “централно” ниво Агенция по вписванията Регистрация на стопански субекти Други електронни административни услуги на “централно” ниво Агенция по вписванията Регистрация на стопански субекти в регистър БУЛСТАТ, Имотна регистрация, Изпращане на данни до централните ведомства (МВР, НАП, АМ и др. ); Министерство на отбраната Обществени поръчки, Жалби, Акредитиране на журналисти Министерство на икономиката и енергетиката Обществени поръчки Министерство на образованието и науката Регистър на средните у-ща и детски градини, Регистър на висшите учебни заведения, Справочна система за общините, Географска справочна система на структурата на народната просвета Министерство на правосъдието Свидетелства за съдимост Министерство на труда и социалната политика Молби, жалби, сигнали, Достъп до обществена информация Агенция за социално подпомагане Деловодно обслужване - молби, жалби, сигнали, Достъп до обществена информация, Социални услуги, Семейни помощи за деца Главна инспекция по труда Декларации, молби, жалби, сигнали, Разрешения по чл. 302, чл. 303 и чл. 333 от КТ Държавна агенция за закрила на детето Лиценз за социални услуги Агенция по заетостта Търсене на свободни работни места Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 29

Други електронни административни услуги на “централно” ниво Броят на подадените декларации по ДДС по Други електронни административни услуги на “централно” ниво Броят на подадените декларации по ДДС по електронен път за 2005 г. 642 343, Брой подадени декларации за осигуряване по електронен път през 2005 г. 1 659 904 Брой подадени трудови договори по електронен път през 2005 г. 188 715 Брой фирми, който са преминали на електронна комуникация с НОИ за подаване на Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 декларации за 10 218 www. ccit. government. bg 30

Въвеждане на електронния документ и електронния подпис в дейността на администрацията / Пост. # Въвеждане на електронния документ и електронния подпис в дейността на администрацията / Пост. # 153/2004 г. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 31

Електронните услуги през 2005 година Национални представителни изследвания сред бизнеса и населението Февруари - Електронните услуги през 2005 година Национални представителни изследвания сред бизнеса и населението Февруари - Март 2005 През 2005 г. , за разлика от 2004 г. 3 пъти повече компании разчитат на публикувани в Мрежата документи вместо на разяснения при директен контакт в съответната административна служба. Чрез Интернет мениджърите получават и обмислят информацията предварително, което променя естеството на работа с институциите. Тя все повече се свежда до решаване на специфични (експертни) казуси, а не до отговор на рутинни въпроси. Първоначалният контакт с данъчната служба или общината постепенно се измества при “клиента” - в офиса на фирмата. КЦИКУТ Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 ЕСТАТ www. ccit. government. bg 32

Електронните услуги през 2005 година Електронните услуги, предоставяни от държавните институции категорично могат да Електронните услуги през 2005 година Електронните услуги, предоставяни от държавните институции категорично могат да бъдат дефинирани като бизнес услуги. Избягването на директния контакт с администрацията, там където това е възможно и замяната му с виртуален е привлекателна алтернатива за фирмите. В началото на 2005 г. Мрежата става все по-предпочитана при получаване и подаване на информация и документи, при извършване финансови операции. 1/3 от мениджърите при право на избор биха осъществявали комуникацията с институциите, без да напускат работното си място. КЦИКУТ Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 ЕСТАТ www. ccit. government. bg 33

е. ОБЩИНА Съвместно изследване на фондация “Приложни изследвания и комуникации” и ПРООН от 2004 е. ОБЩИНА Съвместно изследване на фондация “Приложни изследвания и комуникации” и ПРООН от 2004 г. • 47 % от общините имат свои официални Web сайтове; • сайтовете на общините имат предимно информационни функции; • предстои работа по отношение на функционалността и взаимодействието между общинската администрация и потребителите. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 34

 • Портал за услуги на е. Правителство egateway. government. bg • смяна на • Портал за услуги на е. Правителство egateway. government. bg • смяна на адресна регистрация • справка за осигуряването на лице • справка за вноски от фирма • съдебно състояние на фирма • Информационен портал за българските институции portal. government. bg • Портал на областнa и общинскa администрация Стара Загора egateway. sz. government. bg • акт за държавна собственост • жалби до полицията • акт за раждане • разрешение за строеж • …и много други Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 35

ПРОЕКТИ - добри практики Портал за услуги на е. Правителство egateway. government. bg Главна ПРОЕКТИ - добри практики Портал за услуги на е. Правителство egateway. government. bg Главна Данъчна Дирекция https: //www. taxadmin. minfin. bg/dds/ Министерство на транспорта и съобщенията www. mtc. government. bg Агенция по заетостта www. nsz. government. bg Информационен портал за българските институции portal. government. bg Портал на държавната администрация sadocs. government. bg Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 36

ПРОЕКТИ - добри практики Портал за евроинтеграция eurosmac. government. bg Областен сайт Габрово www. ПРОЕКТИ - добри практики Портал за евроинтеграция eurosmac. government. bg Областен сайт Габрово www. gb. government. bg Портал на областна и общинска администрация Стара Загора egateway. sz. government. bg Областен сайт Ямбол www. yambol. government. bg Народна библиотека http: //www. nationallibrary. bg Общински сайт Стара Загора city. starazagora. net Областен сайт Варна www. vn. government. bg Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg Общински сайт Добрич dobrich. city. net 37

МОНИТОРИНГ Управленска информационна система Методология за стратегическо управление Balanced Scorecard. http: //obs. is-bg. net МОНИТОРИНГ Управленска информационна система Методология за стратегическо управление Balanced Scorecard. http: //obs. is-bg. net Със съдействието на Информационно обслужване АД Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 38

Междунарони награди • European e. Awards през 2003 г. за информационната система на ГРАО Междунарони награди • European e. Awards през 2003 г. за информационната система на ГРАО Национални награди • Бяха проведени конкурси “онлайн услуги” за добри практики на администрациите съвместно с ИПАЕИ през 2003 и 2004 г. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 39

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ • Беше проведена кампания, за популяризиране сред бизнеса и гражданите възможностите на е. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ • Беше проведена кампания, за популяризиране сред бизнеса и гражданите възможностите на е. Услугите. • Проведени са две национални конференции за електронно правителство в Бояна през 2003 и 2004 г. С връчване на наградите от онлайн конкурса • Издаване на годишен доклад за развитие на електронното правителство през 2003, 2004 и 2005 г. • Беше подпомагнато издаването на книгата на проф. Божил Добрев “Пътеводител на Електронното правитеслтво” • Издадена е книга с добрите практики у нас с издания през 2003 и 2004 г • Разработена е учебна програма ЕП/ЕУ към ИПАЕИ • Издадена Бяла книга на Електронното правителство Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 40

Проект PHARE - BG 2004/016 -711. 10. 01 Укрепване на капацитета на държавната администрация Проект PHARE - BG 2004/016 -711. 10. 01 Укрепване на капацитета на държавната администрация за реализиране на Стратегия за електронно правителство

Цели на проекта • Преглед на съществуващия прогрес и нормативна уредба по отношение на Цели на проекта • Преглед на съществуващия прогрес и нормативна уредба по отношение на електронното правителство/електронно управление както и реализираните електронни услуги; • Подготовка на актуализирана Стратегия и Пътна карта за реализация на електронно управление; • Създаване на технологична референтна рамка и стандарти за развитие на електронното управление в България; • Развитие на административен капацитет за електронно управление в държавната администрация Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 42

ПУБЛИЧНО ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. ПУБЛИЧНО ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 43

Модели на публично-частно партньорство Прилагани у нас 1. Обществена поръчка за доставка 2. “Outsource” Модели на публично-частно партньорство Прилагани у нас 1. Обществена поръчка за доставка 2. “Outsource” на дейности и услуги 3. “In house” разработка и поддръжка с външен консултант 4. Смесен модел: “Outsource” на разработката и “in house” на поддръжката Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 44

Български проекти по електронно управление реализирани чрез публичночастно партньорство Правителствен портал за електронни услуги Български проекти по електронно управление реализирани чрез публичночастно партньорство Правителствен портал за електронни услуги http: //egateway. government. bg Портал за електронни услуги на областна администрация - Варна http: //open. vn. government. bg Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 45

Пилотен правителствен портал за електронни услуги http: //egateway. government. bg Партньори Функции в проекта Пилотен правителствен портал за електронни услуги http: //egateway. government. bg Партньори Функции в проекта Министерски съвет Организационна и логистична “Майкрософт” България Финансова ЦАПК “Прогрес” Техническо изпълнение Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 46

Портал за електронни услуги на областна администрация - Варна http: //open. vn. government. bg Портал за електронни услуги на областна администрация - Варна http: //open. vn. government. bg Партньори Функции в проекта Областна администрация Варна Проф. Кионг Юл Бе – Корея Организационна и логистична Методическа (предава опита UNDP Финансова “Информационно обслужване” клон Варна Техническо изпълнение Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 от OPEN System of Seoul) www. ccit. government. bg 47

Проблеми на публично частното партньорство • Необходимост от юридическа рамка и методически правила за Проблеми на публично частното партньорство • Необходимост от юридическа рамка и методически правила за използване на различни и съвременни форми на ПЧП ( не само концесии и обществени поръчки); • Необходимост от ускорено приемане правила и изисквания към системите на електронното упраление; • Липса на капацитет в държавната администрация за генериране на проекти и намиране различни донори и форми за финансиране; • Липса на капацитет в държавната администрация за управление и контрол на проекти с публично частно партньорство; • Необходимост от дефиниране на малки ИКТ проекти с цел пълноценно участие на български ИКТ фирми; • Недостатъчна инициативност у частния бизнес за генериране на съвместни проекти с ДА; Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 48

Kритични фактори за успех • • • Наличие на политическа воля; Осигуряване на необходимия Kритични фактори за успех • • • Наличие на политическа воля; Осигуряване на необходимия финансов ресурс; Осъзната необходимост на обществото от развитие на е-правителство; Образователна и квалификационна подготовка, практически умения на човешките ресурси за участие в е-правителство; Осигуряване на ангажираност на висококвалифицирани специалисти по информационни технологии; Ефективна обратна връзка. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 49

Предизвикателства • • Осигурено централизирано финансиране; Нормативна уредба за ПЧП; Въвеждане на стандарти и Предизвикателства • • Осигурено централизирано финансиране; Нормативна уредба за ПЧП; Въвеждане на стандарти и правила ; Повишаване на административния и управленски капацитет за внедряване на ЕП; • Повече съвместни проекти с ПЧП. Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 50

 • Визията за е. Управление формирана през 2005 г. у нас се основава • Визията за е. Управление формирана през 2005 г. у нас се основава на: – Укрепване демократичните институции на всички нива за да бъдат по-достъпни, прозрачни, отговорни и отзивчиви; – предоставяне възможности на всички да участват в процеса на вземане на решения, за да се включат подинамично в демократичния процес ; – Подобряване услугите, предоставяни от ДА, за да станат по-достъпни, ориентирани към гражданите, прозрачни и ефективни, което ще спомогне за икономическата и културна стабилност на обществото Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 51

д-р Румен Трифонов Секретар на Координационен съвет за информационно общество Румен Трифонов, секретар на д-р Румен Трифонов Секретар на Координационен съвет за информационно общество Румен Трифонов, секретар на КСИО БАИТ ЕКСПО 2007 www. ccit. government. bg 52