Скачать презентацию Elektronický podpis a európska legislatíva Sekcia informačnej bezpečnosti Скачать презентацию Elektronický podpis a európska legislatíva Sekcia informačnej bezpečnosti

a154d69047e5336f51439c005d590e1d.ppt

  • Количество слайдов: 11

Elektronický podpis a európska legislatíva Sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu Budatínska č. 30, Elektronický podpis a európska legislatíva Sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu Budatínska č. 30, P. O. BOX 16, 850 07 Bratislava 57 tel: 02 - 6869 2114 http: //www. nbusr. sk/ [email protected] sk

Zmeny v legislatíve EÚ pre rozvoj e-služieb l l Smernica Európskeho parlamentu a Rady Zmeny v legislatíve EÚ pre rozvoj e-služieb l l Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy Rozhodnutie Komisie 2009/767/ES zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom „miest jednotného kontaktu“ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (Úradný vestník Európskej únie L 274 z 20. októbra 2009) • l ETSI TS 102 231 – Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Provision of harmonized Trust-service status information. Pripravované Rozhodnutie Komisie o minimálnom formáte CMS, XML a PDF Ad. ES pre zabezpečenie cezhraničného používania elektronicky podpísaných dokumentov, ktorých podpis budú členské štáty schopné overiť.

Implementácia Smernice 1999/93/ES Guidelines for implementation of SSCDs Harmonised TSP Directive 1999/93/EC EN 14890 Implementácia Smernice 1999/93/ES Guidelines for implementation of SSCDs Harmonised TSP Directive 1999/93/EC EN 14890 -1/2 complements status information complements CWA 14355 2000/709/EC Decision 2003/511/EC CWA 14172 -1 ALGO PAPER stipulates CSP Practices March 2002 March 2004 SSCDs EAL 4+ Certificate Policies CWA 14167 -1 ETSI TR 102 458 ETSI TS 101 456 Under EN process (3 PP) March 2003 June 2003 Guidance on TS 101 456 ETSI TS 102 042 ETSI TR 102 437 CWA 14172 -3 CWA 14172 -7 ETSI TS 102 158 CSP Trustworthy systems Conformity Assessment Guidance CWA 14167 -2 TSA policy requirements Certificates March 2002 May 2004 ETSI TS 102 023 ETSI TS 101 862 RFC 3628 ETSI TS 102 280 Crypto Modules CWA 14172 -2 Time. Stamping Profile CWA 14167 -3 ETSI TR 102 044 assessment guidance of ETSI TS 101 861 CWA 14167 -4 International harmonisation of ES format assessment guidance of CWA 14172 -4 Signature creation CWA 14170 Guide on ES use CWA 14365 -1/2 Signature verification Draft ETSI TS 102 853 CWA 14171 PP -SCVA (adopted as PWI) Digital Accounting domain e. Invoicing & Digital Signatures International harmonisation of ETSI TR 102 040 CWA 14169 CWA 14172 -6 (TSL) ETSI TS 102 231 ETSI SR 002 176 ETSI TS 102 176 -1/2 (intro) CWA 14172 -5 CWA 14172 -8 Algorithms & Param. ETSI TR 102 572 Best practices ETSI TS 102 573 TSP Pol. reqts PP - DAUTH (adopted as PWI) CWA 15579 Registered Electronic Mail ETSI TR 102 605 Mobile signature standards (m. Commerce) ETSI TS 102 640 Existing practices - 1/2/3 Signature format ETSI TS 101 733 RFC 5126 ETSI TS 101 903 ETSI TR 102 047 ISO 32000 -1 Signature profiles Signature policy (e. Gov, e. Inv, Generic) ETSI TS 102 734 ETSI TR 102 038 ETSI TS 102 904 ETSI TR 102 045 (PDF profiles) ETSI TS 102 778 ETSI TR 102 272 ETSI TR 102 041

Slovenská legislatíva - zákon 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a Slovenská legislatíva - zákon 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov l l l Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 131/2009 Z. z. , o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 132/2009 Z. z. , o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb a o požiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 133/2009 Z. z. , o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou a o bezpečnostných pravidlách a pravidlách na výkon certifikačných činností Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a požiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch elektronického podpisu) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. , o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. , o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku

Štandardy NBÚ vydávané ako profily medzinárodných štandardov pre EP Podľa vyhlášok NBÚ č. 131/2009 Štandardy NBÚ vydávané ako profily medzinárodných štandardov pre EP Podľa vyhlášok NBÚ č. 131/2009 Z. z. a č. 135/2009 Z. z. úrad zverejňuje platné formáty zaručených elektronických podpisov a ich formálne špecifikácie, obsah a štruktúru podpisovej politiky, schválené formáty kvalifikovaných certifikátov a schválené formáty zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov. http: //www. nbusr. sk/sk/elektronicky-podpis/standardy-nbu/index. html l l l l Formáty certifikátov a kvalifikovaných certifikátov 3. 0 Formats of certificates and qualified certificates 3. 0 Formáty zaručených elektronických podpisov 3. 0 Qualified Electronic Signature Formats 3. 0 Formáty zoznamu zrušených certifikátov a potvrdzovania stavu a platnosti certifikátov 3. 0 Formats of certificate revocation list and confirming the status and validity of certificates 3. 0 Upresnenia obsahu a formálne špecifikácie formátov dokumentov pre ZEP 1. 0 SIM mobilného zariadenia na elektronické podpisovanie cez bezpečné WEB/WAP alebo PKCS#11 rozhranie 1. 1

Základné štandardy, ktoré predstavujú minimum pre EP l l l l l IETF, RFC Základné štandardy, ktoré predstavujú minimum pre EP l l l l l IETF, RFC 5652, Cryptographic Message Syntax (CMS), http: //tools. ietf. org/html/rfc 5652. IETF, RFC 5035, Enhanced Security Services (ESS) Update: Adding Cert. ID Algorithm Agility, http: //tools. ietf. org/html/rfc 5035. IETF, RFC 3161, Internet X. 509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP), http: //tools. ietf. org/html/rfc 3161. ETSI TS 101 733: CMS Advanced Electronic Signatures (CAd. ES). W 3 C, XML Signature Syntax and Processing, (Version 1. 1), http: //www. w 3. org/TR/xmldsig-core 1/. W 3 C, XML Signature Syntax and Processing, (Second Edition), http: //www. w 3. org/TR/xmldsig-core/ W 3 C, XML Signature Best Practices, http: //www. w 3. org/TR/xmldsigbestpractices/. ETSI TS 101 903: XML Advanced Electronic Signatures (XAd. ES). ETSI TS 102 176: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms; Part 2: "Secure channel protocols and algorithms for signature creation devices".

Implementácia rozhodnutia Komisie 2009/767/ES l Dňa 28. 12. 2009 nadobudlo účinnosť rozhodnutie Komisie 2009/767/ES Implementácia rozhodnutia Komisie 2009/767/ES l Dňa 28. 12. 2009 nadobudlo účinnosť rozhodnutie Komisie 2009/767/ES zo 16. 10. 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom „miest jednotného kontaktu“ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu. Týmto dňom vznikla pre orgány verejnej moci povinnosť uznávať kvalifikované certifikáty vydané poskytovateľmi certifikačných služieb členských krajín EÚ, za predpokladu, že príslušná členská krajina zverejní zoznam dôveryhodných poskytovateľov služieb - TL. TL musí byť publikovaný prioritne v podobe čitateľnej ľudským okom (hrf – human readable form) a podľa opravy rozhodnutia Komisie členské krajiny budú musieť od decembra 2010 publikovať TSL aj v elektronicky podpísanej strojovo spracovateľnej forme (machine processable form). l Európska komisia zverejňuje vlastný TL - zoznam odkazov na všetky publikované TL členských krajín na adrese: https: //ec. europa. eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-hr. pdf a v strojovo čitateľnej forme na adrese: https: //ec. europa. eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp. xml l l Komisia zverejnila hash SSL certifikátu na 15. strane v Úradnom vestníku Európskej Únie C 057, 09/03/2010 S. 0015 – 0015 na zabezpečenie prístupu pre získanie informácií súvisiacich s prehľadom dôveryhodných vnútroštátnych zoznamov členských štátov oznámených podľa rozhodnutia Komisie 2009/767/ES. l Na základe požiadavky z rozhodnutia podpísaný slovenský TL je publikovaný na adrese: http: //ep. nbusr. sk/kca/tsl_hrf. zip

TSL - Rozhodnutie Komisie 2009/767/ES TSL - Rozhodnutie Komisie 2009/767/ES

Hlavné komponenty pri komunikácii v rámci EÚ l l l CSP Certification Service Provider Hlavné komponenty pri komunikácii v rámci EÚ l l l CSP Certification Service Provider VSP Validation Service Provider CA Certification Authority TSSP Time Stamping Service Provider LTASP Long Term Archiving Service Provider SPSP Signature Policy Service Provider (Signature Policy Issuer) Id°SP Identification Service Provider Au°SP Authentication Service Provider SP Signature Policy TSL Trust Status List TL Trusted List (as defined in Commission Decision 2009/767/EC) LOTL List Of The Lists

NBÚ v úlohe Signature Policy Authority Dôveryhodné zverejňovanie podpisových politík Pre najjednoduchšiu možnosť automatického NBÚ v úlohe Signature Policy Authority Dôveryhodné zverejňovanie podpisových politík Pre najjednoduchšiu možnosť automatického overenia platnosti ZEP, a pre možnosť automatického „strojového“ rozhodnutia, či konkrétna podpisová politika je schválená NBÚ, sa zvolil aj spôsob dôveryhodného zverejňovania Dôveryhodný zoznam podpisových politík a koreňových certifikátov, vo formáte integritného elektronického podpisu. Takýto spôsob v minimálnej miere zaťažuje používateľov zaručeného elektronického podpisu. V rámci EÚ je použitie strojovo spracovateľných podpisových politík kľúčové pre cezhraničnú komunikáciu pri overovaní požiadaviek na elektronické podpisy podľa zahraničnej legislatívy. http: //www. nbusr. sk/sk/elektronicky-podpis/podpisove-politiky/index. html Dôveryhodný zoznam aktuálne platných a aj exspirovaných podpisových politík a koreňových certifikátov je zverejnený vo formáte CMS Ad. ES integritného podpisu: Trusted. List. p 7 m a Trusted. List. zep

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ