ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Електронний курс лекцій Укладач:

 • Размер: 5.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 27

Описание презентации ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Електронний курс лекцій Укладач: по слайдам

ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Електронний курс лекцій Укладач: Данилов А. Б. ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Електронний курс лекцій Укладач: Данилов А. Б.

 • Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі • Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі

План лекції • Фундаментальні взаємодії. • Електричний заряд. Властивості та закон збереження електричних зарядів. План лекції • Фундаментальні взаємодії. • Електричний заряд. Властивості та закон збереження електричних зарядів. • Закон Кулона для точкових і розподілених зарядів. Принцип суперпозиції. • Електростатичне поле. Напруженість електричного поля. Лінії напруженості. • Поле диполя.

Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Фундаментальні взаємодії Вид Радіус дії, м Переносник Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Фундаментальні взаємодії Вид Радіус дії, м Переносник взаємодії Місце взаємодії Відносна інтенсивність Гравітаційна Нескінченно великий Гравітони Між тілами, що володіють масою 1 Електромагні тна Нескінченно великий Фотони Між тілами, що володіють зарядом 10 36 Ядерна (сильна) 1 фм (фемтометр) Глюони Між нуклонами, зарядженими частинками 10 38 Слабка 1 ам (атто-метр) Векторні бозони Між кварками?

Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Електричний заряд та його властивості Електричний заряд – внутрішняЛекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Електричний заряд та його властивості Електричний заряд – внутрішня характеристика деяких елементар-них матеріальних частинок, яка проявляється в їхній взаємодії на відстані, або під час дії на них зовнішніх електромагнітних полів.

Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Дослід Міллікена Роберт Міллікен (1868 -1953) з ЧиказькогоЛекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Дослід Міллікена Роберт Міллікен (1868 -1953) з Чиказького університету з високою точністю виміряв заряд електрона. Це дослідження принесло йому Нобелівську премію 1923 року. Відомий роботами з перевірки квантової теорії фотоефекту Ейнштейна. Встановив числове значення сталої Планка.

опору. AFFmg. E Fkmg q A Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Дослід Міллікенаопору. AFFmg. E Fkmg q A Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Дослід Міллікена Рух краплини між обкладками зарядженого конденсатора. Рух наелектризованої краплини олії між обкладками незарядженого конденсатора. Заряд краплини Висновок з досліду : Заряд будь-якого макроскопічного фізичного тіла, чи елементарних мікроскопічних частинок складається з окремих дискретних зарядів, однакових за абсолютним значенням і рівних заряду електрона. ел. Aопору FFFmg

1. Існують заряди двох типів -- додатні та від’ємні. 2. Як від’ємні, так і додатні1. Існують заряди двох типів — додатні та від’ємні. 2. Як від’ємні, так і додатні заряди володіють властивістю дискретності. Найменшою порцією заряду за абсолютним значенням є величина Кл. 3. У природі відсутні дробові заряди у вільному стані. 4. Рівність від’ємних і додатних елементарних зарядів з точністю до 5. У всіх процесах з участю заряджених тіл виконується закон збереження заряду : Повний заряд замкненої системи зберігається і дорівнює алгебричній сумі її позитивних і негативних зарядів. Заряди в системі народжуються і анігілюють парами – додатні і від’ємні одночасно. 6. Інваріантність елементарного заряду. Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Властивості електричних зарядів 2110 19106. 1 e

Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Закон Кулона Шарль Огюстен де Кулон (1736 -1806)Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Закон Кулона Шарль Огюстен де Кулон (1736 -1806) Французький інженер і фізик, один із засновників електростатики. Винахідник крутильних ваг. Дослідив деформацію кручення ниток і встановив закони сухого тертя. У 1785 році відкрив закон взаємодії точкових зарядів.

Закон взаємодії точкових електричних зарядів : Сила електростатичної взаємодії двох точкових електричних зарядів у вакуумі прямоЗакон взаємодії точкових електричних зарядів : Сила електростатичної взаємодії двох точкових електричних зарядів у вакуумі прямо пропорційна добутку зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними: Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Закон Кулона 12 12 21 0 12 4 1 r r r qq

Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Взаємодія точкових зарядів Електростатична взаємодія є центральною РізнойменніЛекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Взаємодія точкових зарядів Електростатична взаємодія є центральною Різнойменні заряди притягуються Однойменні заряди відштовхуються

 • Сила взаємодії двох точкових зарядів не зміниться, якщо поблизу знаходяться інші заряди. • Сила взаємодії двох точкових зарядів не зміниться, якщо поблизу знаходяться інші заряди. • Принцип суперпозиції : Сила, що діє на точковий заряд з боку інших точкових зарядів, дорівнює векторній сумі сил, що діють на нього з боку кожного з точкових зарядів зокрема. Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Взаємодія точкових зарядів n ii i n i i qq 10 0 2 0 0 01||||4 1 rr rr rr

052423212 FFFF 0 coscos 52423212 FFFF 2 2 0 12 4 1 a q F 2052423212 FFFF 0 coscos 52423212 FFFF 2 2 0 12 4 1 a q F 2 2 0 42 24 1 a q F 2 0 52 2 4 1 a qq F 0 2 4 1 24 1 4 2 2 0 a qq a q ) 4 1 2 2 (qq 12123212 2 coscos. FFFFЛекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Приклад

 • Лінійна густина заряду Повний заряд лінії довжини l Лекція 14 Електростатичне поле у • Лінійна густина заряду Повний заряд лінії довжини l Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Неперервний розподіл зарядуl q lim)l( l 0 l dllq)(

 • Поверхнева густина заряду Повний заряд поверхні S q lim)y, x( S 0 Лекція • Поверхнева густина заряду Повний заряд поверхні S q lim)y, x( S 0 Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Неперервний розподіл заряду S d. Syxq), (

Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Неперервний розподіл заряду Об’ємна густина заряду Повний заряд, тілаЛекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Неперервний розподіл заряду Об’ємна густина заряду Повний заряд, тіла об’ємом VV q zyx V 0 lim), , ( Vd. V)z, y, x(q

Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Закон Кулона для розподіленого заряду i i i rr)r(rЛекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Закон Кулона для розподіленого заряду i i i rr)r(r dqq d. F 00 2 0 0 04 1 rr

Електростатичне поле - це поле, що створюється сукупністю електричних зарядів, нерухомих уЕлектростатичне поле — це поле, що створюється сукупністю електричних зарядів, нерухомих у просторі відносно спостерігача і незмінних у часі. Напруженість електричного поля чисельно дорівнює силі, яка діє на одиничний додатний точковий заряд, розміщений в даній точці поля. Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Напруженість електростатичного поля FE 0 1 q r Напруженість поля точкового заряду q 0 на відстані r від нього у вакуумі r rq r

Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Напруженість електростатичного поля Принцип суперпозиції електростатичного поля: НапруженістьЛекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Напруженість електростатичного поля Принцип суперпозиції електростатичного поля: Напруженість поля довільної системи точкових зарядів дорівнює векторній сумі напруженостей полів, що створюється кожним зарядом зокрема. |rr| rr |rr| q EE i i n i i 2 1014 1 На випадок довільно розподілених у просторі зарядів : r r xd)x( )x(E 3 04 1 S ydxd |rr| rr |rr| )y, x( )z, y, x(E 2 04 1 V zdydxd |rr| rr |rr| )z, y, x(

)2/(/aqdydq )(2422 0 yxa dyq d. E cosd. Ex sind. Ey 2/322 0)(24 yxa dyxq)2/(/aqdydq )(2422 0 yxa dyq d. E cosd. Ex sind. Ey 2/322 0)(24 yxa dyxq d. Ex 2/322 0)(24 yxa dyyq d. Ey 220 1 4 axx q Ex Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Приклад

 • Силовою лінією поля або лінією напруженості електричного поля називається така • Силовою лінією поля або лінією напруженості електричного поля називається така лінія, напрямок якої у кожній точці збігається з напрямом вектора напруженості поля Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Графічне представлення поля

Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Графічне представлення поля Силові ліній поля точкових зарядів таЛекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Графічне представлення поля Силові ліній поля точкових зарядів та системи двох різнойменних зарядів • Лінії напруженості поля напрямлені від додатного до від’ємного заряду, виходять з додатного і входять у від’ємний, або можуть іти у нескінченність. • Чим густіше розташовані силові лінії у просторі, тим більша в даній ділянці простору напруженість поля. • Силові лінії не перетинаються, оскільки в одній точці не може бути двох значень напруженості електричного поля

 • Електричний диполь - система двох точкових зарядів, однакових за величиною заряду • Електричний диполь — система двох точкових зарядів, однакових за величиною заряду та протилежних за знаками, що розташовані на відстані один від одного Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Електричний дипольp Основна характеристика диполя – електричний дипольний момент – вектор, що чисельно дорівнює добутку заряду на плече, і напрямлений від негативного до позитивного заряду: lpq

Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Диполь в електричному полі][Ep. M Дія пари сил характеризуєтьсяЛекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Диполь в електричному полі][Ep. M Дія пари сил характеризується моментом сили: Існує два положення рівноваги диполя: – диполь паралельний до електричного поля ( стійка рівновага ), – диполь антипаралельний до електричного поля ( нестійка рівновага ). Момент сили намагається повернути диполь так, щоб зменшити кут між p i E.

Дипольна модель молекули води Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Диполь в електричному полі Дипольна модель молекули води Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Диполь в електричному полі

Лекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Приклад 3 Диполь в електричному полі • Знайти виразиЛекція 14 Електростатичне поле у вакуумі Приклад 3 Диполь в електричному полі • Знайти вирази для напруженості поля електричного диполя у точці спостереження, яка лежить на осі диполя. 21 EEE 12 EEE 2 0 1 )2/(4 1 lr q E 2 02 )2/(4 1 lr q E 222 022 0 44 2 42 4 21 21 4 )/lr( rp )/lr( rlq )/lr(q E p r. E 3 0 4 2 lr. За умови

 • Прокидайтеся! Лекція завершилася!!! • Прокидайтеся! Лекція завершилася!!!