ЕГДЕ Ж НЕ АРТ НАУ АСТАРДА Ы Ә

Скачать презентацию ЕГДЕ Ж НЕ АРТ НАУ АСТАРДА Ы Ә Скачать презентацию ЕГДЕ Ж НЕ АРТ НАУ АСТАРДА Ы Ә

ilesova_d.ppt.ppt

 • Размер: 1.3 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 28

Описание презентации ЕГДЕ Ж НЕ АРТ НАУ АСТАРДА Ы Ә по слайдам

 ЕГДЕ Ж НЕ АРТ НАУ АСТАРДА Ы Ә Қ Қ Ғ ФАРМАКОТЕРАПИЯНЫ РАЦИОНЛЬДЫ ЕГДЕ Ж НЕ АРТ НАУ АСТАРДА Ы Ә Қ Қ Ғ ФАРМАКОТЕРАПИЯНЫ РАЦИОНЛЬДЫ Ң ПРИНЦИПТЕРІ. 7049 топ ЖДТ интерны: Илесова Д. Н

Жоспар: Кіріспе б лімө Егде ж не арт жаста медикаментозды терапияны Жоспар: Кіріспе б лімө Егде ж не арт жаста медикаментозды терапияны ә қ ң негізгі м селесі. ә Д рілік заттарды фармакокинетиканы жас а ә ң ң қ байланысты згерістері. . ө Д рілік заттарды фармакодинамиксыны жас а ә ң ң қ байланысты згерістері. . ө Егде ж не арт жаста ы нау астарды д рілік ә қ ғ қ ң ә терапия принциптері. орытынды. Қ Пайдаланыл ан дебиеттер. ғ ә

Кіріспе аза станда орташа мір с ру жасы 65 -67 жас, за Кіріспе аза станда орташа мір с ру жасы 65 -67 жас, за мір Қ қ ө ү ұ қ ө с ру к рсеткіштері бойынша бізді ел 153 орында . Егде жаста ы ү ө ң ғ адамдарды аурулары теориялы ж не практикалы медицинаны ң қ ә қ ң ма ызды м селесі болып отыр. А заны бейімделу абілетіні жас а ң ә ғ ң қ байланысты демелі т мендеуі, оны реактивтілігіні згеруі ү ө ң ң ө патологияны дамуына ы айлы жа дай ту ызады. Жас адамдармен ң ңғ ғ ғ салыстыр анда егде жаста ы адамдарда (60 -74 жас) аурушылды ғ ғ қ де гейі екі есе жо ары, ал арт жаста ы адамдарда (74 жас ж не ң ғ қ ғ ә жо ары) 6 есе жо ары. ғ ғ Егде жаста ы нау ас а ем ж ргізгенде д рігер алдына ай ын ғ қ қ ү ә қ ол жетімді ма сат ою керек. Егер жас адамдарда емдеу ма саты қ қ негізгі ауруды емдеу ж не б зыл ан ызметтерді максималды ә ұ ғ қ алпына келтіру болса, ал егде ж не арт жаста ы нау астарда – қ ә қ ғ қ симптомдар ай ындылы ын т мендету ж не б зыл ан ызметтерді қ ғ ө ә ұ ғ қ ң орнын толтыру. Емдеуші д рігер емді мір сапасын жа сарту а ж не ә ө қ ғ ә са тау а ба ыттау керек, ол гериатрияны негізгі стратегиялы қ ғ ғ ң қ тапсырмасы.

Гериатриялы фармакология қ — клиникалы фарамакологияны бір б лігі. ЕгдеГериатриялы фармакология қ — клиникалы фарамакологияны бір б лігі. Егде қ ң ө ж не арт жаста ы нау астарда д рілік терапияны ә қ ғ қ ә баста анда д рігер артаю рдісіні ғ ә қ ү ң фармакотерапия эффективтілігіне сері, гериатрияда ә д рілік заттарды м лшерлеу а идасы, артай ан ә ң ө қ ғ адамдарда ы д рілік заттарды жанама сері ж не ғ ә ң ә ә д рілік затарды зара серлесуі ж не д рілік ә ң ө ә ә ә заттарды жа ымсыз серіне артай ан а заны ң ғ ә қ ғ ғ ң т ра тылы ын жо арылату жолдары туралы на ты ұ қ ғ ғ қ білімі болуы керек.

 Егде ж не к рі жаста ы нау астар а д рілік терапияны Егде ж не к рі жаста ы нау астар а д рілік терапияны ә ә ғ қ ғ ә ң принциптері. 1. Д рі-д рмек та айындау кезінде егде ж не к рі адамдар ә ә ғ ә ә жанама серді жо ары ы тималды ы туралы хабардар болуы ә ң ғ қ ғ тиіс. 2. артай анда компенсаторлы резервтер за ымдан ан Қ ғ қ қ ғ факторлар а атысты т мендейді, сонды тан тіпті ша ын ғ қ ө қ ғ д рі-д рмекпен улану д режесі артай ан а за а елеулі ә ә ә қ ғ ғ ғ згерістер енгізуі м мкін. ө ү 3. Егде жаста ы адамдар, нау астар ана емес , сондай-а іс ғ қ ж зінде дені сау, жиі ж не за уа ыт бойы р-т рлі ү ә ұ қ қ ә ү д рі-д рмек абылда ан адамдар зін- зі емдеуге бейім. ә ә қ ғ ө ө Сонды тан, д рігер, емдеу курсын та айындау а дейін, арт қ ә ғ ғ қ пациентті д рілік анамнезін егжей-тегжейлі зерттеуі тиіс ң ә ж не зіні б рын ж ргізілген та айындауы т зелуі ажет. ә ө ң ұ ү ғ ү қ

4. Егде ж не к рі жаста ы адамдар а д рілік терапияны4. Егде ж не к рі жаста ы адамдар а д рілік терапияны ә ә ғ ғ ә ата к рсеткіштер бойынша та айындау керек. қ ң ө ғ 5. Д рі-д рмекпен емдеуді нау асты ауру жа дайыны ә ә қ ң ғ ң ауырлы ыны негізін аны тау кезінде та айында ан ғ ң қ ғ ғ д рыс. ұ 6. Емдеуге арнал ан жеке ілтипатпен арау. Егде жаста ы ғ қ ғ нау астар а жеткілікті дозада ы д рілік препаратты қ ғ ғ ә та айындаудан алдын а заны сезімталды ы ж не ғ ғ ң ғ ә реактивтілігі , ж йені ж не б кіл а заны сі іру ү ң ә ү ғ ң ң жылдамды ы , жою ж не босату асиеттеріне к іл б лу ғ ә қ өң ө керек. М нда сондай – а , д рігерге белгілі терапиялы ұ қ ә қ ж не жанама серлі , препараттар та айындалады ә ә ғ

7. Егде ж не к рі жаста ы нау астарды емдеу шін, 7. Егде ж не к рі жаста ы нау астарды емдеу шін, сіресе ә ә ғ қ ү ә басында , д рі ә — д рмек ша ын дозада ә ғ пайдаланылады(ереже бойынша ша ын дозада). Т мен ғ ө дозаны баяу к теру (жалпы абылдау доза 1/2, 1/3), ө қ препарат нау асты жеке о тайлы терапиялы дозасын қ ң ң қ ж не т зімділігін аны тайды. Клиникалы серге ә ө қ қ ә жеткеннен кейін за мерзімді емдеу шін олдау к рсету ұ қ ү қ ө дозасын белгілейді. 8. артай ан кезде к птеген ауруларды не рлым к рделі Қ ғ ө ң ғұ ү патогенезі, комплексті д рілік, біртипті, терапевтік серлі ә ә компоненттерімен препараттарды та айындау негіз ғ болып табылады, бір-а оларды р т рлі іс- рекет қ ң ә ү ә механизмі, ол егде нау астарды емдеу тиімділігін қ арттыру , жалпы рал препаратты ар ындылы ын құ ң қ қ ғ азайту шін оларды сері потенциалды рал болып ү ң ә құ табылады.

9. арт адам шін бір мезгілде бірнеше д рілік заттарды Қ ү ә9. арт адам шін бір мезгілде бірнеше д рілік заттарды Қ ү ә та айында анда, оларды а за а олайсыз сер ету ғ ғ ң ғ ғ қ ә м мкіндігін алып таста ан д рыс. ү ғ ұ 10. Егде жаста ы нау астарды созылмалы а ымына ғ қ ң ғ байланысты д рілік препараттарды за уа ыт а ә ұ қ қ қ та айындайды, сол себепті олар т уелділік тудырады, ғ ә дозаны суіне келеді ж не дамму интоксикацияны ң ө ә ә ң ауіптілігін арттырады. қ Ескеру керек , созылмалы ауру б л ұ ас ыну ж не лсіреу кезе дерімен динамикалы процесс қ ә ә ң қ болып табылады, , сонды тан т ра ты т зету ажет (бір қ ұ қ ү қ мезгілде та айындалатын препараттарды санын азайту, ғ ң демеуші доза а к шу, д рілік препараттарды бас а бір ғ ө ә қ ба ыттал ан терапевтік сері бар а ауыстыру, ғ ғ ә ғ профилактикалы емдеу, емдеудегі а ыл а онымды қ қ ғ қ зілістер) д рі-д рмекпен емдеу. ү ә ә

Фармакокинетиканы жас л аюына байланысты ң ұ ғ згерістері. ө Егде ж не артФармакокинетиканы жас л аюына байланысты ң ұ ғ згерістері. ө Егде ж не арт жаста ы нау астарды д рілік зат а ә қ ғ қ ң ә қ реакциясы негізінен артаю кезінде ж ретін физиологиялы қ ү қ ж не патологиялы згерістерге байланысты. А за ә қ ө ғ артаюыны физиологиялы рдістері д рілік заттарды қ ң қ ү ә ң фамакокинетикасыны ж не фармакодинамикасыны згеруіне ң ә ң ө алып келеді. Егде ж не арт жаста ы нау астарда к птеген д рілік ә қ ғ қ ө ә заттарда барлы фармакокинетикалы рдістер баяу ж реді, қ қ ү ү осы ан байланысты ан айналымда бос препараттарды ғ қ ң м лшеріні жо арылауымен к рінеді. Осы себептерге ө ң ғ ө байланысты егде ж не арт жаста ы нау астар а ажетті ә қ ғ қ терапевтикалы ма сат а жету шін д рілік заттарды аз қ қ қ ү ә м лшерде абылдауды сынылады. ө қ ұ

 1. Д рілік заттарды сі ірілу б зылыстары. ә ң ң ұ Егде 1. Д рілік заттарды сі ірілу б зылыстары. ә ң ң ұ Егде жаста ы нау астар а д рілік заттарды к бінесе ішке ғ қ ғ ә ө абылдау а та айындайды. артаю кезінде ас азан-ішек жолында қ ғ ғ Қ қ сі ірілуді баяулау ң ң — сі ірілу айма ыны азаюымен, моториканы ң ғ ң ң лсіреуімен, эвакуация баяулауымен, секреторлы белсенділігіні ә ң т мендеуімен, мезентериальды тамырларда ан айналымны ө қ ң т мендеуіне байланысты. Егде ж не арт жаста ыш ыл т зілуді ө ә қ қ қ ү ң т мендеуі д рілік заттарды сі ірілуіне тура сер к рсетпейді, йткені ө ә ң ң ә ө ө абсорбция рдісі негізінен жі ішке ішекте ж реді. Сонымен бірге ү ң ү к птеген ферменттерді ндірілуі ж не белсенділігі т з ыш ылына ө ң ө ә ұ қ қ т уелді. Ас азан ішілік ә қ p. H згеруі д рілік заттарды ас азанда еруін ө ә ң қ ж не ионизациясын ж не ә ә p. H- т уелді абсорбциясын б зады, ол толы ә ұ қ сі ірілуіге сер етеді. Ахлоргидрия ыш ыл а т ра сыз д рілік ң ә қ қ ғ ұ қ ә заттарды (пенициллиндер) жо ары абсорбциясын ша ырады. Темір ң ғ қ сі ірілуі т мендеуі ас азан-ішек жолдарында сі ірілуіді т мендеуіне ң ө қ ң ң ө ана емес, сонымен бірге кейбір а заларды , бірінші орында бауырды ғ ғ ң ң деполы ызметіні згерістеріне де байланысты. қ қ ң ө

Егде жаста ы адамдарда ішек моторикасыны ғ ң лсіреуі ж не ас азанны Егде жаста ы адамдарда ішек моторикасыны ғ ң лсіреуі ж не ас азанны эвакуаторлы абілетіні ә ә қ ң баяулауы ма ызды орын алады. Ол д рілік заттарды ң ә ң сі ірілуіні баяулатады ж не терапевтикалы серді ң ң ә қ ә ң пайда болу уа ытын зартады. Ішекті гипоматорикасы қ ұ ң бар нау астарда іш ату, д рілік заттарды ас азан-ішек қ қ ә ң қ жолдарында за уа ыт болуы н тижесінде оларды толы ұ қ қ ә ң қ сі ірілуіне себеп болады. ң Осыдан д рілік заттарды ә ң терапевтік серіні к шеюі м мкін, оны элеминация ә ң ү ү ң баяулауымен осарлас анда д рілерді м лшерінде ж не қ қ ә ң ө ә та айындау режимінде т зетуін ажет етеді. ғ ү қ

Егде ж не арт жаста ы нау астар а д рілік ә қ ғЕгде ж не арт жаста ы нау астар а д рілік ә қ ғ ә заттарды тері астына ж не б лшы етке енгізгенде д ріні ә ұ қ ә ң ан а сі ірілуі баяулайды, ол ж рек ла тырысыны қ ғ ң ү қ ң т мендеуі, ан айналымны баяулауына, тамыр ө қ ң абыр асыны ткізгіштігіні згеруіні н ттижесінде қ ғ ң ө ң ә болады. Трансдермальды д рілік формаларды сі ірілуі ә ң ң теріні физиологиялы артаюынан б зылады. ң қ қ ұ Теріні жас а байланысты згерістері 40 жастан ң қ ө басталады, ал 60 жаста атрофия ж не дегенерация ә рдістеріні н тижесінде теріні барлы абаттары ү ң ә ң қ қ б зылады. Сонымен бірге тамырлар саны ж не ұ ә абыр асыны ткізгіштігі т мендейді; қ ғ ң ө ө микроциркуляцияны б зылысы стаз, микротромбоздар, ң ұ капиллярларды босауымен к рінеді. ң ө

 2. Д рілік заттарды жайылу к леміні згерістеріә ң ө. Жас 2. Д рілік заттарды жайылу к леміні згерістеріә ң ө. Жас л аюына байланысты к птеген д рілерді жайылу к лемі ұ ғ ө ә ң ө (сарысуда ы концентрациясымен те д рілік затты с йы ты ты ғ ң ә ң ұ қ қ ң к лемінде жайыла алатын коцентрациясы) згереді. Егде жаста ы ө ө ғ адамдарда ол 18, 4 л те , ал жас адамдарда 29, 1 л. Егде жаста ы ң ғ нау астарда д рілік заттарды жайылу жылдамды ы ж не де гейі жасуша қ ә ң ғ ә ң салма ыны т мендеуінен ж не тіндік архитектониканы б зылауынан, ғ ң ө ә ң ұ сонымен бірге дене салма ыны т мендеуі ж не оны рамыны згеруі, ғ ң ө ә ң құ ң ө ан айналымны б зылысы н тижесінде пайда болады. Жайылу к леміне қ ң ұ ә ө сер к рсететін жасты згерістерге метаболитикалы белсенді тіндерді ә ө қ ң май тініне айналуы, а зада су к леміні азаюы, тіндік ткізгіштікті ғ ө ң згеруі ж не т. б. жатады. ө ә Б лшы ет салма ыны ж не су к леміні т мендеуі гидрофильді ұ қ ғ ң ә ө ң ө д рілік заттарды жайылу к леміні азаюына ж не ан сарысуында ж не ә ң ө ң ә қ ә тіндерде оларды концентрациясыны жо арылауына алып келеді. Арты ң ң ғ қ м лшерлеу ж не д рілік интоксикация аупі жо арылайды. Б л ас ынулар ө ә ә қ ғ ұ қ аминогликозидті антибиотиктерге, ж рек гликозидтеріне, гидрофильді ү β- адреноблокаторлар а, Н 2 -блокаторлар а атысты. ғ ғ қ

Д рілік затты жайылуыны ма ызды б лігіне оны а уызбенД рілік затты жайылуыны ма ызды б лігіне оны а уызбен ә ң ң ң ө ң қ байланысуы жатады, себебі тек байланыспа ан препарат тіндерге таралу ғ ж не а задан шы арыла алады. А заны артаюы ан сарысуында ә ғ ғ ғ ң қ қ альбумин рамыны орташа 10 -15% т мендеуімен бірге ж реді. құ ң ө ү Гипольбуминемия препаратты байланыс ан фракциясыны т мендеуіне ң қ ң ө ж не байланыспа ан бос фракциясы концентрациясыны жо арылауына ә ғ ң ғ алып келеді, ол д рілік затты эффективтілігін жо арылатады, арты ә ң ғ қ м лшерлеу, токсикалы к ріністерді ж не жанама серді пайда болу ө қ ө ң ә ә ң м мкіндігін жо арылатады. ү ғ Таза фармакокинетикалы рдістерден бас а, егде жаста ы қ ү қ ғ адамдарда д рілік заттарды жайылуын ан айналымны б зылыстарыда ә ң қ ң ұ згертеді: ж рек ла тырысыны жылына 1% т мендеуі, ан а ымыны ө ү қ ң ө қ ғ ң баяулауы ж не айма ты ан а ымыны айта б лінуі, тіндік ә қ қ қ ғ ң қ ө ткізгіштікті згеруі. Компенсаторлы т рде ж рекке ж не бас миына ан ө ң ө ү ү ә қ келуін жа сарту ма сатында симпатикалы тонус жо арылайды. Осы кезде қ қ қ ғ шеткі а залар а, бауыр а, б йрекке ан келуі нашарлайды. Осыдан ғ ғ ғ ү қ б йректі ан айналымыны т мендеуі зат алмасуы ан айналыммен ү ң қ ң ө қ аны талатын д рілік заттарды метаболикалы клиренсіні т мендеуін қ ә ң қ ң ө ша ырады. қ

 3. Д рілік заттарды зат алмасуы. ә ң Егде ж не 3. Д рілік заттарды зат алмасуы. ә ң Егде ж не арт жаста ы адамдарда д рілік заттарды ә қ ғ ә ң биотрансформациясы бауыр паренхимасыны атрофиясы н тижесінде ж не ң ә ә белсенді гепатоцитер саныны т мендеуінен, микросомальды ферметтер ң ө активтілігіні т мендеуінен ж не зат алмасуды б зылуынан баяулайды. 65 ң ө ә ң ұ жастан ас ан адамдарда жас адамдармен салыстыр анда бауыр салма ы 25% қ ғ ғ т мендейді, бауырлы ан айналым 30 -45% т мендейді. Осы ай ын згерістер ө қ қ ө д рілік заттарды биожетімділігіні жо арылауына ж не сарысуда ә ң ң ғ ә концентрациясыны жо арылауына алып келеді. Бауырлы клиренсті т мендеуі ң ғ қ ң ө н тижесінде тез ж не баяу зат алмасу т н д рілік заттарда бірдей жартылай ә ә шы арылу кезе і згереді. ғ ң ө Осы згерістер психотропты заттарда, наркотикалы анальгетиктерде, ө қ β- адреноблокаторларда, антикоагулянттарда, аритмия а арсы затарда, стероидты ғ қ емес абыну а арсы заттарда лкен ма ыз а ие. Бауырлы зат алмасуды қ ғ қ ү ң ғ қ ң I фазасы ай ын б зылады – цитохром қ ұ P 450 микросомальды ферменттер ж йесімен ү іске асатын ( β- блокаторлар а, кльций антогонистеріне, теофиллинге) ғ синтетикалы емес реакциялар (тоты у, гидролиз). Бауырлы зат алмасуды қ ғ қ ң II фазасына т н – синтетикалы реакциялар (коньюгация) – б зылыстар ә қ ұ ай ындылы ы т мен, к бінесе глюкуронилтрансфераза, сульфаттрансфераза қ ғ ө ө белсенділігі згереді (стероидты емес абыну а арсы заттар а, ө қ ғ бензодиазепиндерге).

Зат алмасу б зылыстары д рілік затты атипиялы ұ ә ң қ метаболиттерініЗат алмасу б зылыстары д рілік затты атипиялы ұ ә ң қ метаболиттеріні т зілуімен (мысалы, парацетамолды , спиронолактонны ) ң ү ң ң бірге ж реді, кейде олар аса токсикалы сер к рсетеді. Сонымен бірге егде ү қ ә ө жаста ы нау астар д рілік заттарды бауыр а за ымдаушы серіне ғ қ ә ң ғ қ ә (парацетамол ж не бас а стероидты емес абыну а арсы заттар) сезімтал ә қ қ ғ қ болып келеді. артай ан а зада бір атар д рілік заттар бас а д рілік заттарды зат Қ ғ ғ қ ә ң алмасуын ынталандыруы немесе тежеуі м мкін. Мысалы, бауырлы зат ү қ алмасу индукторлары – барбитураттарды, галоперидолды, аминазинді, амитриптилинді, диазепамды за абылдау (2 аптадан к п) тікелей емес ұ қ қ ө антикоагулянттарды эффективтілігін т мендетеді, сол ар ылы оларды ң ө қ ң жо ары м лшерде олдануына жа дай ту ызады. ғ ө қ ғ ғ Зат алмасуды жылдамдататын заттарды абылдауды то тат анда, қ қ қ геморрагиялы ас ынуды алдын алу шін антикоагулянттар м лшерін қ қ ң ү ө міндетті т рде т мендету ажет. Антикоагулянттарды ж не йы татушы ү ө қ ә ұ қ заттарды бір уа ытта та айында анда бауырлы зат алмасу а нитразепам қ ғ ғ қ ғ (радедорм) е аз сер к рсетеді. Зат алмасу индукторларын за уа ыт ң ә ө ұ қ қ абылдау фолий ж не аскорбин ыш ылыны , қ ә қ қ ң B 6 ж не ә D д румендеріні ә ң биотрансформациясы жылдамдауын ша ыруы м мкін, сол ар ылы егде қ ү қ жаста ы адамдарда макроцитоз, мегалобластты анемия, ғ қ гиперхолестеринемия дамуына алып келеді.

4. Д рілік заттарды экскрециясыә ң. К птеген д рілік заттар шін б йректік4. Д рілік заттарды экскрециясыә ң. К птеген д рілік заттар шін б йректік экскреция негізгі болып ө ә ү ү саналады, ал кейбір д рілер шін элименацияны жал ыз жолы. Б йрек ә ү ң ғ ү функциясы жас л аюымен ай ын аурулары болмаса да т мендейді. Егде ұ ғ қ ө жаста ы адамдарда д рілік заттарды б йрек ар ылы шы уы негізінен ғ ә ң ү қ ғ кортикалды абатты атрофиясы, белсенді шума тар саныны т мендеуі, қ ң ө шума тарды ж не зектерді базальды мембранасыны гистологиялы қ ң ә ө ң ң қ згерістері н тижесінде баяулайды. 50 жастан ас аннан кейін ө ә қ артериолонефросклероз орташа жылына 1% б йрек ызметіні ү қ ң т мендеуіне алып келеді. Сонды тан егде жаста ы адамдарда же іл б йрек ө қ ғ ң ү жетіспеушілігі болады. Біра ан айналымда креатиин де гейі жо арыламайды, себебі қ қ ң ғ оны ндірілуі б лшы ет салма ыны азаюымен пропоциональды ң ө ұ қ ғ ң т мендейді. Шума ты фильтрация жыдамды ыны т мендеуімен атар ө қ қ ғ ң ө қ зектік секреция ж не реабсорбцияны згерістері ж реді. Физиологиялы ө ә ң ө ү қ згерістерге егде жаста жиі к рінетін (т мен ла тырыспен к рінетін ж рек ө ө ө қ ө ү жетіспеушілігі, созылмалы пиелонефрит, нефросклероз) патологиялы қ рдістермен ша ырылатын б йрек ызметіні т мендеуі осылады ү қ ң ө қ

Б йрек ызметіні т мендеуі згермеген т рде ү қ ң ө өБ йрек ызметіні т мендеуі згермеген т рде ү қ ң ө ө ү экскрецияланатын препараттар концентрациясыны , белсенді ң немесе токсикалы метаболиттерді жо арылауына алып қ ң ғ келеді, сонымен бірге д рілік заттарды кумуляция, арты ә ң қ м лшерлеу аупін ж не жанама серлер дамуын ту ызатын ө қ ә ә ғ жартылай шы арылу кезе і жо арылайды. Егде жаста ы ғ ң ғ ғ нау астарда терапевтік сер ке дігі аз д рілік заттарды қ ә ң м лшерін д рыстау ажет, олар: ж рек гликозидтері ө ұ қ ү (строфантин, коргликон, дигоксин), аминогликозидтік антибиотиктері, цефалоспориндер, диабетке арсы, аритмия а қ ғ арсы, урикозуриялы заттар, клофелин, стероидты емес қ қ абыну а арсы заттар. қ ғ қ Егде жаста ы адамдар а жас адамдар а берілетін д рілік ғ ғ ғ ә затты стандартты м лшерін та айындау ан сарысуында ң ө ғ қ затты пропорциональды емес жо ары рамына алып келеді ң ғ құ

Егде жаста ы адамдарда б йрек жа дайына ба а ғ ү ғ ғЕгде жаста ы адамдарда б йрек жа дайына ба а ғ ү ғ ғ бергенде ан плазмасында ы креатинин де гейімен қ ғ ң креатинин клиренсіні с йкес болмауын есепке алу керек. ң ә Егде жаста ы адамдарда б йрек ызметіні таза ғ ү қ ң функциональды абілетін ба алау шін креатинин қ ғ ү клиренсін аны тау ажет. қ қ Егде жаста ы адамдарды емдеу кезіндегі негізгі ғ м селе – эффективті терапевтік де гейді са тау шін ә ң қ ү енгізілетін д рілік затты м лшерін осы д рілік затты ә ң ө ә ң элименация т мендеуімен с йкес келетіндей етіп ө ә азайтамыз. Осымен егде жаста ы адамдарда сі ірілуіді , ғ ң ң жайылуды , метаболизмі ж не шы арылуыны жас ң ә ғ ң л аюына байланысты згерістері ж не осымша ұ ғ ө ә қ аурулардан фармакокинетиканы б зылуы н тижесінде ң ұ ә д рілік затты сері к шеюі м мкін. ә ң ә ү ү

Д рілік заттарды фармакодинамиксыны жас а ә ң ң қ байланысты згерістеріД рілік заттарды фармакодинамиксыны жас а ә ң ң қ байланысты згерістері ө. Егде жаста ы адамдарда д рілік затты а за а серіні ғ ә ң ғ ғ ә ң аны ерекшеліктері бар. Д рілерді тіндерге жеткізу жа дайы қ ә ғ т мендегенде арнайы рецепторлар саны азаяды, біра оларды ө қ ң д рілер серіне сезімталды ы жо арылайды немесе згереді. ә ә ғ ғ ө Осы ан байланысты артай ан а заны д рілік зат серіне ғ қ ғ ғ ң ә ә андай жауап беруін болжау иынды ы т сіндіріледі. қ қ ғ ү Егде жаста ы адамдарда д ріні згерген реакциясы ғ ә ң ө дамуына т мен физикалы белсенділік, та ам мен суды аз ө қ ғ м лшерде абылдау, іш ату а бейімділік, д румен ө қ қ ғ ә жетіспеушілігі, тіндерді ан айналымыны т мендеуі ж не ң қ ң ө ә ж йке ж йесіні оздырушы рдістеріні салыстырмалы ү ү ң қ ү ң басым болуы себеп болады.

Орталы ж йке ж йесіне сер ететін д рілер анда алыпты қ үОрталы ж йке ж йесіне сер ететін д рілер анда алыпты қ ү ү ә ә қ қ концентрацияда к тпеген к шті сер к рсетеді, ал седативті ж не ү ү ә ө ә йы татушы д рілер за ыра сер к рсетеді. Егде жаста ы адамдара олар ұ қ ә ұ ғ қ ә ө ғ к бінесе тыныс алу ызметін тежейді, аллергия ж не кома ша ыруы ө қ ә қ м мкін. Барбитураттар жиі сана ара ытуын, парадоксальды озуды, з р ү қ ңғ қ ә шы аруды баяулауын ша ыруы м мкін. Барбитураттарды тырысу а ғ ң қ ү ң ғ арсы сері аз к рінеді. Егде жаста ы адамдарда сана ара ытумен бірге қ ә ө ғ қ ңғ за седативті сер беретін, экстрапирамидті симтомдармен, ұ қ ә ортостатикалы гипотензиямен ж не з р шы аруды баяулауымен к рініс қ ә ә ғ ң ө беретін нейролептиктерге, транквилизаторлар а, антидепрессанттар а ғ ғ сезімталды ы жо арылайды. ғ ғ Егде жаста ы адамдарды ж рек- ан тамыр ж йесіндегі згерістер ғ ң ұ қ ү ө вазодилататорлар а, гипотензивті заттар а, диуретиктерге сезімталды ыны ғ ғ ғ ң жо арылауына алып келеді. Ортостатикалы реакция дамуына ж рек ғ қ ү ла тырысыны ж не тамыр серпімділігіні т мендеуі, миокардты қ ң ә ң ө ң β- адренорецепторларыны катехоламиндерді ынталандырушы серіне ң ң ә сезімталды ыны т мендеуі, гипотензия а жауап ретінде барорецепторлы ғ ң ө ғ реттеуді б зылуы жа дай жасайды ң ұ ғ

Жас адамдармен салыстыр анда егде жаста ғ нитраттарды ж не новокаинамидтерді абылдау А Жас адамдармен салыстыр анда егде жаста ғ нитраттарды ж не новокаинамидтерді абылдау А аны ә қ Қ қ т мендеуіне ж не ми ан айналымыны м мкін ө ә қ ң ү б зылуымен бірге ж реді. Сонымен бірге артай ан а за а ұ ү қ ғ ғ ғ адреналин, эфедрин ж не бас а да симпатомиметиктер лсіз ә қ ә сер етеді. Атропин ж не платифиллин ж рек жиырылу ә ә ү жиілігіне лсіз сер к рсетеді ж не т мен спазмолитикалы ә ә ө қ сер к рсетеді. ә ө β- блокаторларды гипотензивті сері ң ә т мендеген, ал оларды олдану кезінде жанама сер к п ө қ ә ө болады. Антикоагулянтар а сезімталды жо арылауы ғ қ ғ аны талды. Гормональды заттар а жо ары т ра тылы қ ғ ғ ұ қ қ аны талады қ

Егде жаста д рілік заттарды м лшері. ә ң ө 60 жастан ас анЕгде жаста д рілік заттарды м лшері. ә ң ө 60 жастан ас ан арт адамдар а орталы ж йке ж йесін қ қ ғ қ ү ү тежейтін, ж рек гликозидтерін ж не з р айдаушы заттарды ү ә ә олдан анда препаратты ½ дейін т мендетеді. Бас а к шті қ ғ ң ө қ ү сер к рсететін заттар а жас адамдар а та айындалатын ә ө ғ ғ ғ м лшерді 2/3 райды. ө ң құ Терапевтік сер м лшерді баяу ә ө жо арылату жолымен минимальды д рілік ар ылы жолымен ғ ә қ жетіледі. Терапевтік серге жеткенде м лшерді т мендетеді. ә ө ө Гериатрияда д рілік заттарды м лшерлеуде бірдей ә ө дістер жо , сонды тан на ты д рілік топты ә қ қ қ ә ң фармакокинетика ж не фармакодинамика ерекшеліктеріне ә араймыз. қ

Побочные эффекты ЛС Заболевания Препараты Побочный эффект Нарушения сердечной проводимости Бета-адреноблокаторы, дигоксин, дилтиа-Побочные эффекты ЛС Заболевания Препараты Побочный эффект Нарушения сердечной проводимости Бета-адреноблокаторы, дигоксин, дилтиа- зем, верапамил, трициклические антидепрессанты Сердечные блокады Сердечная недостаточность Бета-адреноблокаторы, верапамил, дизо- пирамид Усугубление симптомов сердечной недостаточности Артериальная гипертензия Нестероидные противовоспалительные средства Увеличение АД Ортостатическая гипотензия Диуретики, трициклические антидепрес- санты, вазодилататоры Головокружение, падения, обмороки Нарушение функции почек Аминогликозиды, нестероидные противо- воспалительные средства, радиоконт- растные препараты Острая почечная недостаточность

Гипокалиемия Дигоксин Сердечные аритмии Гипонатриемия Пероральные гипогликемические ЛС, диуретики, карбамазепин Снижение плазменной концентрацииГипокалиемия Дигоксин Сердечные аритмии Гипонатриемия Пероральные гипогликемические ЛС, диуретики, карбамазепин Снижение плазменной концентрации натрия Хроническая обструктивная болезнь легких Бета-адреноблокаторы, опиоиды, седативные ЛС Бронхоконстрикция, угнетение дыхания Глаукома Холиноблокаторы Обострение глаукомы Доброкачественная аденома простаты Альфа-адреномиметики, холиноблокаторы Задержка мочи Остеопения Глюкокортикоиды Увеличение риска переломов Депрессия Бензодиазепины, опиоиды, антигипертен- зивные препараты центрального действия, глюкокортикоиды Обострение депрессии Заболевания Препараты Побочный эффект

Препарат Показатель для мониторинга Ингибиторы ангиотензин- превращающего фермента (АПФ) Уровень калия в крови ДиуретикиПрепарат Показатель для мониторинга Ингибиторы ангиотензин- превращающего фермента (АПФ) Уровень калия в крови Диуретики Противосудорожные ЛС Концентрация препарата в плазме (ТЛМ) Литий Теофиллин Аминогликозиды Сывороточный креатинин, концентрация препарата в плазме Дигоксин Парацетамол (более 4 г/сутки) Функциональные печеночные пробы Статины Фибраты Функциональные печеночные пробы, гемограмма Варфарин Протромбиновое время / МНО Рекомендуемые клинико-лабораторные показатели, мониторируемые для контроля эффективности и безопасности фармакотерапии

Егде ж не арт жаста д рілік терапияны м селелері: ә қ ә ңЕгде ж не арт жаста д рілік терапияны м селелері: ә қ ә ң ә Бірнеше ауруды болуына байланысты бірнеше д рілік затты ң ә олдануды ажеттілігі туады. қ ң қ К птеген ауруларды созылмалы а ымына байланысты д рілік заттарды ө ң ғ ә за уа ыт олдану ажеттілігі. ұ қ қ Патологияны болуы, а заларда ж не ж йелерде жасты згерістер ң ғ ә ү қ ө фонында д рілік заттарды фармакодинамикасыны ж не ә ң ң ә фармакокинетиканы б зылыстары. ң ұ Комплеансты б зылыстары – д рілік терапияны та айындал ан ң ұ ә ң ғ ғ режимін толы емес немесе д рыс емес орындалуы. қ ұ Медикаментозды емдеуде арттар мен ескі пациенттерді ажеттілігін қ ң қ ескере отырып, тымды фармакотерапиялы т жірибеде гериатриялы ұ қ ә қ а идаттарды іске асыру лкен ма ыз а ие болып табылады. қ ғ ү ң ғ Егде ж не арт жаста ы нау астарда д рілік терапияны ә қ ғ қ ә баста анда р д ріге к рсеткіштерді д рыс аны тал анды ына, ғ ә ә ә ө ң ұ қ ғ ғ д рілерді м лшері нау асты жеке ерекшеліктеріне с йкес болуына, ә ң ө қ ң ә та айындауды нау асты д рыс т сінгендігін ж не оны д рыс ғ қ ң ұ ү ә ң ұ абылданып жат анына сенімді болу керек. қ қ

Литература: 1. Денисова Т. П. , Малинова Л. И. Клиническая геронтология: Избранные лекции. Литература: 1. Денисова Т. П. , Малинова Л. И. Клиническая геронтология: Избранные лекции. М. : Медицинское информационное агентство, 2008. 256 с. 2. Медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение лиц пожилого и старческого возраста в Республике Татарстан: Информ. Материалы. М-во здравоохранения Респ. Татарстан; Сост. : Н. И. Галиуллин, А. К. Розенцвейг, Ф. Ф. Яркаева, В. Г. Шерпутовский. — Казань: Медицина, 2002. 24 с. 3. Белоусов Ю. Б. , Леонова М. В. , Белоусов Д. Ю. , Вялков А. И. и др. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии: руководство для практикующих врачей. Под общей ред. Ю. Б. Белоусова, М. В. Леоновой. М. : Бионика, 2002. 368 с. 5. Руководство по геронтологии и гериатрии: в IV т. Под редакцией В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. т. III Клиническая гериатрия. 896 с. 6. Холодов Л. Е. , Яковлев В. П. Возрастные особенности фармакокинетики. Фармакокинетика у лиц пожилого возраста. В кн. : Клиническая фармакокинетика. М. : Медицина, 1985. 464 с. 7. Парахонский А. П. , Цыганок С. С. ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ // Фундаментальные исследования. – 2005. – № 7. – С. 78 -78; 8. «Фармакотерапия в гериатрической практике: руководство для врачей» Р. К. Кантемирова, В. Г. Чернобай, А. Л. Арьев, С. Д. Дзахова 10. «Возрастные особенности фармакотерапии в гериатрии» Коркушко О. В.