Скачать презентацию Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindus Ettekanne 20 oktoobril Скачать презентацию Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindus Ettekanne 20 oktoobril

b6622375f9340f92b3c8aaf59f7b2670.ppt

  • Количество слайдов: 25

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindus Ettekanne 20. oktoobril 2006 WTC konverentsikeskuses Anne-Ly Reimaa Eesti Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindus Ettekanne 20. oktoobril 2006 WTC konverentsikeskuses Anne-Ly Reimaa Eesti Linnade Liit

Tänased teemad n Esindus Eesti omavalitsusliitudele – miks? n KOV Brüsseli esinduste liigitus n Tänased teemad n Esindus Eesti omavalitsusliitudele – miks? n KOV Brüsseli esinduste liigitus n ELL ja EMOL Brüsseli esinduse tegevus

Eesti üleriiklikud KOV liidud EESTI LINNADE LIIT ASSOCIATION OF ESTONIAN CITIES Liitude ülesandeks on Eesti üleriiklikud KOV liidud EESTI LINNADE LIIT ASSOCIATION OF ESTONIAN CITIES Liitude ülesandeks on liitudesse kuuluvate kohalike omavalitsuste huvide esindamine • õigusloomes • läbirääkimistel Vabariigi Valitsusega • rahvusvahelises suhtlemises

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude – Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu Brüsseli esindus alustas Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude – Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu Brüsseli esindus alustas tööd 29. augustil 2005. a. n Ametlik avamine 13. oktoobril 2005. a. n

ELL/EMOL esinduse avamine 13. oktoobril 2005 Brüsselis ELL/EMOL esinduse avamine 13. oktoobril 2005 Brüsselis

ELL ja EMOL Brüsseli esindus Asukoht: Sweden House, Rue du Luxemburg, 3 5. korrus ELL ja EMOL Brüsseli esindus Asukoht: Sweden House, Rue du Luxemburg, 3 5. korrus 1000 -Brüssel Belgia n Lääne- Rootsi (West Sweden) esinduse ruumides, kus asub ka Oslo regiooni esindus ja Tallinna EU Office. n

ELL ja EMOL Brüsseli esindus ELL ja EMOL Brüsseli esindus

Miks? n n Eesti kohalike omavalitsuste ühishuvide esindatuse vajadus Euroopa Liidus; ühiste seisukohtade esitamise Miks? n n Eesti kohalike omavalitsuste ühishuvide esindatuse vajadus Euroopa Liidus; ühiste seisukohtade esitamise ja kaitsmise võimaluste loomine ning kasutamine EL institutsioonides; jälgida ja mõjutada EL poliitikaid Eesti omavalitsusi puudutavates valdkondades; koordineerida ja edastada institutsioonidest ja võrgustikest saabuvat infot.

EL seadusandluse mõju KOV-le (1) Eurointegratsioonis peavad kohaliku ja regionaalse tasandi institutsioonid arvestama kolme EL seadusandluse mõju KOV-le (1) Eurointegratsioonis peavad kohaliku ja regionaalse tasandi institutsioonid arvestama kolme rühma kuuluvate probleemidega: n Poliitilised probleemid (valitud esinduskogu liikmed tunnevad, et ei saa osaleda õigusaktide koostamisel ning õigusaktid ei pruugi sobida kohaliku omavalitsuse üksustele);

EL seadusandluse mõju KOV-le (2) Halduslikud probleemid (kohustus olla kursis pidevalt laieneva õigusaktide kogumiga); EL seadusandluse mõju KOV-le (2) Halduslikud probleemid (kohustus olla kursis pidevalt laieneva õigusaktide kogumiga); n Rahanduslikud probleemid (tagada õigusaktide täitmine, ilma et vastavaid vahendeid oluliselt suurendataks). n

n Kui tahame olla kaasatud, tuleb olla aktiivne osaline Euroopa seadusloome protsessis! n Võimalused n Kui tahame olla kaasatud, tuleb olla aktiivne osaline Euroopa seadusloome protsessis! n Võimalused sõltuvad meie suutlikkusest EL liikmelisust ära kasutada.

Valdkonnad, kus konsulteeritakse KOV-ga: - keskkond; - sotsiaal- ja tööhõivepoliitika; - transport; - haridus- Valdkonnad, kus konsulteeritakse KOV-ga: - keskkond; - sotsiaal- ja tööhõivepoliitika; - transport; - haridus- ja kultuur; - majanduslik- ja sotsiaalne ühtekuuluvus; - tervishoid; - üleeuroopalised infrastruktuurivõrgud; - kutseõpe.

KOV mõju EL otsustusprotsessile Eesti üleriigilised omavalitsusliidud Eesti delegatsioon Regioonide Komitees Regioonide Komitee Töökomisjonid KOV mõju EL otsustusprotsessile Eesti üleriigilised omavalitsusliidud Eesti delegatsioon Regioonide Komitees Regioonide Komitee Töökomisjonid Komisjon Eksperdid Brüsseli esindus Parlament Eesti Vabariigi valitsus Kohalikud omavalitsused ja omavalitsuslii dud EL mõju: direktiivid, regulatsioonid, eelarve mõjud, valitsuse tõlgendused EL seadusandlusest

Omavalitsuste Brüsseli esindusted liigituvad alljärgnevalt (5): 1) Üleriiklikud omavalitsusliitude esindused: - esindavad liikmesriigi omavalitsusi Omavalitsuste Brüsseli esindusted liigituvad alljärgnevalt (5): 1) Üleriiklikud omavalitsusliitude esindused: - esindavad liikmesriigi omavalitsusi tervikuna ja EL institutsioonide seisukohast vaadatuna omavad ”rohkem institutsioonilist rolli”. - annavad sageli tehnilist abi Regioonide komitee rahvusdelegatsioonile;

2) Regionaalsed või üksiku kohaliku omavalitsuse esindused: - esindavad üksikult territoriaalset üksust, olles nii 2) Regionaalsed või üksiku kohaliku omavalitsuse esindused: - esindavad üksikult territoriaalset üksust, olles nii regionaalsete kui kohalike omavalitsuste esinduseks. Regionaalsed esindused on huvitatud laialdasest kaasatusest võrgustike töösse ja EL poolsetetest rahastusvõimalustest. - regionaalsete esinduste eesmärk on eelkõige kaasa aidata regionaalsete huvide kaitsmisele ja tutvustada regiooni laiemalt (marketingitöö) ;

3)Regionaalsete või kohalike omavalitsuste konsortsium – ühendab erinevaid kohalikke ja regionaalseid grupeeringuid; 4)Piiriülesed regionaalsed 3)Regionaalsete või kohalike omavalitsuste konsortsium – ühendab erinevaid kohalikke ja regionaalseid grupeeringuid; 4)Piiriülesed regionaalsed esindused – koosnevad eri liikmesriikide regioonide ühisest esindusest, mile koostöö baseerub peamiselt traditsioonilistel majandus- ja kultuurisuhetel. Sellist koostööd soosivad ka EL programmid (INTERREG); 5)Katusorganisatsioonid – pakuvad teenuseid nii avaliku kui erasektori esindajatele, saades toetust rahvuslikelt valitsustelt (alalistelt esindustelt).

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduse tegevus (1): n n n liitude esindamine ja seisukohtade Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduse tegevus (1): n n n liitude esindamine ja seisukohtade vahendamine Brüsselis (koostöövõrgustikud, töögrupid, konverentsid, seminarid); koostöö arendamine teiste riikide omavalitsusliitude ja regioonide esindajatega; kontaktide loomine EL institutsioonides (EK, EP), organisatsioonides ja võrgustikes (CEMR Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu, ELAN - European Local Authorities Network, jt. );

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduse tegevus (2): n n n Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduse tegevus (2): n n n Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmete töö koordineerimine; jälgida EL poliitikaid ja seadusandluse ettevalmistamist; Brüsselis peetavate üleriigiliste omavalitusliitude esindajatele seminaride ja kohtumiste korraldamine;

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduse tegevus (3): n n Infovahetus ja koostöö nn. riikliku Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduse tegevus (3): n n Infovahetus ja koostöö nn. riikliku tasandiga: Siseministeeriumi Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna, Riigikantselei EL valdkonna esindajatega, Eesti Alalise Esindusega EL juures; teabe vahendamine (nädalakiri http: //www. ell. ee/6553, info ekspertidele); projektikoostööpartnerite otsingute vahendamine; marketingitöö, Eesti KOV tutvustamine külalisgruppidele.

Tulevik. . . (1) n n n 10. -12. mail 2006 Innsbruckis toimunud 23. Tulevik. . . (1) n n n 10. -12. mail 2006 Innsbruckis toimunud 23. CEMR`i peaassambleel kiideti heaks projekt Brüsselisse Euroopa omavalitsuste ja regioonide maja, kuhu koonduvad EUROCITIES+CEMR+19 üleriigilste omavalitsusliitude Brüsseli esindust; Aadress: Square de Meeus 1, 1000 Brussels; Maja “käivitub” aprillis 2007

Tulevik. . . (2) n n n tegevusprioriteetide määratlemine a. 2007; Regioonide Komitee delegatsiooni Tulevik. . . (2) n n n tegevusprioriteetide määratlemine a. 2007; Regioonide Komitee delegatsiooni töö koordineerimine (parandusettepanekud, arvamused), leida Eestile olulised võtmeküsimused; koostöö tihendamine Eesti Alalise esindusega EL juures ja teiste üleriigiliste omavalitsusliitude esindustega Brüsselis (uus maja!); olla kiire, efektiivne, pädev, omada kindlat tuge koduliitudelt (ekspertarvamused, mandaat seisukohtade esitamiseks); omada kindlat visiooni ja tegevuskava EL suunalisel tööl (hoiab kokku aega ja muudab eesmärgid konkreetseks).

Eelarve 2005. a. 500 000 krooni riigieelarveline eraldis läbi Siseministeeriumi, mis jaotub võrdselt ELL Eelarve 2005. a. 500 000 krooni riigieelarveline eraldis läbi Siseministeeriumi, mis jaotub võrdselt ELL ja EMOL vahel; n 2006. a. 1 000 krooni, eraldus- ja jaotuspõhimõtted analoogsed. n

Kokkuvõtteks Otsekontakt omavalitsuste Brüsseli esinduste ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel üks väljund omavalitsuste eurointegratsioonis, Kokkuvõtteks Otsekontakt omavalitsuste Brüsseli esinduste ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel üks väljund omavalitsuste eurointegratsioonis, mis annab võimaluse saada paremat ja kiiremat infot Euroopa Liidu poliitikate ja KOV tasandit puudutavate seaduste kohta, aitab mõista meie tulevikku kujundavaid protsesse ja suundumusi.

Tänan teid kuulamast! Anne-Ly Reimaa Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis Rue de Luxembourg, 3 Tänan teid kuulamast! Anne-Ly Reimaa Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis Rue de Luxembourg, 3 B-1000 Brüssel Belgia Telefon: +322 5010816 Fax: +322 5010842 e-post: annely. [email protected] ee