Скачать презентацию EAY ENI CBC -ohjelmavalmistelun tilannekatsaus Etelä- ja Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmien Скачать презентацию EAY ENI CBC -ohjelmavalmistelun tilannekatsaus Etelä- ja Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmien

d80a16aa1b7c69952b5bfde10a8b79d1.ppt

  • Количество слайдов: 12

EAY/ENI CBC -ohjelmavalmistelun tilannekatsaus Etelä- ja Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmien 2007 -2013 seurantakomiteoiden yhteiskokous 4. 12. EAY/ENI CBC -ohjelmavalmistelun tilannekatsaus Etelä- ja Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmien 2007 -2013 seurantakomiteoiden yhteiskokous 4. 12. 2013 Petri Haapalainen

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) –tavoite 2014 - 2020 • EAY -tavoitteella tuetaan rajat ylittävää, Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) –tavoite 2014 - 2020 • EAY -tavoitteella tuetaan rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU: ssa • Perustuu aiempaan INTERREG -yhteisöaloitteeseen, mutta koskee vain sisärajayhteistyötä (ulkorajayhteistyö siirtyi ENI/IPA rahoitusvälineiden piiriin jo kaudella 2007 - 2013) • Rahoitus yhteensä n. 8, 9 mrd euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) • 74 % rajat ylittävään yhteistyöhön (A) • 20 % valtioiden väliseen yhteistyöhön (B) • 6 % koko EU: n kattavaan alueiden väliseen yhteistyöhön (C) (”Interreg Europe”, Interact, Urbact ja Espon) • EU: n ulkorajayhteistyölle (ENI ja IPA) osoitetaan määrätty osuus rajat ylittävästä yhteistyöstä 2

EAY-ohjelmien valmistelu - yleistä • Ohjelmavalmistelut käynnistyivät vuoden 2012 aikana, nykyisten ohjelmien hallintoelinten ja EAY-ohjelmien valmistelu - yleistä • Ohjelmavalmistelut käynnistyivät vuoden 2012 aikana, nykyisten ohjelmien hallintoelinten ja /tai osallistuvien maiden aloitteesta • Ohjelma-rakenne/maantiede säilyy pääosin nykyisenä • Suomi osallistuu kolmeen A-ohjelmaan, kahteen B-ohjelmaan ja kaikkiin neljään C-ohjelmaan • Muodollinen päätös ohjelma-alueista tehdään asetusten tultua hyväksytyksi • Ohjelmien nykyistä vahvempi temaattinen keskittäminen • Pääosa (vähintään 80 %) ohjelmarahoituksesta tulee kohdentaa enintään neljään temaattiseen tavoitteeseen (11 temaattisen tavoitteen listalta) • Temaattiset tavoitteet vaihtelevat ohjelmittain → useimmiten valitut temaattiset tavoitteet 1, 3, 6 ja 7 3

EAY-ohjelmien valmistelu - yleistä (2) • Kukin maa saa EAKR –potin A- ja B-ohjelmia EAY-ohjelmien valmistelu - yleistä (2) • Kukin maa saa EAKR –potin A- ja B-ohjelmia varten, jonka se jakaa niiden ohjelmien kesken joihin se osallistuu • Suomen potti 161, 3 M€ (nykykaudella 120, 2 M€) • Suomen jakopäätös tehtiin lokakuussa; komission päätös ohjelmien koko EAKR -rahoituksesta tehdään asetusten tultua hyväksytyksi • EU: n Itämeristrategian tukeminen • Nykyiset hallintoviranomaiset jatkavat • EAY -ohjelmaesitykset pyritään jättämään komissiolle vuoden 2014 kesään mennessä • Tavoitteena avata ensimmäiset haut syksyllä 2014 4

EAY: Ohjelmarakenne/alueet (2007 -2013) 5 EAY: Ohjelmarakenne/alueet (2007 -2013) 5

EAY: Temaattinen keskittäminen • Komission esityksen keskeinen idea on rakennerahastotoiminnan keskittäminen seuraaviin temaattisiin tavoitteisiin EAY: Temaattinen keskittäminen • Komission esityksen keskeinen idea on rakennerahastotoiminnan keskittäminen seuraaviin temaattisiin tavoitteisiin älykästä, kestävää ja osallistuvaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 strategian edistämiseksi: 1) tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen 2) tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksien, käytön ja laadun parantaminen 3) Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen 4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla 5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen 6) ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen 7) kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista 8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen 9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta 10) investoiminen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen 11) institutionaalisten valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon edistäminen 6

EAY: Ohjelmien EU-rahoitus 2007 -2013 EAKR-rahoitus ENPI Suomi Yht. Pohjoinen Botnia-Atlantica Keskinen Itämeri Pohjoinen EAY: Ohjelmien EU-rahoitus 2007 -2013 EAKR-rahoitus ENPI Suomi Yht. Pohjoinen Botnia-Atlantica Keskinen Itämeri Pohjoinen periferia INTERREG IV C INTERACT II URBACT II ESPON 2013 14, 8 11, 3 27, 8 20, 9 5, 9 - 34, 0 30, 5 102, 2 208, 0 35, 1 321, 3 34, 0 53, 3 34, 0 ENPI /ENI CBC 39, 6 48, 5 YHTEENSÄ 120, 2 900, 9 2014 -2020 EAKR-rahoitus ENI Suomi Yht. 17, 6 12, 0 32, 9 29, 3 9, 5 - 42, 0 36, 4 122, 5. . . 39, 1 60, 0 69, 0 . . 52, 7 161, 3 . . 8, 8 4, 8 . . 7

EU: n ulkorajayhteistyöohjelmat (ENI CBC) • EU: n ulkorajayhteistyö siirrettiin kuluvalla kaudella ENPI/IPA rahoitusvälineiden EU: n ulkorajayhteistyöohjelmat (ENI CBC) • EU: n ulkorajayhteistyö siirrettiin kuluvalla kaudella ENPI/IPA rahoitusvälineiden piiriin ja jatkuu uudella kaudella ENI/IPA rahoitusvälineiden piirissä • ENI CBC –väline on hallinnollisesti ulkosuhdeinstrumentti, mutta sen rahoitus tulee osaksi rakennerahastoista ja osaksi ulkosuhdebudjetista • Kukin ENI CBC: hen osallistuva jäsenmaa osoittaa osan EAY-ohjelmiin saamastaan EAKR –rahoituksesta ENI CBC –ohjelmiin (ks. edellä) • Komissio ja ao. jäsenmaat päättävät yhdessä ENI CBC –ohjelmiin osoitettavasta ulkosuhderahasta (ei vielä päätetty) • Pyrkimyksenä on, että rakennerahastoista ja ulkosuhdebudjetista tuleva rahoitus olisi suunnilleen saman suuruinen 8

ENI CBC –yhteistyön strategiset päätavoitteet • ENI CBC -yhteistyön strategiset päätavoitteet (3): A. Taloudellisen ENI CBC –yhteistyön strategiset päätavoitteet • ENI CBC -yhteistyön strategiset päätavoitteet (3): A. Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen raja-alueilla, B. Yhteisiin haasteisiin vastaaminen (esim. ympäristökysymykset, terveys, rikollisuuden torjunta) C. Ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuuden turvaaminen ja edistäminen • Ihmisten väliset suorat yhteydet (“People-to-people”-yhteistyö) horisontaalinen tavoite, jolla tuetaan edellä mainittuja kolmea strategista päätavoitetta • Lisäksi 11 temaattista tavoitetta, joista valitaan lähtökohtaisesti enintään 4 tavoitetta/ohjelma 9

ENI CBC –ohjelmien alustavat temaattiset tavoitteet 1) Business and SME development (Strategic objective: A) ENI CBC –ohjelmien alustavat temaattiset tavoitteet 1) Business and SME development (Strategic objective: A) 2) Support to education, research, technological development and innovation (Strategic objective: A) 3) Promotion of local culture and preservation of historical heritage (Strategic objective: A) 4) Promotion of social inclusion and fight against poverty (Strategic objectives: A, B, C) 5) Support to local & regional good governance (Strategic objectives: A, B, C) 6) Environmental protection, climate change adaptation and disasters prevention/management (Strategic objective: B) 7) Improvement of accessibility to the regions, development of transport and communication networks and systems (Strategic objective: C) 8) Common challenges in the field of safety and security (Strategic objective: B) 9) Promotion of energy cooperation (Strategic objective: B) 10) Promotion of border management, and border security (Strategic objective: C) 11) Other areas not listed above likely to have a substantial cross-border impact (case by case justification required) (Strategic objective: A, B, C) 10

Suomen ja Venäjän välisten ENI CBC – ohjelmien valmistelu • Kauden 2007 -2013 tapaan Suomen ja Venäjän välisten ENI CBC – ohjelmien valmistelu • Kauden 2007 -2013 tapaan laaditaan kolme ohjelmaa • Kol. Arctic (FI, SE, RU, NO) • Karelia (FI, RU) • Kaakkois-Suomi – Venäjä (FI, RU) • Ensimmäiset ohjelmakohtaiset valmistelukokoukset järjestettiin syyskuussa 2013 • Marras-joulukuussa 2013 järjestettävissä kokouksissa on tarkoitus käydä keskustelua ohjelmien sisällöstä • Tavoitteena on saada ohjelmat valmiiksi kesään 2014 mennessä, toimittaa ne komissioon hyväksyttäväksi alkusyksystä 2014 ja käynnistää ohjelmien toteuttaminen keväällä 2015 11

ENI CBC: Ohjelmarakenne/alueet (2007 -2013) 12 ENI CBC: Ohjelmarakenne/alueet (2007 -2013) 12