Скачать презентацию E-books czyli książki cyfrowe E Deluga E Krzesimowska Скачать презентацию E-books czyli książki cyfrowe E Deluga E Krzesimowska

86da73692c6834cd54e4b13fdda3a663.ppt

  • Количество слайдов: 96

E-books czyli książki cyfrowe E. Deluga, E. Krzesimowska, A. Skotnicka E-books czyli książki cyfrowe E. Deluga, E. Krzesimowska, A. Skotnicka

PLAN PREZENTACJI n n n Definicje i zakres pojęciowy Zagadnienia prawne Historia Tydzień e-książki PLAN PREZENTACJI n n n Definicje i zakres pojęciowy Zagadnienia prawne Historia Tydzień e-książki Wady i zalety Czytniki e-książek i e-papier E-książka i czytelnik 2. 0 Self-publishers Wybrane źródła e-booków z podziałem na polskie i zagraniczne Dodatki Bibliografia

Definicja E-book- książka, publikacja w formie elektronicznej, składająca się z tekstu, zdjęć, lub obu, Definicja E-book- książka, publikacja w formie elektronicznej, składająca się z tekstu, zdjęć, lub obu, opublikowane przez serwisy internetowe i odczytywane na komputerach lub innych urządzeniach elektronicznych*. * M. Nahotko, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym, Warszawa 2010. M. Nahotko,

Definicja Według definicji ze Słownika Oksfordzkiego jest to „elektroniczna wersja drukowanej książki” nie mogąca Definicja Według definicji ze Słownika Oksfordzkiego jest to „elektroniczna wersja drukowanej książki” nie mogąca istnieć bez drukowanego odpowiednika. E-książki są zwykle odczytywane na e-czytnikach. Komputery osobiste i niektóre telefony komórkowe mogą być również wykorzystywane do czytania e-książek.

Definicja Termin „e-Book” może oznaczać zarówno urządzenie elektroniczne zaopatrzone w wyświetlacz, pamięć, oprogramowanie oraz Definicja Termin „e-Book” może oznaczać zarówno urządzenie elektroniczne zaopatrzone w wyświetlacz, pamięć, oprogramowanie oraz łącze jak i wyświetlaną na nim zawartość, czyli sformatowany plik elektroniczny z określoną treścią. Wydaje się jednak, że termin ten bardziej pasuje do zawartości*. * Encyklopedia Wiedzy o Książce. Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, s. 587. Książce.

Definicja Książka elektroniczna, e-książka, e-book. Dokument elektroniczny, który w sposobie organizacji, prezentacji i wykorzystania Definicja Książka elektroniczna, e-książka, e-book. Dokument elektroniczny, który w sposobie organizacji, prezentacji i wykorzystania treści nawiązuje do funkcjonalnych i konstrukcyjnych właściwości książki konwencjonalnej. Może być cyfrową kopią książki rękopiśmiennej czy też drukowanej, lub dokumentem nieposiadającym ”papierowego” pierwowzoru (w jęz. angielskim BORN-DIGITAL). n Tym terminem określa się także specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie przeznaczone do odczytu ebooków. (Podręczny słownik bibliotekarza, G. Czapnik i in. , Warszawa Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011) n

Zagadnienia prawne Zagadnienia prawne

Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH n Rozważania dotyczące kwestii prawnej odnośnie udostępniania Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH n Rozważania dotyczące kwestii prawnej odnośnie udostępniania utworów w wersji elektronicznej, w tym także e-booków, nie zostały w Polsce podjęte. Na gruncie prawa polskiego zastosowanie ma Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami. n W myśl tej ustawy „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). (…) W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe)”; ponadto ustawa ta zastrzega, iż prawo do ochrony przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności, a „utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną”.

Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH n W rozumieniu ustawy: „utworem opublikowanym jest Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH n W rozumieniu ustawy: „utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie”, zaś „utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie”; n Ustawa dzieli prawo autorskie na osobiste (m. in. prawo do autorstwa, do decydowania o pierwszym upublicznieniu, prawo do nadzoru nad sposobem wykorzystywania utworu) i majątkowe (wg zapisów ustawy wygasają po 70 latach od śmierci twórcy) - m. in. prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu oraz prawo do rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji, które określają sposoby w jaki utwór może być wykorzystywany. Z pewnością Internet stanowi odrębne pole eksploatacji, a co za tym idzie Ustawa o ochronie praw autorskich obowiązuje także tych, którzy korzystają z utworów zamieszczanych w sieci, w tym także z książek elektronicznych.

Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH Zastosowanie w praktyce Przykład : wydawnictwo internetowe Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH Zastosowanie w praktyce Przykład : wydawnictwo internetowe Dobry e. Book. pl – fragment regulaminu http: //www. dobryebook. p 1. 2. 3. 4. 5. 6. e. Booki stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie. Autorskie prawa majątkowe do e. Booków przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom. Kupno e. Booka nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do e. Booka. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki – Kupujący nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową e. Booka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z e. Booka, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z e. Bookiem. W szczególności Kupującemu nie wolno: a) Zwielokrotniać e. Booka lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej). b) Udostępniać e. Booka jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. c) Najmować i użyczać e. Booka; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. d) Ingerować w treść i zawartość e. Booka. e) Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na e. Book. Do e. Booków nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, o dozwolonym użytku, ponieważ stanowią one programy komputerowe (art. 77 prawa autorskiego). W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do e. Booka osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3 -krotnej wysokości ceny brutto tego e. Booka za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz e. Booka. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH E-book w rozumieniu przepisów Komisji Unii Europejskiej Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH E-book w rozumieniu przepisów Komisji Unii Europejskiej W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 200 z dnia 3 sierpnia 2011 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 763/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej. Fragment: Rozporządzenie to dotyczy przenośnego urządzenia zasilanego baterią (tzw. „E-book”) do nagrywania i odtwarzania różnego rodzaju plików tekstowych, plików typu nieruchomy obraz (np. jpg) oraz plików dźwiękowych (np. MP 3).

Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH n Przenośne urządzenie zasilane baterią (tzw. „E-book”) Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH n Przenośne urządzenie zasilane baterią (tzw. „E-book”) do nagrywania i odtwarzania różnego rodzaju plików tekstowych (na przykład PDF, WOL i HTML), plików typu nieruchomy obraz (na przykład JPEG), oraz plików dźwiękowych (na przykład MP 3), o wymiarach w przybliżeniu 18 x 12 x 1 cm i masie w przybliżeniu 220 g. Urządzenie jest wyposażone w: — monochromatyczny wyświetlacz (wykorzystujący technologię „elektronicznego atramentu” z czterostopniową skalą szarości), o wymiarach w przybliżeniu 12 x 9 cm, wymiarze przekątnej ekranu w przybliżeniu 15 cm (6 cali) i rozdzielczości 600 x 800 pikseli, — interfejs USB, — złącze dla słuchawek, — gniazdo karty pamięci, — przyciski sterowania/nawigacji, — procesor 200 MHz, oraz — pamięć wewnętrzną 512 MB. Urządzenie może być podłączone do maszyny do automatycznego przetwarzania danych w celu przekazywania plików. Urządzenie może odtwarzać tekst, nieruchome obrazy oraz pliki dźwiękowe przetwarzając dane zapisane albo w pamięci wewnętrznej, albo na karcie pamięci. Urządzenie posiada funkcji tłumaczenia lub słownika. n Jak widać przepisy unijne definiują e-book nieco inaczej niż się to w Polsce potocznie przyjmuje. . .

Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH n Digital Rights Management czyli cyfrowe zarządzanie Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH n Digital Rights Management czyli cyfrowe zarządzanie prawami Termin określający cały szereg systemów zabezpieczających, ograniczających swobodne korzystanie i transfer plików cyfrowych. Systemy DRM mają za zadanie wyeliminowanie takich sposobów wykorzystania danych cyfrowych, które byłyby niezgodne z wolą wydawcy. DRM stosuje się do zabezpieczania np. plików muzycznych, filmów, gier, a także książek elektronicznych. W założeniu ma służyć ochronie praw autorskich twórców, w praktyce może być wykorzystany do dowolnego ograniczenia możliwości korzystania z danych w systemach komputerowych i multimedialnych.

Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH n Systemy zabezpieczeń DRM wzbudzają na całym Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH n Systemy zabezpieczeń DRM wzbudzają na całym świecie, także w Polsce, wiele kontrowersji. Jak pisze Karolina Pawlaczyk, w artykule będącym relacją z konferencji ( dot. rozwijającego się coraz szybciej rynku publikacji elektronicznych i e-książek), jaka odbyła się w ramach ubiegłorocznych Warszawskich Targów Książki: dla wprawnych w obsłudze komputera zdjęcie zabezpieczeń DRM to kwestia sekund. W praktyce blokady uderzają więc najbardziej w tych, którzy legalnie kupują e-booki i nie chcą (bądź nie potrafią) uciekać się do „hakerskich” metod, aby obejść ograniczenia nałożone przez wydawcę lub dystrybutora. A jest ich bardzo wiele: DRM uniemożliwia często tworzenie zapasowych kopii plików, korzystanie z e-książek na dowolnie wybranych urządzeniach (niektóre z czytników i tabletów nie obsługują plików zabezpieczonych w systemie Adobe DRM – najbardziej rozpowszechniony system DRM w Polsce – E. D. ) czy przekazywanie lub pożyczanie ich osobom bliskim, co byłoby przecież możliwe i zgodne z prawem w przypadku tradycyjnej książki. Czytanie chronionych przez DRM e-booków wymaga ponadto najczęściej instalowania dodatkowego oprogramowania i zapoznawania się ze skomplikowanymi instrukcjami, przeważnie niedostępnymi w języku polskim. W rezultacie DRM może nie tylko prowadzić do bezpodstawnego ograniczania praw konsumenta, ale także przynosić efekt odwrotny niż zamierzono - skłaniać zniechęconych komplikacjami czytelników do poszukiwania interesujących ich e-książek w miejscach, w których pozbawione są już zabezpieczeń (a zatem do piractwa) lub też do zakupu wersji papierowej poszukiwanej publikacji. n Wiele polskich księgarni z e-bookami sprzedaje książki zabezpieczone przez Adobe DRM. Są to np. Empik, Woblink, Gandalf, Legimi czy Na Kanapie, choć część z nich już rezygnuje z zabezpieczeń DRM (np. Nexto czy Virtualo).

Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH n Cyfrowe znaki wodne (ang. watermark). n Zagadnienia prawne ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH n Cyfrowe znaki wodne (ang. watermark). n Technika znakowania polegająca na osadzeniu w oryginalnym pliku (zawierającym dokument, utwór muzyczny, fotografię, tekst …) specyficznych danych. Znak wodny może zawierać różne informacje, jak choćby dane o autorze lub właścicielu praw autorskich. Dane te są dość odporne na kopiowanie, zmianę formatu, rozmiaru lub koloru. Nie ma obecnie jednego standardu cyfrowych znaków wodnych. Nie chronią przed pirackim kopiowaniem danych, ale pozwalają ustalić prawowitego autora danych treści cyfrowych. Oznakowane w ten sposób pliki mogą pomóc w lokalizacji stron www bądź serwerów, na których pliki te są bezprawnie udostępniane. Dzielą się na widoczne dla ludzkiego oka (nie zakłócają jednak samego obrazu) oraz niewidoczne, niezauważalne dla oka ludzkiego, możliwe do odczytania tylko za pomocą odpowiednich technik cyfrowych (w założeniu wprowadzenie takiego znaku nie powinno zasadniczo zmieniać zabezpieczonego obrazu, pliku).

Zagadnienia prawne - dodatek n REGUŁA 26 WYPOŻYCZEŃ w KSIĄŻKACH PAPIEROWYCH n Film prezentowany Zagadnienia prawne - dodatek n REGUŁA 26 WYPOŻYCZEŃ w KSIĄŻKACH PAPIEROWYCH n Film prezentowany na You. Tube przez 2 bibliotekarki: http: //www. eksiazki. org/2011/03/04/regula-26 -wypozyczen-w-ksiazkachpapierowych/#more-2229 n Zasady, jakie wymusił Harper. Collins na Over. Drive i bibliotekach ciągle nie dają wszystkim spokoju. W Internecie słychać już głosy nawołujące do bojkotu książek wydawnictwa. My zaprezentujemy zastosowanie reguły blokowania e. Booka po 26 wypożyczeniach (bo taki jest, według Harper. Collins, średni czas życia książki papierowej) do samych pozycji drukowanych. Jak bardzo zniszczone są pozycje biblioteczne, zaczytywane przez kolejnych wypożyczających na śmierć? Nadają się na przemiał?

Zagadnienia prawne - dodatek Piątek, 27 kwietnia 2012 n Nowa definicja e-booka n Sposób Zagadnienia prawne - dodatek Piątek, 27 kwietnia 2012 n Nowa definicja e-booka n Sposób na niższy VAT n W czwartek w Warszawie odbyła się konferencja "Cyfrowa Polska" organizowana przez redakcję dziennika "Rzeczpospolita". W jej trakcie z ust ważnych przedstawicieli rządu i partii rządzącej padły istotne deklaracje dotyczące kwestii e-booków i obniżenia stawki podatku VAT. n "Myślę, że wspólnie z ministrem Piotrem Żuchowskim z Ministerstwa Kultury i panią poseł Iwoną Śledzińską-Katarasińską dojdziemy do porozumienia i zmienimy te przepisy" zapowiedział na wczorajszej debacie Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji. Jego deklaracje wspierała poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, jednocześnie przywołując przykłady Francji i Luksemburga, które wbrew unijnej dyrektywie o tym podatku, która dopuszcza preferencyjne stawki tylko dla książek papierowych, zdecydowały się obniżyć stawki VAT na e-booki (do 5, 5 proc. i 3 proc. ). Jak politycy chcieliby doprowadzić do zmiany stawki podatkowej? "Można zacząć od zmiany definicji e-booka, który dziś jest definiowany jako usługa. Tym tropem poszła Francja" - mówił wczoraj Michał Boni. Przypomnijmy, że 23 -proc. VAT na książki przez zdecydowaną większość specjalistów wskazywany jest jako przyczyna wolnego rozwoju rynku e-książek w Polsce oraz element kluczowy dla rozwoju piractwa internetowego.

Historia e-książek na świecie http: //www. gutenberg. org/ n n n 1971 r. - Historia e-książek na świecie http: //www. gutenberg. org/ n n n 1971 r. - Michael Stern Hart rozpoczął przełomowy program o nazwie Projekt Gutenberg na Uniwersytecie w Illinois (USA). Jego celem jest cyfrowa archiwizacja książek istniejących w wersji papierowej, zaś sam Projekt Gutenberg uznawany jest za pierwszą zdigitalizowaną bibliotekę na świecie, gromadząca książki, do których wygasły prawa autorskie lub takie, które prawami autorskimi nigdy nie były obłożone. Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych, przepisaną i rozesłaną do innych użytkowników w formie pliku tekstowego właśnie przez M. Harta uznaje się powszechnie za pierwszą e-książkę. Publikacje zamieszczane udostępniane przez Projekt digitalizowane są przez setki wolontariuszy z całego świata.

Historia e-książek na świecie Twórca Projektu Gutenberg MICHAEL HART Historia e-książek na świecie Twórca Projektu Gutenberg MICHAEL HART

Historia e-książek na świecie n n Obecnie w zasobach PG znajduje się ponad 38. Historia e-książek na świecie n n Obecnie w zasobach PG znajduje się ponad 38. 000 publikacji, w tym m. in. teksty polskie: http: //www. gutenberg. org/browse/languages/pl

Historia e-książek na świecie n n 1981 r. - na rynku pojawiła się pierwsza Historia e-książek na świecie n n 1981 r. - na rynku pojawiła się pierwsza komercyjna publikacja elektroniczna – słownik wydany przez wydawnictwo Random House. Nie był to jednak przełom w dziedzinie e-booków , głównie powodu małego rozpowszechnienia komputerów osobistych i podłączenia do Internetu… 1985 r. - powstaje Voyager Company – pierwsza na świecie firma sprzedająca treść na płytach CD (choć były to głównie filmy, znalazły się tam także książki) 1993 r. - Digital Book Inc. rozpoczyna sprzedaż książek na dyskietkach ( w dbf - digital book format) 1997 r. - Joseph Jacobson zakłada firmę E-Ink Corporation, specjalizującą się w produkcji e-papieru

Historia e-książek na świecie 1998 r. – na rynku elektronicznym pojawiają się pierwsze urządzenia Historia e-książek na świecie 1998 r. – na rynku elektronicznym pojawiają się pierwsze urządzenia dedykowane czytaniu e-książek – czytniki Soft. Book oraz Rocket EBook (ten ostatni ważył więcej niż zwykła książka w miękkiej oprawie, mimo podobnego rozmiaru i kształtu) n 1998 r. - Gaithersburg (stan Maryland, USA) - pierwsze targi książki elektronicznej. Zaprezentowano na nich zbiór regulacji, które miały od tej chwili obowiązywać, a których celem była standaryzacja formatów elektronicznych publikacji. n 1998 r. - rozpoczyna działalność pierwsza biblioteka internetowa – Net. Library n 1998 r. - pierwsza e-księgarnia, e. Reader. com, umożliwiająca pobranie kupionej książki ze strony internetowej http: //www. ereader. com/ n

Historia e-książek na świecie n n n 2000 r. - powieść Stephena Kinga, Jazda Historia e-książek na świecie n n n 2000 r. - powieść Stephena Kinga, Jazda na kuli (ang. „Riding the bullet”), wydana wyłącznie w formie pliku tekstowego, rozpowszechniana tylko w Internecie. Opowiadanie to wyprzedano w ciągu zaledwie dwóch dni, cenie 2, 5$ za sztukę, przy czym tylko w pierwszym dniu 400 tys. Egzemplarzy (pobrań). Kolejną książką wydaną w ten sam sposób były wspomnienia Vladimira Putina, ówczesnego prezydenta Rosji. 2000 r. - w numerze Library Journal , 15 kwietnia 2000 r. , ukazała się pierwsza recenzja e-booka E-Books: A Fantasy Come True? (w jęz. polskim E-booki – urzeczywistniona fantazja? ) 2002 r. - wydawnictwa Harper Collins oraz Random House rozpoczynają sprzedaż cyfrowych wersji swoich książek

Historia e-książek na świecie n n 2006 r. - Firma Sony przedstawia czytnik Sony Historia e-książek na świecie n n 2006 r. - Firma Sony przedstawia czytnik Sony Reader PRS 500 z technologią e-papieru, w tym samym roku powstaje serwis Feedbooks http: //www. feedbooks. com/ (w wolnym tłumaczeniu „zasilany książkami”), który umożliwia pobieranie e-książek na urządzenia mobilne n W witrynie Feedbooks znajdziemy także polskie publikacje: http: //www. feedbooks. com/list/304/polskie-ksi-ki-wfeedbooks-com

Historia e-książek na świecie n 2007 r. - firma APPLE Inc. wprowadza na rynek Historia e-książek na świecie n 2007 r. - firma APPLE Inc. wprowadza na rynek nowość - i. Phone który w krótkim czasie staje się najpopularniejszym czytnikiem e-książek na świecie n 2007 r. – firma AMAZON wprowadza w Stanach Zjednoczonych pierwszą generację czytnika Kindle http: //www. amazon. com n 2008 r. - słynna prezenterka amerykańska Oprah Winfrey promuje w swoim programie telewizyjnym czytnik Kindle , co stanowi przełom na drodze do upowszechnienia e-książek i tego właśnie czytnika n 2008 r. - oficjalny start projektu EUROPEANA - wirtualnej biblioteki europejskiej; do chwili obecnej zasoby serwisu zawierają kilkanaście milionów pozycji, m. in. książki w postaci cyfrowej, ale także filmy, fotografie, obiekty muzealne. Europeana uruchomiona została oficjalnie w listopadzie 2008 r. w celu umożliwienia szerokiego dostępu do dorobku naukowego, literackiego i kulturowego Europy.

Historia e-książek na świecie n 2009 r. - Amazon rozpoczyna sprzedaż czytnika Kindle 2 Historia e-książek na świecie n 2009 r. - Amazon rozpoczyna sprzedaż czytnika Kindle 2 oraz publikacji z Kindle Store poza granicami USA n 2010 r. - Apple wprowadza na rynek i. Pada i uruchamia swoją eksięgarnię i. Bookstore; w ciągu dwóch miesięcy i. Bookstore zagarnia 22% rynku e-książek w USA. n Książki dostarczane są do aplikacji i. Books działającej na urządzeniach i. Phone, i. Pod touch i i. Pad. Początkowo i. Bookstore był dostępny tylko dla użytkowników zamieszkałych w USA, obecnie funkcjonuje w krajach posiadających dostęp do App Store (internetowego sklepu firmy Apple z oprogramowaniem dla i. Pada, i. Phone'a oraz i. Poda touch) n 2010 r. - w drugim kwartale 2010 sprzedaż książek elektronicznych w Amazon. com przewyższyła sprzedaż książek tradycyjnych w twardej oprawie n 2010 r. – amerykański gigant Amazon wprowadza model Kindle 3 (cena wersji podstawowej czytnika - 139$)

Historia e-książek na świecie n Obecnie – na świecie wzrasta popularność e-książek. Na rynku Historia e-książek na świecie n Obecnie – na świecie wzrasta popularność e-książek. Na rynku amerykańskim przekłada się to nie tylko na wzrost czytelnictwa, ale i na większe wpływy wydawnictw i sklepów internetowych. n Jak podają sondaże, jeden na pięciu Amerykanów przeczytał książkę elektroniczną w ostatnim roku (wg Pew Research Center). 43 % Amerykanów powyżej 16 roku życia korzysta z czytników e-booków. Te same badania pokazują, że osoby sięgające po książki elektroniczne przeczytały ich w zeszłym roku średnio 24, podczas gdy czytający tradycyjne, papierowe wydania przeczytali ich średnio zaledwie 15. n Warto dodać, że jeden z gigantów na rynku elektronicznych książek, Amazon, ma w swojej ofercie już ok. 1 mln tytułów. n Wzrost popularności e-książek jest dostrzegalny zwłaszcza na rynku wydawnictw akademickich. Jako, że podręczników tych nie czyta się raczej „od deski do deski”, forma „ebookowa” sprawdza się tutaj znakomicie, a możliwość przeprowadzenia wyszukiwania według słów kluczowych dodaje e-bookom przydatności w badaniach. Inne korzyści dla studentów: darmowy zdalny dostęp 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu oraz (potencjalnie) oraz używanie jednego e-booka przez wielu użytkowników w tym samym czasie (oczywiście w zależności od podpisanej przez bibliotekę licencji).

Historia e-książek w Polsce n n n 2000 r. – początek rynku e-książek w Historia e-książek w Polsce n n n 2000 r. – początek rynku e-książek w Polsce - ze strony internetowej wydawnictwa Świat Książki można ściągnąć za darmo plik doc z treścią powieści Olgi Tokarczuk “Dom dzienny, dom nocny” 2000 r. – Jak nie dać się ogłupić. 46 krótkich kazań, autorstwa Jarosława Kamińskiego, Wydawnictwo Nowy Świat – pierwsza polska płatna e-książka (cena wersji elektronicznej – 7 zł, wersji drukowanej – 20 zł) 2000 r. - Literatura. net. pl - pierwszy w Polsce serwis internetowy zajmujący się sprzedażą e-książek, uruchomiony przez wydawnictwo Tower Press http: //www. literatura. net. pl/

Historia e-książek w Polsce Historia e-książek w Polsce

Historia e-książek w Polsce n 2004 r. - pojawia się serwis Złote Myśli, największe Historia e-książek w Polsce n 2004 r. - pojawia się serwis Złote Myśli, największe wydawnictwo elektroniczne w Polsce, oferujące głównie literaturę fachową, wydawnictwa poradnikowe http: //www. zlotemysli. pl/ n Jednym z pierwszych polskich wydawnictw, które rozpoczęły działalność w zakresie publikacji multimedialnych były Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. n 2007 r. - rozpoczyna działalność biblioteka internetowa Wolne Lektury, udostępniająca w postaci cyfrowej lektury szkolne, które trafiły do domeny publicznej (po upływie 70 lat po śmierci autora wygasły co do nich autorskie prawa majątkowe)

Historia e-książek w Polsce n 2008 r. - rusza platforma sprzedaży e-książek Nexto. pl Historia e-książek w Polsce n 2008 r. - rusza platforma sprzedaży e-książek Nexto. pl http: //www. nexto. pl/ n 2009 r. - powstaje serwis Libenter. pl, sprzedający eksiążki w abonamencie http: //www. libenter. pl/ n 2009 r. - firma Virtualo - dystrybutor e-treści, , wprowadza jako pierwsza w Polsce zabezpieczenie eksiążek systemem Adobe Content Server 4

Historia e-książek w Polsce n 2009 r. - premiera e. Clicto – pierwszej polskiej Historia e-książek w Polsce n 2009 r. - premiera e. Clicto – pierwszej polskiej eksięgarni oferującej książki w formacie e. Pub, sprzedawane na komputer oraz własny czytnik. Format ten znacznie poprawił jakość tekstu, wyświetlanego wcześniej za pomocą formatów doc. lub pdf. http: //www. eclicto. pl/ n 2010 r. - Empik przejmuje 51% udziałów firmy Virtualo, otwiera sklep z e-książkami

Tydzień e-książek Tydzień e-książek

Tydzień e-książek n Od 2004 roku w marcu obchodzony jest Tydzień EKsiążki. n Akcję Tydzień e-książek n Od 2004 roku w marcu obchodzony jest Tydzień EKsiążki. n Akcję zainicjowała kanadyjska pisarka Rita Toews, autorka książek dla dzieci oraz o dzieciach (m. in o zastraszaniu i przemocy psychicznej dotykającej nieletnich). n Ideą Tygodnia E-książki było rozpropagowanie eczytelnictwa, które początkowo traktowane było po macoszemu i z wielką rezerwą.

Tydzień e-książki n W 2012 roku Tydzień E-Książki obchodzony był w dniach 4 -10 Tydzień e-książki n W 2012 roku Tydzień E-Książki obchodzony był w dniach 4 -10 marca, także w Polsce. n Z tej okazji wydawcy oraz media przygotowali wiele akcji promujących e-książki. n Nexto oraz Gandalf promowały swą ofertę kusząc promocjami, Nasza Księgarnia proponowała za darmo ebooka "Zmorojewo" Jakuba Żulczyka, a Virtualo przygotowało różne konkursy. n Prowadzone były również akcje dla bibliotek.

Tydzień e-książki Rita Toews Tydzień e-książki Rita Toews

Tydzień e-książki Linki do wybranych przykładów z przebiegu tygodnia e-książek: http: //virtualo. pl/? go=quiz_reader Tydzień e-książki Linki do wybranych przykładów z przebiegu tygodnia e-książek: http: //virtualo. pl/? go=quiz_reader http: //www. gandalf. com. pl/promocje/8 -lat-gandalfa/ http: //audiobookfan. nexto. pl/2012/03/tydzien-ebooka 2012 -swietujmy-razem/

Zalety e-książek n Dostępność - aby pozyskać e-booka wystarczy połączenie z Internetem. n Łatwość Zalety e-książek n Dostępność - aby pozyskać e-booka wystarczy połączenie z Internetem. n Łatwość archiwizacji, znika problem z przechowywaniem. n Interaktywność, łączenie różnych typów mediów. n Lekkość i poręczność e-czytnika. n Aspekt ekologiczny - mniejsza liczba ściętych drzew.

Zalety e-książek n Możliwość wydania książek przez autorów niezależnych. Wcześniej wiązało się to z Zalety e-książek n Możliwość wydania książek przez autorów niezależnych. Wcześniej wiązało się to z wielkimi kosztami, na które nieznanych autorów nie było stać. n Techniki ułatwiające odbiór informacji osobom o różnych dysfunkcjach - np. dźwiękowe odtwarzanie treści (synteza dźwieku) czy też możliwość powiększenia czcionki, ważne dla osób niewidomych i niedowidzących. n Dostęp do Internetu pozwala aktualizować posiadane materiały i na bieżąco pozyskiwać nowe.

Wady e-książek n Szybki rozwój formatów, co nie daje gwarancji, że czytniki dostępne dziś, Wady e-książek n Szybki rozwój formatów, co nie daje gwarancji, że czytniki dostępne dziś, będą odtwarzać e-booki wydane za kilka lat w nowym formacie. n Zabezpieczenia antypirackie ograniczają lub uniemożliwiają m. in. pożyczanie książek znajomym lub ich drukowanie. n Wysoka cena niektórych e-booków, zwłaszcza nowości. Wprawdzie zmienia się to z każdym rokiem, ale w Polsce nadal wiele e-booków kosztuje więcej niż ich papierowe odpowiedniki. Wynika to z tego, że niektórzy wydawcy nadal traktują e-booki jako produkt ekskluzywny.

Wady e-książek n Mało skuteczne techniki zabezpieczania praw autorskich, niedoskonałość aktów prawnych w tej Wady e-książek n Mało skuteczne techniki zabezpieczania praw autorskich, niedoskonałość aktów prawnych w tej kwestii oraz różnice w prawie poszczególnych państw. n Wysoka cena czytników w Polsce (w USA czytnik kosztuje przeciętnie 1/10 pensji minimalnej, w Polsce jego cena wynosi ok. 40% pensji minimalnej).

Czytniki e-książek Czytniki e-książek

Czytniki e-książek n n n E-reader, e-czytnik, czytnik pdf czy e-papier - tymi określeniami Czytniki e-książek n n n E-reader, e-czytnik, czytnik pdf czy e-papier - tymi określeniami opisujemy urządzenia przenośne, służące do czytania elektronicznych dokumentów, książek czy czasopism. Nazewnictwo jest obszerne, ponieważ to stosunkowo nowy produkt, dla którego nie przyjęła się jeszcze jedna konkretna nazwa. Czytnik ebooków, urządzenie wielkości i kształtu przeciętnego tabletu, pozwala przechowywać setki książek. A technologia wykonania daje znacznie lepszy komfort czytania niż na ekranie monitora.

E-papier Papier elektroniczny - technologia, dzięki której ekran czytnika jest bardzo podobny do kartki E-papier Papier elektroniczny - technologia, dzięki której ekran czytnika jest bardzo podobny do kartki papieru. n W odróżnieniu od konwencjonalnych wyświetlaczy, używających własnego źródła światła do podświetlenia pikseli, e-papier odbija światło z zewnątrz, podobnie jak zwykły papier. n

E-papier n n Autorem terminu E-papier n n Autorem terminu "e-papier" jest Nicholas Sheridon, który w latach 70. pracował nad wyświetlaczami mogącymi zastąpić monitory oparte na technologii CRT. Opracował on technologię Gyricon, która stała się później nazwą firmy zajmującej się komercjalizacją wynalazku

Jak działa e-papier n W skrócie - e-papier to małe kuleczki atramentu, które za Jak działa e-papier n W skrócie - e-papier to małe kuleczki atramentu, które za pośrednictwem impulsów elektrycznych układają się w piksele. Mamy więc jasne tło i ciemny atrament, który pokazuje tekst.

Zalety elektronicznych kartek Czytnik e-booków nie wytwarza światła jak zwykły ekran LCD, dzięki czemu Zalety elektronicznych kartek Czytnik e-booków nie wytwarza światła jak zwykły ekran LCD, dzięki czemu komfort czytania jest większy n Pozwala na oszczędzenie zwykłego papieru, co wiąże się z ochroną środowiska n E-papier jest energooszczędny n Dzięki matowej matrycy tekst można czytać w każdych warunkach, nawet w pełnym słońcu. n

Wady e-papieru Do czytania potrzebne jest źródło światła n W stosunku do prawdziwego papieru Wady e-papieru Do czytania potrzebne jest źródło światła n W stosunku do prawdziwego papieru kontrast epapieru jest słabszy n Skala szarości obsługująca maksymalnie 16 stopni szarości. Przy 4 -8 stopniach szarości następuje zbytnie uogólnienie kolorów i zdjęcia wyglądają jak w czarno-białych gazetach. n

Budowa e-czytnika Budowa e-czytnika

Budowa e-czytnika WYŚWIETLACZ n Zwykle wykonany jest z tak zwanego papieru elektronicznego (e-papier) i Budowa e-czytnika WYŚWIETLACZ n Zwykle wykonany jest z tak zwanego papieru elektronicznego (e-papier) i ma przekątną od 5 do 10 cali. n Nowoczesny e-papier potrafi wyświetlić 16 odcieni szarości, starsze i prostsze wersje – cztery. n Niektóre konstrukcje wyposażono w ekrany dotykowe (rezystancyjne wymagają do wygodnej pracy użycia rysika). n Wkrótce na rynku powinny się pojawić urządzenia wykorzystujące technologię kolorowego e-papieru.

Budowa e-czytnika PAMIĘĆ n Wbudowana pamięć decyduje o liczbie książek, które możemy wgrać do Budowa e-czytnika PAMIĘĆ n Wbudowana pamięć decyduje o liczbie książek, które możemy wgrać do urządzenia. W tanich modelach to zwykle od 100 do 200 MB, w lepszych czytnikach 2, 5 GB. n W większości czytników pamięć można rozszerzyć, instalując kartę SD lub micro SD. AKUMULATOR n Czytniki książek elektronicznych wykorzystujące e-papier zużywają bardzo mało energii. Zużywana jest ona głównie do odświeżania treści ekranu kiedy przewijamy stronę książki. W pełni naładowany akumulator powinien wystarczyć do wyświetlenia od kilku do kilkunastu tysięcy stron książki.

Budowa e-czytnika CZUJNIK POŁOŻENIA n Pozwala on na automatyczną zmianę orientacji wyświetlanego tekstu w Budowa e-czytnika CZUJNIK POŁOŻENIA n Pozwala on na automatyczną zmianę orientacji wyświetlanego tekstu w zależności od sposobu trzymania czytnika (w pionie lub w poziomie). n Funkcję tę można włączać i wyłączać w ustawieniach urządzenia. KOMUNIKACJA n Wszystkie czytniki możemy podłączyć do komputera i w ten sposób wgrać do pamięci nową książkę. n Niektóre modele wyposażono jednak także w kartę sieci Wi-Fi, a czasem nawet w obsługę transmisji danych z sieci GSM. Dzięki nim możemy pobierać książki bezprzewodowo, wykonywać online notatki i komentarze do czytanych dokumentów, przeglądać strony WWW albo odbierać informacje z kanałów RSS.

Budowa e-czytnika DŹWIĘKI Z CZYTNIKA n Wiele czytników ma wbudowany głośnik oraz wyjście słuchawkowe. Budowa e-czytnika DŹWIĘKI Z CZYTNIKA n Wiele czytników ma wbudowany głośnik oraz wyjście słuchawkowe. n W połączeniu z mechanizmem TTS (Text-To-Speech – czytający tekst syntezator mowy) pozwalają nam one słuchać książki w sytuacjach, gdy nie mamy możliwości czytania, na przykład prowadząc samochód. n Niektóre czytniki mają również wbudowane radio FM. n Większość pozwala odtwarzać pliki muzyczne, a więc także audiobooki.

Budowa e-czytnika FORMATY PLIKÓW n Uniwersalny czytnik powinien wyświetlać wiele formatów elektronicznych książek. n Budowa e-czytnika FORMATY PLIKÓW n Uniwersalny czytnik powinien wyświetlać wiele formatów elektronicznych książek. n Popularne standardy to: e. Pub (z obsługą zabezpieczeń Adobe DRM), PDF (z obsługą zabezpieczeń Adobe DRM), TXT, RTF, DJVU, LIT, HTML, PRC (książki z mobipocket. com), FB 2 i DOC. n Czytnik powinien też rozpoznawać obrazy JPEG, BMP, TIFF, PNG oraz pliki MP 3 (audiobooki) oraz WMA. SOFTWARE n Czytniki bazują zwykle na różnych edycjach systemu operacyjnego Linux (także na Androidzie). n Niektóre modele czytników mają dodatkowo zainstalowane różne aplikacje: przeglądarkę internetową, kalkulator, proste gry (pasjans, sudoku, szachy), czytnik kanałów RSS, narzędzie do wykonywania notatek czy prosty program do rysowania (w wypadku urządzeń z dotykowym ekranem).

Budowa e-czytnika http: //pulowerek. pl/2012/04/slodkie-e-czytniki-na-swiatowy-dzien-ksiazki/ Budowa e-czytnika http: //pulowerek. pl/2012/04/slodkie-e-czytniki-na-swiatowy-dzien-ksiazki/

Najpopularniejsze czytniki na polskim rynku (zestawienie z II półrocza 2011 roku) Amazon Kindle 3 Najpopularniejsze czytniki na polskim rynku (zestawienie z II półrocza 2011 roku) Amazon Kindle 3 n Najpopularniejszy na świecie czytnik sprzedawany przez Amazon. Odczytuje książki w formacie Amazonu (AZW) i niezabezpieczone pliki PDF bez zabezpieczeń antypirackich oraz MOBI. n Jako jeden z niewielu ma pełną klawiaturę. n Zabezpieczone pliki z polskich księgarni nie są obsługiwane. Barnes&Noble Nook 2 n Dostęp do dwóch milionów książek, w tym sprzedawanych w polskich księgarniach i zabezpieczonych e. Pubów. n Nie odtwarza książek w formacie Kindle'a. n Dostępny jest tylko w wersji Wi. Fi.

Najpopularniejsze czytniki na polskim rynku (zestawienie z II półrocza 2011 roku) Kolporter e. Clicto Najpopularniejsze czytniki na polskim rynku (zestawienie z II półrocza 2011 roku) Kolporter e. Clicto n Czytnik polskiej grupy Kolporter można kupić na raty. n e. Clicto pozwala odczytywać zabezpieczone pliki e. Pub, które możemy kupić w sklepie eclicto. pl, a następnie przesłać do czytnika przez kabel. n W porównaniu do konkurencji słabsza bateria. Empik OYO n Nazywany "polskim Kindle'm" OYO daje dostęp do największej księgarni polskich utworów Virtualo. pl, którego właścicielem jest Empik. n Wady: wolne kartkowanie plików PDF i długi czas oczekiwania na książkę po kupnie. n Zalety: dotykowy ekran i mała waga.

Najpopularniejsze czytniki na polskim rynku (zestawienie z II półrocza 2011 roku) ONYX BOOX 60 Najpopularniejsze czytniki na polskim rynku (zestawienie z II półrocza 2011 roku) ONYX BOOX 60 n Jeden z najdroższych czytników na polskim rynku. n Bateria starcza na tydzień intensywnego użytkowania. n Wbudowany syntezator mowy, który pozwala czytać książki na głos (również polskie). n Nie obsługuje plików AZW. i. River Cover Story n Wyposażony jest w ekran dotykowy i własny sklep z książkami dostępny przez Wi. Fi. n Nie ma przeglądarki internetowej. n Obsługuje wiele formatów, ale nie otwiera plików Amazonu.

Najpopularniejsze czytniki na polskim rynku (zestawienie z II półrocza 2011 roku) Prestigio Libretto PER Najpopularniejsze czytniki na polskim rynku (zestawienie z II półrocza 2011 roku) Prestigio Libretto PER 5062 B n Wyświetlacz w konkurencyjnej do e-papieru technologii Si. Pix. n Zalety: dobra bateria, mały rozmiar oraz niska waga. Sony Reader Pocket Edition n Nazywany "numerem dwa po Kindle'u" zbiera bardzo dobre recenzje. n Zalety: wyraźny wyświetlacz, szybkie przewijanie stron, obsługa wielu formatów, mała waga. n Wady: oficjalnie jest dostępny w Polsce, więc nie obsługuje polskich znaków i nie ma polskiego menu. Nie ma możliwości rozbudowy karty pamięci.

Najpopularniejsze czytniki na polskim rynku (zestawienie z II półrocza 2011 roku) Icarus GO n Najpopularniejsze czytniki na polskim rynku (zestawienie z II półrocza 2011 roku) Icarus GO n Czytnik sprzedawany przez polską firmę Libranova, stosunkowo tani. n Do złudzenia przypomina czytnik Prestigio Libretto PER 3162 B - prawie identyczne obudowy i parametry techniczne oraz podobne menu. n Nie ma Wi. Fi.

Tablet zamiast czytnika? To opcja dla osób czytających od czasu do czasu. Tablety sa Tablet zamiast czytnika? To opcja dla osób czytających od czasu do czasu. Tablety sa zwykle droższe i męczą oczy, ale posiadają więcej funkcji. Ponadto Amazon wydał aplikację Kindle dla tabletów z Androidem i dla i. Pada, więc wszystkie książki Amazonu są dostępne również na tabletach. Możemy też czytać książki w formacie PDF.

Tablet zamiast czytnika? Tablet zamiast czytnika?

E-książka i czytelnik 2. 0 E-książka jako sposób na wprowadzenie tradycyjnej książki do świat E-książka i czytelnik 2. 0 E-książka jako sposób na wprowadzenie tradycyjnej książki do świat Web 2. 0 n W Polsce jest około 16, 7 mln Internautów (wg badania Net. Track: Internet w 2011 roku). n Wśród ludzi w wieku 16 -24, aż 87% korzysta z sieci n Średnio użytkownicy w sieci spędzają 1, 5 h dziennie n

E-książka i czytelnik 2. 0 Czym jest książka 2. 0: n Audiobook n Książka E-książka i czytelnik 2. 0 Czym jest książka 2. 0: n Audiobook n Książka w którymkolwiek z nowoczesnych, otwartych, elastycznych formatów (e. Pub, mobi) n Skompletowana lista wpisów literackich na Twitterze n Trailer książkowy z odnośnikiem do fragmentu książki na blogu n Fragment książki na blogu z wklejonym fragmentem tekstu czytanym przez autora

E-książka i czytelnik 2. 0 E-książka i czytelnik 2. 0

E-książka i czytelnik 2. 0 E-książka i czytelnik 2. 0

E-książka i czytelnik 2. 0 Potrzeby czytelników Web 20 Jak e-ksiażka na nie odpowiada E-książka i czytelnik 2. 0 Potrzeby czytelników Web 20 Jak e-ksiażka na nie odpowiada stały kontakt urządzenie (telefon, komputer, itp) możliwość dzielenia się emocjami funkcje społecznościowe i wiedzą krótka forma darmowe edycje, renesans opowiadań wygodny dostęp do treści dostęp z wielu urządzeń różnorodność treści ehnanced e-books

Technologia Web 2. 0 URZĄDZENIA APLIKACJE SERWISY komputery Stanza Kindle DTP 2, 8 mln Technologia Web 2. 0 URZĄDZENIA APLIKACJE SERWISY komputery Stanza Kindle DTP 2, 8 mln komputerów Aplikacja dzięki, której ludzie zaczęli czytać książki na komórkach Panel publikacji e-książek gdzie autor może wydać swoją książkę w kilkanaście minut czytniki Kindle Smashwords tablety Kobo Goodreads w 2009 roku w Polsce sprzedano ponad Serwis dla self-Publisherów, pierwszy na self-Publisherów, świecie, w którym mogli publikować autorzy spoza USA Serwis dla miłośników e-ksiażek z możliwością publikacji przez autorów komórki Wattpad Fictionaut Serwis dla autorów i miłośników krótkiej formy – „literacki Facebook”

Technologia Web 2. 0 Technologia Web 2. 0

Technologia Web 2. 0 n W Polsce jest ponad milion smatfonów, czyli komórek z Technologia Web 2. 0 n W Polsce jest ponad milion smatfonów, czyli komórek z system operacyjnym na których swobodnie można czytać e-ksiażki! n i. Phone to najpopularniejszy czytnik książek na świecie!

Technologia Web 2. 0 n Digitalizacja książki: Google Book Search n Wielcy wydawcy inwestują Technologia Web 2. 0 n Digitalizacja książki: Google Book Search n Wielcy wydawcy inwestują w platformy mobilne: Amazon » Kindle, Stanza –Barnes&Noble » Fictionwise –Indigo Books Canada » Shortcovers n Przedsięwzięcia dedykowane książce 2. 0: Feedbooks –Smashwords –Scribd –Cooler

Technologia Web 2. 0 Technologia Web 2. 0

Self-publishers Klasyczny model (wydawca jako pośrednik) Model 2. 0 (wydawca jako moderator) Self-publishers Klasyczny model (wydawca jako pośrednik) Model 2. 0 (wydawca jako moderator)

Self-publishers Autorzy, którzy razem z czytelnikami pisali książkę w sieci: http: //ebib. oss. wroc. Self-publishers Autorzy, którzy razem z czytelnikami pisali książkę w sieci: http: //ebib. oss. wroc. pl/2003/47/goralska. php 1. 2. 3. Janusz Leon Wiśniewski Krystyna Kofta Jerzy Pilch

Self-publishers Smashwords n http: //www. smashwords. com/ n Autor publikuje książkę za pomocą panelu Self-publishers Smashwords n http: //www. smashwords. com/ n Autor publikuje książkę za pomocą panelu administracyjnego. Jest ona konwertowana do kilku formatów np. Pub, pre, mobi. Gdy książka zakwalifikuje się do katalogu Premium autor może zadysponować jej publikacje w następujących e-księgarniach: n n n n Barnes & Noble Sony e. Bookstore Kobo Amazon i. Bookstore Serwis ma rozbudowane funkcje zarządzania książką – od aktualizacji treści, prze programy promocyjne, do ustalenia ceny oraz warunków rozliczeń.

Self-publishers n n n Adrian Graham publikujący pod pseudonimem Small Stories jest pierwszym autorem, Self-publishers n n n Adrian Graham publikujący pod pseudonimem Small Stories jest pierwszym autorem, który napisał opowiadanie w Google. Dzień później można je było pobrać z platformy Feedboks „Nixonland” to jedna z pierwszych e-książek przygotowanych w postaci multimedialnego Pubu. Dostępna jest w e-księgarni, a nie w sklepie z aplikacjami. W Polsce można już przygotować takie książki LEGIMI! http: //www. legimi. com/

Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (polskie) Wolne Lektury: http: //wolnelektury. pl biblioteka cyfrowa tworzona Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (polskie) Wolne Lektury: http: //wolnelektury. pl biblioteka cyfrowa tworzona przez Fundację Nowoczesna Polska; oferująca lektury szkolne i inne książki. Lektury są uzupełnione o komentarze i (dla wygody użytkownika) udostępniane w kilku formatach (w tym niektóre w mp 3 do odsłuchania). Federacja Bibliotek Cyfrowych: http: //fbc. pionier. net. pl korzystając z zamieszczonej na stronie wyszukiwarki, przeszukujemy zasoby 60 bibliotek cyfrowych tworzonych przez biblioteki, uczelnie, archiwa, muzea i ośrodki badawcze.

Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (polskie) Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona: http: //polona. pl biblioteka Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (polskie) Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona: http: //polona. pl biblioteka cyfrowa oferująca zdigitalizowane teksty literackie, naukowe, dokumenty historyczne, czasopisma, fotografie i inne, których oryginały znajdują się w Bibliotece Narodowej. Otwórz Książkę: http: //otworzksiazke. pl cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, przede wszystkim tych, do których dostęp jest utrudniony, np. przez brak dostępności na rynku w formie drukowanej.

Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (polskie) Darmowe książki w sklepie cyfrowaszafa. pl: http: //www. Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (polskie) Darmowe książki w sklepie cyfrowaszafa. pl: http: //www. cyfrowaszafa. pl/bezplatne-c-15_17. html zbiór darmowych e-booków dostępnych w sklepie internetowym cyfrowaszafa. pl; znajdzie-my tam książki należące do klasyki literatury polskiej i światowej. Polskie książki w Feedbooks. com: http: //www. feedbooks. com/list/1915 lista darmowych polskich e-booków dostępnych w serwisie Feedbooks. com; w serwisie pub-likowana jest nowa literatura, umieszczana tam przez autorów książek. Polska Biblioteka Internetowa http: //www. pbi. edu. pl/index. html

Najbardziej popularny e-book w Polsce Najbardziej popularny e-book w Polsce

Polskie źródła e-booków (płatne) n http: //www. ibook. net. pl/ Księgarnia internetowa i wysyłkowa Polskie źródła e-booków (płatne) n http: //www. ibook. net. pl/ Księgarnia internetowa i wysyłkowa prowadzi sprzedaż podręczników szkolnych, językowych, literatury naukowej, sensacyjnej, beletrystyka. n http: //www. ebook. pl/ Książki elektroniczne i audiobooki. Dobre ceny, opcja wypożyczenia oraz zbiór bezpłatnych tytułów. n http: //www. empik. com/ Największy sklep internetowy i portal kulturalny w Polsce. Ponad milion tytułów – w tym książki polskie i obcojęzyczne, muzyka, filmy, gry oraz elektronika i dział e-booków

Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (zagraniczne) Europeana: http: //europeana. eu jedna z największych kolekcji Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (zagraniczne) Europeana: http: //europeana. eu jedna z największych kolekcji e-książek oraz innych cyfrowych materiałów pochodzących z europejskich bibliotek, muzeów, archiwów i innych. Wśród zasobów można znaleźć między innymi pamiętniki, czasopisma, listy i książki z całej Europy. Project Gutenberg: http: //gutenberg. org pierwszy w Internecie zbiór darmowych, pełnych e-booków. Znajdują się tu książki nieobjęte prawami autorskimi, a także materiały, których autorzy wyrazili zgodę na publikację.

Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (zagraniczne) Darmowe książki w Feed. Books: http: //www. feedbooks. Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (zagraniczne) Darmowe książki w Feed. Books: http: //www. feedbooks. com/publicdomain serwisie publikowana jest nowa literatura, umieszczana tam przez autorów książek. Wiele z nich jest publikowanych za darmo. Google Books: http: //books. google. com/books projekt firmy Google, skupiający się na gromadzeniu książek i czasopism w formie cyfrowej. Na stronie znajduje się wygodny czytnik, umożliwiający przeglądanie książek w przeglądarce. Niektóre materiały dostępne są do ściągnięcia w formie pliku PDF.

Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (zagraniczne) Open Library: http: //openlibrary. org/ internetowy katalog książek Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków (zagraniczne) Open Library: http: //openlibrary. org/ internetowy katalog książek oraz e-książek. Strona zawiera informacje o ich lokalizacji w bibliotekach (głównie amerykańskich), a oprócz tego umożliwia przeglądanie, pobieranie i czytanie ebooków.

Zagraniczne źródła e-booków (płatne) n n n Knovel http: //why. knovel. com/ prywatna firma Zagraniczne źródła e-booków (płatne) n n n Knovel http: //why. knovel. com/ prywatna firma z siedzibą w Nowym Jorku. Knovel posiada ponad 700 klientów na całym świecie, w tym 74 firm z listy Fortune 500 i ponad 400 czołowych uniwersytetów. Ebrary http: //www. ebrary. com/corp/ biblioteka cyfrowa online; ponad 70. 000 pełnych tekstów naukowych książek elektronicznych. Jest dostępny w wielu bibliotekach akademickich i zapewnia dostęp do internetowych zbiorów baz danych. Zawiera również muzykę 9000 tytułów oraz dokumenty rządowe. Dodatkowo ebrary oferuje treści usługi-Dash! (Do-it-yourself), oprogramowanie jako usługa (Saa. S) oraz licencjonowanym-klientom pozwala rozprowadzać swoje własne treści online. Amazon http: //www. amazon. com/ amerykańska firma specjalizująca się w handlu internetowym z siedzibą w Seattle. Jeden z pionierów w sprzedaży elektronicznej. Amazon ma własne zabezpieczenia, własny format, a także największa liczbę książek w języku angielskim.

Dodatki n Bardzo prosty czytnik plików e. PUB on-line: http: //magicscroll. net (nie wymaga Dodatki n Bardzo prosty czytnik plików e. PUB on-line: http: //magicscroll. net (nie wymaga instalacji) n Do odczytywania plików Dj. Vu można pobrać program lub wtyczkę ze strony: http: //djvu. pl

Dodatki (e-wydania) e-wydania n n n n n zwane również prasą cyfrową, to komputerowe Dodatki (e-wydania) e-wydania n n n n n zwane również prasą cyfrową, to komputerowe odpowiedniki tradycyjnych publikacji. E-wydania wyglądają na ekranie komputera dokładnie tak, jak ich papierowe odpowiedniki - zawierają identycznie wyglądające strony z artykułami i reklamami, niekiedy poszerzone o treści multimedialne (muzykę, wideo, animacje), niedostępne w edycjach drukowanych. Prasa cyfrowa powstała jako wynik zapotrzebowania części internautów na wyrażaną w różnych badaniach potrzebę czytania materiałów prasowych na ekranie komputera w postaci identycznej jak w tradycyjnych publikacjach papierowych, a nie w postaci stron WWW. Choć niektórych internautów może to dziwić, spora część osób uważa, że artykuły prezentowane na stronach WWW są nieprzejrzyste i niewygodne do czytania. Dlatego powstały specjalne programy, takie jak e-Kiosk Reader i e. Gazety Reader, które służą do przeglądania gazet, czasopism i innych publikacji w postaci identycznej z papierowym oryginałem na ekranie komputera. Do zalet cyfrowych gazet należy zaliczyć: funkcję pełnotekstowego przeszukiwania zawartości aktywne odnośniki (hiperłącza), łączące np. zapowiedzi tekstów ze spisu treści z artykułami aktywne adresy internetowe, adres poczty elektronicznej itp. możliwość wzbogacenia o elementy multimedialne opcje sporządzania notatek i zaznaczania fragmentów tekstu automatyczne otrzymywanie nowych numerów zaprenumerowanych e-wydań wprost na dysk

Dodatki (e-wydania) n n Brak kosztów druku, papieru i obsługi dystrybucji daje ponadto wydawcom Dodatki (e-wydania) n n Brak kosztów druku, papieru i obsługi dystrybucji daje ponadto wydawcom pewną szansę na obniżenie ceny e-wydań w stosunku do ceny ich papierowych odpowiedników. Dzięki temu e-wydania kosztują zazwyczaj mniej niż tradycyjne gazety i czasopisma. Historia prasy cyfrowej nie jest długa. Prawdopodobnie pierwszym wydanym w postaci e-wydania czasopismem na świecie był periodyk "Asian Venture Capital Journal" (1998). W Polsce e-wydania mają nieco krótszą historię. Pionierską rolę odegrała m. in. Gazeta Prawna, która została udostępniona w postaci plików PDF w 2003 roku. Przełomem okazał się grudzień 2004 roku, kiedy to Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) - instytucja zajmująca się monitorowaniem rodzimego rynku prasowego - rozpoczął dodawanie liczby sprzedanych e-wydań do liczby sprzedanych egzemplarzy papierowych gazet i czasopism. W chwili obecnej coraz więcej wydawnictw wprowadza do swojej oferty e-wydania. W 2007 roku Murator S. A. rozpoczął za pośrednictwem e-Kiosku darmowe rozpowszechnianie miesiącznika Zbuduj Dom, tytuł ten zaczął być rozpowszechniany płatnie rok później. W marcu 2009 r. Murator S. A. wprowadził do e-kiosku, a następnie do innych dystrybutorów swój flagowy tytuł miesięcznik Murator. W Polsce w chwili obecnej jest kilku dystrybutorów prasy cyfrowej - m. in. e-Kiosk i e. Gazety

Dodatki (e-gazeta) E-gazeta n n jest to elektroniczna, wersja tradycyjnego czasopisma, którą czyta się Dodatki (e-gazeta) E-gazeta n n jest to elektroniczna, wersja tradycyjnego czasopisma, którą czyta się na ekranie komputera lub smartfona za pomocą specjalnej przeglądarki. Można ją oglądać poprzez proste przewracanie stron lub skok do wybranego artykułu. Jej atutami są: n n n n Łatwość przeszukiwania Możliwość wzbogacenia o elementy interaktywne lub multimedialne. Szybka dostawa tańszych wersji ulubionych czasopism. Bez żadnych opóźnień i kosztów wysyłki (nawet za czasopism. granicę !). Łatwa archiwizacja i dostęp do starszych numerów. Znikają problemy z przechowywaniem i niepotrzebną numerów. makulaturą. Te czasopisma nie niszczeją z czasem. Szczególnym przypadkiem e-gazet są gazety wirtualne, czyli gazety dostępne jedynie online, które nie mają swojego odpowiednika w wersji drukowanej. Do przeglądania e-gazet najczęściej wystarcza typowa przeglądarka internetowa, lecz dostępne są również specjalne oprogramowania. Czasem wystarczy do tego celu czytnik PDF. Wielkość plików przede wszystkim zależy od rozdzielczości, w jakiej wydawca dostarcza swoje pismo w wersji "e". Zbiory gazet codziennych mają około kilku megabajtów, natomiast objętość czasopism to z reguły 10 -20 megabajtów. W Polsce rozwój e-gazet rozpoczął się pod koniec 2004 roku, gdy Związek Kontroli Dystrybucji Prasy przyjął uchwałę o zaliczeniu egzemplarzy sprzedanych w postaci elektronicznej do łącznej liczby sprzedanych egzemplarzy danego tytułu.

Dodatki (e-gazeta) e. Gazety n n – polskie przedsiębiorstwo handlu detalicznego z siedzibą w Dodatki (e-gazeta) e. Gazety n n – polskie przedsiębiorstwo handlu detalicznego z siedzibą w Warszawie, zajmujące się sprzedażą prasy w formie elektronicznej. Spółka e. Gazety została założona w lutym 2005. Początkowo działała pod firmą Analizy Finansowe sp. z o. o. , jednak w maju 2005 zmieniła nazwę na obecną. Pośrednio należy do brytyjskiej grupy Mecom. Według raportu Money. pl, e. Gazety wraz z Nexto i e-Kioskiem należą do trójki największych dystrybutorów cyfrowych wydań prasy w Polsce, a ich łączna miesięczna sprzedaż wynosi około 270 tys. egzemplarzy. Ten sam raport zwraca jednak uwagę, że sprzedaż tradycyjnych, papierowych wydań gazet w lutym 2008 wyniosła 120 mln egzemplarzy. Firma, podobnie jak jej konkurenci, rozprowadza e-gazety w plikach o własnym formacie, opartym na PDF. Do ich odczytania niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania dostarczonego przez dystrybutora, które działa w systemach operacyjnych: Microsoft Windows, Mac OS oraz i. OS.

Dodatki (e-gazeta) n http: //www. egazety. pl n http: //www. prasa 24. pl/ Dodatki (e-gazeta) n http: //www. egazety. pl n http: //www. prasa 24. pl/

Bibliografia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Marcin Kosedowski - Bibliografia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Marcin Kosedowski - "Czytniki e-booków od A do Z - wszystko, co chcieliście wiedzieć"artykuł z 9. 06. 2011, http: //technologie. gazeta. pl "co to jest czytnik e-booków? ", http: //czytnik-ebooków. pl Piotr Kwiatkowski - "E-czytniki i e-booki. Wszystko, co musisz o nich wiedzieć""Komputer Świat", 29. 11. 2011. http: //lubimyczytac. pl/aktualnosci/604/rozpoczal-sie-swiatowy-tydzieneksiazki http: //www. eksiazki. org/2012/03/04/tydzien-eksiazki-2012/ http: //www. writers. net/writers/20817 Chris Wasshuber - "Pros and Cons of Ebook„ http: //www. lybrary. com/free_ebooks/pros_and_cons_of_ebooks. pdf http: //www. passwordincorrect. com/2011/02/21/historia-e-ksiazki-czyli 40 -lat-minelo/ http: //ksiazki. wp. pl/

Bibliografia 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. http: //www. passwordincorrect. com/2011/02/21/historia-e-ksiazkiczyli-40 -lat-minelo/ Bibliografia 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. http: //www. passwordincorrect. com/2011/02/21/historia-e-ksiazkiczyli-40 -lat-minelo/ http: //ksiazki. wp. pl/ E-książki: ewolucja zamiast rewolucji / Arnaud Pellé// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek. Michalska - Nr 3/2008 (94) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. Źródło: O e-bookach subiektywnie : Zapiski z bibliotecznego notesu / Lidia Osowska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 3/2008 (94) kwiecień. Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. www. gutenberg. org http: //www. bibliotekawszkole. pl/ebook/o_ebookach. php/ http: //slownikkomputerowy. pl http: //www. networld. pl

Bibliografia 18. 19. 20. E-mentor nr 3 (40) / 2011 » metody, formy i Bibliografia 18. 19. 20. E-mentor nr 3 (40) / 2011 » metody, formy i programy kształcenia » Książka elektroniczna – przyszłość czy codzienność? – relacja z konferencji http: //swiatczytnikow. pl http: //ebib. oss. wroc. pl/2003/47/goralska. php

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!