Скачать презентацию е-АДМИНИСТРАЦИЯ с АКСТЪР-2007 Доц д-р инж мат Моско Скачать презентацию е-АДМИНИСТРАЦИЯ с АКСТЪР-2007 Доц д-р инж мат Моско

ce05a1ca8f5a935da7e7921ff59c2038.ppt

  • Количество слайдов: 33

е-АДМИНИСТРАЦИЯ с АКСТЪР-2007 Доц. д-р инж. мат. Моско Аладжем, 0878 725696, office@acstre. com е-АДМИНИСТРАЦИЯ с АКСТЪР-2007 Доц. д-р инж. мат. Моско Аладжем, 0878 725696, [email protected] com

Какво е АКСТЪР Ø Ø Група от специалисти по информационни технологии с ядро в Какво е АКСТЪР Ø Ø Група от специалисти по информационни технологии с ядро в Технически университет-София Фамилия от 18 програмни продукта за нуждите на “BACK”, “FRONT”, “WEB” и “GIS” ОФИС Ø Област на приложение на продуктите и услугите: Ø е-управление Ø е-администрация WEB FRONT Ø е-кадастър Ø е-инженерна Ø инфраструктура е-сигурност BACK GIS

Къде е АКСТЪР днес? Ø Областни администрации 9 + Ø Общински администрации 100 ++ Къде е АКСТЪР днес? Ø Областни администрации 9 + Ø Общински администрации 100 ++ Ø Министерства 2 Ø Агенции 3 Ø Други администрации 20 Ø Университети 3 Ø Техникуми 5

Визия: e-администрация С помощта на компютър и подходящ софтуер администрацията: Ø Извършва основната си Визия: e-администрация С помощта на компютър и подходящ софтуер администрацията: Ø Извършва основната си дейност Ø Получава всички си задачи Ø Отчита изпълнението на всички задачи Ø Извършва всяка форма на контрол Ø Осигурява качествени и лесно достъпни услуги на граждани и фирми

e-администрация. . . с АКСТЪР 1. Всеки документ е произведен със програмите от т. e-администрация. . . с АКСТЪР 1. Всеки документ е произведен със програмите от т. нар. BACK ОФИС АКСТЪР 2. Всеки документ може да се намери с няколко кликвания на мишката 3. Mежду контролиращия ръководител и документа няма посредник-служител

Фамилия АКСТЪР-2006 ФРОНТ ОФИС: АКСТЪР ОФИС АКСТЪР PKI АКСТЪР е-ПОДПИС ГИС ОФИС: АКСТЪР КАДАСТЪР Фамилия АКСТЪР-2006 ФРОНТ ОФИС: АКСТЪР ОФИС АКСТЪР PKI АКСТЪР е-ПОДПИС ГИС ОФИС: АКСТЪР КАДАСТЪР (WIN) АКСТЪР Ви. К АКСТЪР УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ “BACK” ОФИС: АКСТЪР ОБЩИНСКИ ИМОТИ АКСТЪР НАЕМИ+КАСА АКСТЪР ТЪРГОВИЯ АКСТЪР ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АКСТЪР ТЕМИДА WEB ОФИС: АКСТЪР КОМУНИКАТОР АКСТЪР WEB ОФИС АКСТЪР WEB СЪРВЪР АКСТЪР WEB УСЛУГИ

“BACK” ОФИС за общинската администрация АКСТЪР ИМОТИ АКСТЪР НАЕМИ АКСТЪР КАСА АКСТЪР ТЪРГОВИЯ@ АКСТЪР “BACK” ОФИС за общинската администрация АКСТЪР ИМОТИ АКСТЪР НАЕМИ АКСТЪР КАСА АКСТЪР ТЪРГОВИЯ@ АКСТЪР ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ АКСТЪР НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АКСТЪР ТЕМИДА

“BACK” ОФИС ЗА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСТЪР ИМОТИ 2006 АКСТЪР-ОБЩИНСКИ ИМОТИ има за цел да “BACK” ОФИС ЗА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСТЪР ИМОТИ 2006 АКСТЪР-ОБЩИНСКИ ИМОТИ има за цел да изгражда и поддържа единна картотека на общинските имоти и да ги поддържа в актуално състояние Функции: на системата: ØАктуване и деактуване на имот, попълване на нови актове и създаване на досиета. ØСледене на измененията в собствеността и поддържане на актуална информация за всеки имот. ØПоддържане на всички операции по разпореждането на имота (продажба, замяна, ликвидиране, прекратяване, реституция и др. ).

“BACK” ОФИС ЗА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСТЪР НАЕМИ и КАСА 2006 Ø АКСТЪР-НАЕМИ управлчва всички “BACK” ОФИС ЗА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСТЪР НАЕМИ и КАСА 2006 Ø АКСТЪР-НАЕМИ управлчва всички процеси по събиране на наемите, включително начисляване на различни типове глоби и наказателни лихви. Ø AКСТЪР-КАСА автоматизира дейностите, свързани с плащанията на различните видове такси и услуги, извършвани в общинския център за информация и услуги (т. нар. ”КАСОВ” или “ПАРИЧЕН” салон) По-важни функции на АКСТЪР - КАСА: Ø Регистриране на всички видове касови плащания Ø Издаване на отчетни документи Ø Създаване на различен тип справки, отчети и баланси. Ø Възможност за обмен на данни с “Имоти”, “Наеми“, “Лицензи”, “Акстър. Офис” Ø Възможност за обмен на информация за фирми и лица с други подсистеми

“BACK” ОФИС ЗА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСТЪР ТЪРГОВИЯ автоматизира дейността на отдел “Търговия”. Системата създава “BACK” ОФИС ЗА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСТЪР ТЪРГОВИЯ автоматизира дейността на отдел “Търговия”. Системата създава и поддържа електронни регистри за: Ø Уведомления за търговска дейност; Ø Разрешения за търговия на спиртни напитки и тютюневи изделия; Ø Временни разрешения за търговия; Ø Разрешения за други дейности (напр. таксиметров превоз) Ø Регистър на търговци и търговски обекти.

Общински вземания Наказателни постановления НОВО !! Местни данъци Регистър на общинските вземания Наеми Каса Общински вземания Наказателни постановления НОВО !! Местни данъци Регистър на общинските вземания Наеми Каса Документооборот Счетоводство Регистър на наказателните постановления ГРАО

“ФРОНТ” ОФИС ЗА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСТЪР ОФИС (120) • Управление на документооборота • Пълен “ФРОНТ” ОФИС ЗА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСТЪР ОФИС (120) • Управление на документооборота • Пълен електронен документооборот • Пълен електронен архив • Генератор на справки отчети • Управление на качеството • Маршрути на документи • Управление и контрол върху задачите и процесите

е-подпис ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА АКСТЪР PKI Ведомствена инфраструктура за е-подпис Ø Въвеждане на практика за е-подпис ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА АКСТЪР PKI Ведомствена инфраструктура за е-подпис Ø Въвеждане на практика за използване на е-подпис в администрацията Ø Издава електронен порпис по изискванията на ЗЕДЕП. Ø Администрира инфраструктурата на публичните ключове (обновява и анулира сертификати) Ø Подръжка на CRL, LDAP Ø Поддържа: Ø PKCS#1 – криптографски стандарт RSA. Ø PKCS#7 – стандарт за синтаксиса на криптографско съобщение. Описва ASN. 1 структури данни за криптографски съобщения. Ø PKCS#10 – стандарт за синтаксиса на заявка за сертификат. Ø PKCS#12 – стандарт за синтаксиса за обмяна на лична информация. Този стандарт се използва от всички основни криптографски пакети за обмен на частни ключове.

АКСТЪР е-ПОДПИС Ø Функции: Ø Подписва Ø Криптира/декриприра Ø Подписва и криптира Ø Работи АКСТЪР е-ПОДПИС Ø Функции: Ø Подписва Ø Криптира/декриприра Ø Подписва и криптира Ø Работи с и без смарт карти Ø Проверка на подписа /CRL, LDAP/ Ø Удостоверение по време TIMESTAMP Ø Функция “Виж и подпиши” за всеки продукт работещ по Windows Ø Самостоятелно използване Ø Интеграция с АКСТЪР ОФИС ©

ГИС ОФИС АКСТЪР Ø Обща база от данни: Ø Векторна и растерна Ø Богата ГИС ОФИС АКСТЪР Ø Обща база от данни: Ø Векторна и растерна Ø Богата семантична база от данни Ø Обмен на данни по формати, определни в Националните нормативни документи Ø Работа в мрежа върху един обект КАДАСТЪР 1 КАДАСТЪР 2 КАДАСТЪР 3 КАДАСТЪР 4 РЕГУЛАЦИЯ ЛЕСОУСТРОЙСТВО ЗАСТРОИТЕЛЕН ПЛАН УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПОДЗЕМНИ ПРОВОДИ ВОДОПРОВОДИ КАНАЛИЗАЦИЯ КОЗМЕТИКА

АКСТЪР КАДАСТЪР 2006 Ø Удобен и мощен графичен интерфейс Ø Простота на използване Ø АКСТЪР КАДАСТЪР 2006 Ø Удобен и мощен графичен интерфейс Ø Простота на използване Ø Стабилност Ø Многофункционалност Ø Работа в мрежа Ø Богата функционалност (въвеждане, редактиране, справки, отчети, баланси) Ø Технология за актуализация от геодезически фирми и обмен с Агенция по кадастъра

АКСТЪР Ви. К и УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ Ø Пълна графична функционалност на АКСТЪР КАДАСТЪР Ø АКСТЪР Ви. К и УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ Ø Пълна графична функционалност на АКСТЪР КАДАСТЪР Ø Специализирани семантични данни за всяка подсистема Ø Специализирани справки и отчети Ø Възможност за извеждане на данни към програми за моделиране на процеси

WEB ОФИС ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА АКСТЪР WEB СЪРВЪР • Ежедневна актуализация • Динамична промяна: • WEB ОФИС ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА АКСТЪР WEB СЪРВЪР • Ежедневна актуализация • Динамична промяна: • Лесна поддръжка • на съдържанието • Интегриран с останалите “Акстъри” • дизайна

WEB ОФИС ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА АКСТЪР WEB ОФИС Осигурява пълноценено работно място към документоборотната система WEB ОФИС ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА АКСТЪР WEB ОФИС Осигурява пълноценено работно място към документоборотната система За нуждите на кметства, отдалечени офиси и др.

ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ ‘ 2003 ОБЩ ЕЗИК XML ОБЩИ ПОНЯТИЯ BDML ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБМЕН ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ ‘ 2003 ОБЩ ЕЗИК XML ОБЩИ ПОНЯТИЯ BDML ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБМЕН ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

НАЦИОНАЛНА ДОКУМЕНТООБОРОТНА ИНФРАСТРУКТУРА ® Ø Структура: ØДоверени възли ØСофтуер за комуникация между възлите ØЦентрален НАЦИОНАЛНА ДОКУМЕНТООБОРОТНА ИНФРАСТРУКТУРА ® Ø Структура: ØДоверени възли ØСофтуер за комуникация между възлите ØЦентрален възел /ФРМС/ Ø Възел ØИме ØУслуги които предоставя ØСертификат

НДИ® - АРХИТЕКТУРА НДИ® - АРХИТЕКТУРА

WEB ОФИС ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА АКСТЪР WEB УСЛУГИ ОБЩИНИ: 50 е-услуги ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ: 30 е-услуги WEB ОФИС ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА АКСТЪР WEB УСЛУГИ ОБЩИНИ: 50 е-услуги ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ: 30 е-услуги

AКСТЪР WEB –услуги’ 50 АКСТЪР КОМУНИКАТОР WEB УСЛУГИ WEB СЪРВЪР АКСТЪР КОМУНИКАТОР Клиент АКСТЪР AКСТЪР WEB –услуги’ 50 АКСТЪР КОМУНИКАТОР WEB УСЛУГИ WEB СЪРВЪР АКСТЪР КОМУНИКАТОР Клиент АКСТЪР ОФИС

АКСТЪР WEB услуги’ 50 АКСТЪР КОМУНИКАТОР WEB УСЛУГИ WEB СЪРВЪР Клиент АКСТЪР КОМУНИКАТОР + АКСТЪР WEB услуги’ 50 АКСТЪР КОМУНИКАТОР WEB УСЛУГИ WEB СЪРВЪР Клиент АКСТЪР КОМУНИКАТОР + ШЛЮЗ за ХХ Док. Система ХХ

е-услуги с АКСТЪР КОМУНИКАТОР + ШЛЮЗ за ХХ WEB УСЛУГИ Док. Система ХХ WEB е-услуги с АКСТЪР КОМУНИКАТОР + ШЛЮЗ за ХХ WEB УСЛУГИ Док. Система ХХ WEB СЪРВЪР АКСТЪР КОМУНИКАТОР Клиент АКСТЪР ОФИС

АКСТЪР Комплексни услуги АКСТЪР КОМУНИКАТОР + АЛЕКС АКСТЪР КОМУНИКАТОР + ШЛЮЗ за ХХ Док. АКСТЪР Комплексни услуги АКСТЪР КОМУНИКАТОР + АЛЕКС АКСТЪР КОМУНИКАТОР + ШЛЮЗ за ХХ Док. Система ХХ АКСТЪР КОМУНИКАТОР Клиент АКСТЪР ОФИС Документ

е-администрация АКСТЪР КОМУНИКАТОР + ШЛЮЗ за ХХ WEB УСЛУГИ Док. Система ХХ WEB СЪРВЪР е-администрация АКСТЪР КОМУНИКАТОР + ШЛЮЗ за ХХ WEB УСЛУГИ Док. Система ХХ WEB СЪРВЪР АКСТЪР КОМУНИКАТОР Клиент АКСТЪР КОМУНИКАТОР + АЛЕКС Клиент АКСТЪР ОФИС Документ

ОБЩИНИ: 50 услуги ; Областни администрации: 30 услуги НОВО !! АКСТЪР WEB УСЛУГИ ОБЩИНИ: 50 услуги ; Областни администрации: 30 услуги НОВО !! АКСТЪР WEB УСЛУГИ

Защо избираме АКСТЪР? Ø Комплект от 17 важни програми, които автоматизират най-трудоемките области Ø Защо избираме АКСТЪР? Ø Комплект от 17 важни програми, които автоматизират най-трудоемките области Ø Програмите работят в мрежа Ø Ускорено внедряване (една седмица) Ø Възможност за поетапно закупуване на поносими за общинските съветници цени Ø Стабилност в гаранционното и извън гаранционното обслужване

АКСТЪР е –АДМИНИСТРАЦИЯ 2006 E-АДМИНИСТРАЦИЯ С МИШКА И АКСТЪР 2006 АКСТЪР е –АДМИНИСТРАЦИЯ 2006 E-АДМИНИСТРАЦИЯ С МИШКА И АКСТЪР 2006

АКСТЪР е –АДМИНИСТРАЦИЯ 2007 E-АДМИНИСТРАЦИЯ С МИШКА И АКСТЪР 2006 АКСТЪР е –АДМИНИСТРАЦИЯ 2007 E-АДМИНИСТРАЦИЯ С МИШКА И АКСТЪР 2006