Скачать презентацию Дохід у широкому розумінні це грошові та Скачать презентацию Дохід у широкому розумінні це грошові та

Тема доходи.pptx

  • Количество слайдов: 15

Дохід (у широкому розумінні) – це грошові та натуральні надходження до суб’єктів господарського життя. Дохід (у широкому розумінні) – це грошові та натуральні надходження до суб’єктів господарського життя. Дохід (у вузькому розумінні) – це потік грошових надходжень за одиницю часу (годину, тиждень, місяць, рік). Фонд життєвих засобів – це сукупність предметів споживання і послуг, які необхідні для задоволення особистих потреб людини, забезпечують відтворення і розвиток її здібностей до праці, утримання непрацездатних членів сім’ї. Фонд життєвих засобів складається з матеріальних благ (предметів споживання разового та тривалого користування) і послуг.

В економічній теорії доходи класифікують за наступними критеріями: 1. за рівнем формування: а) мікрорівень В економічній теорії доходи класифікують за наступними критеріями: 1. за рівнем формування: а) мікрорівень – приватногосподарські; б) макрорівень – народногосподарські; 2. за суб’єктом привласнення: а) доходи населення; б) доходи підприємств (фірм); в) доходи держави; г) доходи суспільства (національний дохід); 3. за джерелом надходження: а) доходи від трудової та підприємницької діяльності (зарплата, доходи від індивідуальної діяльності, підсобного господарства, кооперативної діяльності, доходи підприємців); б) доходи від власності (дивіденди від акцій, відсотки від паю, від банківських вкладів, доходи від облігацій, орендна плата); в) доходи, безпосередньо не пов’язані з оцінкою результатів діяльності (виплати при безробітті, часткова компенсація виплат на освіту, виплати інвалідам і тимчасово непрацездатним, безплатні медичні послуги, адресна допомога малозабезпеченим, благодійні послуги, соціальні пенсії);

4. за величиною нарахованих і реально отриманих доходів населення: а) номінальний дохід – загальна 4. за величиною нарахованих і реально отриманих доходів населення: а) номінальний дохід – загальна сума доходу в цінах поточного періоду; б) реальний дохід – дохід з урахуванням зміни цін, або дохід у цінах базового року; 5. для аналізу доходів підприємств (фірм) використовують такі поняття: а) валовий дохід – виторг від реалізованих товарів і послуг; б) середній дохід – валовий дохід, поділений на кількість реалізованих товарів; г) граничний дохід – приріст валового доходу від продажу додаткової одиниці реалізованих товарів чи послуг; 6. доходи від використання певних факторів виробництва (факторні доходи): а) доходи у вигляді зарплати або грошового забезпечення; б) рентний дохід; в) процентний дохід (прибуток на капітал); г) підприємницький дохід (прибуток).

 • • • Принципи справедливої системи розподілу доходів у суспільстві: залежність основної частини • • • Принципи справедливої системи розподілу доходів у суспільстві: залежність основної частини доходів від результатів праці; розмір доходів повинен забезпечити нормальні умови життя; сталість розподілу доходів; відсутність зрівнялівки в розподілі доходів; неприпустимість надмірної диференціації доходів у суспільстві; усунення будь-якої дискримінації (за статтю, національністю, соціальним походженням тощо).

Основною формою розподілу доходів для найманих працівників є заробітна плата – ціна, що виплачується Основною формою розподілу доходів для найманих працівників є заробітна плата – ціна, що виплачується за використання праці. Як загальна економічна категорія, заробітна плата – це грошовий вираз вартості та ціни робочої сили. ст. 1 Закону України “Про оплату праці”: Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов роботи, яка виконується, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності установи.

 «Споживчий кошик» - асортимент товарів, що характеризує типовий рівень і структуру місячного (річного) «Споживчий кошик» - асортимент товарів, що характеризує типовий рівень і структуру місячного (річного) споживання людини або сім'ї. Визначення структури та розміру споживчого кошику дозволяє: • по-перше, оцінити рівень життя та рівень соціальної забезпеченості населення країни. • по-друге, оцінити рівень інфляції, проаналізувавши співвідношення цін споживчого кошика за теперішній та попередній роки. Це метод оцінки рівня інфляції за індексом споживчих цін. • по-третє, споживчий кошик служить також базою для порівняння розрахункових та реальних рівнів споживання. До того ж саме за результатами оцінки вартості споживчого кошика встановлюються мінімальна заробітна плата, розмір пенсій, стипендій та субсидій для населення.

Заробітна плата Номінальна – це сума грошей, що одержує працівник за годину, день, місяць. Заробітна плата Номінальна – це сума грошей, що одержує працівник за годину, день, місяць. Реальна виражається в сумі товарів і послуг, які працівник може придбати за свою грошову зарплату. Мінімальна заробітна плата становить розмір зарплати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці.

Початок дії Розмір мінімальної заробітної плати Нормативний акт, яким було встановлено новий розмір МЗП Початок дії Розмір мінімальної заробітної плати Нормативний акт, яким було встановлено новий розмір МЗП 01. 2014 р. 1218 грн. Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (стаття 8) 01. 2013 р. 01. 12. 2013 р. 1147 грн. 1218 грн. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (стаття 8) 01. 2012 р. 01. 04. 2012 р. 01. 07. 2012 р. 01. 10. 2012 р. 01. 12. 2012 р. 1073 грн. 1094 грн. 1102 грн. 1118 грн. 1134 грн. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (стаття 13) 01. 2011 р. 01. 04. 2011 р. 01. 10. 2011 р. 01. 12. 2011 р. 941 грн. 960 грн. 985 грн. 1004 грн. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (стаття 22) 01. 2010 р. 01. 04. 2010 р. 01. 07. 2010 р. 01. 10. 2010 р. 01. 12. 2010 р. 869 грн. 884 грн. 888 грн. 907 грн. 922 грн. Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (стаття 53)

Джерела коштів на оплату праці: а) для госпрозрахункових підприємств джерелом є частина доходу; б) Джерела коштів на оплату праці: а) для госпрозрахункових підприємств джерелом є частина доходу; б) для установ – кошти з бюджетів; в) для об’єднань громадян – з коштів, які формуються згідно з їхніми статутами. Структура зарплати: І. основна частина - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки); ІІ. додаткова частина - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці (доплати, надбавки); ІІІ. інші заохочувальні та компенсаційні виплати - виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Форми заробітної плати: • Погодинна • Відрядна • Колективна Організація оплати праці в Україні Форми заробітної плати: • Погодинна • Відрядна • Колективна Організація оплати праці в Україні здійснюється на основі: • законодавчих та нормативних актів; • генеральної угоди на державному рівні; • галузевих, регіональних угод; • колективних договорів; • трудових договорів. • • Тарифна система оплати праці включає: тарифні ставки; тарифні сітки; схеми посадових окладів; тарифно-кваліфікаційні характеристики.

Соціальні (суспільні) фонди споживання – це фонди, за допомогою яких забезпечується (повністю або частково) Соціальні (суспільні) фонди споживання – це фонди, за допомогою яких забезпечується (повністю або частково) задоволення потреб в освіті й культурі, охороні здоров’я і житлі, утримання непрацездатних членів суспільства тощо. В Україні склалися 2 види СФС: 1) фонди спільного задоволення потреб (освіта, охорона здоров’я, ЖКГ тощо) ; 2) фонди для непрацездатних або фонди взаємодопомоги – пенсії, допомога при тимчасовій непрацездатності, відпустки при народженні дитини, стипендії тощо.

Класифікація СФС: За способом розподілу СФС розрізняють на ті, що: • розподіляються незалежно від Класифікація СФС: За способом розподілу СФС розрізняють на ті, що: • розподіляються незалежно від кількості і якості праці (медична допомога); • що розподіляються з урахуванням минулого заробітку (пенсії); • що розподіляються, виходячи з забезпеченості сімей (пільги малозабезпеченим сім’ям). За джерелами формування слід виділити: • СФС з загальнодержавного бюджету; • підприємств; • кошти громадських організацій (профспілок). За формами надання СФС поділяються на: • грошові виплати; • натуральні видачі; • безплатні послуги.

Сім’я – це група осіб, які пов’язані родинними стосунками і спільно ведуть господарство для Сім’я – це група осіб, які пов’язані родинними стосунками і спільно ведуть господарство для забезпечення сімейного споживання. Сімейний бюджет – це співвідношення між доходами і витратами сім’ї. Сімейний дохід – це економічна основа відтворення сім’ї. Доходи сім’ї формуються за рахунок наступних джерел: • заробітної плати (60 – 80 % загальних джерел доходів); • надходжень із суспільних фондів споживання (пенсії, стипендії, допомога, дотації) – державні трансфертні платежі; • від особистого підсобного господарства; • виплати за паєм у кооперативних підприємствах; • дивіденди (якщо є члени акціонерних товариств); • доходи від індивідуальної трудової діяльності; • спадщина; • аліменти; • гонорари тощо.

 • • • Напрямки використання (структура) сімейних доходів: харчування; придбання одягу, взуття, тканин; • • • Напрямки використання (структура) сімейних доходів: харчування; придбання одягу, взуття, тканин; купівля меблі, предметів культури і побуту (автомобілі, холодильники); витрати на соціально-культурні та побутові послуги; накопичення (заощадження) тощо.